You are here: home > Forum

NY ANDRO NAHAFATESAN'I JESOSY

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: NY ANDRO NAHAFATESAN'I JESOSY
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3
RBNIR - 25/02/2020 01:24

gasy1zay
2- vonoina ho faty izay tratra mijangajanga

ka izay ange ilay tokony hirosoanareo amin'ny lalina hamantaranareo ny marina ry gasy1zay e!

io izao tsy tanterahina intsony satria i Jesosy mihitsy no nandrava an'io teto...

« [dia hoy ireo taminy: Mpampianatra ô, ity vehivavy ity azo olan-tanana nijangajanga] » (Jaona 8:4)
« [Ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany (Deo. 22. 22-24); fa ahoana kosa hoy Hianao?] » (Jaona 8:5)
« [Izany no nolazainy hakany fanahy Azy, mba hahazoany izay hiampangany Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tànany] » (Jaona 8:6)
« [Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy ka nanao taminy hoe: Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany] » (Jaona 8:7)
« [Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny; ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo] » (Jaona 8:9)
« [Ary rehefa nitraka Jesosy, dia hoy Izy taminy; Ravehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?] » (Jaona 8:10)
« [Ary hoy izy: Tsy misy, Tompoko. Dia hoy Jesosy: Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony] » (Jaona 8:11)

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/02/2020 01:36
toy izany koa tsy atao intsony ny fanatitra ala-tsa-drà satria ilay ram-biby tsy nahaisotra (heb.10:4) ny ota..;efa nosoloina ny ran'i Jesosy izay natolony indray mandeha monja (1Jao.3:5)

Tsy tandremana intsony araka izany ireo lalàna bdb mifandraika amin'ny fisoronana taloha vokatr'izay.......

Izaho mijoro vavolombelona tena marina ity tenin'i Jesosy ity fa mahereza daholo (courage daholo)

« Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » (Matio 11:29)
« Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. » (Matio 11:30)

Tsy amin'ny alalan'ny herinao na ny sainao no hanantanterahanao izany fa amin'ny alalan'ny FM...
« Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: Izao no tenin'i Jehovah amin'i Zerobabela: Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin'ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro . » (Zakaria 4:6)

Ny mahatonga ny olona tsy mahavita dia ireto avy ny antony
1 Na tsy mbola afaka ilay ota ao anatiny (tsy batisa original no natao taminy tsy batisa avy any an-danitra manana ilay fahefan'ny lanitra)
2 Na tsy mbola nahazo FM marina (otran'ireo apostoly tamin'ny andron'ny pentekosta) ilay olona fa mihevitra fotsiny izy hoe efa manana ny FM
3 na tsy mino an'ilay fampianarana izy dia tsy mety tanteraka aminy ilay izy (« Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe: Mandehana; tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. » (Matio 8:13)

Rehefa mino mantsy ilay olona dia tanteraka aminy ilay izy araka io teny io....


Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 25/02/2020 16:14
Ny testamenta vaovao dia manambara hoe ny fahatanterahin'ny lalana dia ny fanantanterahina ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana efa naveriko matetika teto ary nozaraiko ilay verset misy azy

Jesoa nilaza hoe ny nahatongavako dia ny hanantanteraka ny lalana, tsy ilay araka ny eritrerin'ny jiosy anefa satria Jesoa nanasitrana andro sabata tsy manaja sabata aminy fa @ ilay fanatanterahana ny fitiavana ny hafa dia tena tokony ho atao,.

Ary Jesoa nilaza teo @ Jaona 15:13 izao ny fitiavana lehibe indrindra manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany


Izay ilay fanantanterahina ny lalana resahina RBNIR a, fitiavana ny namana ary ny fitiavana an'Andriamanitra.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/02/2020 17:56
voapetaky ny vy mahamay v sa? na dia hitondrana porofo aza dia...???
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 25/02/2020 18:25
Voasoratra daoly anie ireo ambarako anao ireo RBNIR e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/02/2020 17:42
gasy1zay2- vonoina ho faty izay tratra mijangajanga
RBNIRka izay ange ilay tokony hirosoanareo amin'ny lalina hamantaranareo ny marina ry gasy1zay e!

io izao tsy tanterahina intsony satria i Jesosy mihitsy no nandrava an'io teto...


Dia ahoana ry RBNIR.. Ity iray ao @ Deteronomia ity koa ve efa noravan'i Jesosy?
Farany teo mantsy I RBNIR nanamarina mihintsy hoe, "tsinontsinona" ny tanan-dravehivavy raha miolotra @ ankasarotan-dralehilahy.

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/02/2020 00:44
Raha kristiana tsy miady manao duel izany....
Tsy tokony ho hita amin'ny mpanompon'Andriamanitra intsony mihitsy io...
« Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana; fa voasoratra hoe: Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah (Deo. 32. 35). » (Romana 12:19)

« Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray; ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. » (Lioka 6:29)

Ny kristiana tsy mahazo miady aman'olona izany no tena marina (mandefitra, mamindra fo ary mamela) fa ireo olona manaraka fampianaran-diso no mihevitra fa hoe afaka miady ny kristiana...

noho izany raha tena kristiana ianao dia foana ho azy io lalàna ao amin'ny deot.25:11,12 io....

ary aza mampiteny ahy zavatra tsy nolazaiko hoy aho, ny tiako nambara taminao dia ny antony nametrahan'Andriamanitra an'ireny didy ireny taloha dia mba hitandrovana ny atao hoe fahamarinana eo amin'ny fiaraha monina (rehefa nisy olon-droa nifanaiky fa hanao duel (olon-droa ihany no mahazo miditra antsehitra eo) dia tsy mahazo miditra intsony ny tierce personne na inona antony na inona)....izay ilay fahamarinana tiany hotandrovina teo..
fa araka ny nambarako teo raha tena kristiana ilay olona foana ho azy io lalàna io...tsy hisy kristiana hanao duel izany mihitsy afats'ireo nandray fampianaran-diso irery ihany....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/02/2020 17:27
RBNIR.... foana ho azy io lalàna ao amin'ny deot.25:11,12 io....

Izany izany hozy ny ... Mpisoronabe RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/02/2020 17:38
misy ireo karazana lalàna atao hoe lalàna ateraky ny fandikan-dalàna ao anaty baiboly ao...
ohatra 1 io ambaranao io..
raha mandika lalàna 1 ny olona dia misy lalàna iray hampiarina aminy hanasaziana azy...

Ireny ho aho dia efa nofoanan'i Jesosy teto...

« [dia hoy ireo taminy: Mpampianatra ô, ity vehivavy ity azo olan-tanana nijangajanga] » (Jaona 8:4)
« [Ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany (Deo. 22. 22-24); fa ahoana kosa hoy Hianao?] » (Jaona 8:5)
« [Izany no nolazainy hakany fanahy Azy, mba hahazoany izay hiampangany Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tànany] » (Jaona 8:6)
« [Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy ka nanao taminy hoe: Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany] » (Jaona 8:7)
« [Dia niondrika indray Izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tànany] » (Jaona 8:8)
« [Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny; ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo] » (Jaona 8:9)
« [Ary rehefa nitraka Jesosy, dia hoy Izy taminy; Ravehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?] » (Jaona 8:10)
« [Ary hoy izy: Tsy misy, Tompoko. Dia hoy Jesosy: Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony] » (Jaona 8:11)
« Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: Izaho no fahazavan'izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina. » (Jaona 8:12)

foana araka izany ireo lalàna rehetra natao hamaliana ny olona rehefa tratra mandika lalàna izireo....

ka ilay izy tsy hoe foanana fahatany fa izay nofoanan'i Jesosy ihany no foanana, izay mbola tanterahany kosa dia mbola tanterahina ihany...

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/02/2020 17:55
RBNIR.... foana ho azy io lalàna ao amin'ny deot.25:11,12 io....
rhaj0 Izany izany hozy ny ... Mpisoronabe RBNIR?
RBNIRizay nofoanan'i Jesosy ihany no foanana

Ka ... ilay vavanao voalohany izany ry RBNIR, dia mitarika hoe, ianao no Jesosy?

Sa nobotsihin'i JEsosy ianao ry RBNIR nony nanao befilaza hoe, "foana ho azy io lalàna ao amin'ny deot.25:11,12 io"?
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 27/02/2020 18:14
Ny ahy aloha dia efa mazava ny lalako. Fa tsy misy dikany izay andro nahafatesan'i Jesosy. Ary tsy misy ilana finoana miorina eo ambon'ny fanaovana sorona ain'olona.

Raha tsy izany dia tokony arahintsika rehetra ny finoan'ireo olona tany Toliara miorina amin'ny fampiasana voamason-jaza sy filahian-jaza
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/02/2020 00:21
tsy isika ange no mametraka ny fitispika fa Izy ry endriny e!
ary tsy misy olombelona afaka hifandahatra amin'Andriamanitra mihitsy...
« Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. » (Isaia 55:8)
« Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. » (Isaia 55:9)

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 03/03/2020 23:30
Jehovah = YWVH, ilay ivavahan'ny Jiosy.

Asa raha io YWVH koa no ivavahan'ny Kristiana.

- Raha ENY, izany hoe, mivavaka @ YWVH sahala @ Jiosy ny Kristiana, dia fa naninona rey olona no manipatsipaka ny Jiosy ianareo Kristiana?

- Raha TSIA, izany hoe, TSY mivavaka @ YWVH ny KRistiana, dia sao dia ny dikan'io Isaia 55:8 io izany dia hoe:

« Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo (Kristiana) ary ny lalanareo (Kristiana) kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah (YWVH). » (Isaia 55:8)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/03/2020 07:49
Ny tena kristiana tsy mitsipaka ny Jiosy...fa malahelo ny Jiosy....fa manajà ny Jiosy...

« Fa raha notapahina ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy mba niombona ny fakan'ny menaky* ny hazo oliva [* Na: (fakany sy ny menaky)] » (Romana 11:17)
« dia aza mirehareha amin'ny sampany; fa raha mirehareha ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. » (Romana 11:18)
« Ary ianao dia hanao hoe: Notapahina ny sampany sasany hanatsofohana ahy. » (Romana 11:19)
« Marina ihany izany; ny tsi-finoany no nanapahana azy, ary ny finoanao kosa no itoeranao. Aza miavonavona, fa matahora; » (Romana 11:20)
« fa raha ny tena sampana aza tsy navelan'Andriamanitra, dia tsy havelany koa ianao. » (Romana 11:21)
« Koa indro ny fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasaro-pony: amin'izay lavo dia fahasaro-po; fa aminao kosa dia fahamoram-panahin'Andriamanitra, raha maharitra ao amin'ny fahamoram-panahiny ianao; fa raha tsy izany, dia hotapahina koa ianao. » (Romana 11:22)
« Ary ireny kosa, raha tsy mikikitra eo amin'ny tsi-finoana, dia hatsofoka ihany; fa azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. » (Romana 11:23)
« Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara, nefa tsy tena sampany, mainka fa izay tena sampany no hatsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. » (Romana 11:24)
« Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany, ry rahalahy (fandrao mihevitra ny tenanareo ho hendry ianareo), fa efa misy fahamafiam-po manjo ny Isiraely sasany mandra-piditry ny hafenoan'ny jentilisa; » (Romana 11:25)
« ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Isiraely rehetra, - araka ny voasoratra hoe: Hivoaka avy any Ziona ny Mpanafaka, Ary hampiala ny haratsiam-panahy amin'i Jakoba Izy; » (Romana 11:26)
« Ary izao no fanekeko aminy, raha manaisotra ny fahotany Aho (Isa. 59. 20, 21; 27. 9). » (Romana 11:27)
« Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo; fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. » (Romana 11:28)
« Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. » (Romana 11:29)

Raha ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo fa raha amin'ny fifidianana kosa dia malala ny jiosy noho ny amin'ny razana...

Ny Jiosy no mankahala kristiana, fa ny kristiana mahafantatra ny Jiosy dia malalan'Andriamanitra ary mbola ho avy ny fotoana handraisan'Andriamanitra an'ireo Jiosy ireo indray...

Ary ny tena marina ilay isa 144000 dia isan'ireo Jiosy horaisina rehefa ho tonga i Jesosy Kristy...12 000 avy isaky ny foko...
« [Ny niarovana ny Isiraely marina mba tsy hosimban'ny loza ho avy, sy ny fahasambaran'ny tonga any an-danitra ka afaka amin'ny fahoriana lehibe] Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indreo, nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazan-tany efatra, nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy nisy rivotra hitsoka amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo akory aza. » (Apokalypsy 7:1)
« Ary hitako fa, indro, nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona; ary iry niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe: » (Apokalypsy 7:2)
« Aza manimba ny tany, na ny ranomasina, na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase eo anin'ny handrin'ny mpanompon'Andriamanitsika. » (Apokalypsy 7:3)
« Ary nahare ny isan'izay voaisy tombo-kase aho: efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy no voaisy tombo-kase avy tamin'ny firenen'ny Zanak'isiraely rehetra. » (Apokalypsy 7:4)
« Avy tamin'ny firenen'i Joda roa arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase. Avy tamin'ny firenen'i Robena roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Gada roa arivo amby iray alina. » (Apokalypsy 7:5)
« Avy tamin'ny firenen'i Asera roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Naftaly roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Manase roa arivo amby iray alina. » (Apokalypsy 7:6)
« Avy tamin'ny firenen'i Simeona roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Levy roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'Isakara roa arivo amby iray alina. » (Apokalypsy 7:7)
« Avy tamin'ny firenen'i Zebolona roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Josefa roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Benjamina roa arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase. » (Apokalypsy 7:8)

Fanazavana : ny Apokalipsy 7
Apokalipsy 7:1-8 (ny isan'ireo jiosy israeliana hovonjena rehefa hiverina i Jesosy 144000 =12000 isaky ny foko 12

Apokalipsy 7:9 « Rehefa afaka izany dia hitako fa, indreo, nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny Zanak'ondry, niakanjo akanjo fotsy lava sady nitana sampan-drofia teny an-tànany, » (Apokalypsy 7:9)

Isan'ireo jentilisa hiova fo hovonjena (tsy tambo isaina vokatry ny finoana an'i Jesosy)...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/03/2020 17:52
RBNIRNy tena kristiana tsy mitsipaka ny Jiosy...

hum... vao t@ ity herinandro ity izao no navoaka ny arsivin'i Vatikana sy ny nataon'ny Papa t@ ady lehibe 2. Dia ny fanontaniana, dia hoe:
Inona no (tsy) nataon'ny Papa sy ny Vatikana, rahefa nahalala ny famonoana ny Jiosy zareo.


Sa moa, "kristiana TSY tena izy" indray ny Katolika amin-dry RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/03/2020 06:53
Ny kristiana tena Izy dia izay rehetra manaja 100% ny voasoratra anaty baiboly (tsy anampiana sy tsy analana araka ny Apok.22:18,19

Ka raha tena Izy ilay kristiana dia tokony hitandrina tsara ny voasoratra anaty Rom.11:17-29
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/03/2020 14:30
RBNIRKa raha tena Izy ilay kristiana dia tokony hitandrina tsara ny voasoratra anaty Rom.11:17-29

Sy ilay Deoteronomia 25:11-12 itsy ambony... izay nohamafisin'i RBNIR ny fitombenany.

Ity koa fanampiny ry RBNIR aaa... Dia asa loatra any an-dava-bato ve nareo no miaina ry RBNIR aa???

https://imgix.ranker.com/user_node_img/50044/1000868256/original/deuteronomy-22-28-29-quotations-photo-u1?w=650&q=50&fm=pjpg&fit=crop&crop=faces
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/03/2020 17:48
Nisy fampianarana nampitaina teto fa hita fa tsy voaray mihitsy...

misy karazana lalàna atao hoe "valin'ny natao"...izany hoe raha mandika lalàna iray ianao dia misy lalàna iray hafa hanasaziana anao...

Efa nofoanan'i Jesosy tato hoy aho ireny karazana lalàna rehetra ireny....

« [dia hoy ireo taminy: Mpampianatra ô, ity vehivavy ity azo olan-tanana nijangajanga] » (Jaona 8:4)
« [Ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany (Deo. 22. 22-24); fa ahoana kosa hoy Hianao?] » (Jaona 8:5)
« [Izany no nolazainy hakany fanahy Azy, mba hahazoany izay hiampangany Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tànany] » (Jaona 8:6)
« [Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy ka nanao taminy hoe: Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany] » (Jaona 8:7)
« [Dia niondrika indray Izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tànany] » (Jaona 8:8)
« [Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny; ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo] » (Jaona 8:9)
« [Ary rehefa nitraka Jesosy, dia hoy Izy taminy; Ravehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?] » (Jaona 8:10)
« [Ary hoy izy: Tsy misy, Tompoko. Dia hoy Jesosy: Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony] » (Jaona 8:11)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/03/2020 19:36
RBNIR io ve k'lou viavy ee? Sao dia mba I RBNIR mantsy ito ambany ito??

https://3.bp.blogspot.com/-_KSPHpOPO38/UfkvJn1yfPI/AAAAAAAAAXg/MfmUeJJ0vdA/s640/I+do+whatever+the+Bible+tells+me+to.jpg
Dika-teny malalaka:

Izay rehetra lazain'ny Baiboly dia hajaiko, afa-tsy hoe, ireo andininy sasany izay nosafidiko ho dinganina sy dikaina, satria kely loatra ny fitombenany ary tsy mampetimety ny baoliko, fa ny ambiny, dia iainako, mazhava ho azy.

hi hi hi ... excite mihintsy izao RBNIR ao
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/03/2020 07:55
rhaj0

Izay rehetra lazain'ny Baiboly dia hajaiko, afa-tsy hoe, ireo andininy sasany izay nosafidiko ho dinganina sy dikaina, satria kely loatra ny fitombenany ary tsy mampetimety ny baoliko, fa ny ambiny, dia iainako, mazhava ho azy.

hi hi hi ... excite mihintsy izao RBNIR ao

Tsy mahazaka ilay fampianarana tsy misy kilema izy izany...

« Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema*; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; [* Gr. salama] » (2 Timoty 4:3)
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3