Tena tsy mety azoko mihintsy

1. rhaj0 ( 15/01/2020 13:05)
Akisako eto fa tena tsy mety mahazo valiny mazava
rhaj0:

Tena tsy mety azoko mihintsy hoe, fa maninona no nororitina ny elastika, ary ahoana ny lojikany:

-- nahantona teo @ ilay lakroa I Jesosy, satria voampanga (ary voaheloky ny fitsaram-bahoaka) fa (nitady) nanakorontana ny filaminam-bahoaka.
Nilaza i Jesosy fa izy hono no zanak'Andrmntra. Fa tsy nanaiky an'izany fiaraha-monina, na ny deban'ny Sinagoga tao, dia ireo mpisorona lehibe izany.
Ka izay no lalanan'ny tany tao moyen-orient de l'an zero t@ izany, dia izay izany, nahantona Izy.

-- dia inona no idiran'ny "fanadiovana ny otaNAO ao" ry Kristiana namana?
Ny ran'i Jesosy nilatsaka tatsy Jerosalema t@ l'an zero ve... dia pouh pouh pouh.. dia mamafa ny ota sy helokao Kristiana, ao Dago @ taona 2020??

Tena tsy mety azoko mihintsy fa mba hazavao hoe ry namana kristiana eto
novalian'i RBNIR ny 17/03/2020 06:15
2. RBNIR ( 15/01/2020 13:16)
tsy mbola azonao hoy aho satria tsy mbola navela ho fantatrao mihitsy...;

« Dia hoy Izy: Hianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra; fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy, fa tsy hahita, ary hahare, fa tsy hahafantatra (Isa. 6. 9). [*Gr. nomena] » (Lioka 8:10)

Ny antony moa dia efa nambarakao, ilay saina entinao mahatakatra mihitsy aloha no tokony ovainao....

Aoka tsy entina hitsikerana, na hanaratsiana ny finoana kristiana ny antony hitadiavanao ilay marina....

Aoka ho famonjena ny tenanao ny hianaranao ny soratra masina...

Raha tsy izany dia tsy ho azonao mihitsy io....

« Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina*. [* Gr. tanteraka]. » (Romana 12:2)


fanaon'izao tontolo izao = tsy finoana ny fisin'Andriamanitra.....rehefa miova ianao miala amin'izay dia hofantatrao ny tsara sady ankasitrahana no marina....

3. rhaj0 ( 15/01/2020 14:21)
Satria raha ny Tantara, dia izao no izy.

Ny - nahalatsaka ny ran'i Jesosy - dia noho ny nataon'i JEsosy teo @ fiaraha-monina IHANY.

--- Nilaza i Jesosy fa izy HONO no zanak'Andrmntra. NandA ary tsy nanaiky an'izany ny Mpisoronabe t@ izany andro izany, ary na h@ izao azany, ny Jiosy dia TSY manaiky an'izany. Ary na ny Moslimo koa azany dia TSY manaiky an'izany. Fa ny Jiosy sy Moslimo dia milaza fa I Jesosy dia profeta fotsiny, toa ireo profeta hafa ao @ Soratra, fa TSY zanak'Andmntra.

Koa dia VOAMPANGA eo anatrehan'ny lalAnan'ny Fiaraha-monina tao Jerosalema-de-l'an-zero I Jesosy, fa manakorontana ny lamina tao.


--- Ka nisarika ny saina sy fon'ny Mponina tao Jerosalema-de-l'an-zero ny revin'i Jesosy. Teo ambany ziogan'ny Romana ny tao t@ izany. Ary i Jesosy moa nampanantena "liberation", hoe Jerosalema "vaovao". Ary TSY @ revin'ny Romana izany.

Dia rahefa (mody) nanontany ny vahoaka I Pilaty, dia ... "nanasa-tanana" ilery, fa zara azany hoe VOAHELOKY ny vahoaka tao Jerosalema-de-l'an-zero I Jesosy.koa dia averina ny fanontaniana: Inona no ifandraisan'ny:

1- ran'i Jesosy latsaka tatsy Jerosalema-de-l'an-zero (teo @ lakroa), sy

2- ny ran'i Jesosy izay lazaina fa manadio ny ota sy heloky ny Kristiana @ taona 2020.
4. RBNIR ( 15/01/2020 20:26)
Efa toroko hevitra ianao fa tsy mety, koa, mialà amin'ny tsy finoanao dia hanomboka ho azonao amin'izay ilay fifandraisany....raha ohatra kosa moa ianao mikiry biby hiezaka ny hanaporofo eto fa tsy misy fifandraisany ilay izy dia ao ianao izany fa tsy misy azo atao aminao...
5. rhaj0 ( 15/01/2020 20:51)
Ka mitombona ve sa tsia k'lou ilay tantara tateriko io eee..

1. VOAMPANGA eo anatrehan'ny lalAnan'ny Fiaraha-monina tao Jerosalema-de-l'an-zero I Jesosy, fa manakorontana ny lamina tao.

2. VOAHELOKY ny vahoaka tao Jerosalema-de-l'an-zero I Jesosy.


Fanontaniana tsotra, tsy mila "(TSY) finoana" io ry RBNIR fa valio maimaim-poana aaa...
6. RBNIR ( 16/01/2020 05:49)
raha olona tsy mino no mijery dia otran'io lazainao io no hitany, fa raha olona mino kosa dia hoe irak'Andriamanitra marina i Jesosy ary tsy niraharaha izay fanjakana nisy teto amin'izao tontolo izao izy fa ny nambarany dia hoe « Jesosy namaly hoe: Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao; fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy Aho; nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. » (Jaona 18:36)

Diso fiheverana ireo tsy mpino tsy nahafantatra izany fa noheveriny fa fahafahana eo ambany ziogan'ny romana no nampanantenain'i Jesosy nefa ny tena marina fahafahana amin'ny ota no nampanantenainy...

Dia ny rany no nalatsany satria efa voasoratra hoe « Fa tsy mahaisotra ny ota ny ran'ombilahy sy ny ran'osilahy. » (Hebreo 10:4)

Ka na iza na iza mino an'i Jesosy (na ny taloha na ny ankehitriny) dia mitombona foana io fa tsy voafetran'ny fotoana...
7. RBNIR ( 16/01/2020 05:52)
ka ovay ilay fijery e! raha mbola fijerina olona tsy mpino no entinao mijery dia tsy ho azonao mihitsy ilay izy...
8. rhaj0 ( 16/01/2020 16:15)
Dia izao indray izany no fahazoako azy eee...

Ny Tantara dia maneho fa voampanga ary voaheloka I Jesosy, noho ny nataony ihany, araka ny lalanan'ny fiaraha-monina t@ izany fotoana izany.

Ny "Angano" nampiarahina ny Tantara, dia milaza fa rahefa latsa-dra dia maty I Jesosy, dia aza asiana pouquoi pouquoi, fa izay ra latsaka izay no hanasana ny otanao sy helokao any Dago @ izao 2020 izao.


Izay izany ilay izy HONO, ka dia mba tsy ifandirana dia ndao atao hoe, azoko iny izany ee...

Fa hafa indray ny mbola tena tsy azoko mihintsy, dia ilay efa olon-dehibe ao, dia mbola voapekan'izao lavazy de serivao izao. Danz be kosa k'lou ilay lavazy de serivao eee... tsy mila jerena dia ampiasana ilay serivao HONO ny zava-nisy tao Moyen-orient-de-l'an-zero, fa mirevirevy fotsiny io, ary dia mety foana @ilay serivao izany, nefa mba "serivaon'olb" ihany.

Ka "madio" ho'a ve ianao ao ry RBNIR, ary madio h@ serivao voan'ny lavazy ao eee? :-)
9. RBNIR ( 16/01/2020 20:59)
rhaj0:

Fa hafa indray ny mbola tena tsy azoko mihintsy, dia ilay efa olon-dehibe ao, dia mbola voapekan'izao lavazy de serivao izao. Danz be kosa k'lou ilay lavazy de serivao eee... tsy mila jerena dia ampiasana ilay serivao HONO ny zava-nisy tao Moyen-orient-de-l'an-zero, fa mirevirevy fotsiny io, ary dia mety foana @ilay serivao izany, nefa mba "serivaon'olb" ihany.

Ka "madio" ho'a ve ianao ao ry RBNIR, ary madio h@ serivao voan'ny lavazy ao eee? :-)

ka impiry aho no efa niteny tamin'i rhajo hoe misy manifestation divine tsy takatry ny saina mitranga amin'izao fotoana izao...

Hafa mihitsy hoy aho fa basé sur fait réel ilay izy fa tsy otran'ny an'ny sasany...;

Na hino inao na tsy hino dia izay ilay izy : Andriamanitra dia miresaka amin'ny olona izay tiany horesahina ankehitriny ary miseho amin'izay olona tiany hisehoana ihany koa....

Asakasak'izay tsy hino fa izay ilay izy...

Ny any azoko atao dia mitondra porofo araka ny voasoratra anaty baiboly fa mbola tsy nisy ny fampianarana toy izao...ka dia anjaran'ny tsi11 sisa na handray izy na tsia e!
10. rhaj0 ( 17/01/2020 12:49)
Eny ho'a eee.. dia "madio" tsara izany ny serivao-ndRBNIR ao, voan'ny lavazy.
Fa "madio" (tsy manambady, araky ny hafatr'i Paoly) koa ve I RBNIR ao ho'a ee? :-)
11. RBNIR ( 17/01/2020 13:02)

rhaj0:

Eny ho'a eee.. dia "madio" tsara izany ny serivao-ndRBNIR ao, voan'ny lavazy.
Fa "madio" (tsy manambady, araky ny hafatr'i Paoly) koa ve I RBNIR ao ho'a ee? :-)

Tena efa clean tsara mihitsy ka! ny fo, ny saina ny fanahy ary ny fieritreretana...rehetra...
Izay ange ilay action ataony e! fanadiovana fanamasinana, ...

« Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena] » (1 Korintiana 6:11)
« dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio* ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio; [* Gr. voafafy] » (Hebreo 10:22)


« Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo. » (Ezekiela 36:26)
« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)
« Ary honina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka ho oloko ianareo, ary Izaho ho Andriamanitrareo. » (Ezekiela 36:28)
12. rhaj0 ( 17/01/2020 13:08)
Dia narianao izany Ivadinao ry RBNIR

Tena nanaraka ilay hafatr'i Jesosy hoe, ilaozy ny r-a-d, ario ny v-a-j, fa ndao manaraka Jesoa.

Dia nasian'i HRNRN rano kely, batisa avy any an-danitra HONO, dia tena mirehaka RBNIR hoe: "efa clean tsara mihitsy ka! ny fo, ny saina ny fanahy ary ny fieritreretana...rehetra..."

(dia ny tsinay no tapaka :-)
13. RBNIR ( 17/01/2020 13:14)

rhaj0:

Dia narianao izany Ivadinao ry RBNIR

Tena nanaraka ilay hafatr'i Jesosy hoe, ilaozy ny r-a-d, ario ny v-a-j, fa ndao manaraka Jesoa.

Dia nasian'i HRNRN rano kely, batisa avy any an-danitra HONO, dia tena mirehaka RBNIR hoe: "efa clean tsara mihitsy ka! ny fo, ny saina ny fanahy ary ny fieritreretana...rehetra..."

(dia ny tsinay no tapaka :-)

misy fotoanany no hitakin'i Jesosy an'ireny rhajo a! aza mandray ambolony e!
14. RBNIR ( 17/01/2020 13:20)
rhaj0:

Dia nasian'i HRNRN rano kely, batisa avy any an-danitra HONO, dia tena mirehaka RBNIR hoe: "efa clean tsara mihitsy ka! ny fo, ny saina ny fanahy ary ny fieritreretana...rehetra..."

Tsy fireharehana fa fahatsapana fa tena marina tokoa fa misy dia misy marina tokoa ilay fanadiovana nampanantenain'i Jesosy, dia mijoro vavolombelona mba ho fantatry ny hafa....
15. rhaj0 ( 19/01/2020 20:00)
rhaj0:
Dia narianao izany Ivadinao ry RBNIR

Tena nanaraka ilay hafatr'i Jesosy hoe, ilaozy ny r-a-d, ario ny v-a-j, fa ndao manaraka Jesoa.

RBNIR:
"clean tsara mihitsy ka! ny fo, ny saina ny fanahy ary ny fieritreretana... rehetra..."

Dia mbo mampalahelo ny ray sy reninao ary ny vady sy zanakao ao ry RBNIR..

F'izany hoe, mety ho metimety kokoa tokoany indray anefa ny fiainany rehefa tsisy anao (sy ny fahamaizinantsainanao) ry RBNIR .. Ary araka ny sitrak'Anmndtra mihintsy io an...
16. RBNIR ( 20/01/2020 06:18)

rhaj0:

rhaj0:
Dia narianao izany Ivadinao ry RBNIR

Tena nanaraka ilay hafatr'i Jesosy hoe, ilaozy ny r-a-d, ario ny v-a-j, fa ndao manaraka Jesoa.

RBNIR:
"clean tsara mihitsy ka! ny fo, ny saina ny fanahy ary ny fieritreretana... rehetra..."

Dia mbo mampalahelo ny ray sy reninao ary ny vady sy zanakao ao ry RBNIR..

F'izany hoe, mety ho metimety kokoa tokoany indray anefa ny fiainany rehefa tsisy anao (sy ny fahamaizinantsainanao) ry RBNIR .. Ary araka ny sitrak'Anmndtra mihintsy io an...

Io rhajo na hanafina tahaka ny inona ary ianao tsy maintsy hivoaka foana ny betsaka ao amponao ao a!
Tsy maintsy hiseho na ela na ho aingana ilay toe-tsaina hitleriana nambolen'ny devoly e!

« Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsaran'ny fony; ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy; fa amin'ny haben'ny ao am-pony no itenenan'ny vavany. » (Lioka 6:45)


Izay betsaka ao anaty ao ihany no tsy maintsy havoakan'ny vava!!!
17. RBNIR ( 20/01/2020 06:21)
izao no fantaro, izaho tsy miady amin'iza na amin'iza, fa milaza ny marina fotsiny ihany...

Nefa fantatro, fa tsy maintsy ho halan'ny sasany izao fampianarana izao satria hanazava ny sain'ny maro ary koa hamonjy vahoakan'Andriamanitra maro izay nitoetra tao amin'ny fampianaran-diso hatramin'izay...;

Ka dia ho hita eto ny mpanohitra! ary tsy maintsy hivoaka io na dia hiatsaravelatsihy tahakan'ny inona aza ilay olona....
18. RBNIR ( 20/01/2020 06:46)
ny mampalahelo ahy fotsiny dia hisy hiboridana eto rehefa kelikely ary ho fantatry ny olona ny tena ao ampony ao...Fa dia aleo mihitsy ho fantatry ny olona ny tena toetsain'ny atheiste miafina ao ampony ao mba andinihany azy tsara e!

Toe-tsaina Hitleriana io ary tsy maintsy hiafara amin'ny fankahalana mpivavaka (à tel point qu'il vont vouloir les anéantir) (amin'ny tsy antony tsy misy fitombenany na dia kely akory aza)...

« Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy haseho. » (Marka 4:22)

Raha izaho aloha dia efa niomana aho satria hoy ny teny hoe...

« Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. » (Lioka 21:17)

19. rhaj0 ( 20/01/2020 13:45)
Efa hainao RBNIR ihany moa fa I Einstein dia Atheist.

Ka dia Bravo RBNIR sy ny fahalalin-tsainy: arak'i RBNIR dia Hitleriana koa HONO I Einstein.

Ny sarcasm-n'ilay kisary no TSY mety takatr'i RBNIR, dia mivelabelatra ny fahalalin-tsain-ndRBNIR... hita mihintsy fa kristiana hafahafa I RBNIR eee...
20. rhaj0 ( 20/01/2020 20:09)
Fomban'ny Kristiana iray hafa koa, dia rahefa oainina ny hadalany, toa an'i RBNIR eto, dia lazainy fa "enjehina" indray HONO izy. Io ilay hoe "delire de persecution".

Hoe "tsy maintsy ho halan'ny sasany" HONO eee... na koa "tsy maintsy hiafara amin'ny fankahalana (à tel point qu'il vont vouloir les anéantir) " HONO eee... vavan-dRBNIR io. Dia @ izay zareo (RBNIR) midoka-tena hoe, mba maritiora toa Jesosy koa HONO izany ee...


Ka averina indray ilay resaka fa tsy valian-dRBNIR, fa ny "folie de prersecution"-ny no navoakany


rhaj0:
Dia narianao izany Ivadinao ry RBNIR

Tena nanaraka ilay hafatr'i Jesosy hoe, ilaozy ny r-a-d, ario ny v-a-j, fa ndao manaraka Jesoa.

RBNIR:
"clean tsara mihitsy ka! ny fo, ny saina ny fanahy ary ny fieritreretana... rehetra..."

rhaj0:
Dia mbo mampalahelo ny ray sy reninao ary ny vady sy zanakao ao ry RBNIR..

F'izany hoe, mety ho metimety kokoa tokoany indray anefa ny fiainany rehefa tsisy anao (sy ny fahamaizinantsainanao) ry RBNIR .. Ary araka ny sitrak'Anmndtra mihintsy io an...


Sa ilay "tsisy anao" no nanaitra an'i RBNIR?
Nefa anie ny resaka hoe, "ny fiainany rehefa tsisy anao".. REhefa lasa any @izay alehanao any ianao RBNIR, miara-milafika sy mizara-vilia @ HRNRN lava ao, fa ianao RBNIR ihany moa no nandao sy nanary an-drizareo, dia tena mino aho fa tsaratsara kokoa tokoany ny fiainan-dreo eee...
Sa ahoana :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2611