Mba efa renao tokoa ve ilay antso hatao farany ho ...

1. midrou ( 21/04/2020 17:39)
Mba efa renao tokoa ve ilay antso hatao farany ho an'izao tontolo izao ???


Matio 24 : 14. Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.

Mba efa renao ve izany?

Io ilay " HAFATRA FARANY HO AN'IZAO TONTOLO IZAO "
novalian'i RBNIR ny 01/05/2020 15:59
2. gasy1zay ( 21/04/2020 17:47)
ary nareo ve mba efa niheritreritra hoe rehefa tapitra ny krizy COVID-19 eran-tany dia hisy hiteny hoe : Quelle paix ! Quelle sécurité !
toy ny voasoratra eto 1 Tes 5 :

2Vous le savez très bien vous-mêmes, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit.
3Quand les gens diront : « Quelle paix ! Quelle sécurité ! », alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper.

3. midrou ( 21/04/2020 17:59)
Raha hilaza zavatra eto aho dia mety maro no efa mahafantatra , nefa maro koa aza angamba no efa mihevitra fa tsy mila ny hilazàna intsony satria efa mahalala.
Izaho anefa dia milaza fa tena ilaina ny mamantatra izay tena voarakitra ao @ Soratra Masina ny momba ny hoavin'ny tsirairay izay tena TSY AZO IALÀNA tokoa.

Araka izany dia ny Baiboly no ndeha hojerena manomboka eto.
• Inona marina moa no dikan'ilay hoe : " ITU FILAZANTSARA ITY " ?

=> Ilay hoe ITY dia milaza zavatra TOKANA, izany hoe .

Diniho tsara anie e:

Matio 24 : 14. Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.

Ity Filazantsara ity hoy Jesosy no hotorina (haparitaka) manerana izao tontolo izao.
Zany hoe mbola tsy niparitaka.izy t@ io fa mbola TÈNY @ Jesosy irery no nanana azy,saingy mbola haparitaka (hotorina,haely) arak'io teny io.

Io fitorina tokana io izay hanaparitahana io Filazantsara tokana io arak'io teny io no mamaritra ny fahatongavan'ny FARANY ( FARA ANDRO )

4. rhaj0 ( 21/04/2020 19:36)
:-) ka ity Coronavirus ity azany ve no "Fara Andro" (mandrakizay doria amen), sa
;-) r@ fararano (septambra), no "faran'ny andro"-n'ny Coronavirus (dia mitohy ny fiainana)
5. RBNIR ( 22/04/2020 02:25)
Izaho koa miombokevitra aminao namana midrou, io teny voasoratra ao amin'ny mat.24:14 io marina tokoa no tena mamaritra ny ho fahatongavan'ny farany....

Mbola hisy fitoriana lehibe farany tokoa araka izany hitranga eto amin'izao tontolo izao vao ho tonga ny farany ...

ka mba zarao aminay eto ary hoe namana midrou izany HAFATRA LEHIBE LAZAINAO IZANY sao mba mahasoa anay ihany????

6. midrou ( 22/04/2020 08:46)

ka ity Coronavirus ity azany ve no "Fara Andro" (mandrakizay doria amen), saRaha mitadidy isika dia efa nisy fotoana ihany nilazana ny momba ity COVID 19 ity izay tsy hoe zavatra kisendrasendra na tsy nampoizina no nisiny fa io dia isan'ireo FAMANTARANA ( vao fiandohan'ny fahoriana )izay entina hanambarana ny fihavian'ny FARANY
Lioka 21 : 11. Ary hisy horohorontany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samy hafa, ary hisy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra.

=> Fahatanterahan'ny ten'A|tra io

Fa hiverenako ny momban'ilay FITORIANA NY FILAZANTSARA !

Matio 24 : 14. Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.

Efa fomban'A|tra hatry ny ela no mandefa FAMPIHOMANANA mialoha rehefa hanao zavatra eto an-tany Izy.

Ohatra: t@ andron'i Noa zao dia nomena fepotoana lava hilazana ny olona sy nanamboarana ilay Sambofiara mialohan'ilay SAFO-DRANO.
Toy izany koa Lota ( Sodoma sy Gomoro )
Ohatra koa i Ninivé: nomena 40 andro mialoha Jona 3 : 4. Ary Jona niantomboka nandeha* tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe: Rehefa afaka efa-polo andro, dia horavana Ninive.[Hebreo: niditra]

ETO koa mantsy dia misy teny hoe "HO TONGA NY FARANY "
Ka ao anatin'ilay Fitoriana no hahafahan'ny olona tsirairay mamantatra ny tenany ny @izay tokony hataony mialohan'ny farany mba tsy hanomezany tsiny an'iza n'iza (izay ilay hoe vavolombelona)

Dia mety hiteny isika angamba hoe "diso izany ny ten'A|tra ko" satria aiza intsony moa no tsy misy fitorina ny ten'A|tra @ zao nefa aiza ihany izay farany?
Mety ho marina izany satria efa tsisy tsony tokoa toerana tsy handrenesana izany.

Izaho anefa te-hilaza aminao fa TSY IRENY ILAY IZY!
Satria ilay hoe"ITY" dia manambara zavatra tokana .
IRAY ILAY IZY NAMAKO!

Raha mamaky ny Asan'ireo Apostoly isika dia mahita tokoa fa efa nitory an'io filazantsara io ny Apostoly : Asan'ny Apostoly 4 : 20. Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay.

Satria ireo (Apostoly) no nomeny BAIKO mihitsy hitory :
Matio 28 : 18. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; [] 19. koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina 20. sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao.
=> Mampianara azy izay REHETRA NANDIDIKO ANAREO.
Nomen'i Jesosy fahefana hampianatra ireo( Apostoly)

Saingy hiaraha-mahita fa tsy naharitra izany satria maty avokoa ireo Apostoly t@ izany

Ny fanontaniana dia hoe : de ahoana ny @ ilay Filazantsara, indrindra @ izao vanimpotoana misy antsika iza?

Zay no mahatonga ilay fanontanina hoe "Mba efa renao ve..."

Mbola hotohizana raha sitrapon'ny Tompo.
7. rhaj0 ( 22/04/2020 11:07)
midrou:
ty COVID 19 ity izay tsy hoe zavatra kisendrasendra na tsy nampoizina no nisiny fa io dia isan'ireo FAMANTARANA ( vao fiandohan'ny fahoriana )izay entina hanambarana ny fihavian'ny FARANY
Lioka 21 : 11. Ary hisy horohorontany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samy hafa, ary hisy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra.

ty COVID 19 ity izay tsy hoe zavatra kisendrasendra, hozy i Midrou.

Ka mifanojo @ ilay profeta Breziliana ve ny resaka eto, sa mpanambaka olona sy mpisoloky ilay Ikalavavy iny?
Ary tena voambakany h@ ilay Prezida?
8. midrou ( 22/04/2020 15:49)
[quote]
Ka mifanojo @ ilay profeta Breziliana ve ny resaka eto, sa mpanambaka olona sy mpisoloky ilay Ikalavavy iny?Ary tena voambakany h@ ilay Prezida?
[/qquo]


Aleo mba () le resaka HS e!
Fa aleo lay tena resaka no himasona.

Nahoana mo no zava-dehibe io fitorina io?

Efesiana 1 : 13. Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo,- eny, ao aminy koa ianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana.

Fa maninona no ilazana hoe " ao Aminy koa hianareo"?
Tsy ny olona rehetra araka izany no ho " ao @ Tompo"

Tena marina izany ary mety ho mbola lava ny fanazavana vao ho vita raha hofotorina ny niandohany fa aleo fitinina @ ty teny ity:

Romana 5 : 12. Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra;

Izany hoe nohon ny ota dia lasa lavitra an A|tra ( tsinotsinon'A|tra). Ary tsy misy afa- miala rah mbola natera behivavy.

Fa io ao @ Efesiana.1:13 io dia isan ny fomba iray mba hamerenana antsika ho ao Aminy indray.

@ fomba ahoana àry?
* Ao Aminy koa hianareo rehefa RENAREO ny tenin ny FAHAMARINANA.

MIAINGA @ fandrenesana( tenin ny FAHAMARINANA ) ilay filazantsara izay HOTORIANA ao @ Mat.24:14

Zay lay erÿ ambony hoe "Mba efa renao ve..."

Io filazantsara io zany dia tahakan ny kofehy hisitomana antsika ho ao Aminy.
@ fomba ahoana?

...ao Aminy koa hianareo rehefa NINO...
TORINA lay izy dia renao , ary rehefa renao ka HINONAO izay renao dia izay mihitsy no mahatonga anao ho ao AMINY.

Romana 10 : 14. Hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninoany? Ary hataony ahoana no fino izay Olona tsy reny? Ary hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory?

Sarotra anefa no HINOANA raha mbola tsy nandre!!!!


Ka inona àry ilay MARINA?????
9. rhaj0 ( 22/04/2020 16:14)
Ahoana kosany no HS ilay Ikalavavy Breziliana teo k'le..
Zavatra "mitory" ny fara-andro sa voalohan'andro mihintsy izy, ary voany h@ ilay Prezida...
10. midrou ( 22/04/2020 16:20)
Za zany no ts naharaka an le vehivavy nitory ny farany izany e!
????????????
11. rhaj0 ( 22/04/2020 16:36)
Za indray tsy nanaraka mihintsy, fa ny rereko dia hoe, profeta HONO Ikalavavy, na hoe nanao Profesia.. mitovy ihany izany amiko: manambaka sy misoloky mpino, izay desespa ao @ tsy-fahampiany (fahalalana) ao, ary dia lasa minomino foana. Ary voany h@ ilay Prezida hono ho'a.
12. midrou ( 23/04/2020 11:58)

Ahoana kosany no HS ilay IkalavavyBreziliana teo k'le..Zavatra "mitory" ny fara-andro sa
Za indray tsy nanaraka mihintsy, fa ny rereko dia hoe, profeta HONO Ikalavavy, na hoe nanao Profesia.. mitovy ihany izany amiko: manambaka sy misoloky mpino, izay desespa ao @ tsy-fahampiany (fahalalana) ao, ary dia lasa minomino foana. Ary voany h@ ilay Prezida hono ho'a.


Tsy any iany io fa na teto M/car aza de maro no miteniteny ( foana ) sy milaza fa oe mpaminy de mahavita miteny zavatra tsy marina akory.
Ohatra: T@ taona 2000 zao d'efa nisy naminany fa ho tonga ny FARANY!!!
2020 tsika zao . Aiza ze farany eo?
Toy izany foana , nisy naminany koa taty aorinan io saingy mampalahelo.

Hoy mantsy Jesosy;
Matio 22 : 29. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. []

Raha ny fepotoanan ny fara andro fotsiny zao no resahina dia diso avy hatrany ireo
Satria:
Matio 24 : 36. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, [ary na ny Zanaka aza,] afa-tsy ny Ray ihany.

Fa FAMANTARANA NO MISY
Ka ilay minomino foana ( voafitaka ) no mampalahelo


Hoy Jesosy:
Matio 7 : 15. Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia* mitoha izy.[*lopa]

I Jaona 3 : 7. Anaka, aza avela hisy hamitaka anareo: izay manao ny marina no marina; eny, marina tahaka Azy.

13. midrou ( 23/04/2020 12:29)
Fa maro koa anefa no mpivavaka @ A|tra nefa tsy mino izany hoe : FARA ANDRO izany an!

Fa inona tokoa moa no hatao hoe FARA ANDRO e?

Tena misy marina ve sa fampitahorana fotsiny?

Matio 24 : 3. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva Izy, dia nanatona Azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe: Lazao aminay izay andro hahatongavan'izany, ary izay ho famantarana ny fihavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao.

Ny atao hoe FARA ANDRO arak'io teny io dia ny FAHATAPERAN'IZAO TONTOLO IZAO( ny atao hoe tapitra dia tsy hisy intsony)

Izany hoe tsy ho mandrakizay ny fiainana an-tany fa hanam-piafarana.

Inona no mety miandry izao tany izao any aoriana any?

Matio 24 : 35. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona.

HO LEVONA,HO LEVONA,HO LEVONA

Toy izao no hahalevona azy:

II Petera 3 : 10. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra*, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. [* Na: ny masoandro sy ny volana ary ny kintana] 11. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra,

* Ho levon'ny afo
*Ho dorana avokoa
( mandraisa anie taratasy dia DORY e! fa levona )
Toy izany ny zavatra miandry an'ity TANY ity sy ny zavatra rehetra eo aminy.

ARY NY OLONA IZAY MBA HANAO AHOANA????
14. midrou ( 26/04/2020 15:28)
Aleo hotohizana ilay resaka e!

Matio 24 : 14. Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.

Toy izao no nataon'i Jesosy mba hanatanterahana io teny io nanomboka t@ izany:

Matio 16 : 18. Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera*, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako**; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita*** tsy haharesy azy. [*Petera = Vato; izahao Jaona 1:42] [**Grika: eklesia] [***Grika: Hadesy]

Nanagana Fiangonana Izy dia ny Fiangonana voalohany izany. Ary io fiangonana io izay nijoro t@ alalan'i Petera (Apostoly) no nanomboka nitory (nanaparitaka)an io Filazantsara io t@ izany fotoana izany,saingy nohon'ny fanenjeha nisy t@ izany izay nihatra t@ io Fiangonana io sy ireo Apostoly dia tsy tanteraka ilay hoe " ....hatrany am-paran'ny tany.(.Asa.1:8)
Izany hoe,raha ny Fiangonana voalohany dia tsy nahavita nitory hatrany am-paran'ny tany.
Kanefa hoy Jesosy hoe TSY MAINTSY MANDRE an io avokoa aloha ny olona rehetra vao hotonga ny farany.

Am zao andro hiainatsika izao arak izany dia NANATANTERAKA zavatra tahaka izany ihany Jesosy @ zao vanim potoana izao.

Inona àry izany?
MANANGANA FIANGONANA tahakan io ihany.
* Jesosy mihitsy no manorina( manangana ) azy (...haoriko ny Fiangonako...Mat.16:18 )
* Efesiana 2 : 19. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, 20. natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra; []

Misy Apostoly sy Mpaminany ( t@ alalan'i Petera)
KRISTY JESOSY no fehizoro indrindra ( fototra)
Ary ny Aposyoly dia mitovy an- dry Petera mihitsy:
* Jesosy Kristy mivantana tsy misy mpanelanelana no mifidy azy ( Apostoly )
* Jesosy Kristy mivantana ihany koa no MAMPIANATRA azy.

Ary sahiko ny milaza fa efa misy ( mijoro ) io Fiangonana io @ izao fotoana izao.
Ary efa manomboka ( miverina ) ihany koa io FITORINA io @ alalan'ILAY FIANGONANA FARANY,IZAY MISY NY APOSTOLY NAMPIANARIN'I JESOSY KRISTY MIVANTANA.
Io ilay antsona hoe: FAMPIANARANA TSY MISY KILEMA...

Maro no mety efa mahazo an tsina sahady angamba????
Tsy diso ny heritreritrao!!!!

IZA ÀRY IO FIANGONANA IO ARY AIZA???
15. midrou ( 26/04/2020 16:44)
Tsy dia ho lava resaka aho fa araho ato raha te-hahafantatra misimisy ianao

https://forum.serasera.org/forum/message/m5d6fc24a5fe10?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5955879779

Marihiko fa olona tsy mifankalala akory zaho sy RBNIR kanefa izaho koa resy lahatra @ zavatra resahiny.
16. RBNIR ( 26/04/2020 17:28)
midrou, fa iza marina moa ianao?? :-) mahafinaritra rehefa misy namana hafa manaiky ny fahamarinana e!

Izao koa no tena marina izaho tsy hoe manindraindra an'i pasitera HRNIR, fa ny tena marina resy lahatra tanteraka amin'ny fampianarana nataony aho...

Ary ankehitriny dia vao maika namafisin'i Jesosy (en persone) mihitsy amiko fa tena Izy marina tokoa no nifidy an'i pastiera HRNR...

tanteraka amiko ara-bakiteny hoy aho ireto teny ireto...

« Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:16)
« dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » (Jaona 14:17)
« Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho. » (Jaona 14:18)
17. alainsylvano1 ( 28/04/2020 11:59)
Yeu...ef eno nay mande @ Toko TV ilay iz fa tena resy lahatra 100% zay @ le fampenarany pst fitiavana herinirina, marina tokoa fa izy ilay lehila nisehoany jesosy mivantana, manaporofo.izany ilay fampenarany.
18. alainsylvano1 ( 28/04/2020 12:13)
RBNIR:

midrou, fa iza marina moa ianao?? :-) mahafinaritra rehefa misy namana hafa manaiky ny fahamarinana e!

Izao koa no tena marina izaho tsy hoe manindraindra an'i pasitera HRNIR, fa ny tena marina resy lahatra tanteraka amin'ny fampianarana nataony aho...

Ary ankehitriny dia vao maika namafisin'i Jesosy (en persone) mihitsy amiko fa tena Izy marina tokoa no nifidy an'i pastiera HRNR...

tanteraka amiko ara-bakiteny hoy aho ireto teny ireto... https://free.facebook.com/messages/read/?tid=cid.c.100028092424217%3A100042824021658&refid=11#fua

« Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:16)
« dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » (Jaona 14:17)
« Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho. » (Jaona 14:18)19. rhaj0 ( 28/04/2020 12:14)
Efa mba nametra-tanana mba hanasitrana ireo mpanaraka azy izay voan'ny coronavirus ve ny Pasitera Fitiavana Herinirina?
20. alainsylvano1 ( 28/04/2020 12:18)
[quote=rhaj0]
Efa mba nametra-tanana mba hanasitrana ireo mpanaraka azy izay voan'ny coronavirus ve ny Pasitera Fitiavana Herinirina?
[/quotaza

aza maka fanahy Atra fa so.d ahita.loza eo, mipetratsara rehefa tsy resy lahatra.@ lay fampenarana, fa izay kosa d.resy.lahatra 100%
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1951