You are here: home > Forum

Ilay Noely voalohany

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ilay Noely voalohany
Valiny : 4
bor2lais - 20/12/2017 10:14
"8 Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina.

9 Ary nisy anjelin'ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny Tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiki-tahotra indrindra izy.

10 Ary hoy ny anjely taminy: Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izany ho an'ny olona rehetra;

11 fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo.

12 Ary izao no ho famantarana ho anareo: hianareo dia hahita Zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona.

13 Ary nisy anjely maro be avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nidera an'Andriamanitra nanao hoe:

14 Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra! Ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany.

15 Ary tamin'izany, rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nankany an-danitra, dia niresaka ireo lehilahy mpiandry ondry ka nanao hoe: Andeha isika hankany Betlehema ka hizaha izany zavatra vao tonga izany, izay nampahafantarin'ny Tompo antsika.

16 Dia nandeha faingana izy ka nahita an'i Maria sy Josefa, ary ny Zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona.

20 Ary ny mpiandry ondry niverina nankalaza sy nidera an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy."


Mirary Noely sambatra ho antsika tsirairay avy !
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/12/2017 12:56
Franchemà ry Bor2lais, ianao ve mino tokoany fa
1- tena Nisy izany "Anjely" niaka-nidina avy tany an-danitra izany?
2- Dia mbola Misy koa ve izany ankehitrio?? Ao @ fiainanao ankehitrio izao??
3- Sa rahefa any @ Apoakalipsa indray ny Anjely vao miverina??

Raha "mino" an'ireo moa izany i Bor2lais, dia hitakitako hatraty fa dia ho "sambatra" tokoany ianao @ revirevy Noely ao ee...
mandeha zolie ny imazinasio an ...

Fa mba toro-hevitra ny ahy:
1- aza afangaro @ Lutins ireo Anjely ireo, fa ireny Lutins ireny mantsy manana sofina maranidranitra, mety "havana" akaikikaiky kokoan'ny Devoly sy ny tandrokany io.
2- Ny Serafima sy Kerobima, izay bilaondy o zieu bloeuf avek des cheveu boukilé, ireny izao no tena izy aminy. Mety mahita maro an'ireny mihintsy ianao ry Bor2lais ao Bordeaux ao.
TSy sahala amintsika, na mantsy, tsy sahala aminay ngita volo sy petak'orona ary maintikely ireny
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 20/12/2017 16:21
Mirary Noely sambatra be ho antsika rehetra. Dia ho fety sy fifaliana lalan-dava ny andro rehetra
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/12/2017 19:05
TS'haiko aloha raha rendremana ianareo rahefa namaky ny tori-tenin'i Bor2lais, fa izaho k"lou tena namaky am-panajana tsara mihintsy, ary dia misy tsindrohiko kely ireto..

bor2lais12 Ary izao no ho famantarana ho anareo: hianareo dia hahita Zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona.

"Zazakely... ao am-pihinanam-bilona" ???
@ kely fotsiny io, raha migenongenona mitelina teny i Bor2lais mpitori-teny, dia lasa hoe :
"Zazakely... Eo am-pihinanam-bilona"..

Ataovy ao ihany moa ry Bor2lais eeee...

bor2laisnankalaza sy nidera an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy.

ny zavatra rehetra izay reny sy hitany ve izany ry Bor2lais dia araka izay nolazaina taminy ???

iilay "hitany" izany, raha ny fahitako azy, dia toa tafatsondrovaka tao @ tori-teny, satria toa dangidangitry ny mitori-teny fotsiny angamba ianao ry Bor2lais. Fa raha ny tena izy izany dia "izay reny" ary "araka izay nolazaina taminy" no mahatonga ireto olona "nankalaza sy nidera".

Ka dia resa-kehy iliay hoe "vavolombelona" eee... TSY nahita fa nahare.

Sampona an...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 21/12/2017 05:51
Ireo mpiandry ondry ireo izany no nahita voalohany ny famonjena. Fa iza tamin’izy ireo aza no lasa mpianatr’i Jesosy? Naninona I Jesosy no niantso mpanarato sy mpitaky hetra fa tsy mpiandry ondry?
Valio | Miverina eny ambony