You are here: home > Forum

Angano Arira an-tsary

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Hotran'ity ny olona voalaza fa nahita fitia tamin'...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 5 > 
RBNIR - 05/01/2020 16:33
Hotran'ity ny olona voalaza fa nahita fitia tamin'Andriamanitra araka ny baiboly...fa tsy araka ilay eritreretinao...

« Fa inona anefa no hahafantarana fa nahita fitia eo imasonao izaho sy ny olonao? moa tsy amin'ny handehananao miaraka aminay va? dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izahay, dia izaho sy ny olonao. » (Eksodosy 33:16)
« Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Izao zavatra nolazainao izao dia hataoko koa; fa nahita fitia eo imasoko ianao, ary mahalala anao tokoa Aho. » (Eksodosy 33:17)

Araka io teny io ny atao hoe olona nahita fitia amin'Andriamanitra dia :mandeha miaraka amin'ilay olona Andriamanitra ary voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ilay olona...

I Noa koa dia nahita fitia tamin'Andriamanitra...

« Fa Noa kosa nahita fitia teo imason'i Jehovah. » (Genesisy 6:8)

P.S : ary tsy azonao mihitsy izany ilay Lio.1:34 io no porofo fa mbola tsy nisy na inona na inona niseho « Ary hoy Maria tamin'ilay anjely: Hanao ahoana re no hahatanteraka izany, fa tsy mahalala lahy aho? » (Lioka 1:34)

Sao dia mba mila miverina mianatra teny malagasy tsara indray aloha isika rhajo???Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/01/2020 16:46
raha ny rakibolana no jerena nahita fitia = found great favour...ary izay mihitsy ny voalaza mikasika an'i Maria....

http://tenymalagasy.org/bins/bcvx?n=1140&w=Tafnesa

« Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin'Andriamanitra ianao. » (Lioka 1:30)

https://saintebible.com/luke/1-30.htm

nahita fitia = found favor = trouvé grace...

mila miverina mianatra teny malagasy tsara aloha ramose fa lasa miteniteny foana mamenatrolona a...

nahita fitia avy v dia tsy fantatra intsony ny dikany????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/01/2020 03:11
mouah ha ha..."nahita fitia" no nandikan'i Andrianaivoravelona ilay "Tenin'Andmntra". Ny dika-tenin'i Andrianaivoravelona dia nifototra tamina Baiboly grika sy anglisy, akaikikaikin'ny orijinaly.

Izay voasoratra dia voasoratra.

Fa bora-mena daholo ireo vazaha dia novainy ilay "Tenin'Andmntra". Ary dia ovain-dRBNIR (tsara voazanaka) koa ny fiteny malagasy madio, dia ampilahariny @ tenin'ny mpanjanaka.


Ao ho'a ianao izany ry RbNIR aa...


Fa ny mahatsiravina koa, dia fa naninona no i Maria kely no noterahin'i Bainina, ary niterahan'izao Zanany (tokana) izao HONO, fa tsy ilay rafotsibe tao @ tantara?
io ilay hoe, mba ndana miaraka @ mitovy taona aminao Bainina, fa aza misavika tanora eo aaa...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/01/2020 07:40
ato ange mbola misy dikanteny angilisy koa e....fa mbola found favour daholo ihany ny dikanteny rehetra ao...

https://saintebible.com/luke/1-30.htm

Maria no nofidina satra efa voasoratra hatramin'ny elabe fa hoe....« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanan'anaka ny virijina* ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela**. [*Na: zazavavy][**Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra] » (Isaia 7:14)

Virijina no voasoratra fa hanana anaka ka hiteraka zazalahy....

Tato izany no tanteraka....« Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela (Isa. 7. 14), izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra. » (Matio 1:23)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/01/2020 14:24
Ka tena vendrana izany I Andrianaivoravelona, amin-dry RBNIR, rehefa nandika t@ teny gasy ny "tenin'Andmntra" avy t@ baiboly grika/anglisy tao t@ 1800s.

Ny resaka @ io dia hoe, hiteraka Ikala Maria, ka dia raha "nahita fitia t@ Andmntra" I Maria, dia inona izany?

- tena @ ilay izy io, hozy Andrianaivoravelona namaky tsara ny baiboly grika/anglisy, fa mbola diplomaty ihany izy ary mbola gasy koa, ary dia mba nataony kisari-teny hoe, "nahita fitia" no filaza ilay fametrahan'i Bainina ny siopermataozaohidany any an-kibon'i Maria

- fa ny an-dry vazaha bora-mena sy RBNIR colonisE, dia kopakopa-tanana fotsiny HONO io, ampiana pouh pouh pouh, ary dia tafapetraka tanaty kibon'i Maria ny siopermataozaohidan'i Bainina
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/01/2020 15:02
ngah i Andrianaivonavelon sy ny frantsay ihany??? izay nandika ny king james bibles sy ny english revised version koa ....

https://saintebible.com/luke/1-30.htm
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 07/01/2020 23:19
Hafa koa a...

https://pics.me.me/if-you-dont-want-us-to-make-fun-of-your-1269037.png
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/01/2020 06:34
Raha mba mety hoy aho asivo toko sy andininy mazava rhajo!

Matetika ny atheist "mamadika" ny voasoratra anaty baiboly hanamarinana ny tsy finoan'izireo...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/01/2020 07:35
Izao no havaly an'ingy Adelf Milter sy izay rehetra mitovy hevitra aminy (pensén'i Jesosy ity ary izaho dia mahatsapa hoe tena mifono fahendrena ilay izy)...

« Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra tezitra* amin'ny rahalahiny dia miendrika hohelohina amin'ny fitsarana; ary na zovy na zovy no hanao amin'ny rahalahiny hoe: Olom-poana ianao, dia miendrika hohelohina amin'ny Synedriona; ary na zovy na zovy no hanao hoe: Foka ialahy, dia miendrika ho ao amin'ny helo** mirehitra afo. [*Na: tezitra foana] [**Gr. Gehena] » (Matio 5:22)


Hoy i Jesosy hoe raha misy manao hoe "foka" ialahy dia miendrika ho ao amin'ny helo...

Ny marina dia izao, n'iza n'iza miteny dia tokony hajaina izy henoina izay lazainy ary tsy tokony hisy hanana zo hilaza fa vendrana na koa hoe mampihomehy ny hevitra lazain'ny hafa rehefa tsy mitovy amin'ny heviny ilay izy.....

Matetika ny olona nahitahita fianarana no manana tendance hanambany sy hanao tsinontsinona ny fihevitry ny sasany tahaka an'io ambaran'i Adelf Milter sy ny namany io...mahatoa ange ianao misemoquer hevitr'olona dia heverina fa v.....ilay olona izay e...

Izay no nahatonga an'i Jesosy niteny ity teny ity.....satria toetsaina "ratsy" ny ataon'n"moqueur"...

« Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. » (Matio 11:25)

Misy "secret" hafenin'Andriamanitra amin'izay miseho ho hendry sy manan-tsaina fa kosa hasehony an'ireo voakilasy ho "zaza-madinika"....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 08/01/2020 13:58

Aoka re ry RBNIR...

- ilay Adelf Mitler ve dia tena tsy hitanao ry RBNIR fa, ny "e" voalohany toa "o", ary ilay "M" faharoa toa "H"?

- dia firifiry no toko aman'andininy teto nivanitihana re ry RBNIR, toa ilay hoe, raha pendasin'Ivadinao ny ankasarotan'ny fahavalonao izay eo ampandarohana anao, dia tapaho tsisy indra-fo any ny tanan'Ivadinao.

- rahefa mivanitika ve ny olona dia "tezitra"?

- "baiboly" ve no "hanamarinana" ny TSY-finoana an'Imazinera?


Velabelaro foana ho'a ny hadalana(re)o ry RBNIR aa...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/01/2020 14:40
aleko lavitra nino sady lazaina ho bado sy manaraka finoana mampihomehy toy izay navita ny vitan'ingahy adolf Hitler.....

Izay fotsiny ihany dia hahafahana mampitahy hoe ny an'iza no tsara....

Efa ataon'Andriamanitra miharihary ny zavatra rehetra fa izay adala no mifikitra ao e!

Ny olona matahotra an'Andriamanitra tsy hahavita ny vitan'ny mihitsy......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/01/2020 13:32
dia sanatria i adolf Hitler v no idole anareo rhajo???? : raha izao fombanao izao mantsy mampitahotra ihany an! raha ianao izao v no mahazo fahefana tsy tena ho loza ny hahazo ny mpivavaka e? lazaina fa olon-doza donto mpanimba ny tany????
Mba mieritreritra fa tena efa akaikin'ny tevana makadiry an!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 09/01/2020 14:02
tsy takatr'i RBNIR ny hoe sarcasm... fa aoka ijanona
Hafa koa...
Aiza ny Vehivavy eto @ serasera eto rey olona ooo?...
Aiza ny Vehivavy Kristiana no ts yre ee???....
Vonjeo!!!...

https://i.pinimg.com/236x/2f/7d/19/2f7d19546158bb238bcc1d3e1ae86b97.jpg
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/01/2020 21:36
rhaj0
tsy takatr'i RBNIR ny hoe sarcasm... fa aoka ijanona
Hafa koa...
Aiza ny Vehivavy eto @ serasera eto rey olona ooo?...
Aiza ny Vehivavy Kristiana no ts yre ee???....
Vonjeo!!!...

https://i.pinimg.com/236x/2f/7d/19/2f7d19546158bb238bcc1d3e1ae86b97.jpg

Raha ny baiboly tokoa aloha no jerena dia Andriamanitra nametraka hatrany ny lahy ho lohan'ny vavy fa tsy ny mifanohitra amin'izany....
Otran'ny rariny ihany anefa ilay izy satria i Eva dia clone an'i Adama....
Mety ho gaga indray izao ny sasany hoe EVa = clone an'i Adama, nefa izay mihitsy no niseho, nanao clonage Andriamanitra nahazoana an'i Eva...

« Ary Jehovah Andriamanitra nahasondrian-tory an-dralehilahy, ka dia natory izy; dia naka ny taolan-tehezany anankiray Izy ka nanakombona nofo ho solony. » (Genesisy 2:21)

Vakio tsara fa nisy "opération" nataon'Andriamanitra teo...

nahasondrian-tory = anesthésie générale...

Dia matoa nakombona ny nofo dia mazava ho azy fa tsy maintsy nosokafana aloha ilay nofo......(opération ange izany e!)

Alefalefaso ihany hoy aho ny fisainana e! Andriamanitra efa tany amin'ny famoronona no nahay nanao opération nefa isika olombelona oviana vao nahay nanao an'izany????
Andriamanitra efa tany ampamoronana no nahay nanao clonnage isika olombelona anefa izao manomboka mahafantatra ny secret n'izany???

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage

Mba azonao refesina amin'izany v ny intelligence ananan'io Andriamanitra mihoatra an-tsika olombelona e?????

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/01/2020 21:44
Mendrika hajaina, hatahorana ary homena voninahitra marina tokoa io Andriamanitra io ry zalahy a!

Aza manamafy fo fa efa bdb ny zavatra nentina teto nanaporofoana an'izany...

Tsy tiako ianao hanenina!

Izahay ange hoy aho raha mitory eto sy otran'ny sasany e! Iraka mivantana izy ity fa tsy hoe.....

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 10/01/2020 15:49
rhaj0Hafa koa...
Aiza ny Vehivavy eto @ serasera eto rey olona ooo?...
Aiza ny Vehivavy Kristiana no ts yre ee???....
Vonjeo!!!...

https://i.pinimg.com/236x/2f/7d/19/2f7d19546158bb238bcc1d3e1ae86b97.jpg


RBNIRRaha ny baiboly tokoa aloha no jerena dia Andriamanitra nametraka hatrany ny lahy ho lohan'ny vavy ....

Lasa lavitra mihintsy ny fahamaizinan-tsainan-dry RBNIR.

Tohizo velabelareo eto foana ho'a ry RBNIR ny fahamaizinan-tsainanareo fa zara azany ianao mihahaka eto


RBNIR satria i Eva dia clone an'i Adama....

Esy ee.. .rehefa avy nilingilingy niresaka Fizika sy trou noir I RBNIR, minisitry ny fampianarana ao @ sekta HRNR, dia mbo mamely Biolozia sy Clonage koa hono.

hi hi hi.. f'angaha izy ity tsimpotsimponina sahala @ toko aman'andinim-mbaiboly dia mety foana.

Tohizo velabelareo eto foana ho'a ry RBNIR ny fahateren-tsainanareo fa zara azany ianao mihahaka eto

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/01/2020 16:51
Dia inona indray no manaraka rhajo???? rehefa tena nandinika aho dia anarchiste ny athée,

Izany lahy lohan'ny vavy izany ange na dia hoe tsy niteny aza ny baiboly efa fitsipika eto amin'ny natiora mihitsy e!!!

Tsy mila ampianarina izany fa tokony hay ho azy....

rehefa nandinika koa aho ny hevitra "notsiponin'ireo athée" dia maivana loatra....;
Azo lazaina hoe olona tsy dia nandinika firy ireo athée raha araka ireo hevitra rehetra nentinao teto rhajo!!!

Ka inona indray ny manaraka fa raha ny hatreto aloha dia mampalahelo raha ireny no nitarika anareo tsy hino rhajo!!!

Maivana loatra (tena ho betsaka ny hanenina mafy raha izao fahitako azy izao)....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/01/2020 15:56
Hoe ny Vehivavy dia TSY natao "hampianatra" na "hanana fahefana", indrindra hoe, mitingintingina eny ambony alitara, dia mbo zahavo anie, finoana/fivavahana inona no mbola .. "maizin-tsaina" dia manitsaka ny Vehivavy toa izany.

NEfa HONO, ny "tantara" dia hoe, nisy Viavy, I Joan, izay nanao sari-dahy, ary dia lasa Papa. Fa sirika taty aoriana, ary dia raikitra HONO ilay "fomba izay tsisy izay maharatsy azy":
misy mipendaka ny ankasarotan'ny Papa vaovao, anamarinana fa TSY Viavy izy


IZay eo ihany, fa izao indray, dia ny Lehilahy "manambady" koa HONO, izay tsy "madio" angaha HONO izy izany, dia TSY tokony mitingitingina eny ambony alitara koa. I Ra-Benoa no mbola be zizo @ io, nefa I Fransisy efa nanomboka nisoka-tsaina.

http://www.msn.com/en-ca/news/world/ex-pope-benedict-rejects-opening-up-priesthood-to-married-men/ar-BBYSHg0?ocid=ientp
... "bad pleas, theatrics, diabolical lies, fashionable errors (that want to) devalue priestly celibacy".

Asian'i Benoa h@ Devoly eto, nefa izy no "maizin-tsaina" ao.


Hono ho'a ry RBNIR, mba "madio" ve I HRNRN ao ?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/01/2020 11:48
misy fampianarana otran'izao ao anaty baiboly....

« Manam-bady va ianao? Aza mitady izay hisarahana. Tsy manam-bady va ianao? Aza mitady vady. » (1 Korintiana 7:27)
« Nefa na dia hanam-bady aza ianao, dia tsy manota tsy akory; ary na dia hanam-bady aza ny virijina, dia tsy manota izy. Kanefa kosa hanam-pahoriana amin'ny nofo ireny; fa izaho miantra anareo. » (1 Korintiana 7:28)

I kefasy (petera 1 tamin'ny 12 lahy olona tokana nomena ny fahefan'ny an-danintra izao nanambady toy ireo apostoly sasany koa...

« Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino* va izahay, tahaka ny Apostoly sasany koa sy ny rahalahin'ny Tompo ary Kefasy? [* Gr. anabavy] » (1 Korintiana 9:5)


Fa voasoratra ihany koa anefa hisy fampianaran'ny demonia toy izao....
« [Ny amin'ny hihemoran'ny sasany, sy fananarana an'i Timoty hazoto hanefa ny anjara-fanompoany] Fa ny Fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hihemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia, » (1 Timoty 4:1)
« amin'ny fihatsaram-belatsihin'ny mpilaza lainga, ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany, » (1 Timoty 4:2)
« izay mandrara tsy hanam-bady, ary mampifady hanina, izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina, mba horaisiny amin'ny fisaorana. » (1 Timoty 4:3)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/01/2020 21:30
Dia mba sampona koa ilay toro-lalana
Manam-bady va ianao? Aza mitady izay hisarahana. Tsy manam-bady va ianao? Aza mitady vady. » (1 Korintiana 7:27)

Ka ianao vao teraka angaha "manambady"? ka dia TSY hanambady mihintsy izany ianao?


Ka dia averina ny fanontaniana eee... Ary Eny sa Tsia anie no valim-panontaniana ry RBNIR fa tsy asafotofoto lavabe hotran'io aa..


Hono ho'a ry RBNIR, mba "madio" ve I HRNRN ao ?
Ary ianao koa ve ry RBNIR mba "madio"??Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >