You are here: home > Forum

Imazination

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Imazination
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 > 
rhaj0 - 23/01/2020 13:03
aoka re ry RBNIR.. Efa lazain'(i Gasy`1zay) foana ianao fa misy "kronoliziany" izy io ry RBNIr fa tsy hoe, tsindrohinao ny atsy dia tsindrohinao ny aroa dia mety foana io.

i Jesosy t@ l'an zero.

Dia na i Paoly sy ny Korintiana sns.. na ilay John mpirediredy ao @ Apokalipsa dia samy TSY mpianatr'i Jesosy avokoa, fa samy tonga dia nisavisavika an'i Jesosy ho hoe, "niresaka" taminy mihinitsy HONO. Aary taona taorian'ny nahafatesan'i Jesosy zareo no manao belazao io.

Dia nino beuh tokoany ny olona t@ izany, satria, hainao ihany ny ambaratongam-pahalalana t@ izany, fa izay belazao rehetra izao dia mampino ny tsy fino, mampihinana ny tsy fihinana.

Dia hitan'i HRNRN koa izany dia mba ianarany sy ataony ao koa. Dia mba aiza izany ny amparatongam-pahalalanao ry RBNIR.

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/01/2020 13:27
tsy azonao tsara v ny tiako ambara, niverina hoy aho i Jesosy dia nanambara izy fa marina daholo ireo voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ireo....ary dia nambarany koa ny tena heviny....satria faminaniana saro-patarina ilay izy...

Ka tsy misy idiran'ny kronolojia intsony izany fa IZY en personne no efa nanamafy izany...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 23/01/2020 16:15
rhaj0> tsy i Jaona irery no miresaka ny fara andro anaty baiboly fa efa t@ andron'i Daniela tao @ testamenta taloha, jesoa niresaka t@ mpianany, Paoly nanoratra hoan'ny tesaloniana ary dia zay vao i jaona ao @ apokalipsia.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/01/2020 00:23
Ka nitsabo 7 toa an'i John ao Apokalipsa koa ve I Jesosy ry Gasy1zay?
Hoe trumpeta 7, bibidia manan-doha 7, ...

Dia mitefotefoka milaza loza toa an'i John ao @ Apokalipsa koa ve I Jesosy?

Satria mantsy toa (ireny rediredin'i John) ireny no mampanofy ratsy an'i RBNIr, dia mampilatsaka izay tsy tokony ho latsaka ao ambany robe-lava fotsin-dRBNIR ao
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/01/2020 02:44
RBNIRtsy azonao tsara v ny tiako ambara, niverina hoy aho i Jesosy dia nanambara izy fa marina daholo ireo voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ireo....

Dia tena TSY takatrao tokoany ve ry RBNIR fa:

1- ilay nanoratra ny Apokalipsa IHANY no nilaza fa marina daholo ireo voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy

2- niverina ahoana hoe Jesosy ry RBNIR?
Fa mba ahoana koa azany ny fanekem-pinoananareo ao @ HRNRN ao ry RBNIR?
F'angaha tsy hoe maty Jesosy, dia lasa niakatra, ary hiverina rehefa @ ilay andro farany?
koa nitampody kely ny @ inona indray re JEsosy ry RBNIR?

Dia tena avilivilinao ary aviraviranao mihintsy anie ny fiainan-Jesosy izany ry RBNIR ee...

Ataovy ao foana ho'a io manivativa (revin-)Jesosy io ry RBNIr aa...
Dia averiko foana ihany f'angaha tsy hitan'i Bainina "ao ambony ao" ho'a ianao ry RBNIR sy io fisainanao io??

Dia tena hihinan'ny tadin-kiraronao ianao @ ora farany ry RBNIR... fa dia ao ianao izany eee..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/01/2020 06:06
rhaj0
2- niverina ahoana hoe Jesosy ry RBNIR?
Fa mba ahoana koa azany ny fanekem-pinoananareo ao @ HRNRN ao ry RBNIR?
F'angaha tsy hoe maty Jesosy, dia lasa niakatra, ary hiverina rehefa @ ilay andro farany?
koa nitampody kely ny @ inona indray re JEsosy ry RBNIR?

Tato izy izao nitampody kely araka ny voalazanao...

« [Ny niovan'i Saoly ho Kristiana] Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy » (Asan'ny Apostoly 9:1)
« ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana* izany, na lahy na vavy. [*Gr: lalana] » (Asan'ny Apostoly 9:2)
« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asan'ny Apostoly 9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asan'ny Apostoly 9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asan'ny Apostoly 9:5)
« fa mitsangàna, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao. » (Asan'ny Apostoly 9:6)


Ary tena otran'io mihitsy no nisehoany tamin'ity olona ity....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/01/2020 06:57
i Saoly Belazao manamarina Paoly... misavika Jesosy
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/01/2020 07:16

rhaj0
i Saoly Belazao manamarina Paoly... misavika Jesosy

Efa hoe i lioka hoy aho no nanoratra ny asan'ny apostoly fa tsy i paoly,

Dia fanampiny misy otran'izao ao « Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe: Hianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha; fa rehefa mandà izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy miendrika hahazo fiainana mandrakizay, dia indro, mitodika mankany amin'ny jentilisa izahay; » (Asan'ny Apostoly 13:46)
« Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia; dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny Tompo izy roa lahy mbamin'ny maro koa. » (Asan'ny Apostoly 15:35)

Rehefa i paoly no manoratra dia hoy izy hoe « Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? » (1 Korintiana 9:6)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/01/2020 07:18
fa tsy hoe i rhajo no manoratra dia hoy i rhajo hoe fa i rhajo sy ....fa hoy i rhajo ho izaho sy....

izany rehetra rehetra izany dia manamarina fa olonkafa mihitsy no nanoratra ny asan'ny apostoly fa tsy i paoly akory e!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/01/2020 13:49
RBNIR...olonkafa mihitsy no nanoratra ny asan'ny apostoly fa tsy i paoly akory e!!!

eny azany ry RBNIR, fa IZA azany izao "olon-kafa" mi-contredire an'i Jesosy ao izao eee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/01/2020 13:58

rhaj0
RBNIR...olonkafa mihitsy no nanoratra ny asan'ny apostoly fa tsy i paoly akory e!!!

eny azany ry RBNIR, fa IZA azany izao "olon-kafa" mi-contredire an'i Jesosy ao izao eee...

efa hoe tsy micontredire hoy hao io fa mameno...

Hoy i Jesosy hoe....« fa ny Mpananatra*, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. [Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:26)
« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16] » (Jaona 16:7)


dia tanteraka izany avy eo....

« Ary raha niara-niangona* teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy; [*Na: niara-nihinana] » (Asan'ny Apostoly 1:4)

« Ary raha niara-niangona* teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy; [*Na: niara-nihinana] » (Asan'ny Apostoly 1:4)
« [Ny nilatsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny Andro Pentekosta, sy ny tori-teny nataon'i Petera tamin'izany] Ary nony tonga ny Andro Pentekosta, dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. » (Asan'ny Apostoly 2:1)
« Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano niangonany. » (Asan'ny Apostoly 2:2)
« Ary nisy lela maro mitarehin'afo niseho taminy, izay nizarazara; ary nipetraka tamin'izy rehetra isan-olona izany. » (Asan'ny Apostoly 2:3)
« Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan'ny Fanahy Masina azy. » (Asan'ny Apostoly 2:4)


Ka inona moa no mifanipaka amin'izany....

Otran'izao no fandehan'ny tantara...;Lasa i Jesosy dia ireo apostoly indray no nanohy ny asany tety an-tany....dia teraka ilay hoe asan'ny apostoly (tsy ny asan'i paoly ireny no voateny ao fa misy asana apostoly hafa toa an-dry petera koa voatonona ao e!

Ka tsy mifanipaka ireo fa mifanohy rhajo a!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/01/2020 14:11
ny hoe "mameno" izany dia hotry ny "manampy mba ho feno sy parfait"

ka TSY "feno sy parfait" izany HONO< hozy i RBNIR, ny fampianaran'i Jesosy, ary dia .... nilaza-tena ilay mpanoratra taty aoriana, fa i JEsosy mihintsy no niteny hoe, izao indray ny "fanampim-pampianarana" efa nameko taloha.

Dia ... NAVILY, eny, navilin'ilay nanora(tsora)tra ny Asan'ny Apostoly (mbamin'ny Korintiana) ny revin-Jesosy.

Gogoleho eraky ny interinety fa misy contradiction be dia beuh entre Jesosy sy ireo "fampianarana" taty aoriana. Fa rehefa misafidy ny TSy te-hahita "contradiction" @ izany moa ianao, dia ... ao ho'a ianao izany ry RBNir aa..

F'angaha TSY hitan'i Bainina "avy ao ambony ao" ianao manao tsinontsinona sy (manohy) mamiravira ny revin-Jesosy?

Ny havanao ao @ Tompo (toa an-dry Gasy1zy) ihany dia efa miteny anao an'izany foana (eto).

Dia hahita angano k'lou raha ianao ry RBNIR @ ora farany..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/01/2020 14:48
rhaj0
ny hoe "mameno" izany dia hotry ny "manampy mba ho feno sy parfait"

ka TSY "feno sy parfait" izany HONO< hozy i RBNIR, ny fampianaran'i Jesosy, ary dia .... nilaza-tena ilay mpanoratra taty aoriana, fa i JEsosy mihintsy no niteny hoe, izao indray ny "fanampim-pampianarana" efa nameko taloha.

Dia ... NAVILY, eny, navilin'ilay nanora(tsora)tra ny Asan'ny Apostoly (mbamin'ny Korintiana) ny revin-Jesosy.

Gogoleho eraky ny interinety fa misy contradiction be dia beuh entre Jesosy sy ireo "fampianarana" taty aoriana. Fa rehefa misafidy ny TSy te-hahita "contradiction" @ izany moa ianao, dia ... ao ho'a ianao izany ry RBNir aa..

F'angaha TSY hitan'i Bainina "avy ao ambony ao" ianao manao tsinontsinona sy (manohy) mamiravira ny revin-Jesosy?

Ny havanao ao @ Tompo (toa an-dry Gasy1zy) ihany dia efa miteny anao an'izany foana (eto).

Dia hahita angano k'lou raha ianao ry RBNIR @ ora farany..

Izaho no notenenin'i Jesosy...

« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra*; fa raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. [* Izahao 14.16] » (Jaona 16:7)....

« fa ny Mpananatra*, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. [Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:26)

Tsy fampianarana hafa fa fampianarana avy amin'ny Fanahy Masina ihany...

Ary io Fanahy Masina izay niasa tamin'ireo apostoly ireo ange tsy iza akory fa i Jesosy ihany e!

« Ary ny Tompo izany Fanahy izany; ary izay itoeran'ny Fanahin'ny Tompo no itoeran'ny fahafahana. » (2 Korintiana 3:17)

Ka fampianarana iray ihany io....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/01/2020 15:46
rhaj0Dia ... NAVILY, eny, navilin'ilay nanora(tsora)tra ny Asan'ny Apostoly (mbamin'ny Korintiana) ny revin-Jesosy.

Gogoleho eraky ny interinety fa misy contradiction be dia beuh entre Jesosy sy ireo "fampianarana" taty aoriana...

RBNIRTsy fampianarana hafa fa fampianarana avy amin'ny Fanahy Masina ihany...

Eny azany kouh... mi-se-contredire izany ny FM, hozy RBNIR. F'izany hoe, avilivily sy folapolahin'i RBNIR foana ny (fahazoany) resaka, dia na mibilabila eo azzany ny resaka, dia "mety foana io", hozy RBNIR.


Eto izao ohatra dia efa ho 101 ny contradictions eraky ny BAiboly. Dia ataovy ny devoaranao ry RBNIR, ary sintomy avy ao ny resa-Jesosy navilavilan'ny (soratra) hafa ao

http://www.answering-christianity.com/101_bible_contradictions.htm

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/01/2020 23:54
Io indray irhajo fa mampiteny ahy zavatra tsy nolazaiko hoy RBNIR marina v sa hoy rhajo?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/01/2020 04:27
Fa dia tena mampalahelo hoy aho raha zavatra otran ireny no antony tsy hinoan ny olona e, dia izay vao tena betsaka NY hanenina mafy marina tokoa..….
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/01/2020 04:27
Fa dia tena mampalahelo hoy aho raha zavatra otran ireny no antony tsy hinoan ny olona e, dia izay vao tena betsaka NY hanenina mafy marina tokoa..….
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 25/01/2020 14:32
Inona no antony TSY inoan'ny olona ny Pere Noel ry RBNIR?
Valio
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/01/2020 18:55

rhaj0
Inona no antony TSY inoan'ny olona ny Pere Noel ry RBNIR?
Valio

Baiboly no resaka fa tsy pere noel
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/01/2020 15:03
Finoana daholo izany ry RBNIR aaa...

Ary moa mbo hainao va re ry RBNIr, fa I Pere Noel anie ka i Saint Nicholas?

Ndana gogoleho kely, fa Saint sahala @ ireo Saint hafa tao @ Kristianisma t@ fotoan'androny I Saint Nicholas.

fa avy eo moa ... hainao ihany.


Izany no hanadinanko anao ry RBNIr hoe...

Dia inona loatra re ry RBNIr no antony TSY inoan'ny olona ny Pere Noel (Saint Nicholas) intsony ?
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >