You are here: home > Forum

aniany miharo lesona

Lohahevitra : Hatsikana sy lalao
Fitohizan'ny hafatra : aniany miharo lesona
Valiny : 20
Pejy:  1 2 > 
Dan23 - 16/04/2011 12:06
Nandeha nanao fialan-tsasatra tany amoron-tsiraka ity mpiasan'ny banky lehibe iray. Rehefa nipetrapetraka maraindraina teo amoron-drano izy dia nahatsikaritra lakana avy nanjono ka nahita ireo trondro vitsivitsy tao anatiny. Nanantona ilay mpanjono izy mba iresadresaka; ka nanontany hoe: "Ireo fotsiny ve no trondro nalainao?".
Dia namaly ilay mpanjono hoe: "Ireo dia ampy ahy"
Mpiasan'ny banky: "Dia adin'ny firy fotsiny izao ianao no naka ireo?"
Mpanjono: "Shhh! antsasa-kadiny na mahery kely raha be indrindra."
Mpiasan'ny banky: "Dia hanao inona fotsiny zao ianao androany?"
Mpanjono: "Mhhh! hipetrapetraka ao an-tranoko"
Mpiasan'ny banky: "Koa maninona zao raha nijanona elaela teny ampanjonona teny?"
Mpanjono: "Inona no antony ijanonako ela eny hoy enao?"
Mpiasan'ny banky: "Amin'izay re ianao nahazo trondro maromaro e!"
Mpanjono: "Ataoko inona trondro maromaro?"
Mpiasan'ny banky: "Amin'izay betsaka kokoa ny tombony azonao rehefa ivarotra ireo trondro ireo ianao."
Mpanjono: "De avieo?"
Mpiasan'ny banky: "De avieo manam-bola misimisy ianao ividianana harato tsaratsara amin'zay betsaka kokoa ny trondro azonao rahampitso."
Mpanjono: "De ataoko inona indray trondro bediabe rahampitso?"
Mpiasan'ny banky: "Amin'zay re enao manana vola misimisy indray ividiananao lakana iray hafa anampiana io efa tota io e!"
Mpanjono: "Dia ataoko inona lakana iray hafa?"
Mpiasan'ny banky: "Rehefa manana lakana iray hafa ianao dia afaka manakarama olona anampy anao dia ho betsaka be kokoa ny trondro azonareo, dia rehefa any aorina be any ianao dia hanana lakana na sambo marobe sy mpiasa marobe"
Mpanjono: "Dia inona no ilaiko izany rehetra izany?"
Mpiasan'ny banky: "Dia amin'zay enao afaka mipetrapetraka."
Mpanjono: "Ka efa noteneniko anao teo fa ipetrapetraka aho zao koa inona no anaovako ireo rehetra ireo?"

Lesona: Aza mitady zavatra sarotra fa izay ampy anao atao.
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:07
Latsaka tao anaty fatsakana efa ritra ny apondran'ity tantsaha iray
Nikiakiaka nandritra ny ora maro tao anaty izay ka tsy hitan'ilay tompony izay atao
Farany, hoy izy efa antitra io apondra io sady efa ritra koa ity fatsakana ity, ary tsy dia maninona na dia maty aza ilay apondra
Dia niantso ny mpiara monina izy hanampy azy
Samy nandray angady sy la pelle dia nanipy tany tao anatin'ilay lavaka
Tsapan'ilay apondra ny zavatra hanjo azy ka dia nikiakiaka mafy izy isaky ny misy tany milatsaka
Farany nangina izy ka samy gaga ny rehetra
Notohizana ihany ny fanotofana ilay lavaka
Ela ela avy eo nojerena tao anatin'ilay lavaka ka akory ny fahagagan'ilay tantsaha fa indro i apondra mitsikitsiky nahita ny tompony
Isaky ny misy tany milatsaka dia miezaka i apondra manifika ireny dia miakatra eo ambon'iny, dia toy izany hatrany no nataony

Lesona : Betsaka ny maloto mety atsipin'ny hafa eo an-tampondohantsika
Akifio fotsiny ireny dia mitraka hatrany
Aza mijanona amin'izao fa miezaha hat
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:08
Nisy mpiompy biby toy ny soavaly - kisoa sy ny sisa....
Narary ny soavaly iray, ary tsy nihatsara mihitsy, hoy ny tompony mantsy ilay soavaly : ity fanafody ity no hohaninao, raha mbola tsy mihatsara ianao rahampitso dia hovonoiko fa maha-be problème. Vao lasa ilay mpiompy dia nanatona ilay soavaly ny kisoa ary niteny taminy hoe : mba manoro hevitra anao aho, na tsy mihatsara aza ny fahasalamànao rahampitso, dia manaova mavitribitrika sy mody salama fa sao hovonoin'ny tompotsika eo ianao. Mampalahelo ahy ny mahazo anao. Nony tonga ny ampitso, mody nijoro tsara ilay soavaly rehefa tonga ilay rangahy tompony. Faly ery ny tompony fa hoe sitrana hono izany ilay soavaliny ka hoy izy : Hanaovantsika fety ity fahasitrananao ity ka ho marik'izany dia hanao sakafo be isika ka io kisoa io no hovonointsika hohanina.

Lesona : Aza miditra amin'ny tsy tokony idirana
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:09
Tratran'i Koto nangalatra toaka iray vera tao nadakozia ny rainy. Sadaikatra ingahy ka tapa-kevitra fa hiserasera @ Koto.

Naka vera roa Ingahy, ny iray misy rano, ny iray misy toaka.
Naka kakana velona roa tao atokotany koa Ingahy,
ny kakana iray anaty vera misy rano, ny kakana faharoa anaty vera misy toaka.
Niandry andiny iray. Inona no hita ?
Maty ilay kakana nilona tao @ toaka, ay mbola velona ny kakana milona rano.

Inona ny lesona azonla ry Koto ? hoy Ingahy

Koto : Aleo misotro toaka toy izay misotro rano, amin'izay tsy misy kakana intsony.
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:12
Tao am-pianarana no nitranga ny tantara, taranja filôzôfia no atrehina, vao niditra ilay mpampianatra dia namoaka bocal iray ary nametraka izany teo ambony latabatra. Ny fanontaniany voaloha dia hoe: "feno ve ilay bocal sa tsia?". Dia namaly ny mpianatra fa tsy feno ilay bocal. Namoaka harona feno vato vaventiventy izy ary nampidiriny sady nalaminy tao anatin'ilay bocal. Dia nanontany indray hoe "feno ve ilay bocal?". Nisalasala teo ny mpianatra ary nisy nilaza fa feno ilay bocal. Namoaka harona nisy vato, somary majinika, indray ilay mpampianatra ka nandraraka izany tao anatin'ilay bocal. Nisisika tany anelanelan'ilay vato vaventy ireo vato majinika. Teo vao itan'ny mpianatra ny tian'ny ramose ahatongavana. Nanontany indray ilay mpampianatra raha efa feno amin'izay ilay bocal, dia namaly ny mpianatra fa mbola tsy feno ilay izy. Namoaka harona nisy fasika indray ity mpampianatra ary nandraraka izany tao anatin'ilay bocal. Nisisika hatrany ilay fasika ka tafiditra tao anatin'ilay bocal. Dia nanontany ihany ilay mpampianatra: "feno ve ilay bocal?". Dia novalian'ny mpianatra fa feno @zay ilay izy. Nisy tovolahy somary nisongadina anefa avy any aorian'ny lakilasy, nitsangana ary nilaza fa mbola tsy feno ilay bocal. Namoaka tavoahangina labiera izy ary nararany tao anatin'ilay bocal ilay labiera ka nitsiaka tao anatin'ilay vato sy fasika. Marina hoy ilay mpampianatra, tsy nahatafiditra ilay vato vaventy isika raha tsy izy ireo no nampidirina mialoha.

Lesona: Ilay bocal dia toy ny fiainana, ka mba ahafeno azy dia ireo zava-dehibe aminao aloha no ampidirina ao voaloha ary tafiditra foana ny zavatra majinika manampy azy. Nefa ihany koa misy toerana asiana labiera foana na izany aza
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:17
Mila tsiny dia ny mialoha ry zareo fa somary masirasira ito saingy manosika antsika hatrany amin'ny fomba fampianara ny ankizy mbol vao zazavao iz ty an
Somary be teny ratsy kely ity:

Nisy ramatoa iray nanana zanaka lahy tokana,i Koto , nony nianatra teny amin'ny CEG i Koto dia nahita ireo namany nampiasa teny izay tsy mbola hainy ka nanontaniany ny reniny:
Koto: "Neny a! neny a! fa inona kay no dikan'ny hoe kid...ty"
Neny: "An! Mompera no dikan'zany anaka"
Koto: "ary zany hoe p..y?"
Neny: "Fanajana olona izany anaka, fa iza no mampianatra anao anzany e!?"
Koto: "Ary zany tab.. sy fo..y?"
Neny: "Ny tab..y an seza, de ny fo..y vilia no dikany, fa iza no mampianatra anao anzany oa?"
Koto: "zany nge no fomba fiteny any ry neny e!"
Indray andro, raha variana nanasa vilia iny reniny no tonga hamangy anazy mianaka i Mompera ka tonga de i Koto no nitsena azy sady hoy izy: "manahoana kid..ty, mandrosoa de mipetrapetraha-po..y eny ambony tab..y, fa i neninay mbola msasa fo..y"
Lesona: ampianaro ny ankizy na ny tsara na ny ratsy mba ho hainy ny manavaka azy
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:19
Tao @ ilay fianarana filôzôfia ihany, vao niditra indray ilay mpampianatra dia namoaka ravim-bola 5000ar, ary nanontany ny mpianany hoe: "iza @nareo no mila ity vola ity?" Samy nananga-tanana ny rehetra no niteny hoe: "ZA! ZA! ZA!..." Navalon'ilay mpampianatra ilay vola ary naveriny ilay fanontaniany tetsy aloha, ary mbola nifandrombaka hatrany ny mpianany namaly hoe: "ZA! ZA! ZA!...". Nalainy indray ilay vola ary noforetiny toy ny taratasy ariana ireny, ary naveriny indray ilay fanontaniany. Fandrombahana hatrany no nasetrin'ireo mpianatra. Nalainy indray ilay vola ary nohitsakitsahiny t@ tany, ary naveriny foana ilay fanontaniany. Mbola "ZA! ZA! ZA!..." hatrany no nanakoako erakin'ny lakilasy. Ny sandany vola (valeur) dia tsy miova na aforitra na lotoina na itsahina...,

Lesona: Ny olona koa dia torak'izany, raha misy manaratsy, na misy mandoto, na misy manambany, na misy manapepo.... dia tsarovy fa ny valeur-nao dia tsy miova eo anatrehan'ny olona tia anao sy mahafantatra izany valeur-nao izany.
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:21
Nisy lehilahy kizitina iray. Indray andro nandeha sarety izy, kanjo nisy zavatra nidoboka tampoka tao ambanin'ilay sarety. Nidina izy nijery ary akory ny atairany fa vata feno volamena no tazany. Faly ery izy ary lasa nandeha nody nitondra ilay vata. Tsy hitany anefa izay mbola ampiasany ilay volamena, ka naleviny tao an-jaridaina aloha ilay vata. Lasa faly lalandava ilay rangahy miheritreritra ilay zavatra hitany, lasa tsotra fo, tsy kizitina intsony. Niheritreritra izy fa milamina ny sainy, tena sambatra izy raha azo lazaina. Nony antitra izy, ka efa ho faty, dia nampanantsoiny ny zanany rehetra ary nilazany ilay tsiambaratelo. Ary maty izy avy eo. Nojeren'ny zanany ilay vata, kanjo tsy nisy n'inona inona tao anatiny fa nisy nangalatra andro vitsy taorian'ny nahitan'ilay rangahy azy ireo volamena.

Lesona: Tsy ny maha mpanankarena anao no maha sambatra anao fa ny fiheritreretana fa mpanankarena ianao.
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:23
Nahita atodim-boromahery (aigle) ity tantsaha mpiompy iray, ka nampiarahany t@ atodin'akoho izany mba hokotrehina. Rehefa fohy ary ireo atody, dia fohy ihany koa ilay voromahery (aigle). Dia niaraka sy nanao ireo fanaon'ny zanak'akoho izy, notolorana katsaka, mihinana kakana, raha manidina ary izy dia tsy lasa lavitra fa toy ny akoho rehetra ihany. Rehefa lehibe izy dia nahita vorona nanidina teny ambony ary nanontany ny namany hoe: inona kay iny vorona iny? Dia novalian'ny namany hoe: voromahery iny. Variana ery izy mitazana ny hakanton'ilay voromahery, misidina avo manaraka ny rivotra, manofinofy izy ka nitsiriritra ilay vorona. Tonga dia notenenin'ilay akoho namany anefa izy nanao hoe: Aza alefa lavitra ny saina fa tsy ho voromahery mandrak'izay ianao. Dia nihevitra ny tenany ho akoho foana ilay voromahery mandrampaha fatiny.

Lesona: Sokafy ny saina mba hivelatra fa aza mijanona @ lazain'ny hafa, ary manàna fotoana isainana @ zavatra iray.
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:25
Nisy hono ramatoa iray mananontena izay tena sahirana tokoa, nanana zanaka vavy iray izy izay eo amin'ny 7 taona eo ho eo, Indray andro raha variana nihanika hazo iny ilay zanany vavy (marihina fa tsy manana pataloha na slip ilay zaza fa toitena kely fotsiny), tamin'izay indrindra no sendra nandalo mompera sady niteny hoe: "midina faingana ianao ry zanako, ity misy 10mille hividiananao kilaoty". Nony tonga tany antranony ilay zaza dia nitantara ny zavanitranga, tsy naharitra ireniny ka vao maraina dia nihanika hazo sady tsy nanao kilaoty toa an-janany koa. Iny fa nandalo koa i mompera sady taitra nahita ity ramatoa eo ambony hazo ka hoy izy: "Midina faingana ianao, inty misy arzato mahazo lame"

Lesona: aza mitomany randrana manendrika ny hafa
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:26
nisy vorona nandalo teo ambony tafon'ity trano iray tonga de namoaka basy izy, gasy io !
fa nandalo teo am le vazah kosa le vorona de nalainy sary sy camera!

Lesona: aza mba hitan'ny fiaraha monina gasy hoe lasa ambony ihany fa tonga dia pa!pa!
ny an'ny vazaha mba hoe atao fitaratra iny
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:27
Un client entre chez un libraire :
- Je voudrais le livre qui se trouve en vitrine "Comment devenir riche rapidement".


Le libraire s'éloigne. Il revient avec deux volumes.
- J'en veux juste un.
- Je le sais, dit le libraire, l'autre, c'est le Code Pénal. Je le vends toujours avec.

lesona : tsy misy an'izany manankarena vetivety izany, matoa misy izany dia misy halatra ao ambadik'izay
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:29
tam gazety iray zay: mis lavaka 3 de samy mis anarany daol reo lavaka reo; ny 1 continent amerique; ny faha 2 continent europe ary ny faha 3 continent afrique .
ao anatin'reo lavaka reo daolo ny pays tsirairay ao am le continent de miezaka samy mivoka am le lavaka zay tena somary lalina ihany.

ny continent europe sy amerique no 2 tafavoka tam le lavaka fa le contenent afrique tss tafavoka na de pays ray aza satry nahona hoy enao:
ny an reo pays amerique sy europe de mifanampy manao atsengoro de ze tafavoka misintona ny sasany mba hoafaka FA NY AFRIQUE DE MIFANOHITRA AMZANY NY ANAZY SAMY MIEZAKA FA TS MIFANAMPY ZANY DE ZE MITADY HO TAFAVOKA DE SOTOMIN SASANY ILATSAKA ANY AMBANY DE OTRAN ZANY FONA2 DE TSS TAFAVOKA MITS ATRAM TSIKA MITENY ZAO


lesona: zany no mahatonga ny pays africains mbol eo andalampandrosoana fona atramzao
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 16/04/2011 12:31
Niditra coiffeur ity lehilahy jlambany iray. Dia efa nisy masera hanao volo tao. Nokitihan'lery masera dia nokotiny sady noteneniny hoe : "andao hanao"
Tezitra be i masera de sady niritona no nivoaka no nilongilongy.
Hitan'le coiffeur (lehilahy io) le izy ka noteneniny ilay bandy jlambany hoe: raha te hanao @ masera ianao de tongava any @ simitiera rariva be fa hivavaka any hono i masera iny, dia manaova ankanjo fotsy ary mody manaova ianao andriamanitra.

Tonga ny hariva, iny fa nisy olona niakanjo lava tonga teo @ le simitiera de nivavaka. Nipotra tampoka le jlambany avy eo sady niteny hoe : za andriamanitra fa raha tianao hivaly ny vavakao de mila manao firaisana isika.
de ozy le olona hoe, fantatrao fa vierge za fa raha mety ary dia aleo mba any aoriana ianao no miditra fa tsy ato aloha.
Maika ery i jlambany avy eo sady nanovokovoka mafy. Rehefa vita ze nataony de nalan'lery le akanjo fotsy nanaovany sady nihomehimehy be izy hoe : "masera a, ha ha ha ha, za nefa le jlambany tany @ coiffeur anikeo fa tsy andriamanitra zany"
De mba niteny koa le olona nopeany hoe :"hahahahah, za koa anefa tsy i masera fa le coiffeur".

Lesona : misy foana ny olona be ati-doha noho ianao eo @ fiainana fa mba mahaiza mitandrina sy mandalina tsara vao manao zavatra
Valio | Miverina eny ambony
0uioui - 18/04/2011 17:46
dan23 ====) tena milay , tena tsara !! merci aaa ... houhouh....!!!oohoohhooohiihiiihiiihii....!!!!! huuuhiihuhhuhuhuhiii....!!!!
Valio | Miverina eny ambony
hery - 28/04/2011 10:02
mety tsy ny lesona no tadidy ao antsaina voalohany
Valio | Miverina eny ambony
Josiah - 02/05/2011 10:26
MAHAY NAREO E
Valio | Miverina eny ambony
booboo - 05/05/2011 16:31
clap clap clap hafa koa !
Valio | Miverina eny ambony
Dan23 - 17/05/2011 15:35
Misaotra zareo a,mbol vo mtad jay lo e
Valio | Miverina eny ambony
milamm - 10/07/2011 13:57
m'lay e mandrapahatongany hafa ary de sombiny kely anohizako an'io ra mety e
tantara 1 an'ity kofa tapakevitra fa hanambady rehefa nifandinika izy sy ny ankiziny fa hiroso hatao raharaha satria nifanambina izy reo, ny hany nahalasa saina azy dia ilay zaobaviny tanora kokoa noho ilay ho vadiny zay matetika maka fanahy azy (kofa) toy ny manao fanahy iniana miakanjo marivo ahitana ny tsy tokony ho hitany... indray andro ary notongavany ilay zaobaviny tampoka lery momba ireo fanasana mariazy, irery tsy nisy olonkafa afatsy izy reo ka notsoriny ilay zaobaviny fa ela no naniriany ty kofa ty na 1 mandeha ftsn aza alohany anambadiany. Kepoka teo lery tonga de nivoaka ny trano namonjy fiarany kanjo nihanahana tampoka nahita ireo fianakaviana marobe niandry tao ivelany trano narahin-tehaka, latsa-bava izy " andrekaky o loza ty ..." ny rafozandahiny moa tonga de nanoroka azy avy hatrany nilaza oe " tena mendrika marina ny zanakovavy ty lhl ty fa arahabaina afaka @ fitsapana... ".
ny azo sintomina @ tantara hoy ty kofa ty @ reo namany sady anatra de tsotra
" tahirizo any anaty vam foana ny fimailo/condom ry zalah fa tsy mahafaty antoka... "


Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 >