You are here: home > Forum

Dia hoe ...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Dia hoe ...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >  Farany
RBNIR - 28/10/2019 12:54
ilay fieritreretana hoe lava volo i Jesosy no mitombina kokoa satria natokana ho an'Andriamanitra hatramin'ny fahaterahany Izy...;

Voakilasy amin'ilay atao hoe Nazirita Izy....tahaka an'i Salomona...

« Fa, indro, hanan'anaka ianao ka hiteraka zazalahy; ary tsy mba hokasihin-kareza ny lohany; fa ho Nazirita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibo ny zaza; ary izy no hanomboka hamonjy ny Isiraely amin'ny tanan'ny Filistina. » (Mpitsara 13:5)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/10/2019 13:26
misy hitovizana mantsy i Jesosy sy Salomona,
1- samy voafidy hatrany an-kibon-dreniny
2- samy voafidy hamonjy ny vahoakan'Andriamantra....

Noho izany ilay fieritreretana ho e lava volo i Jesosy no mitombina raha araka ny baiboly....

Ny endriny kosa dia mbola hafa mihitsy indray izay....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/10/2019 13:32
taorianan'ny nahafatesany indray kosa dia mbola miseho amin'ny olona i Jesosy (taorian'ny niakarany any an-danitra...;fa tsy ilay izy vao maty hateloana....

Dia tahaka an'izao indray no fisehoany amin'ny olona...

« [Ny niovan'i Saoly ho Kristiana] Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy » (Asan'ny Apostoly 9:1)
« ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana* izany, na lahy na vavy. [*Gr: lalana] » (Asan'ny Apostoly 9:2)
« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asan'ny Apostoly 9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asan'ny Apostoly 9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asan'ny Apostoly 9:5)


Izany hoe ankehitriny dia otran'io ny fisehony (HAZAVANA BE....dia misy feo heno mivoaka avy ao)....

Dia toy izany no hitan'ity olona iray ity (nisy roalahy izy teo tamin'izay andro izay)...Valio | Miverina eny ambony
midrou - 28/10/2019 18:09
Io Jao.5:39 io mihitsy no hamaranako azy,satria sarotra hoy aho ny maneho hoe toy izao ny tarehiny.nefa mety hisy tokoa ny hahavita hanaporofo aza,saingy amiko tsy hitondra na inona na inona izany...


Diniho anie ity teny ity e:2 Kor:16:Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika,eny,na dia NAHAFANTATRA an i Kristy araka ny NOFO aza isika,ANKEHITRINY dia tsy FANTATSIKA araka izany intsony Izy..

Mety hisy hoy aho mahavita maneho,saingy Jesosy mbola NOFO iny..!

Porofo:1Kor.15:52,53"toy ny indray mipi maso...,ary isika hovana..."

Ny hoe OVANA dia maneho fa ity vatana itafitsika ity dia tsy miakatra satria mbola mety ho lo ka hijanona ho vovoka.

Ka rehefa ovana dia tsy iny intsony fa vatana vaovao araka an Andrmanitra mihitsy(2 Kor.5:1,2)

Fa ilay Jesosy @zao dia tsy mbola misy mahalala ny tena endriny raha tsy tafaverina eny @ rahon ny lanitra indray Izy "1Jao.3:2.....fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa.."

Jao.5:39:Koa diniho ny soratra masina raha te hahafantatra azy tsara ianao..
Valio | Miverina eny ambony
NytenakoIhany - 29/10/2019 05:43
Izao izany ny zavamisy vao misy resaka ara-pinoana kristiana eto

tonga izy miaraka @ fahalalany miaro fankahalana sy fanoerana ny maha kristiana mitady evitra itsipahana foana, ka rehefa atoro sy ampafantarina izy hoe izao anie ny zavamisy araka ny baiboly dia ilay olona milaza indray no kianina ambany fisainana satria hono evitra ara baiboly foana, satria tsy mitombona hono ilay evitra anaty baiboly na ilay olona anaty baiboly, noho izany tsy mitombona mihintsy hono ilay baiboly aminy

Dia lasa mampihomehy sisa no mijery ilay evitrany satria efa resaka t@ 4 bolana na 5 volana lasa tany foana no averimberina noho izy tsy mihezaka ny ahazo ny hevitra entin'ireo kristiana ireo mihintsy

Ka na hamaly na tsia, na iova foana ny olona amaly azy na tsia, na iova ny evitra entina amalina na tsia, tsy ahazo mihintsy izy

Isaorana an' Andriamanitra fa mbola misy mamaly foana isé miezaka ny mampahafantatra, fa isé no minia manampitsofina, na ataoko hoe manidy ny saina sy fon' isé na dia mahita tsara izao ary ny maso
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/10/2019 07:53
torohevitra kely ho an'ny kristianina ity...
Hoy i Jesosy hoe....

« Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. » (Jaona 15:5)

Amin'ny teny frantsay mazava tsara ilay hoe "voaloboka" = cep de la vigne" izany hoe faka..;

5 Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire...

izany hoe raha te hamoa tsara ianao (sampany) dia aza maka tsiro hafa afatsy izay tsiro avy amin'ny (faka = voaloboka= Jesosy).....

inona moa no zavatra nentin'i Jesoy (faka) io? « Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)

Fampianarana avy any amin'ny Ray....

Indraindray tokoa amin'ny maha olombelona otran'ny mitady hankaleo izany ny fampianaran'i Jesosy satria efa misy aza mahay tsianjery mihitsy....

Nefa hoy ny teny hoe...« [Anatra nataon'i Paoly mba tsy haneken'ny Filipiana izay mpampianatra sandoka, fa hitady handroso amin'ny fitondran-tena tsara rehetra] Farany, ry rahalahy, mifalia* ao amin'ny Tompo. Tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina, fa mahatsara anareo izany. [* Na: veloma] » (Filipiana 3:1)

Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 29/10/2019 10:01
marina mitsy zany ry "Nytenakohiany" a! aleo tonga de tofiriko fa i rajhO no mody minia tsy mahalala,sy manampitsofina,mody mitapy te hampiasa loha olona fotsiny,,nefa raha tena tsy mahalala tokoa moa ry "rajhO" de Andriamanitra hamindra fo azy..tapitra
Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 29/10/2019 10:05
marina mitsy zany ry "Nytenakohiany" a! aleo tonga de tofiriko fa i rajhO no mody minia tsy mahalala,sy manampitsofina,mody mitapy te hampiasa loha olona fotsiny,,nefa raha tena tsy mahalala tokoa moa ry "rajhO" de Andriamanitra hamindra fo azy..tapitra
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/10/2019 15:27

Timoty2009
marina mitsy zany ry "Nytenakohiany" a! aleo tonga de tofiriko fa i rajhO no mody minia tsy mahalala,sy manampitsofina,mody mitapy te hampiasa loha olona fotsiny,,nefa raha tena tsy mahalala tokoa moa ry "rajhO" de Andriamanitra hamindra fo azy..tapitra

Efa fomban'i rhajo hatamin"izay io ry zalahy a! mety hoe vaovao teto marina ianareo dia gaga fa izay rhajo izay e! indrindra moa fa tena hainy tsara mihitsy ilay misintona lakilosy mampiady angely iny fa dia mitandrema e! hoy ny teny hoe....

« Fa tafintohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafintohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa. » (Jakoba 3:2)

Mianàra mangina! Mianara mandefitra!
Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 29/10/2019 19:48
Hahaha,Efa arako mitsy io ry RBNIR a, tsikaritro rehefa misy dinika toy izao de i rajh0 miavaka foana,mpanohitra foana na de efa diso zao aza ny heviny,,fa na hiova lanitra aza ny tany de ny voalaza ao anatin'ny Baiboly dia marina avokoa, ny akotran'izay diso avy hatrany,,ny fahalalana siance sy ny philozofia ange ka anti-Kristy e! ary raha misy ny Boky masina indra dia ny "BAIBOLY" Tsy azo toherin'izan'iza izany Andriamanitra izany fa "mahery"
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 29/10/2019 23:39
Akanga aloha averina kely ity fa levona tary...

Timoty2009ref itanao le lainga de lazao izay marina anananaoo!


IZA azany no niteny an'ty, dia taiza?
Dinihinareo [Diniho] ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay (...) Kanefa ...


hi hi hi... ilaozanareo (mandany andro) 'mandinika ny Soratra' .. Kanefa ...


Dia sirika be fa TSISY nahalala na namaky, tena TSISY nahalala na namaky an'io tao @ bokin'i Jaona io nareo ry RBNIR sy Timoty2009 ary NyTenakoIhany. Nefa anie ho'a toko ananki-21 FOTSINY eee...

Dia ny tenana(re)o jerena fa tsy izaho no andaniana bandwidth hoe maninona maninona eto eee

Ary f'angaha HONO tsy hitan'iBainina ao ambony ao nareo TSY manao ny tokony ataonareo io
Valio | Miverina eny ambony
NytenakoIhany - 30/10/2019 06:01
Izao angé ri rhaj0 no tsy mety takatriny sain' isé mihintsy e!!!

Ireo kristiana mamaly an' isé ireo dia tsy tahaka an' isé akory!!!

Izy ireo tsy tahakan' isé hoe vonona ny iady hevitra fa miezaka mampahafantatra an' isé izay inoany araka ny baiboly (satria tsy mahazo miala @ io ny kristiana), ary araka izay fahatakarany ny baiboly (satria misy zavatra betsaka tsy ho takatriny atidoha'ny zanak'olombelona mihintsy ao)

Tiako ambara dia izao, miezaka mampahafantatra an' isé izy ireo, nefa ao ambadik' izay dia manana tanjona sy adidy foana ny kristiana efa manana an' Andriamanitra ny itory ny filazantsara (na hoan' ireo tsy mahalala na hoan' ireo minia tsy mahalala)

Noho izany, anjaran' isé ny sisa fa ireo kristiana mamaly an'isé ireo kosa tsarovy fa efa navita ny adidiny...Andriamanitra mahita ny fotoana laniny nandresena lahatra an' isé teto atramin' izay
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/10/2019 07:57
Timoty2009
ny akotran'izay diso avy hatrany,,ny fahalalana siance sy ny philozofia ange ka anti-Kristy e!

Ity kosa aloha otran'ny tsy miombon-kevitra amin'ity aho namana...satria Jesosy tsy nanohitra siansa....

« Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy:* Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona.[*aviavimbazaha] » (Matio 24:32)

Siansa ange izany e!

« Ary raha nahare izany Jesosy, dia nanao hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. » (Matio 9:12)

Siansa koa izany (tsy nanohitra ny dokotera mpitsabo i Jesosy)

ary farany sy tena goavana indrindra dia ity...Jesosy naminany "trou noir" be (Farihy Afo ngezabe) handevona ny galaxie lactée.....Siansa be mihitsy izany namana....ary hita fa tanteraka marina tokoa izany faminaniana izany ankehitriny...

Hoy i Jesosy hoe « Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hohozongozonina. » (Matio 24:29)

Masoandro hohamaizinina (rehefa handevona ilay masoandro ilay Afo be (TROU NOIR BE) dia homaizina tanteraka io masoandro io..
Tahaka ity étoile (karazana masoandro) iray ity...

https://www.20minutes.fr/sciences/2291627-20180618-video-scientifiques-filment-premiere-fois-trou-noir-avaler-etoile

Rehefa maizina ny masoandro dia tsy hazava intsony ny volana satria ny masoandro no nanazava ny volana

Kintana hiraraka : hoy ny manampahaizana ato amin'ity rohy ity hoe: https://www.maxisciences.com/trou-noir/voila-ce-qui-arriverait-si-un-trou-noir-s-approchait-de-la-terre_art34546.html

En s'approchant de nous, le trou noir commencerait par rencontrer le nuage d'Oort, une zone où les comètes s'accumulent. Cela projetterait violemment un grand nombre de ces astres vers la Terre et les autres planètes.

herin'ny lanitra hozongozonina: ny trou noir iray mahavita mamily ny trajectoiran'ny planete iray izay miodidina amin'ny masoandro (hiala amin'ny orbitany avokoa ny planeta sy ireo singa rehetra eny amin'ny lanitra eny.....

ao amin'io rohy io izao misy ity teny ity. manamafy izany lazaiko izany... Déjà, même à une année-lumière de notre système solaire, un trou noir pourrait fortement le perturber. Sa force gravitationnelle est si forte qu'il pourrait déjà altérer l'orbite des planètes extérieures. Ceci menacerait les autres planètes, en les envoyant se fracasser les unes sur les autres

Dia vakio koa fa izao no voasoratra ao amin'ny apokalipsy 16 aloha kelin'ny hifaranan'izao tontolo izao AORINA KELIN'NY handrenesana ilay teny hoe VITA!

« Dia nisy helatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy horohorontany mafy, izay tsy mbola nisy toy izany hatrizay nisian'olona tety ambonin'ny tany, eny, tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. » (Apokalypsy 16:18)
« Ary ny tanàna lehibe dia vaky ho telo toko, ary rava ny tanànan'ny firenena maro; ary Babylona lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra, mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny firehetan'ny fahatezerany. » (Apokalypsy 16:19)


dia vakio amin'io rohy io ihany fa hoy izy hoe rehefa tena akaiky hitelina ny tany amin'ny izay ilay trou noir (ora farany indrindra)....Quand la Terre serait assez proche, son atmosphère elle-même serait arrachée par le trou noir, avant qu'il n'avale la planète entière, morceau par morceau. Un cataclysme qui provoquerait de terribles tremblements de terre et l'apparition de super-volcans.

« Fantaro ny zavatra rehetra; hazòny mafy izay tsara. » (1 Tesaloniana 5:21)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/10/2019 08:03
fa marina ihany kosa aloha na izany aza mbola betsaka ny teniteny foana avoakan'ireo siantifika sady ny mahadiso azy ireo dia ireny teniteny foana (tsy voaporofo) ireny no entiny hanoherana ny fivavahana....

Ny namantsika rhajo izao etodia tena mampalahelo tokoa fa dia "MINO" be amin'ireny teniteny foana (mbola tsy voaporofo) ireny....
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 30/10/2019 09:28

Citation=rhaj0


Ny zavatra tsy mety takatry sain i rhaj0 mihitsy anie h@ dia ilay tena maha Andriamanitra an Andriamanitra mihintsy e,ao anatin izany ny Soratra Masina na ny Baiboly izay fototra hahafantarana an Andrmanitra

Ka ny fahafetsen ny saina entanin ny fandrosoana sy ny fivoarana izay miazakazaka sy mivelatra tokoa,hany ka mitady hivaona @ ilay tena fototra dia ny Baiboly izay tsy ho lany manja mandrakizay"...Ny lanitra sy ny tany ho levona,fa ny teniko tsy mba ho levona"Mat.24:35

Izaho akory tsy milaza fa ratsy ny fandalinana sy ny fikarohana,fa kosa,ilaina ireny ho entina hanaporofoana ny fahamarinan ny ten Andrmanitra ohatra fa tsy natao hampiova velively ny fahamarinan ny Baiboly


Koa manaova foana ho'a fampitahana,ny Baiboly no mizana handanjana azy n'in'in io....

Tsarovy ity teny ity:
"...Ny hafetsen ny hendry ihany no ENTINY misambotra azy"Job.5:13

Ka tsy vitan ny mokon-doha na ny be saina raha ny Baiboly satria :
~ZAVA-MIAFINA~

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 31/10/2019 01:25
lavabe sady mihodikodina le resakareo fa tsy arako intsony.

Fa raha Kristiana (manaraka an'i Kristy) marina ianareo, RBNIR, Mmidrou, NyTEnakoIhany, Timoty2009, dia iverreno tsara ho'a ny tenin'i Kristy ao @ Jaona 5:39 io.


Jaona 5:39 - hoy i KristyDinihinareo [Diniho] ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay (...) Kanefa ...

Io ho'a toa an'ilay hoe ... "any ianao KANEFA"

Fanampin'izany, Boky INONA moa ity "Soratra Masina" lazain'i Kristy ary io taterin'i Jaona io?

Eritrereto tsara ee.. eritrereto tsara.

T@ l'an zero dia mbola TSISY Baiboly fa efa taty @ 500 taona taty aoriana vao voatambatra. Ary ny an'i Saoly lasa Paoly, dia ny Korintiana-ny sns.. dia mbola TSISY koa t@ l'an zero an'i Kristy.

hi hi hi... fa dia ao nareo izany ee.. TSY vitan'ny TSY manaraka ny tenin'i Jesosy fa vao mainka miondana Boky HAFA
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 31/10/2019 06:37
rhaj0
hi hi hi... fa dia ao nareo izany ee.. TSY vitan'ny TSY manaraka ny tenin'i Jesosy fa vao mainka miondana Boky HAFA

Hoy i petera (iray tamin'ireo apostoly 12 lahy nofidin'i Jesosy) mikasika ny boky nosoratan'i paoly...

« Ary ny fahari-pon'ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, ....... ny voasoratr'i Paoly, rahalahy malalantsika, taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, » (2 Petera 3:15)
« tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, .....ary amin'ireo efa misy zavatra saro-pantarina, izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny Soratra Masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. » (2 Petera 3:16)

hoy i petera hoe ekeo ho famonjena....ny voasoratr'i paoly saingy notsindriny fa amin'ireo dia misy zavatra saro-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara...

Ekeo ho famonjena hoy i petera ny voasoratr'i paoly.....Tsy boky hafa no nosoratan'i paoly fa ilay filazan-tsara nampianarin'i Jesosy an'i petera ihany....

Ity no porofo fa avy amin'i Jesosy ihany marina tokoa ilay ampianarin'i paoly...

« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Galatiana 1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Galatiana 1:12)

Tahaka ireo apostoly sasany teo aloha dia nampianarin'i Jesosy mivantana ihany koa i paoly,

Fampianaran'i paoly = fampianaran'i Jesosy ihany....Izay no nahatonga an'i petera niteny hoe ekeo ho famonjena ...ny voasoratr'i paoly...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 31/10/2019 06:55
maro no tsy mahatakatra ilay zavatra saro-pantarina nosoratan'i paoly dia ireny no manolana (mamadika ny hevitry ny teny) ka mahatonga azireo hilaza fa tsy izy ny voasoratr'i paoly
Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 31/10/2019 09:56
Omeko anao ny mahereza rajhO ! tsy fahalalana no be ao aminao ka de courage enao,hivavaka ho anao aho. tsarovy fotsny fa misy ANDRIAMANITRA ilay nahary ny lanitra sy ny tany ary masina ny BAIBOLY
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 02/11/2019 00:16
Ireo Petera sy Galatiana ary Korintiana ireo re ry RBNIR dia TSY isan'ireo "soratra Masina" nasain'i Kristy ho vakian'ny Kristiana aa... Taorian'i Kristy daholo, na ry Petera na ry Paoly, ary mety mbola tsy teraka akoriny aza ry Petera sy ry Paoly t@ Kristy nanafatrafatra ny mpanaraka Azy (Kristiana), hoe toa "vakianareo ity Soratra Masina kanefa..."

Fa maninona ho'a no notapatapahin-dry Midrou sy RBNIR ny tanin'i Kristy ee..

Jaona 5
39 Dinihinareo [Diniho] ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy.
40 Kanefa tsy mety manatona Ahy hianareo hanananareo fiainana.


Ny fantsy @ io, dia hoe, "ataonareo fa ao @ Soratra Masina ny fiainana mandrakizay, kanefa"... ny manantona an'i Kristy (Ihany) no tena izy aminy

Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >  Farany