Ny "Voyage Astral"

1. kaboda ( 18/06/2018 10:05)
Ny Fanontaniana Matetika Miverimberina Ato An-tsaiko Dia Hoe :" Azon'ny Kristianina Atao Ve Ny Manao Voyage Astral ?".Izany Hoe Manao Voyage Ivelan'ny Vatana Ny " Fanahy" Dia Mankany @ Tontolo Tsy Hita Maso.Mba Izarao Ny Hevitrao Hoe?
novalian'i RUZ9 ny 30/12/2019 10:37
2. RBNIR ( 18/06/2018 10:32)
kaboda:

Ny Fanontaniana Matetika Miverimberina Ato An-tsaiko Dia Hoe :" Azon'ny Kristianina Atao Ve Ny Manao Voyage Astral ?".Izany Hoe Manao Voyage Ivelan'ny Vatana Ny " Fanahy" Dia Mankany @ Tontolo Tsy Hita Maso.Mba Izarao Ny Hevitrao Hoe?

Raha ny fahafantaran'ny olona azy aloha ny atao hoe voyage astral dia toy izao...


« Séparation du corps et de l'esprit » issue de l'ouvrage chinois sur la méditation Le secret de la fleur d'or.
Le voyage astral est une expression de l'ésotérisme qui désigne l'impression que l'esprit se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l'espace environnant.

source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_astral

Raha ny ao anaty baiboly indray kosa dia izao no voalaza...

« Mahalala olona anankiray ao amin'i Kristy aho, tokony ho efatra ambin'ny folo taona lasa izay - na tao amin'ny tena, na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala - ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. » (2 Korintiana 12:2)
« Ary mahalala ilay olona anankiray aho - na tao amin'ny tena, na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala - » (2 Korintiana 12:3)
« fa nakarina ho any Paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'olona. » (2 Korintiana 12:4)

Rehefa vakiana ilay 2kor.12 dia hita fa ny tenany ihany (paoly) no tiany ambara amin'io hoe olona nakarina ho any Paradisa io...

Izany hoe raha ny marina dia niala teto amin'ity tontolo nisy antsika ity izy ary dia nakarina tany amin'izany atao hoe lanitra fahatelo na paradisa izany....

Tao anatin'izany anefa dia notsindriny mazava tsara ny hoe "na tao amin'ny tena, na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala -"

Izany hoe misy ilay voyage astral eo amin'ny kristianina saingy ilay olona mandeha any dia tsy mahafantra na ao amin'ny tena, na tsy ao amin'ny tena ...

Tandremo anefa fa io fitaomana ny olona mankany amin'ny tontolo hafa io dia tsy voatery hoe ny Fanahy Masina ihany no mahay mitondra ny olona miala eto fa tena misy koa fanahy hafa afaka mitondra olona tahaka izany.....

Koa mitandrema ihany sao ho voafitaka isika ka fanahy hafa no hitondra antsika fa tsy ilay FANAHY MASINA....

3. RBNIR ( 18/06/2018 10:38)
fanamarihana : hoy aho hoe entin'ny Fanahy Masina (satria ny teny dia milaza hoe nakarina izay midika fa hoe nisy nampiakatra)

Ireto no porofo fa ny Fanahy Masina no mitondra ny olona rehefa misy tranga otran'ireny...

« Dia nentiny tamin'ny Fanahy ho any an'efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibi-dia mivolon-jaky, feno anarana fitenenan-dratsy sady nanan-doha fito sy tandroka folo. » (Apokalypsy 17:3)


« Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy, dia nentin'ny Fanahin'ny Tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony; fa nandeha tamin'ny nalehany izy sady nifaly. » (Asan'ny Apostoly 8:39)

MITANDREMA NEFA HOY AHO FA misy fanahy hafa afaka mitondra ny olona otran'izany fa tsy hoe ny Fanahy Masina irery ihany....
4. RBNIR ( 18/06/2018 10:41)
Tontolo hafa mbola tsy fantatr'i rhajo koa izao izany....

MISY ZAVATRA FANTATRO TSY FANTATRAO....MISY ZAVATRA IAINAKO TSY IAINANAO!!!

MATOA AHO SAHY MILAZA SY MIHIZINGIZINA HOE MISY ARY TENA MISY ANDRIAMANITRA DIA SATRIA IZY AFAKA MIRESAKA AMIN'NY OLONA IZAY TIANY RESAHANA SNS.......

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
5. rhaj0 ( 18/06/2018 10:58)
Ajanony ho'a ilay bozaka na ilay vovoka fotsy rehefa tsy zaka, fa idiran-doza ao ianao ry RBNIR an.. Sady @ izay maraimbe @ 5:00, rehefa tsy mahita tory iny rahefa avy nanao be iny foana no fanaovanao azy an.. :-)

Tandremo sao lasa gaigy irery ao indray fa... sary gif fotsiny ity

6. rhaj0 ( 18/06/2018 11:01)
Ity koa misy iray...

hi h ihi.. lalalalère hozy Jesosy :-)

7. RBNIR ( 18/06/2018 11:48)
rhaj0:

Ajanony ho'a ilay bozaka na ilay vovoka fotsy rehefa tsy zaka, fa idiran-doza ao ianao ry RBNIR an.. Sady @ izay maraimbe @ 5:00, rehefa tsy mahita tory iny rahefa avy nanao be iny foana no fanaovanao azy an.. :-)

Izay mihitsy izao no tokony mba hahatonga saina anao.....tsy mampiasa bozaka na vovoka fotsy ary tsy matory na rendremana nefa milaza fa..........
8. rhaj0 ( 18/06/2018 12:27)
Ka ilay izy anie ry RBNIR toa ity bilagy ity ee... Izay tsy bilagy fa "tena nisy".

Tezitra be mihintsy hono i Rabinera sy Radakoba ny maraina, fa niaiky izy mitsam fa hoe:

Aiza nama kouh... manofy voyazy asitiralina hono zareo, ary dia manja ery ny voyazy, fa nony maraina, dia
- mbola tavela ao ampandriana miaraka @ parasy hono zareo,
- sady @ izay, ireo zavatra rehetra mba nangomina t@ ilay voayazy asitiralina, voandalana sy halatrakely, tsisy tonga akoriny, fa ny parasy fotsiny foana no mampagidihidy

Nefa indray, rahefa manofy mipipi-mpandriana iny i Rabinera sy Radakoba, dia hoe,
- tena ahoana koa azany izany no tanteraka tokoany,
- ary lena na lambam-pandriana na kilaoty, ary maty an-drano h@ parasy


:-)
9. RBNIR ( 18/06/2018 12:46)
hafatra ho an'ny kristiana ity...

Misy hoy aho ery ambony fanahy hafa afaka mitondra antsika any amin'ny toerana hafa any...

ao amin'ity rohy ity izao ohatra misy milaza fa afaka mandeha voyage astral izy nefa tsy misy hifandraisany amin'i Jesosy na ny Fanahy Masina mihitsy,

http://elishean-portesdutemps.com/petite-technique-pour-faire-un-voyage-astral/

Koa mitandrema fa amin'izao fotoana izao dia maro ireo olona efa voafitaky ny fanahy hafa ka mitantara fa hoe nentina tany amin'ny paradisa dia mitantara zavatra maro nefa i paoly apostoly raha nentina tany dia izao no nolazainy...fa nakarina ho any Paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'olona. »

Ka raha tena tany amin'ny paradisa marina tokoa no nitondrana ny olona iray dia tokony tsy hiteny na hilaza izay zavatra hitany tany ilay olona (tahaka an'i paoly)

Ny mifanohitra amin'izay anefa no hita ankehitriny amin'ireo olona izay milaza fa nentina tany amin'izany paradisa izany koa mitandrema sao fanahy hafa no mitondra anao dia hovoafitaka ianao ary dia ho lasa mpampianatra sandoka koa......
10. rhaj0 ( 18/06/2018 13:57)
mangalatra ny revin'ny yogiste izany ilay elishean-n'i RBNIR.. esy ee.. tandremo fa devolivoly sy satanatana izany ho an"ny Kristiana-tena-izy, ngo dia manandrankandrana ao ry RBNIR an..

Fa io, hozy Elishean hoe, "Sachez que pendant que nous rêvons, nous partons aussi quelquefois en voyage astral, sans pour autant en être conscients. "

Ka dia miverina @ ilay "nofy" etsy ambony ee.. rahefa avy any @ "voyage astral" ianao HONO, toa TSY mahavita azy ny mitondra mody, fa kosa ... rahefa manofy mipipi-mpandriana iny i Rabinera sy Radakoba, dia hoe,
- tena ahoana koa azany izany no tanteraka tokoany,
- ary lena na lambam-pandriana na kilaoty, ary maty an-drano h@ parasy


:-)
11. RBNIR ( 18/06/2018 14:02)
P.S : mampalahelo fa marobe no lasa mpampianatra sandoka ankehitriny satria nisehoan'ny Jesosy sandoka dia nentina tany amin'ny paradisa sandoka tany,

Ny iraisan'izireny dia ny fampianarana diso :
1- mitantara ny zavatra hitany tany amin'ilay paradisa izireo nefa hoy ny teny hoe fa nakarina ho any Paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'olona. »2 Korintiana 12:4)
Raha olona nandeha tany amin'ilay paradisa tena izy dia mahafantatra tsara fa raha miverina avy any izy (azony atao ny miteny hoe tany paradisa aho) fa tsy azony atao ny mitantara izay rehetra hitany sy reny tany....Vakio ny baiboly fa mbola tsy nisy nintantara ny hitany tany ny olona tao....

2- diso ny fampianarana ataony : tsy mifanaraka amin'izay nampianarin'i Jesosy 2000 taona lasa....

Hoy Jesosy hoe « Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia* mitoha izy.[*lopa] » (Matio 7:15)
« Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? » (Matio 7:16)
« Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. » (Matio 7:17)
« Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. » (Matio 7:18)
« Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. » (Matio 7:19)
« Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. » (Matio 7:20)


Koa mitandrema dia mitandrema fa tsy kilalao ny voyage astral, sao dia ho lasa mpampianatra sandoka ianao raha voafitaka !
12. rhaj0 ( 18/06/2018 14:34)
kaboda:
Ny Fanontaniana Matetika Miverimberina Ato An-tsaiko Dia Hoe :" Azon'ny Kristianina Atao Ve Ny Manao Voyage Astral ?".Izany Hoe Manao Voyage Ivelan'ny Vatana Ny " Fanahy" Dia Mankany @ Tontolo Tsy Hita Maso.Mba Izarao Ny Hevitrao Hoe?

Voyazy imazinera io ry Kaboda, n'izan'iza dia mahavita daholo a...

Angataho porofo ho'a hoe, itondray voan-dalana hoe rahefa avy any, dia iaraha-mahita eo fa fôsika daholo ireo belazao nanao voyage astral astral izany.
13. RBNIR ( 19/06/2018 05:01)
Hafatra ho an'ny kristiana hatrany,
Hoy aho hoe misy fanahy hafa afaka hitondra ny olona any amin'ny toerana hafa any...

Iza izany fanahy hafa afaka mitondra antsika izany? « Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. » (Lioka 4:5)

Ny devoly no manana an'izany fahefana izany, afaka mitondra anao any lavitra any izy nefa tsy ilay tena paradisa no asehony anao fa paradisa sandoka,

Ny antony, tiany ianao hitantara zavatra lainga ety rehefa miverina avy any, tiany koa ianao ho lasa mpampianatra diso ka ny fampianarana hataonao avy any (nampianariny anao) dia diso ary dia ho very daholo izay olona hanaraka anao...

koa MITANDREMA E! TSY KILALAO IZANY VOYAGE ASTRAL IZANY
14. rhaj0 ( 19/06/2018 14:14)
Rahefa samy handalindalina na hamakafaka na handany andro ihany, dia ny toa itony, siansa sy pisikaolozia sy nerolozia, izany no halalinina sy fakafakana ary handaniana andro rey olona, fa tsy izao légende ao @ boky tonta ao izao foana aa...

15. rhaj0 ( 19/06/2018 14:42)
Ato koa izao fanazavana.. betsaka no resaka mahaliana, ary azo rasarasaina dia ifanakalozna eto, fa tsy izay imazinasio bevata t@ l'an zero izao foana no andaniana lera sy jiro eee...

16. rhaj0 ( 21/06/2018 15:37)
1/20 will have oob experience ... during fainting ... Exampe: a jet fighter pilot, making a sharp turn, and he began to get syncopal, and boom: he was suddenly flying his jet from above the cockpit ...

Raha ny fahazoako azy izany, dia "construction-n'ny ati-doha" ilay fahatsapana (perception) fa "ivelan'ny tenabe ilay tenabe".

Ilay "construction-n'ny ati-doha" ny fahatsapana na perception, dia mety efa mahazatra ohatra ireny illusion optique ireny. Ohatra iray namptonga saina ahy izao, dia ilay hoe, rahefa mamily fiara iny ianao, dia efa mizatra ilay ati-doha @ zava-misy manodidina mi-défile eo, ary dia misy fotoana, tonga dia manapa-kevitra ilay ati-doha fa "tsy misy" na koa hoe "misy" ny zavatra iray, araka ny pattern hitan'ilay ati-doha nandritra ny elaela teo aloha keliny teo.
17. RBNIR ( 22/06/2018 11:59)
Ahoana indray ity mitarogna samirery tsy misy mpanohina intsony ity rhajo a!
18. Kaboda ( 25/06/2018 15:11)

RBNIR:

fanamarihana : hoy aho hoe entin'ny Fanahy Masina (satria ny teny dia milaza hoe nakarina izay midika fa hoe nisy nampiakatra)

Ireto no porofo fa ny Fanahy Masina no mitondra ny olona rehefa misy tranga otran'ireny...

« Dia nentiny tamin'ny Fanahy ho any an'efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibi-dia mivolon-jaky, feno anarana fitenenan-dratsy sady nanan-doha fito sy tandroka folo. » (Apokalypsy 17:3)


« Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy, dia nentin'ny Fanahin'ny Tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony; fa nandeha tamin'ny nalehany izy sady nifaly. » (Asan'ny Apostoly 8:39)

MITANDREMA NEFA HOY AHO FA misy fanahy hafa afaka mitondra ny olona otran'izany fa tsy hoe ny Fanahy Masina irery ihany....

Marina Ny Voalazanao Efa Misy Fianarana Manko Izy Ity Zao.Ka Rehefa Kelikely Dia Be Dia Be Ny Olona Manao Ny Voyage Astral Ho Fialam-boly.Ary Efa Betsaka Koa No Milaza Fa Nitsangana T@ Maty.
19. rhaj0 ( 25/06/2018 15:34)
Kaboda:
Dia Be Dia Be Ny Olona Manao Ny Voyage Astral Ho Fialam-boly.

Efa ao anaty planinan'ny sasany (bevola) tokoany io.

@ izao fikirizanao izao, dia mety ianao izany no gasy voalohany lasa @ ilay izy ry Kaboda.

https://www.cbc.ca/news/world/virgin-galactic-s-new-spacecraft-ready-next-year-despite-crash-1.2821310
Virgin Galactic's new spacecraft ready next year ...


Fa ho an'ny sisa moa, dia "imazination" no atao betsaka ee :-)
20. endriny ( 27/06/2018 12:09)
Mila mijery internet fotsiny dia manaraka ny voyage astral ataon’ireo satelita eny amin’ny habaka eny. Misy live mihintsy ny site NASA.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3229