Jesosy communiste miampy finoana

1. rhaj0 ( 31/01/2020 22:04)
(akisako eto kely indray ity fa tena hotsahotsan'ny tena zava-dehibe :-)


[size=18]Galatiana 3:28
Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy.
[/size]

Io izany dia IRAY daholo ihany izany HONO isika rehetra, na gasy na vazaha, na andriana na sefobe na kardinaly na olon-tsotra, na lahy na vavy na LGBT.
IRAY DAHOLO IHANY ireo rehetra ireo eo anatrehan'i Kristy.. mainka moa fa eo anatrehan'ny tsi11.


[size=18]Matio 10:7-8
Ary raha mandeha hianareo mitory ... efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.

[/size]
Io izany ilay m(if)ampizara ny soa sy ny tsara MAIMAIM-POANA, a la chaine. Nahazo ianao, dia manome an-dRasoa, mahazo Rasoa dia manome an-dRatsara, ets...koa raha ny fahitako azy, izay Kristiana manaraka an'i Kristy, dia tokony TSY MIVILY @ ireo teboka roa ireo, NA INONA NA INONA voasoratra any @ pejy any ambadiky ny Baiboly any.


Raha samy hitsindrotsindroka ihany, dia ny ahy ireo teboka roa ireo no tsimponiko. Matio dia nitatitra ny tenin'i Kristy. Galatiana dia i Paoly no nanora(tsora)tra azy.

Ary rahefa hinohino ao ihany ny Mpino, dia ireo no hitako hoe, mba tena tsara hinoana ary ifikiran'ny "TENA KRISTIANA" mpanaraka an'i Kristy.


Fa izay eee... Raha ny fahitako azy, raha ireo no tandreman'ny Kristiana toa ny anakandriamasony, dia hilamina ny tany.
Ireo izany no mila ampatsiahivana ireo Kristiana, atao dridran-gilo. TSy hankaleho ny Kristiana io satria tenin'i Kristy.

Ka asivo z'aime beuh eto izany ny @ ireo teboka roa ireo eeee... :-) :-)
novalian'i RBNIR ny 24/03/2020 05:25
2. RBNIR ( 01/02/2020 01:40)
rhaj0:

na LGBT.

ary tsy foin'i rhajo mihitsy ity an :-)
3. RBNIR ( 01/02/2020 01:48)
ilay fanomezana hoy aho no zaraina maimaipoana (Fanahy Masina io)...fa ireo miasa kosa hoy i JESOSY, dia mendrika hahazo ny karamany.....

« Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 8:15)
« Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. » (Asan'ny Apostoly 8:16)
« Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo. » (Asan'ny Apostoly 8:17)
« Ary Simona, nony nahita fa ny fametrahan'ny Apostoly tanana no nanomezana ny Fanahy Masina, dia nitondra vola homena azy » (Asan'ny Apostoly 8:18)
« ka nanao hoe: Omeo izany fahefana izany koa aho, mba handray ny Fanahy Masina izay olona hametrahako tanana. » (Asan'ny Apostoly 8:19)
« Fa hoy Petera taminy: Aoka ho very mbamin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. » (Asan'ny Apostoly 8:20)


« Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny; fa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. » (Lioka 10:7)
4. RBNIR ( 01/02/2020 01:51)
« Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. » (1 Korintiana 9:14)

Rehefa nampianatra an'i paoly i Jesosy dia nohamafisiny tsara tamin'i paoly io teny nataony tao amin'ny lio.10:7.....

5. rhaj0 ( 01/02/2020 15:24)
Galatiana 3:28:
Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy.

RBNIR:
ary tsy foin'i rhajo mihitsy ity (LGBT) an

KA tsy isan'ilay "iray ihany ianareo rehetra" ve ny LGBT ry RBNIR, sa nareo itony dia tena homophobique mihintsy aa..

Voahosihosy izany ny safidy/fitoetra/fiainan'ny Olona, eny OLONA, ary dia mba manohana an-dreo ny tena fa manana fon'olombelona .. Fa ny an-dry RBNIR kristiana, mahita ilay injustice izy, dia tsy mba mampiasa ilay fo-kristiana, compassion. Dia mba mampiasa ilay coco HONO ry RBNIR, dia hamarinin-dry RBNIR @ soratra masina ny homophobie-ny.. Izay moa izy io ry RBNIR?


Lioka 10:7:
Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny; fa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano.

Ndana hozy JEsosy mitory, mitety tanana sy vohitra. Dia rahefa mamangy ao an-tranon'olona, dia mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny.
io ho'a toa ny Gasy, rahefa mandalo @ tanana ny vahiny, dia ampiantranoana ary rosoana sakafo.

Dia inona @ io no TSY mety azonao ry RBNIr? TSY tianao ho azo, sa tena tsy miasa mihintsy ilay coco fa efa domelin'ny resa-Paoly ee??? Taiza @ io i JEsosy no miteny hoe, vorio ao @ fisoko ny olona, dia alaivo ny 1/10-ny???

Dia fa maninona mihintsy no dia tena avilivilinao RBNIR foana, ary tsy an-kenatra toa io, ny revin-Jesosy?
6. RBNIR ( 02/02/2020 03:23)
Sao dia adinon'i rhajo aza fa Kristiana no miresaka amin'i rhajo???(mino ny baiboly = testameta taloha + testameta vaovao = genesisy ka hatramin'ny apokalipsy)....

« [Ny nandeferan'i Paoly tsy hovelomin'ny fiangonana tao Korinto] Tsy olona afaka va aho? Tsy Apostoly va aho? Tsy efa nahita an'i Jesosy Tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny Tompo va ianareo? » (1 Korintiana 9:1)
« Raha tsy Apostoly ho an'ny sasany aza aho, dia Apostoly ho anareo tokoa; fa ianareo no tombo-kase mah'Apostoly ahy ao amin'ny Tompo. » (1 Korintiana 9:2)
« Izany no avaliko izay manadina ahy. » (1 Korintiana 9:3)
« Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? » (1 Korintiana 9:4)
« Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino* va izahay, tahaka ny Apostoly sasany koa sy ny rahalahin'ny Tompo ary Kefasy? [* Gr. anabavy] » (1 Korintiana 9:5)
« Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? » (1 Korintiana 9:6)
« Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny haren'ny tenany? Iza no manao tanim-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandry ondry aman'osy ka tsy mihinana ny rononony? » (1 Korintiana 9:7)
« Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany, sa ny lalàna mba milaza izany koa? » (1 Korintiana 9:8)
« Fa voasoratra eo amin'ny lalàn'i Mosesy hoe: Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary (Deo. 25. 4). Ny omby va no ahin'Andriamanitra? » (1 Korintiana 9:9)
« Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana hahazo. » (1 Korintiana 9:10)
« Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo, dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay? » (1 Korintiana 9:11)
« Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy mainka va fa izahay? Kanefa tsy nanampatra izany fahefana izany izahay, fa mihafy amin'ny zavatra rehetra, fandrao hisakana ny filazantsaran'i Kristy. » (1 Korintiana 9:12)
« Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara? » (1 Korintiana 9:13)
« Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. » (1 Korintiana 9:14)

ny apostoly re ry rhajo ny fiangonana no mamelona azy a!
7. endriny ( 02/02/2020 04:56)
Raha io fomba fiainana nolazain'i Jesosy io zohina. Dia fiainan'ny olona tamin'ny mbola nisalaka izy io, ary tsy nisy naharatsy azy mihintsy. Rovi-damba iray no ifanapahana ka dia samia manakona izay takony eo.
8. rhaj0 ( 02/02/2020 14:07)
RBNIR:
ny apostoly re ry rhajo ny fiangonana no mamelona azy a!

F'iza no nanendry anao RBNIR (na HRNRN) ho Apostoly tao re ry RBNIR? i Paoly?? Hoe nitsangana t@ maty koa i Paoly??
Tandremo miteniteny foana eo indray ry RBNIR, f'efa asian'i Gasy1zay foana ianao fa ianao dia mpandainga toa ny rain'ny Devoly sa inona moa izy teo??


Averina indray: ny olona izay nirahina manokana hitory, ireo mpianany, dia hozy ny hafatrahatr'i Krsity hoe, ameo MAIMAIM-POANA (ny fampianarana, fahasoavana, fanasitranana, ets...) izay azonao MAIMAIM-POANA. Ary izany dia ao @ Lioka sy Marka.


Heverivereto tsara anie ny revy (vaovao) an'i Kristy io eee... Miala @ sinagoga sy ny rakitra sy hetrany izy, fa mampirisika hoe, tetezo tranon'olona, dia zarao MAIMAIM-POANA. Dia ny olona mampandroso azy ao dia mampandroso sakafo koa.

Dia izay. Teboka. Fa tsisy institution beuh, hoe, izato apostoly, atao anaty Leglizy, dia aloavy 1/10 iveloman'i apostoly.

Dia tena communisme (primitif) tsotra be izany revin-Jesosy izany.


endriny:
Raha io fomba fiainana nolazain'i Jesosy io zohina. Dia fiainan'ny olona tamin'ny mbola nisalaka izy io, ary tsy nisy naharatsy azy mihintsy. Rovi-damba iray no ifanapahana ka dia samia manakona izay takony eo.

Eny tokoany. Izany revy izany dia mety tsara mihintsy t@ l'an-zero-tao-moyen-orient.

Fa raha ny fahitako azy, rahefa hinohino ao ihany ho'a ny Mpino, dia izany no hitako hoe, mba tena tsara hinoana ary ifikiran'ny "TENA KRISTIANA" mpanaraka an'i Kristy.

- TSY mila mandeha any @ Leglizy any, dia fahanan'i HRNRN/Pasitera/Mopera lalitra ao, dia voatery mandoa 1/10 hamahanana an-dry HRNRN/Pasitera/Mopera koa,

- fa mifamangy any an-tranon'ny havana sy namana, dia mifampizara MAIMAIM-POANA izay mba hananana ka azo MAIMAIM-POANA.

Ny tazatazako aty, dia misimisy olona manao toatoa izany.
9. RBNIR ( 02/02/2020 16:19)
tsy izay ny fampianaran'i Jesosy Kristy fa hoy Izy hoe angonina ao anaty vala 1 ny ondriny mba hihaino feo tokana (dia ny feony)...

« Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry. » (Jaona 10:16)

Io feony io ilay ampianariny an'ireo apostoly....tahaka an'i paoly nofidiny mivantana toy ireo apostoly taloha sady nampianariny mivantana ihany koa..(toy ireo apostoly 11 lahy)
« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Galatiana 1:11).
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Galatiana 1:12)-

Hoy Izy tamin'ireo apostoly hoe....« Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy. » (Lioka 10:16)

Ka ny tena marina tokony apostoly ihany aloha no tena henoina hoy i Jesosy fa tsy izaho an!
10. rhaj0 ( 02/02/2020 16:36)
Tsy hitanao RBNIr ve hoe, niova hevitra, na hoe, "nivoatra" i Kristy?

1- nivavaka tany @ Sinagoga Tranon'Andmntra izy taloha
2- dia avy eo nanangana ny fiangonany
3- dia avy eo nampirisika ny mpianany hitory MAIMAIM-POANA

Sa mifamadika ny 2 sy 3?

Koa dia samia mitsindrotsindroka izay mampetimety ny baolinany izany ee..

Tenin'Andmntra DAHOLO HONO ireo, na dia toa mifanipaka sy mifandiso ihany azany
11. RBNIR ( 03/02/2020 06:03)
izaho indray miteny hoe théorie noforonin'i rhajo io...fa tsy izay mihitsy ilay izy...;

Raha ny tena tian'i Jesosy dia nijanona tao anaty synagoga ihany dia ireo ondry tao ireo ihany no nangonina....
porofo, isaky ny sabata dia tonga tanaty synagoga Izy ary nampianatra...

« Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny. » (Lioka 4:16)

« Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny synagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofy rehetra tamin'ny olona. » (Matio 4:23)

Na dia niezaka mafy aza i Jesosy nanangona dia tsy nety ireo ondry ireo....« Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahina ho aminao, impiry Aho no ta-hanangona ny zanakao, tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo! » (Matio 23:37)

Ka dia izay no nahatonga azy hanapakevitra hanangana fiangonana.....araka iry voalaza ery ambony iry


12. RBNIR ( 03/02/2020 06:09)
« Tonga tany amin'ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy. » (Jaona 1:11)
13. rhaj0 ( 03/02/2020 13:23)
Efa lazain'i Gasy1zay foana ianao ry RBNIR fa hoe, misy kronoloziany io tantara io, fa tsy hoe, tsindrohanao RBNIR ny talohabe, dia ampiadianao rima @ resaka tsimponinao taty aorianaBE, dia "mety foana io" satria "Tenin'Andmntra" daholo.

1- dia saro-piaro t@ Tranon'Andrntra", izay Andrmntry ny Jiosy, I YHVH izany io, I Kristy, ka dia nakipakipany sahala @ fako ny akalan'ireo mpivarotra tao @ ilay Sinagoga, ary violent be MIHINTSY i Kristy t@ io. Taiza io tantara io ry RBNIR?

2- dia nanangana ny fiangonany I Kristy, ka I Petera no notendreny, tao @ Matio 16:18 izy teo

3- dia nampaniraka ny mpianany (mpanaraka an'i KRisty) I Kristy mba hitory MAIMAIM-POANA

Ka mifanipaka ireo telo ireo.

Nisintahin'i KRisty ny Sinagoga sy ny 1/10-ny ary ny mpisoronabeny.
Dia nirahiny I Petera. Dia nirahiny (koa) ireo MAIMAIM-POANA.

Ka MAIMAIM-POANA ve ny fiangonan'i Petera?

Toa nosavihan'i Vatikana ny revy ary dia nazahoany ireo harembeny ireo. Ary tsy vitan'ny nikepoka ny hatsembohan'olona I Vatikana, fa nakatony ho teny Latina fotsiny koa ny Baiboly, nogiazany ny info, ary dia henjana ny fahefany. Taty aoriana elabe vao nisokatra ny sainy.

ka te-ho toa an'i (Petera-)Vatikana ry HRNRN, te-hanana harembe, no sady te-ho toa Sinagoga-maka-1/10, ary dia tsindrotsindrohan-dry RBNIR daholo izay resaka misy an'izany ao @ Babioly ao, fa TSY hijereny kronolozia.
Ary ilay revin'i JEsosy MAIMAIM-POANA @ io dikadikain-dry RBNIR fotsiny sahala @ fako.


Ataovy ao foana ho'a ry RBNIR, fa efa sirika eto anie ianao, ary mazava ho azy, fa efa sirik'i Bainina "ao ambony ao" koa, fa dia hahita k'lou raha ianao ry RBNIR @ ora farany..
Mbo he... :-)

14. RBNIR ( 03/02/2020 19:50)
Dia tena zendana tanteraka mihitsy aho fa dia izao izany ve ny fahatantarahan'ilay teny hoe...

« mba hijery mandrakariva ihany izy, fa tsy hahita; ary mba handre mandrakariva ihany izy, fa tsy hahafantatra; fandrao hibebaka izy, ka havela ny helony (Isa. 6. 9, 10). » (Marka 4:12)

Mamaky, mandalina, sns...fa eee! zavatra hafa mihitsy no hitany e!


15. rhaj0 ( 04/02/2020 02:09)
rhaj0:
Ary ilay revin'i JEsosy MAIMAIM-POANA @ io dikadikain-dry RBNIR fotsiny sahala @ fako.

RBNIR:
Dia tena zendana tanteraka mihitsy aho fa dia (...) Mamaky, mandalina, sns...fa eee! zavatra hafa mihitsy no hitany e!

Mbo manome feedback ho anao aho anie ry RBNIr ee...
Tena TSY takatrao mihintsy ve ry RBNiR ny faninontsinoavinao ny hafatr'i Jesosy @ MAIMAIM-POANA?

Avereno fotsiny k'lou ny volan'olona ry RBNIR, fa tena aoka izay mihintsy ity mikepokepoka 1/10-katsembohan'ny olona efa mahantra sy ory ity eee..

Vola tokony hividianana ramanonaka ho an'ny ankizy mahantra ve no kepokepohinao ao ry RBNiR, nefa ianao efa mba manan'ny ampy ihany, mitaingina internety isan'ora fa mitady hanamari-tena eto... Dia mody sarotsaromanao @ "resa-Baiboly misafotofoto" ny fitiava-tena sy fitiava-kelinao ry RBNIR.
16. RBNIR ( 04/02/2020 07:26)
« Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny; fa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. » (Lioka 10:7)
« Ary raha nody ny sainy, dia hoy izy: Indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto! » (Lioka 15:17)
« ka tsy miendrika hatao hoe zanakao intsony; fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. » (Lioka 15:19)
17. RBNIR ( 04/02/2020 07:30)

Luc 11:42
Mais malheur à vous, pharisiens! parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses (dimes).

Nampianatra ny olona handoa 1/10 marina i Jesosy...;(tsy tokony ho nahadinoina hoy i Jesosy)...
18. rhaj0 ( 04/02/2020 07:39)
kronolozia??

- t@ izy nivoaka avy tao @ Sinagoga ve ireo,
- sa, izy avy nisintaka ny Sinagoga, dia nanangana ny fiangonan'i Petera
- sa, izy avy naniraka ny Mpianany hitory MAIMAIM-POANA?

- sa surmené ve i RBNIR fa te-hanamari-tena tahak'niinona, dia asesiny eto ny resa-baiboly misafotofoto? :-)

rhaj0:
Vola tokony hividianana ramanonaka ho an'ny ankizy mahantra ve no kepokepohinao ao ry RBNiR, nefa ianao efa mba manan'ny ampy ihany, mitaingina internety isan'ora fa mitady hanamari-tena eto... Dia mody sarotsaromanao @ "resa-Baiboly misafotofoto" ny fitiava-tena sy fitiava-kelinao ry RBNIR.
19. RBNIR ( 04/02/2020 07:44)
Ireo olona mpanaradia Azy no ampianariny an'io

Mpanaradia Azy = kristiana...

Ity no manamafy izany....

« Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: » (Matio 23:1)
« Eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no ipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo; » (Matio 23:2)
« koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)


Hoy i Jesosy amin'ireo olona mpanaradia Aminy (kristiana) hoe...izay rehetra lazain'ny fariseo sy ny mpanora-dalàana anareo ry mpanaradia Ahy (kristiana) ....dia ataovy ka tandremo....20. RBNIR ( 04/02/2020 07:46)
raha miteny izany ny fariseo sy ny mpanora-dalàna hoe ianareo mpanaradia an'i Jesosy ireo (kristiana ireo) tokony hanao an'izao ianareo ....dia hoy i Jesosy hoe marina izany ataovy ka tandremo.....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1291