Ahoana no nahatonga anao ho Kristiana

1. rhaj0 ( 17/05/2018 18:20)
Mba hifandanjan'ny resaka eto, raha ampilaharina @ ilay hoe, "Ahoana no nahatonga anao ho Atheista" io ambany io, dia ento eto izany ny resaka ee....


Raha izaho manokana aloha izany, dia ... tsy hita fa dia "vita batisa" tao fony kely. Dia mba nandeha, na hoe nalefa, tany ampiangonana. Dia efa hoe ho'a, izany Andmntra izany, ao @ imazination-ko t@ izany, dia nain kely, miankanjo sahala @ superman ireny fa fotsy, dia mitaingina soavaly fotsy, izay nain koa. Tsy bevolombava izany izy @ io. Dia rehefa ao ampiangonna, dia mi-tagadi-tagada eraky ny poutre-mpiangonana izy, mijery tsara ireo mpivavaka raha mba mihaino tokoany ireo. Dia indraidray manao Tarzan @ jiro mirazorazo ireny ilay nain fotsikely.

Dia mba nanao sekoly alahady sy aribira de Noely koa aho. Ka teo indrindra, fa nony tsy nino perenoel intsony, dia ... naturellement sy logiquement, lasa tsy nino ny tra-la-la Kristiana koa. Teo @ faha-9 sa 10 taonako io.


Ka ny mahaliana ahy ho'a, dia mba ahoana tokoany no nahalasa Kristiana anao?

Satria isika mbola kely, atao hoe, latsaky ny 10 taona, dia imazination be vata fotsiny ny antsika, arak'izay nofahanana antsika tao ihany. Tsy sitra-pontsika ny nandeha tany ampiangonana. Ny vavaka ohatra dia tsianjerimaimbo fotisny, fa tsy haintsika akoriny ny tena dikany.

Fa rehefa lehibe, dia lasa misy lojika sy mieritreritra. Ka ho an'ny Kristiana sy ireo mino an'Atra efa lehibe izao io, dia ahoana no naha-"lasa Kristiana" anao, na hoe naha-tavela anao ho Kristiana ao io izao?

novalian'i rhaj0 ny 14/06/2018 12:51
2. radorabe06 ( 18/05/2018 13:51)
Mila mametraka cmmentaire hono vao afaka mandefa hafatra...
3. RBNIR ( 22/05/2018 06:34)
Marina tokoa fa maro ireo olona no tsy mino an'Andriamanitra, misy ihany koa ireo mino ny fisin'Andriamanitra ihany saingy samihafa ny Andriamanitra tompoin'izireo,

Inona no nahatonga ahy ho kristiana?

Tsapan'Andriamanitra marina tokoa fa dia tena misy karazana olona tsy mino raha tsy misy porofo!

Ary raha ny marina dia ny ankamaroan'ny olona mihitsy no tena tahaka an'izay satria Andriamanitra moa tsy hita maso koa!!!

Noho izany dia nanapakevitra Andriamanitra ka niteny tamin'ny olona Izy hoe...

« Mangataha famantarana amin'i Jehovah Andriamanitrao; eny, mangataha na ho avy amin'ny lalina ambany, na ho avy amin'ny avo ambony. » (Isa.7:11)

Nasainy nangataka famantarana ny olona ny amin'ny fisiany..

Saingy natahotra ny haka fanahy Azy ny olona rhajo! « Fa hoy Ahaza: Tsy hangataka aho, fa tsy haka fanahy an'i Jehovah » (Isa.7:12)

Dia voatery IZY Andriamanitra no nanome ilay famantaraka...

« Dia hoy Isaia: Mihainoa ary, ny taranak'i Davida: Ataonareo ho zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona, No dia hanasatra an'Andriamanitro koa ianareo ? » (Isa.7:13)
« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanan'anaka ny virijina* ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela**. [*Na: zazavavy][**Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra] » (Isa.7:14)

Ny famantarana nomeny dia zazalahy Izay hateraky ny virijiny...


Dia tanteraka ny fanomezana an'io famantarana io taty aoriana....

« ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy*; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. [*Jesosy = Jehovah no Mpamonjy] » (Mat.1:21)
« Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany* hoe: [*Gr. profeta dia olona voafidin'Andriamanitra ho mpilaza ny teniny] » (Mat. 1:22)
« Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela (Isa. 7. 14), izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra. » (Mat.1:23)
« Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony, dia nanao araka izay nandidian'ny anjelin'ny Tompo ary ka nampakatra ny vadiny. » (Mat.1:24)
« Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany Zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Jesosy. » (Mat.1:25)

JESOSY no Ilay famantarana nampanantenain'Andriamanitra....Rehefa mahita an'i JEsosy ny olona dia tokony iaiky fa tena misy marina tokoa Andriamanitra....

Hoy i Jesosy hoe : « Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay. » (Jao.14:8)
« Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray? » (Jao.14:9)

Fa inona avy no nataon'i JEsosy?
« Ary nanambara Azy ny vahoaka izay teny aminy, fony Izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. » (Jaona 12:17)

Nanangana olona tamin'ny maty i Jesosy


Ankoatran'izay dia....
« Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara. » (Matio 11:5)


Ary ny tena lehibe indrindra dia « Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana; » (1 Korintiana 15:16)
« ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo; » (1 Korintiana 15:17)

Nitsangana tamin'ny maty i Jesosy ary niseho tamina vavolombelona maro samihafa mba hanaporofona amin'ny olona fa tena misy marina tokoa Andriamanitra mpanangana amin'ny maty ary tsy lainga akory ny fitsanganana amin'ny maty fa tena marina tokoa...

koa aza variana mitady lavitra re fa Jesosy no famantarana ny amin'ny fisian'Andriamanitra e! Fantaro Jesosy dia ho Fantatrao ny Ray..

Ankehitriny dia mifidy olona vaovao Izy hanehoany ireo zava-miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ato amin'ity lohahevitra ity ny porofo fa JEsosy dia tsy olombelona otrantsika fa raha mbola tsy nisy telescope, video satelite sns, dia efa nasehony tamin'ireo mpianany taloha sahady amin'ny antsipirihiny ny fomba handevonan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany...

http://forum.serasera.org/forum/message/m5a79aef620deb/180#m5a968774234ca

Ireo no antony nahakristiana ahy, tsy mbola nisy fivavahana hafa afaka nanaporofo marina tokoa fa tena misy marina ny fitsanganan'ny maty...

Jesosy anefa mandra androany dia manaporofo fa velona marina tokoa Izy ary miseho amin'ny olona izay tiany hisehoana sady mampianatra ireny olona ireny....

Koa miantso antsika aho hoe tokana ny marina dia ao amin'i Jesosy irery ihany andao samy hanaiky Azy isika rehetra!
4. rhaj0 ( 22/05/2018 12:32)
Raha ny fahazoako ny resak'I RBNIR io, dia ilay fampianarana tao anaty Baiboly, arak'izay nandraisan'izy nampianatra an-dRBNIR azy tao, na raha tsotsorina, dia ilay "propagandy ofisialy" izay nasesika t@ RBNIR tao no averin-dRBNIR eto hoe, "izay" tokoany HONO no "nahatonga an-dRBNIR ho kristiana".

Ilay fanontaniana anie ry RBNIR dia hoe "experience personnel"-nao kosany, fa tsy hoe, ilay "idealy" izay averimberina aminao ao, ary dia lasa ninoanao, fa toa izay tokoany HONO ianao ao ee..

Asa raha azonao ny tiako tenenina..

ilay experience personnelle ireny izao no mahafinaritra henoina eto. Ohatra hoe, notaritaritin'i baofy ho any am-piangonana ianao, na dia "nitomany" ny tsy handeha azany, ohatra. Dia voatery voan'ny tsy anketsika tao, mandritra ny 1 ora mihoatra, nefa ianao @ io zaza bodo, mila mihetsika. Dia raha vao mihetsika dia bedy, raha vao miteny dia voatsongo, ary nampihorohoroana mihintsy, fa misy esprit maléfique mety mamely raha tsy mimpirina tsara eo, na koa hoe, nopempopempoina fa netsehin'ilay esprit maléfique HONO ianao zaza bodo tao io rehefa mipelipelika ao an-Deglizy.

na koa hoe, ianao mbola notrotroina iny, nefa dia nihiboka tao @ Leglizy tao, ary dia nihoraka nitomany nitady nono, dia nentin-dreninao nivoaka, nefa @ io avy etsy @ alitara i Damopra miteny hoe, "avelao ny zaza hanantona ahy".

Dia hotry ny hoe, toa izay foana, fa kosany, indray andro HONO, satria miverimberina ny lavage de cerveau tao, ka dia rehefa injay nahay namerina tsianjery bontolo izay nasesik'i Damopra anao tao ianao, dia lasa ofisialy: lasa Kristiana (tena izy) HONO ianao.
5. RBNIR ( 22/05/2018 12:59)
Io ny antony, kanefa dia misy koa anefa karazan'olona mino nefa tsy mahita!
Ireny karazan'olona ireny kosa dia SAMBATRA ary hoy i Jesosy « Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy ianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. » (Jaona 20:29)
6. rhaj0 ( 22/05/2018 13:30)
Ka t@ ianao firy taona ry RBNIR no nahatsapa ny sainao fa hoe, Kristiana ianao?

- t@ 5 taona ve??
toa mbola mpanara-drenirano fotisny ianao fa tsisy takatrao akoriny na ny 1+1=2 azany

- t@ 10 taona ve??
toa ny tahotrao ny tsongo sy sintom-bolo ataon'ny RaR-nao tao no betsaka, fa raha ny mi-raisonne mazava dia mahatsapa fa mitombona tokoany izao Kristianisma izao, tena mbola tsy aminao akoriny.

- t@ 15 taona ve??
Efa mahay mamerina tsianjery tokoany ianao eo izany.
Dia tena "nisaina" ve ianao ry RBNIR teo hoe, tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"
Raha ny marina, ianao ao io ve ry RBNIR, mba misaina fa mba tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"???


- sa moa ny anao ry RBNIR, efa t@ faha-50 taonanao, izany hoe 40 taona lasa, t@ izay ianao, ilay maraim-be iny, rehefa avy nirevy be ny alina ka nitady vazim-bahona hoz'ianao ity @ 5 maraina, dia nijery tele, dia nahita an'i Hrnrn, ary dia coup de foudre.. Dia lasa "kristiana tena izy" ianao nanomboka teo??
7. RBNIR ( 23/05/2018 05:36)

rhaj0:

Ka t@ ianao firy taona ry RBNIR no nahatsapa ny sainao fa hoe, Kristiana ianao?

- t@ 5 taona ve??
toa mbola mpanara-drenirano fotisny ianao fa tsisy takatrao akoriny na ny 1+1=2 azany

- t@ 10 taona ve??
toa ny tahotrao ny tsongo sy sintom-bolo ataon'ny RaR-nao tao no betsaka, fa raha ny mi-raisonne mazava dia mahatsapa fa mitombona tokoany izao Kristianisma izao, tena mbola tsy aminao akoriny.

- t@ 15 taona ve??
Efa mahay mamerina tsianjery tokoany ianao eo izany.
Dia tena "nisaina" ve ianao ry RBNIR teo hoe, tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"
Raha ny marina, ianao ao io ve ry RBNIR, mba misaina fa mba tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"???


- sa moa ny anao ry RBNIR, efa t@ faha-50 taonanao, izany hoe 40 taona lasa, t@ izay ianao, ilay maraim-be iny, rehefa avy nirevy be ny alina ka nitady vazim-bahona hoz'ianao ity @ 5 maraina, dia nijery tele, dia nahita an'i Hrnrn, ary dia coup de foudre.. Dia lasa "kristiana tena izy" ianao nanomboka teo??

Efa tamin'ny mbola kely aho dia efa nino ny fisian''Andriamanitra fa taty aoriana ao vao tena resy lahatra fa Jesosy irery no manana ny marina rehefa nahafantatra an'ireo teny voatanisa ery eo ambony ireo...
Ny zavatra iainako ankehitriny koa dia manamarina izany...
8. rhaj0 ( 23/05/2018 11:03)
RBNIR:
Ny zavatra iainako ankehitriny koa dia manamarina izany...

Hay va re.. ny "fi(s)ainan'i RBNIR" no manamarina ary porofon'ny "fisian'Andmntra".

Ka io ho'a.. efa resaka natao teto taloha. Ka dia POROFO velona izany fa
1- i Andmntra dia niondrika teo an-doham-pandrianan'i RBNIR,
2- ary i Andrmntra dia niresaka t@ RBNIR tao,
3- ka i Andmntra mihintsy no nanome an'i RBNIR ny asa tsara sy fahasalama ao io,
4- nefa t@ Andmntra niondrika teo an-dohampandrian'i RBNIR, exactemà, dia maty nitsitra tatsy Syrie noho ny baomban'i Assad ny zaza tsy manan-tsiny.

Porofo fa misy Andmntra:
- i RBNIR manankarena (mahatakatra internety dia mikamenona lava eto)
- ny zaza syriana maty nitsitra
9. endriny ( 23/05/2018 12:35)
Izaho dia tsy nisafidy ho Kristianina, fa mbola kely vao 3 volana aho dia nataon'i Dadanay sy Neninay Batemy.

Nony 9 taona aho dia nasaina nianatra katesizy ary natao kominio voalohany.

Rehefa 17 taona aho dia nasaina nanao confirmation (Ny an'ny Katolika mantsy ohatran'ny hoe ilay teny Frantsay ihany no tsara hono, fa tsy misy liana azy ny teny Malagasy).

Izany hoe tsy nisy sitrapoko no nahatonga ahy ho Kristianina fa izay no nitezaina ahy. Ka izaho ve moa anda ny Ray sy Reniko sahala amin'i Jesosy.

Vita Tompoko
10. rhaj0 ( 23/05/2018 13:08)
Fa @ imazination-n'ny Kristiana, rahefa "vita batisa/batemy" HONO ianao dia efa "avotra" ee...
Ka dia efa "avotra" ianao HONO izany ry Endriny aa... na dia TSY mino intsony azany :-)
izay ilay izy ao @ imazination-n'ny Kristiana ao. Ny Kristiana (sasany) mpialona sy tery fi(s)aina ihany no manozonozona @ n'a pas any; avelao ireny hipaka kataloha @ hadalany any...
11. RBNIR ( 25/05/2018 10:09)
Raha azoko tsara i endriny izany aloha dia efa nanaiky tamin'ny vava fa saingy tsy nino tamin'ny fo...

Fampieritreretana ary ry endriny.....

« satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. » (Romana 10:9)
12. rhaj0 ( 25/05/2018 12:59)
Dia mbola tsy hainao foana ve ry RBNIR, fa i Paoly kinaoly lasa Saoly ao @ Romana no mamariparitra rambon'osy io.

Zahavo ry RBNIR ny vavan'i Jesosy en personne aaa... raha tsy diso aho, dia tena ny andeman'i Rapasy/Damopra ny (lohan'ny) olona no ela, ary dia "avotra" HONO ilay olona.
13. RBNIR ( 25/05/2018 13:20)
rhaj0:

Zahavo ry RBNIR ny vavan'i Jesosy en personne aaa... raha tsy diso aho, dia tena ny andeman'i Rapasy/Damopra ny (lohan'ny) olona no ela, ary dia "avotra" HONO ilay olona.

diso izany : fepetra 2 no takiana:
« [Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina] » (Marka 16:16)

1 mila mino
2 mila atao batisa
14. rhaj0 ( 25/05/2018 13:50)
Eny azany fa marina ny "1- mila mino"-nao ry RBNIR aa..

Fa ilay "2-mila xxx" kosany dia mi-contredire ny Efesiana ee...

Mba saino kely anie k'lou ry RBNIR: Iza ry RBNIR no nanoratra ny Efesiana?
hi hi hi.. toa i Paoly ihany. Dia jereo anefa fa ao indray ilery mamariparitra hoe:

Efesiana 2:8 Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra;
9 tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha.Dia saino tsara ao ry RBNIR aa...

TSY avy @ asa == TSY mila "asa" == TSY mila n'inon'inona fa "minou fotsy" satria "fanomezana"
== TSY mila batisa koa, entre autre.

"fandrao hirehareha" fa vita batemy/batisa eo ry RBNIR an....
"fandrao hirehareha" fa manana robe lava fotsy tsara pasoka eo ry RBNIR an...
"fandrao hirehareha" fa manao evanzelization sady maka 1/10-karenan'olona eo ry RBNIR an...
15. RBNIR ( 27/05/2018 10:25)
Tsy misy mifanohitra ao anaty baiboly

1 Amin’ilay efe.2 :8 tsy misy firesahana batisa mihitsy.

2 I paoly dia natao batisa ary nanao batisa….
« dia nanatona ahy ary nitsangana ka nanao tamiko hœ: Ry Saoly rahalahy, mahirata. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. » (Asan'ny Apostoly 22:13)
« Ary hoy izy: Andriamanitry ny razantsika efa nanendry anao hahafantatra ny sitrapony sy hahita ny Iray Marina ary hihaino ny teny aloaky ny vavany; » (Asan'ny Apostoly 22:14)
« fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. » (Asan'ny Apostoly 22:15)
« Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangàna, miantsoa ny anarany, ary aoka hatao batisa ianao ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao. » (Asan'ny Apostoly 22:16)
16. rhaj0 ( 27/05/2018 14:37)
RBNIR:
ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao

izay ilay pensée mazika ry RBNIR an...
Rano fotsiny dia efa manasasa ary manadio ny "eritreritra maloto"-ndry RBNIR, toa ny "fanariana ny ray sy reny satria hanaraka Jesosy" izany HONO ee...

Sady @ izay, ny pensée mazika an-dry RBNIR dia rano @ paompy dia vita aaa... Dia sahala @ tsy mahay BAiboly ho'a ry RBNIR eee...

Satria tokoany anie, toa tokony rano tatsy amina renirano "masina" no filazan'ny BAiboly azy ee... Satria ny olom-baiboly nihevitra t@ izany fotoan'androny izany, fa 100km à la ronde ihany izao tontolo izao, ka dia io renirano io IHANY no "masina", ary tsy maintsy rano @ io renirano io no fanaovana batisa.

HOtry ny nitovy inspiration t@ Hindu zareo ee.. La Gange no manadio.
17. RBNIR ( 27/05/2018 18:28)
rhaj0:

RBNIR:
ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao

izay ilay pensée mazika ry RBNIR an...
Rano fotsiny dia efa manasasa ary manadio ny "eritreritra maloto"-ndry RBNIR, toa ny "fanariana ny ray sy reny satria hanaraka Jesosy" izany HONO ee...

Izay mihitsy ilay izy....

« dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio* ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio; [* Gr. voafafy] » (Hebreo 10:22)
18. rhaj0 ( 27/05/2018 22:31)
Dia asa ho'a raha mba nandalina ka nampiasa coco ny @ batisa/batemy i RBNIR. Mba nanontani-tena ve ianao ry RBNIR hoe:
- symbole fotsiny ve ity hoe "rano manadio" sa tena trohin'ilay rano dia entiny tokoany ny "ota" sy "eritreritra maloto"?
- satria arak'izay eritreritra pensée magique eo, dia tokony rano mikoriana mihintsy ve izany, sa rano mihandrona no fanaovana azy? dia rano eraky ny tanana ve mahavita azy raha izany?
- ary tsy tokony ny reniranon'i Jordan (tahaka ny renirano La Gange ho an'ny HIndu) IHANY ve no fanaovana ity izy, satria tao no natao ny an'i Jesosy?
Fantaro fa misy mino beuh ohatra fa "the Jordan River is the source of all holy water in Christianity"

Ka asa ny ao @ garabolanao ry RBNIR raha mba misaintsaina ny @ izany... Fa ny toa mahamaika an-dry RBNIR fotsiny dia hoe, manasasa ary manadio ny "eritreritra maloto"-ndry RBNIR, toa ny "fanariana ny ray sy reny satria hanaraka Jesosy" izany HONO ee...
19. RBNIR ( 28/05/2018 07:45)

rhaj0:

Dia asa ho'a raha mba nandalina ka nampiasa coco ny @ batisa/batemy i RBNIR. Mba nanontani-tena ve ianao ry RBNIR hoe:
- symbole fotsiny ve ity hoe "rano manadio" sa tena trohin'ilay rano dia entiny tokoany ny "ota" sy "eritreritra maloto"?
- satria arak'izay eritreritra pensée magique eo, dia tokony rano mikoriana mihintsy ve izany, sa rano mihandrona no fanaovana azy? dia rano eraky ny tanana ve mahavita azy raha izany?
- ary tsy tokony ny reniranon'i Jordan (tahaka ny renirano La Gange ho an'ny HIndu) IHANY ve no fanaovana ity izy, satria tao no natao ny an'i Jesosy?
Fantaro fa misy mino beuh ohatra fa "the Jordan River is the source of all holy water in Christianity"

Ka asa ny ao @ garabolanao ry RBNIR raha mba misaintsaina ny @ izany... Fa ny toa mahamaika an-dry RBNIR fotsiny dia hoe, manasasa ary manadio ny "eritreritra maloto"-ndry RBNIR, toa ny "fanariana ny ray sy reny satria hanaraka Jesosy" izany HONO ee...

Izay ilay secret izay.....tsy ny batisa rehetra no manankery fa ny batisa mitovy amin'izay nampianarin'i Jesosy irery ihany....

1- Olona voairak'Andriamanitra mivantana (na ny Ray, na ny Zanaka na ny Fanahy Masina) no tokony manao ny batisa

Tahaka an'i Jaona mpanao batisa (ny Ray no naniraka azy)
Tahaka an'ireo apostoly (Jesosy no naniraka azireo)
Tahaka an'i Filipo (ny Fanahy Masina no naniraka azy hanao batisa ilay tandapa)

2 Ny rano hanaovana batisa misy fepetra maro tsy maintsy tanterahina raha tsy izany tsy manankery ilay batisa....

Te hafantatra v ianao????

20. rhaj0 ( 28/05/2018 11:34)
RBNIR:
Te hafantatra v ianao????

mouah ha ha... Samy manana ny pensée mazikany ho'a io ry RBNIr aa..
- Ianao RBNIR (irery) no mihevitra fa i Hrnrn ihany HONO no "nobotsihin'i Jesosy" hanao batisa ny 7 milliards de voisines.
- Ny (kristiana) hafa mihevitra fa rehefa mkimpy mafy toa constipé fotsiny i Damopra/Rapasy dia mety io.
- ny (kristiana) sasany TSISY irahirahiany izay kifombafomba any, fa ny (tiany) inoana, dia izao fotsiny hoe, afak'ota izy, na inona na inona ratsy nataony tao, rehefa lemana kely, ka dia efa hallelluya hosannah bevata io eee...

Fa dia velabelaro fanin-2 indray azany izao pensée mazikanao izao ry RBNIR.. hihomehezana aa :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1915