You are here: home > Forum

RESAKY NY 3eme ETAGE FATAON'I BOR2LAIS @ Atra

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: RESAKY NY 3eme ETAGE FATAON'I BOR2LAIS @ Atra
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 9 10 11 12 13 >  Farany
gasy1zay - 20/05/2020 17:25
RBNIR > manaiky @ zay ve ianao izany fa tsy mitovy ny batisa kristiana sy ny batisa nataon'i Jaona mpanao batisa? manaiky ianao fa tsy nisy FM azon'ireo olona nataoni Jaona Mpanao batisa batisa?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/05/2020 05:37
batisa 3 ihany no voasoratra ho an'ny kristiana:
« Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo; » (Matio 3:11)

1 batisa amin'ny rano (ilay nataon'i Jaona)
2 batisa amin'ny FM (ilay ataon'i Kristy)
3 batisa amin'ny Afo (ilay ataon'i Kristy)

tsy voatery hoe vita batisa amin'ny rano vao atao batisa amiin'ny FM fa mety ny batisa amin'ny FM no mandeha aloha....

« Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:45)
« Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: » (Asan'ny Apostoly 10:46)
« Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa? » (Asan'ny Apostoly 10:47)
« Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Ary nangatahin'ireo mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy. » (Asan'ny Apostoly 10:48)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 21/05/2020 16:59
mahafinaritra aloha fa efa manaiky RBNIR fa tsy iray ny batisan'ny Rano sy ny batisan'ny FM, saingy tsy ny batisan'ny rano( batisa kristiana araka ny nanirahan'i Jesoa ny mpianany) araka ny nambaran'i Paoly mintsy ny batisan'i Jaona.

Vakio indray ary ny voasoratra,

Jaona mpanao batisa dia nanao batisan'ny fibebahana hanomanana ny olona handray ny famonjena avy amin'i JK

Marc: 1.3 C'est la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers.


Actes: 19.4 Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus.


Fa ny batisa nanirahan'i Jesoa ny mpianany dia ito :

Matthieu: 28.19bold text Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,

ny dikan'ny batisa (kristiana/araka ny irak'i Jesoa) spirituellement dia araka ny voalazan'i Paoly eto


Romain 6: 4 Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d’entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d’une vie nouvelle.

tsy possible izany io batisa voalaza eo @ Romana io raha tsy efa maty sy nitsangana t@ maty Jesoa

dia jereo tsara hoy aho ireo Efesiana eto @ Acte 19 : 1-7

Ireo olona ireo dia efa vita batisan'ny fibebahana araka ny voalaza eto


Paul leur demanda alors : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Le baptême de Jean. »

dia rehefa nanazava Paoly hoe tokony mbola atao batisa @ anaran'i Jesoa Kristy ry zareo


Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus.


dia avy eo rehefa nametratanana taminy i Paoly dia nahazo batisan'ny FM ry zareo


Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé ; ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu.


raha dinihanao tsara io RBNIR dia misy batisan'ny fibebahana/ batisa @ anaran'i Jesoa/ batisan'ny FM
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/05/2020 02:21
Tsy TELO fotsiny ny karazam-batisa, hozy ny mpandinika (sasany), fa SIVY akoriny azany.

http://static1.squarespace.com/static/53f33653e4b04507993d2999/t/5455e1b9e4b0a8b49816775e/1414914489297/9+BAPTISMS+IN+THE+N.T..pdf


Fa dia mila lemana in-tsivy zany nareo ry Kristiana izay vao tena Kristiana HONO ee...

Sa ny sasany @ ireo Batisa ireo dia tena tsisy ilavana azy? Ary ny iray @ ireo ihany no "tena izy"?


Da sampona mihintsy ho'a iz'ty ee....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/05/2020 12:32
batisa 3 voalazako ery ambony ihany ireo fa tsy 9 izany...ohatra fotsiny ilay 1,2, 4 ary 7 dia samy batisan'ny rano avokoa ihany...

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 25/05/2020 15:24
RBNIR > ianao ve izany miteny @ fiteny tsy fantatra izao?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 25/05/2020 16:44
hi hi hi.. miteny gasy, izay teny TSY fantatry ny Hebreo sy ny Grika ary Latina i RBNIR (et vice-versa)

Fa ny analizy farany izany, dia hoe
- ny sasany @ ireo Batisa ireo dia tena tsisy ilavana azy, na dia (notantaraina be) ao anaty Baiboly azany.
- Ary ny iray @ ireo Batisa ireo ihany no "tena izy", fa ny sisa dia toa ny rano atondraka @ lamosin'ny ganagana.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 26/05/2020 07:59
rhaj0
hi hi hi.. miteny gasy, izay teny TSY fantatry ny Hebreo sy ny Grika ary Latina i RBNIR (et vice-versa)

mila fantarina aloha hoe inona marina ny dikan'ilay hoe fiteny tsy fantatra?

« Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona, fa amin'Andriamanitra; fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina, ka tsy misy olona mahalala; » (1 Korintiana 14:2)

fiteny tsy fantatra = fiteny firesahana amin'Andriamanitra tsy misy olona mahalala (afats'izay olona manana fanomezampahasoavana mahay mandika fiteny tsy fantatra). Ikor.14:13

ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra no "marika" hahafantarana fa tena nandray Ilay FM marina ny olona iray...

« Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:44)
« Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:45)
« Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: » (Asan'ny Apostoly 10:46)

ka eto izao ny namantsika gasy1zay milaza fa efa tarihan'ny FM dia mino aho fa efa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ihany koa izy izany...

Sa ts'izay gasy1zay?

Alohan'ny hamaliantsika rehetra dia saintsaino lalina tsara aloha ity teny eto ambany ity...
« fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy, » (Marka 3:29)
« Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy* ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka.[*Gr. manao blasfemia; izahao Mat.9.3] » (Lioka 12:10)


satria mantsy tsy ilay olona no miteny an'io fiteny tsy fantatra io fa Ilay FM mihitsy....

« Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina. » (Romana 8:26)

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/05/2020 12:15
OK.. IZA aby aminareo eto @ serasera eto, na koa. IZA no olona fantatrareo fa mahay "miteny @ ilay fiteny tsy fantatra"?italic text

- Gasy1zay? - RBNIR? - HRNRN ? .... iza???
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 26/05/2020 15:23

RBNIR
rhaj0
hi hi hi.. miteny gasy, izay teny TSY fantatry ny Hebreo sy ny Grika ary Latina i RBNIR (et vice-versa)

mila fantarina aloha hoe inona marina ny dikan'ilay hoe fiteny tsy fantatra?

« Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona, fa amin'Andriamanitra; fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina, ka tsy misy olona mahalala; » (1 Korintiana 14:2)

fiteny tsy fantatra = fiteny firesahana amin'Andriamanitra tsy misy olona mahalala (afats'izay olona manana fanomezampahasoavana mahay mandika fiteny tsy fantatra). Ikor.14:13

ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra no "marika" hahafantarana fa tena nandray Ilay FM marina ny olona iray...

« Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:44)
« Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 10:45)
« Fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: » (Asan'ny Apostoly 10:46)

ka eto izao ny namantsika gasy1zay milaza fa efa tarihan'ny FM dia mino aho fa efa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ihany koa izy izany...

Sa ts'izay gasy1zay?

Alohan'ny hamaliantsika rehetra dia saintsaino lalina tsara aloha ity teny eto ambany ity...
« fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hohelohina ny amin'ny ota mandrakizay izy; izany no nolazainy, » (Marka 3:29)
« Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy* ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka.[*Gr. manao blasfemia; izahao Mat.9.3] » (Lioka 12:10)


satria mantsy tsy ilay olona no miteny an'io fiteny tsy fantatra io fa Ilay FM mihitsy....

« Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina. » (Romana 8:26)

Voalohany aloha dia tsy mitovy ny fijerintsika RBNIR fa amiko izay rehetra nandray an'i JK ho Tompo sy Mpamonjy dia naterabaovao ary nandray ny FM ka tonga zanak'Andriamanitra : ohatra omeko anao ilay tandapa Etiopiana

Faharoa ireo olona nangetaheta nitady fahafenoan'ny FM no ataon'i JK batisan'ny FM, tsy olombelona no manao azy fa JK, mety misy olona mivavaka sy mametratanana aminao saingy tsy miankina amin'ilay olona fa JK, izy no mahalala ny ao amponao sy ny hetahetanao. ary vokatry ilay batisan'ny FM, ilay fahafenoan'ny FM sy ny fanomezampahasoavan'ny FM : fiteny @ fiteny tsy fantatra, faminaniana, fanasitranana sns...

raha ny voasoratra izany dia tsy mitovy ny hoe nandray ny FM sy ny hoe feno ny FM, jereo ny modely tempoly fahiny, tao @ tempoly foana ny Fanahin'Andriamanitra, tao @ toerana masina indrindra, saingy misy fotoana feno ny fanatrehan'Andriamanitra ilay tempoly fa tsy mijanona tao @ toerana masina indrindra.

Fehiny, tsy voatery miteny @ fiteny tsy fantatra ny olona natera-baovao sy nandray ny FM fa kosa ny olona miteny @ fiteny tsy fantatra ( tsy namboarina fa tena avy amin'Andriamanitra, misy mamorona manko...) dia tena azo antoka fa nandalo t@ ilay batisan'ny FM/fahafenoan'ny FM.

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 26/05/2020 15:46
https://www.youtube.com/watch?v=dIl3wnL7Qzo
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/05/2020 15:50
gasy1zayFehiny, tsy voatery miteny @ fiteny tsy fantatra ny olona natera-baovao sy nandray ny FM fa kosa ny olona miteny @ fiteny tsy fantatra ( tsy namboarina fa tena avy amin'Andriamanitra, misy mamorona manko...) dia tena azo antoka fa nandalo t@ ilay batisan'ny FM/fahafenoan'ny FM.

Ka i Gasy1zay izany nahazo ilay batisan'ny FM/fahafenoan'ny FM, fa kosa, tsy voatery miteny @ fiteny tsy fantatra.

Dia TSY miteny @ ilay fiteny tsy fantatra izany i Gasy1zay an?
Fa kosa, misy naman'i GAsy1zay natera-baovao izay manao an'io an?


Ary i RBNIR, na koa i HRNRN ve miteny @ ilay fiteny tsy fantatra?
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 26/05/2020 16:49
Kristiana maro no mangetaheta ny fahafenon'ny FM dia miova fiangonana, atao batisa in-2, in-3 ...nefa ny zavatra ilainy tsy batisa rano fa batisan'ny FM saingy mbola vitsy ny fiangonana mitory ny batisan'ny FM fa na :
1- milaza ny fiangonana sasany fa ny batisan'ny FM dia iray ihany @ batisa ( rano @ anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny FM)
2- milaza ny fiangonana sasany fa ny batisan'ny FM dia natokana hoan'ny apostoly sy ny mpianatra fahiny mba hanaovany ny asa fitoriana


ireto ny verset midika fa diso izany fihevitra izany :

Fianakavian'i kornelio

a) nandray ny FM toy ny mpianatra t@ pentekoty zay vao natao batisa
b) nandray ny FM toy ny mpianatra t@ pentekoty nefa tsy apostoly voairaka hitory

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/05/2020 20:27
ah zalahy.. loz'ty

Da sampona mihintsy lehiretsy ity n(amp)idirana anareo ity.. Nasian-drizalahy an'ireto regle de jeu sampontsampona marobe, dia roboka tokoany itony nareo, mino be ao.

Nataoko fa raha ny @ Kristianisma dia Didy 10 dia basy,
- kay mbola nisy nanisy hoe batisa tsy tena izy eee...
- tsy lazaina intsony ny hoe sabata tena izy eee...
- na ny miankohoka @ tongotry ny Papa sy HRNRN eee...
- Ny an-dry RBNIR azany mbola nasiany an'ilay 1/10-mpananana eee...

Dia avy eo koa, dia nisy nanampy hoe "fiteny tsy fantatra", izay ilay tena raitra ihany HONO no mahay azy.. Nataoko fa karazan'ny abracadabra izy io, formule mazika, kay mbola pire, fa tena hoe, sahala @ langage de Dieu rehefa amina etats tsihaitsihay izany HONO ilay tena raitra aminy.


Ka izany rehefa m(p)inomino foana, manantena mazia-mirakla, dia mitady formule mazika sy pensees mazika ary position mazika sy tra-la-la mazika, izay tsy maintsy arahina h@ points sy virgules, izay HONO vao mivoha ny varavaran'ny fara-vodi-lanitra..


'ndrekaiky oo.... izany kay no andanian'ireto fanatika ireto ny ron-dohany sy ny bandwidth..


Hono ho'a ry Bor2lais sy Hery raha mba sendra mandalo eto 'nareo:
'nareo koa ve mino an'ireo revin-dry fanatika adala eto ireo koa?
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 26/05/2020 21:29
rhaj0 > tsy fampianaran'olombelona fa voasoratra ao anaty baiboly ao daoly izany rhaj0, efa nohazavaiko hoe misy fiangonana kristiana tsy mino/manaiky hoe mbola misy hatr@ zao ny fiasan'ny FM toy ny niasany t@ andron'ny apostoly araka ny voasoratra ao @ asan'ny apostoly. Fa io safidin'ny tsirairay ny hino na tsia ny fampanantenan'Andriamanitra fa Jesoa nilaza foana hoe tongava araka ny finoanao
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/05/2020 00:25
gasy1zay tsy fampianaran'olombelona fa voasoratra ao anaty baiboly ao daoly izany ...

F'i Paoly angaha ohatra tsy olombelona? na koa i John The Elder?

Satria ve izy ireo niteny hoe niseho taminy HONO i Jesosy, dia inoanao daholo izay teneniny ee...

Aiza moa no tsy mba ianaran-dry HRNRN koa izany. Dia tratra tao koa ry RBNIR ary dia vozonan-draHRNRN ao.

Jereo tsara izay conteksta sy izay kiraonaolozia an'izay tsindrotsindrohanao ao anaty Baiboly ao ry Gasy1zay aaa... TSY RBNIR akory ianao.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/05/2020 01:42
rhaj0
Hono ho'a ry Bor2lais sy Hery raha mba sendra mandalo eto 'nareo:
'nareo koa ve mino an'ireo revin-dry fanatika adala eto ireo koa?

raha ny fantatro, dia misy ny atao hoe vondrona karismatika ao amin'n katolika ...otran'ny misy any an!

https://katolika.org/forum/message/m4ec7a21e20aa0
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/05/2020 01:52
ny tena marina dia izao e! ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo toherina, fa rehefa izay no voasoratra dia izay...
ary ny voasoratra ao dia tanteraka avokoa ...

ny resaka FM sy ny hoe fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia isan'ireo atao hoe fampianarana tsy misy kilema (mbola mitovy amin'ilay zava-nisy tamin'ny andron'ny apostoly)

Ekena tena bdb no tsy mbola mahazaka an'io resaka io noho ny antony samihafa na dia mino aza (henatra, dogma, sns sns...)

Tsy fitsarana no anton'izao fitoriana izao fa kosa hitaomana ny olona rehetra tsy hankanavaka hiverina amin'ilay tena fototra araka ireo zava-misy marina tokoa tamin'ny andron'i Jesosy sy ny apostoly,

mahafinaritra fa efa maro ny olona no manomboka mahatakatra an'izany....ka samy mikezaka mikatsaka araka izay azony ataony tokoa mba hiverenana amin'ilay tena fototra niaingana...

mbola maro ny ezaka, mino aho fa ao aoriana kely ao dia maro no hanapakevitra fa ilay fahiny marina tokoa no tena tokony haverina ankehitriny....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/05/2020 02:01
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouveau_charismatique_catholique

izao hono no nahatonga an'ilay vondrona karismatika...

L'arrivée du renouveau charismatique dans l'Église catholique
En février 1967, une trentaine d'étudiants de l'université catholique de Duquesne (en), en Pennsylvanie, durant un weekend d'étude biblique, reçurent le baptême dans l'Esprit-Saint2,3,4. Cette université, à l'époque parmi les plus pauvres des États-Unis, a été fondée au XIXe siècle par les spiritains. Sa devise est : "C'est l'Esprit qui donne la vie". Dans son livre qui rassemble de nombreux témoignages des étudiants, Patti Gallagher Mansfield5, une des étudiantes, témoigne ainsi de cette expérience « je me suis sentie submergée des pieds à la tête par une conscience profonde de l’amour de Dieu pour moi, personnellement… son amour miséricordieux. J’ai été particulièrement frappée par la folie de l’amour de Dieu. Il est tellement immérité, donné de façon si abondante. Il n’est rien, jamais, que vous et moi puissions faire pour le gagner ou le mériter. Il est donné gratuitement, généreusement, à la mesure de l’abondance de sa miséricorde. Notre Dieu est un Dieu d’amour. Il nous a créés par amour et nous a destinés à l’amour. » Elle cite également un de ses professeurs qui animait le week-end de Duquesne et qui raconta à ses amis : « Je n’ai pas besoin de croire en la Pentecôte : je l’ai vue. ».

tena misy io fa tsy lainga ary tsy foronina io fa tonga ho azy ho an'izay tena mikatsaka....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/05/2020 04:28
ilay fiteny tsy fantatra dia ilay hoe
speaks in a tongue (that) does not speak to people but to God
parle en langue (qui) ne parle pas aux hommes, mais à Dieu


Dia avadibadiho tsara Ineny Gogola, fa hoz'izy
A person who has what is known as “the gift of tongues” is usually in the midst of religious ecstasy, trance, or delirium. ... Experts call this phenomenon glossolalia, a Greek compound of the words glossa, meaning “tongue” or “language,” and lalein, meaning “to talk.” Speaking in tongues occurred in ancient Greek religion.

ecstasy, trance, or delirium
extase religieuse, transe ou délire


Nalain'ny Kristianisma avy t@ revin'ny Grika fahagola izany izy io ee.. na hoe, mitovy revy @ Grika fahagola koa izany ny Kristiana eee...

Dia ndana koa ange miresaka amina Haitiana (avy any Haiti), fa holazalazainy aminao ao ny @ izany koa ee... Fa tena tsy mahavita ny vitan'ireto Haitiana kosany aloha raha izay Katolika Karisimatika sy ny born again ee...
i Gasy1zy izao efa nibaboka fa tsy mahavita azy. Sa mahavita ihany ianao rahefa "tarihin'ny FM" ao ry Gasy1zay?
Dia sirika be koa fa tsy takatry ny hoza-dohan'i HRNRN sy RBNIR akoriny koa izany
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 9 10 11 12 13 >  Farany