MALAGASY

1. BENEM ( 25/09/2018 08:08)
NY TENA TSARA ALOHA DIA NY HOE MAHALALA NY FOMBA MALAGASY IANAO ALOHA SATRIA NY FIRENENNA REHETRA DIA SAMY MANANA NY FOMBANY AVOKOA
Manarak'izay tazony izay fomba malagasy hitanao fa tsara sy mety aminao dia ampiaraho amin'izay fomba hafa hitanao fa azo ampiarahina aminy fa tsy hoe TONGA DIA NY AN'NY HAFA NO TAZOMINAO FA NENAO ARIANA TENA TSY METY
novalian'i benem ny 08/11/2018 08:26
2. rhaj0 ( 26/09/2018 01:59)
Ka ny Kristiana (sasany) anie, dia tsy an-kenatra akoriny, fa tonga dia hisavika fa "fomba Malagasy" HONO ny FinoaNY (Kristiana) ao eeee... Nefa ny Kristianisma sy ny Malagasy dia SAMY HAFA raha resaka fombafomba, finoana ary soatoavina..

Izany no mahatonga ny Kristiana (sasany) TSY menatra mihintsy ny mijoro hoe, Kristiana aloha vao Malagasy,na koa hoe, ny Malagasisma dia zanaky ny Kristianisma.

Ary na inona na inona argument-nao, ny azy ny sofiny efa tsentsina :-)
3. RBNIR ( 26/09/2018 07:00)
Salama daholo,
Tsetratsetra tsy aritra kely fotsiny ity ry zalahy...
Tsy vitsy ireo malagasy mipetraka any ampita any rehefa misy lohahevitra tahaka an'izao dia miseho sy tena miady ny mba hiarovana ny fomba malagasy ny mahamalagasy sns...

Ny zavatra tsapa anefa dia ity, izy ireny dia tsy mahafoy ny tany izay nandehanany ary maro mihitsy aza no tsy mazoto hiverina aty madagasikara intsony...

Ny toky fitaka fa ny atao no hita hoy ny ntaolo izay, ka te hiteny aho hoe izay akaiky vilany feno arina,

Tsy tokony ny malagasy mbola tena monina sy miaina maharitra aty v no tena mahafantatra misy misy kokoa ny olana momba ity resaka fomba malagasy sy ny maha malagasy ity ry sakaiza isany?????

Na izany aza tsy hoe hotapenambava akory ianareo fa tsara ihany ny hamosahanareo hevitra satria izahay aty mety efa tena feno arina marina sady efa difotry ny setroka e!
4. RBNIR ( 26/09/2018 07:17)
ny finoana kristianina dia ekena mandrava fomban-drazana maro toy ny hoe famadihana, fivavahana amin'ny razana, fanompoan-tsampy sns...

Na izany aza tsy hoe fitiavana ny hanaratsy na hamotika na fitiavana vahiny sns...fa rehefa tafalatsaka anatiny amin'ilay finoana ianao dia mahafantatra ny marina ary izay fahafantarana ny marina izay mihitsy no manosika ny mpino tsy hanaraka fomban-drazana intsony raha mifanohitra amin'ny baiboly ilay izy...

Ireto ohatra misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy manaporofo izany lazaiko izany....

« Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny tabernakelin'i Jehovah ka hofongorana tsy ho amin'ny Isiraely; satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy, dia haloto: ny fahalotoany mbola eo aminy ihany. » (Nomery 19:13)

Araka io teny io dia izay mikasika fatin'olona dia mandoto ny tenany, ary raha tsy midio izy dia handoto ny tabernakelin'i Jehovah ihany koa raha miditra am-piangoana rehefa avy eo...

Ka ny famadihina izao dia tena otran'izay mihitsy milalao faty no tena atao ao sa ts'izany???

Ka dia ho diso v ny kristianina praticant anankiray raha ohatra ka tsy manao famadihana intsony satria izy tsy te handoto ny tenany sady tsy te handoto ny tabernakelin'i Jehovah?

Fa misy kosa anefa fomban-drazana tsy hitako ny maharatsy azy tahaka ny hoa mamangy, tsodrano, vodiondry, sns....tsy misy tenin'Andriamanitra mandrara tsy hanao izany...

ohatra koa ny fomba fitafin'ny vehivay taloha dia maontina tsara ....tsy mampiseho fitanjahana (araka ny baiboly tsara mihitsy e!)
5. BENEM ( 27/09/2018 04:28)

RBNIR:

ny finoana kristianina dia ekena mandrava fomban-drazana maro toy ny hoe famadihana, fivavahana amin'ny razana, fanompoan-tsampy sns...

Na izany aza tsy hoe fitiavana ny hanaratsy na hamotika na fitiavana vahiny sns...fa rehefa tafalatsaka anatiny amin'ilay finoana ianao dia mahafantatra ny marina ary izay fahafantarana ny marina izay mihitsy no manosika ny mpino tsy hanaraka fomban-drazana intsony raha mifanohitra amin'ny baiboly ilay izy...

Ireto ohatra misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy manaporofo izany lazaiko izany....

« Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny tabernakelin'i Jehovah ka hofongorana tsy ho amin'ny Isiraely; satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy, dia haloto: ny fahalotoany mbola eo aminy ihany. » (Nomery 19:13)

Araka io teny io dia izay mikasika fatin'olona dia mandoto ny tenany, ary raha tsy midio izy dia handoto ny tabernakelin'i Jehovah ihany koa raha miditra am-piangoana rehefa avy eo...

Ka ny famadihina izao dia tena otran'izay mihitsy milalao faty no tena atao ao sa ts'izany???

Ka dia ho diso v ny kristianina praticant anankiray raha ohatra ka tsy manao famadihana intsony satria izy tsy te handoto ny tenany sady tsy te handoto ny tabernakelin'i Jehovah?

Fa misy kosa anefa fomban-drazana tsy hitako ny maharatsy azy tahaka ny hoa mamangy, tsodrano, vodiondry, sns....tsy misy tenin'Andriamanitra mandrara tsy hanao izany...

ohatra koa ny fomba fitafin'ny vehivay taloha dia maontina tsara ....tsy mampiseho fitanjahana (araka ny baiboly tsara mihitsy e!)

Tsotra be ny ahy ny fiferiko
- IZAHO MALAGASY mila hajaiko sy tazoniko ny fomba sy fanaon'ireo razambeko teo aloha rehetra.Mitovy amin'ireo firenena hafa izay mitazona ny fombany ohatra : ny sinoa,ny arabo,ny indianina,sns....
-Ny fivavahana kristianina hajaiko satria finoana ihany koa.tonga amin'ilay hoe ,ANDRIANIKO NY TENIKO NY AN'NY HAFA KOA FEHEZIKO,
Fa izaho aloha tsy misy afaka ny hilaza amiko hoe ratsy sy tsy ilaina ny fomba gasy.Izaho tena mankasitraka ny fomba malagasy rehetra ary sahy milaza fa raha isika malagasy rehetra no mitazona ny fomba fanaontsika dia sahy milaza fa TENA MANDROSO NY FIRENENTSIKA.
6. BENEM ( 27/09/2018 04:56)
Tsy misy afa-tsy ny manaja ny fomba sy ny maha izy azy ny firenena ihany io.
Misy tenin'ANDRIAMANITRA MILAZA HOE : TANO MAFY IZAY ANANANAO MBA TSY HISY HAKA NY SATRO BONINAHITRAO.
Io teny ihany defa afaka milaza hoe tazony ny fomba sy fanaonao amin'ny maha malagasy anao
7. BENEM ( 27/09/2018 05:15)
Ny kristianina izay sahy milaza hoe kristianina aloha vao malagasy dia tena diso tanteraka satria ny fivavahana kristianina dia tamin'ny taona 1820 no tonga teto.Ny fomba malagasy anefa efa nisy atramizay.Ary ny malagasy dia efa nahalala sy nino an'ANDRIAMANITRA , Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao antam-pon'ny loha.izany hoe ny finoana an'Andriamanitra efa nisy tao amin'ny malagasy hatramin'izay fa ireo missionera milaza fa ratsy ny famadihana ireo no milaza manova ny fomba malagasy.Maninona i JOSEFA rehefa niala tany egypta ny zanak'israely no noentina niala koa ny razany fa tsy navela tany.satria ny zanak'israely mino fa ny razana dia mitahy sy mila hajaina
8. RBNIR ( 27/09/2018 06:20)
Marina izany BENEM nefa....

Araho ange ity rohy ity e!

http://www.nocomment.mg/jumeaux-maudits-de-mananjary-le-tabou-de-trop/

9. BENEM ( 27/09/2018 08:27)
Izaho ihany dia te hanamafy sy hilaza fa ireo izay tsy manaja ny anazy dia tsy hajain'ny hafa.ianao aza tsy manaja ny fombanao sy ny razanao,normal raha tsy hajain'ny hafa ianao sy ny fombanao.
Ny japonnais zao manana ny fivavahana arahiny
Ny sinoa zao manana ny fivavahana arahiny
Ny arabo manana ny fivavahana arahiny
ireo fotsiny dia samy mitahiry sy manaja ny fombany avokoa,ary tena sarotiny amin'ny fombany izy ireo sady masiaka mihintsy raha misy sahy manimbazimba ny fombany.
maninona isika no tsy manao izany,ary eto amintsika afaka miditra eto avokoa izao karazana fomba amampanao rehetra izao de tsy hita intsony le fomba malagasy.
Ho ahy manokana dia mitazona ny fomba amam-panao malagasy izaho.
10. RBNIR ( 27/09/2018 08:31)
BENEM:

zanak'israely no noentina niala koa ny razany fa tsy navela tany.satria ny zanak'israely mino fa ny razana dia mitahy sy mila hajaina

Raha ny finoana kristiana aloha BENEM dia tsy mitahy ny razana...ary tsy mahare izay fitarainan'ny olona ety akory ary izy ny tena marina...
« Fa fantatry ny velona fa ho faty izy; fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-pitia intsony izy; fa hadino ny fahatsiarovana azy. » (Mpitoriteny 9:5)

Hoy ilay teny hoe tsy mba "mahalala na inona na inona" izany hoe raha misy mivavaka aminy dia tsy ho fantany akory ny fisian'izany....

Ireto teny ireto dia mandrara ny olona (kristiana) tsy hivavaka amin'ny maty satria fanompoan-tsampy izany

« Aza mivily hanaraka izay manao azy ho tsindrian-javatra, na mitady saina amin'ny mpanao hatsarana, hahaloto anareo aminy: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. » (Levitikosy 19:31)

« Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zananilahy na ny zananivavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, » (Deotoronomia 18:10)
« na manao ho masim-bava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrian-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. » (Deotoronomia 18:11)

« Ary raha lazainy aminareo hoe: Milà saina amin'ny manao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanao sikidy, izay mitsiatsiaka sy miboeriboerika, Moa tsy Andriamaniny va no tokony hilan'ny olona saina? Fa hila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy? » (Isaia 8:19)

ireo 2 farany ireo izao dia tena tsindrina mihitsy fa tsy azo atao ny mandeha any amin'ny mpanontany amin'ny maty (ny gasy anefa dia tena mpanao an'io manontany amin'ny razana io mihitsy)

Ity indray kosa no antony tsy hamadihana (otran'ny fanaon'ireo malagasy milalao faty)

« Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny tabernakelin'i Jehovah ka hofongorana tsy ho amin'ny Isiraely; satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy, dia haloto: ny fahalotoany mbola eo aminy ihany. » (Nomery 19:13)
11. RBNIR ( 27/09/2018 08:50)
Fa tsy azo hoarina amin'ny zavatra natao tamin'i Josefa ny famadihana an!

Ny famandihana dia ara-bakiteny (avadibadika ny faty) tsy maintsy milalao faty mihitsy ianao amin'izay....

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famadihana
12. BENEM ( 27/09/2018 09:04)
Ireo rehetra voalaza ireo dia ekeko fa marina avokoa,fa amiko na lazaina fa ratsy na sampy na ody na sikidy na inona na inona ny fomba amapanao malagasy rehetra dia tsy misy avelako na dia iray aza.satria teto no nametrahan'Andriamanitra ahy dia tsy maintsy manaja sy mitandro ny fomba eto izaho.
ny ahy tazomiko ny fombako ary entiko hanasoavana ny mpiarabelona .IZAY IHANY no azoko lazaina.
TSY MISY AFA-TSY NY MITAZONA NY FOMBA NY AVY NY FIRENENA REHETRA.
I Josefa nalaina tany egypta ny razany ar niara nivoaka tamy zanak'israely zany inona tsy nilalao faty zany reo olona reo fa inona fotsiny?
ary maninona koa no tsy torina any Japon na any chine na any arabie saoudite io resaka io e
13. RBNIR ( 27/09/2018 10:13)
BENEM:

ary maninona koa no tsy torina any Japon na any chine na any arabie saoudite io resaka io e

Io mihitsy izao no fahavoazan'ny ankamaroan'ny olona, ny baiboly, ny fampianarana dia efa miparetaka eraky ny internet sy fahitalavitra sns...nefa dia mbola milaza ihany ny olona hoe maninona no tsy torina hatrany ny fampianarana....
14. RBNIR ( 28/09/2018 06:19)
Fa ny zavatra tsapako dia ity, sarotra kokoa ho an'ny kristianina ny miaina sy mivelatra ao anaty firenena conservatrice iray (ohatra inde, chine, japon ect....)

Matetika aza dia hiaran'ny habibiana mihitsy ny kristianina any...

https://www.youtube.com/watch?v=oD_u_FeouyU

https://www.youtube.com/watch?v=zLfbabp5h2Y

https://www.youtube.com/watch?v=m6eP57U1fOk

Ka tsy haiko loatra ny tian'i BENEM hahatongavana v izany dia hoe aleo miverina conservatrice dia henjehina indray (satria efa nisy ny fanenjehana fahiny aza adino) ireo kristianina satria lazaina ho tsy mampandroso firenena????
15. BENEM ( 28/09/2018 07:47)
Tsotra ny tiako holazaina,ny tsirairay avy dia tokony mahatsapa aloha fa MALAGASY.Izany hoe raha malaagasy ianao inona no tena maha malagasy anao :
- ny sainam-pirenena ve?
-ny filoham-pirenena ve?
-ny hiram-pirenena ve?
SA NY FOMBA AMAMPANAO SY NY KOLONTSAINA.
Io farany io amiko no mila hajaina sy tanterahina dia malagasy ianao izay ary tsy afaka ny hanome tsiny anao amin'izany fa TENA MALAGASY IANAO
16. BENEM ( 28/09/2018 07:58)
Mbola tohizako kely,
ny zavatra hita sy tsapa mantsy amin'izao dia indrindra ny tanora lasa manaraka ny kolontsaina sy fomba vahiny avokoa fa nanjary adino ny fomba malagasy.
Izany hoe hanatitra vodiakoho hoan'ny Ray amandreny izany efa vitsy sisa manao izany
Izany hoe hanome seza hoan'ny lehibe izany reefa mandeha fiaram-bahoaka vitsy sisa,
Indrindra rehefa miditra birao izany ireny olon-dehibe ireny fady ny tanora miasa ao ny manaja sy manome seza fa samy maika hono e
amin'izao aza moa ny be antitra mandray pension tena tsy misy fanajana intsony fa adin'ny efatra milahatra vola eo ihany
ireny reetra ireny tokony ovaina sy asiana fijerena manokana daholo.
17. rhaj0 ( 28/09/2018 10:40)
Ny @ ilay famadihana no tiako iverenana kely

1- i Jesosy anie ka nofonosina lambamena koa, ary ny fasa-nJesosy dia toa ny antsika, azo idirina sy ivoahana tsara.
Ka ndana aloha hadihadio ihany (ry RBNIR) raha ohatra ka nanao toatoa ny famadihana t@ razany koa i Jesosy. Mety tsy nentiny nandihy im-7 manodidina ny fasana, fa mety nidirany sy nivoahany tao koa ny fasana.
Eritrereto tsara ao (ry RBNIR) fa ny an'ny tandrefana (sasany) dia alevina direkta na anaty box ilay vatana, ary izany miditra/mivoaka ny fasana izany mety voararan'ny lalana.

2- ny Katolika vao tsy ela izao, no niloloha sy nitrotrotrotro eraky ny tanana ny relique (sisam-paty) an'ilay inoany fa masina masina iny.. Olombelona ilay masina fa tsy anjely an.
Eritrereto tsara ao (ry RBNIR) fa ny (ankabeazan'ny) Kristiana dia niala avy t@ Katolisisma ee..
Samy nobitsihin'izao Andmntra tao izao daholo ihany tokoany anie ianareo eee...
.
.
Ka amena 10 segondra ianao izany ieritreritra ao (ry RBNIR)
.
.
.
.
Dia maninona re ry RBNIR no fokafokanao ny fomban'ny dadaben'ny dadabenao?? mody miteny malefaka sy amin-lojika HONO ianao ao ry RBNIR, fa raha atao ny kaonty ho'a, dia tena fokafokanao ny fomban'ny olona, izay tsy hafa anefa fa dadaben'ny dadabenao?


18. BENEM ( 28/09/2018 11:37)
averiko foana hoe na eto madagasikara aza misy karazany maro ny foko ary samy manana ny fombany fa misy ny fomba iraisana.Ny tiana hambara dia hoe : MILA MANAJA NY FOMBAN'NY HAFA IANAO FA TENA MILA TAZOMINA NY FOMBANAO REHETRA.FA TSY HOE NY AN'NY HAFA HAJAINAO TANTERAKA DIA MILAZA IANAO FA RATSY NY ANAO.IZAHO ALOHA TENA TSY MANKASITRAKA AN'IZANY VELIVELY MIHINTSY.NENAH TAZOMIKO NY FOMBAKO SY IREO FOMBA NATAON'IREO RAZAMBEKO TEO ALOHA FA NY AN'NY HAFA TSY HOE HARATSIAKO FA HAJAIKO IHANY KOA.
Ohatra:milaza ianao hoe tsy mamadika nakoa hoe tsy manao famadihana ,manaja anao amin'izay finoanao izay aho fa tsy handresy lahatra anao mihintsy za hoe andao hamadika,satria lasa adi-hevitra be io ary mety iteraka zvt hafa.Fa ny fiainana no aleo itsara azy eo hoe nanakory.
19. prime ( 28/09/2018 12:26)
Mahaliana ahy ny tari-kevitra entin'i BENEM... fa mba te-hanontany anao aho hoe, inona avy moa ilay lazainao hoe FOMBA MALAGASY narian'ny Malagasy? dia iza ilay hoe Malagasy nanary ny maha-Malagasy azy, ny kristiana ve no tianao ambara ankolaka? fa toy ny te-hampita fampianarana hafa mihitsy tsy misy ifandraisan'ny FOMBA amin'ny maha-Malagasy ny fahitako ny ambaranao etsy ambony (ohatra, famadihana hamarininao amin'ny tantaran'i Josefa, ny fanajàna zokiolona heverinao ho kolontsaina Malagasy sns)

Hafa ny FOMBA sy RIBA ary kolontsaina, hafa ny finoana sy fivavahana, hafa ny lova, hafa ny rakitra, hafa ny tantara (MALAGASY),... sns nefa toa ataonao bambaray avokoa.

Mba valio hoe azafady indrindra hoe inona ilay FOMBA MALAGASY narian'ny Malagasy? misaotra
20. rhaj0 ( 29/09/2018 03:51)
prime:
Mba valio hoe azafady indrindra hoe inona ilay FOMBA MALAGASY narian'ny Malagasy?

Ny mivavaka amin' Andriamanitra Malagasy dia narian'ny Kristiana-aloha-vao-gasy.

Fantaro ary tsarovy mandrakizay ry Prime, fa ilay Andrmntra Malagasy, dia ilay "moral", fa ilay namany iray, dia Zanahary, no "createur".

@ FOMBA (finoana) MALAGASY, dia anankiroa zareo "ao ambony ao", ary toa lahy sy vavy HONO Izy roaroa ao.

Narian'ny Kristiana-aloha-vao-gasy anefa izany. na moa izany nohoseny tsy an-kenatra mandrak'ankehitrio izao io.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0868