You are here: home > Forum

INONA NY ANTON'NY VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : io zao i Jesoa no niteny an io, fa ity fanontanina...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3
tealala - 22/07/2015 08:26
io zao i Jesoa no niteny an io, fa ity fanontanina iray hafa ary, niteny ve i Anbdriamanitra heo manan-janaka?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/07/2015 08:31

tealala
io zao i Jesoa no niteny an io, fa ity fanontanina iray hafa ary, niteny ve i Anbdriamanitra heo manan-janaka?

« Ary, injao! nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no Zanako malalako Izay sitrako. » (Matio 3:17)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/07/2015 08:35

RBNIR

tealala
io zao i Jesoa no niteny an io, fa ity fanontanina iray hafa ary, niteny ve i Anbdriamanitra heo manan-janaka?

« Ary, injao! nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no Zanako malalako Izay sitrako. » (Matio 3:17)


nisy olona maro teo t@ izany tahaka an ilay teny am tendrombohitr i Sinay sa vavolombelona vitsivitsy?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/07/2015 08:39

tealala

RBNIR

tealala
io zao i Jesoa no niteny an io, fa ity fanontanina iray hafa ary, niteny ve i Anbdriamanitra heo manan-janaka?

« Ary, injao! nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no Zanako malalako Izay sitrako. » (Matio 3:17)nisy olona maro teo t@ izany tahaka an ilay teny am tendrombohitr i Sinay sa vavolombelona vitsivitsy?

tsy hoe mitady ny sarotra fa ny didy voalohany amin ny didy folo niara naheno daholo
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/07/2015 08:47

tealala
tsy hoe mitady ny sarotra fa ny didy voalohany amin ny didy folo niara naheno daholo

Raha tsy diso aho ny didy folo dia i Mosesy irery no nanomezana azy (fa izy kosa nampita izany tamin'ny olona) ary tsy nolazain'Andriamanitra am-bava fa nosoratany tamin'ny vato fisaka 2.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/07/2015 08:53
marina fa niteny am-bava Izy ka hoy ny teny hoe nilaza izao teny izao Andriamanitra, sady nanoratra tamin'ny vato fisaka Izy no niteny ambava....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/07/2015 08:55

RBNIR

tealala
tsy hoe mitady ny sarotra fa ny didy voalohany amin ny didy folo niara naheno daholo

Raha tsy diso aho ny didy folo dia i Mosesy irery no nanomezana azy (fa izy kosa nampita izany tamin'ny olona) ary tsy nolazain'Andriamanitra am-bava fa nosoratany tamin'ny vato fisaka 2.....

Nahita sy nandre zareo Eksaody 19:16 ngamba izy izay
Valio | Miverina eny ambony
Hajarilala7 - 22/07/2015 14:45
RBNIR

tealala
Salama daholo,
ny fanontaniko dia inona ilay hoe "Fahamarinana"?

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jao.18:37)
Izay nolazain'i Jesosy no marina namana,
Koa raha misy olona iray milaza fa nampianariny mivantana dia tokony 100% mitovy amin'izay nampianariny fahiny ihany no lazainy ankehitriny.....


Ny Tenin'Andriamanitra = Jesosy no Fahamarinana. Jesosy tsy miseho mivantana amin'ny olona izany izao na mampianatra mivantana izany fa ny Fanahy Masina no mampianatra! Iza tao anaty Baiboly no nampianariny mivantana rehefa niala tety Izy??? Aoka tsy voafitaka! Tsy maintsy araka ny Soratra Masina ny zavatra rehetra manambara an'i Jesosy!
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/07/2015 17:31

Hajarilala7
RBNIR

tealala
Salama daholo,
ny fanontaniko dia inona ilay hoe "Fahamarinana"?

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jao.18:37)
Izay nolazain'i Jesosy no marina namana,
Koa raha misy olona iray milaza fa nampianariny mivantana dia tokony 100% mitovy amin'izay nampianariny fahiny ihany no lazainy ankehitriny.....


Ny Tenin'Andriamanitra = Jesosy no Fahamarinana. Jesosy tsy miseho mivantana amin'ny olona izany izao na mampianatra mivantana izany fa ny Fanahy Masina no mampianatra! Iza tao anaty Baiboly no nampianariny mivantana rehefa niala tety Izy??? Aoka tsy voafitaka! Tsy maintsy araka ny Soratra Masina ny zavatra rehetra manambara an'i Jesosy!

Izao ary aloha eh, iza t@ trinité no niteny ny didy voalohany?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/07/2015 18:11
Hajarilala7
Ny Tenin'Andriamanitra = Jesosy no Fahamarinana. Jesosy tsy miseho mivantana amin'ny olona izany izao na mampianatra mivantana izany fa ny Fanahy Masina no mampianatra! Iza tao anaty Baiboly no nampianariny mivantana rehefa niala tety Izy??? Aoka tsy voafitaka! Tsy maintsy araka ny Soratra Masina ny zavatra rehetra manambara an'i Jesosy!
[/quote]
Faly misera namana,
« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Mat.22:29)
Taorian'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo,
Ity misy olona iray nisehoany dia nofidiny dia avy eo koa nampianariny mivantana...
Teto no nisehoany taminy:
« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asa.9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asa.9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asa.9:5)
« fa mitsangàna, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao. » (Asa.9:6)

Ity no porofo fa nofidiany tokoa io olona io :

« Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. » (Asa.9:13)
« Ary manana fahefanay koa avy tamin'ny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. » (Asa.9:14)
« Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak'isiraely; » (Asa.9:15)

Ity indray kosa ny porofo fa io lehilahy io (Saoly niova ho Paoly) dia tena nampianarin'i Jesosy mivantana toy ireo apostoly ambiny sisa rehetra tokoa.....
« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Gal.1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Gal.1:12)Valio | Miverina eny ambony
tealala - 23/07/2015 13:20
Ny tena marina dia ireo fiangonana zandriny dia samy milaza fa azy ny fahamarinana anefa ny didy folo aza tsy arahiny akory.
Valio | Miverina eny ambony
Hajarilala7 - 23/07/2015 15:57
Feo no ren'i Paoly Apostoly fa tsy nahita endrika izy na notsapain'i Jesosy Tompo tanana. Tahaka ny nisehoan'i Jehovah tamin'i Mosesy tao Horeba.

Tsy nisehoan'i Jesosy intsony i Paoly Apostoly taorian'izay fa i Ananiasy no nanohy ny tian'ny Tompo atao. Tsy nampianatra azy isan'andro indray izy, fa fanambarana no nomeny.

Fanambarana izany tsy fampianarana mivantana fa faminaniana, ny maminany dia milaza zavatra tsy hita maso.

Raha mbola eo Jesosy hampianatra anao dia tsy misy ilàna Fanahy Masina izay nampantenain'i Jesosy fa ho avy ary hampianatra sy hitarika ho an'y marina rehetra, io ilay hosotra dia ny Fanahy Masina (1 Jaona 2/ 20, 27) ka tsy ampianarin'olona intsony tahakan'i Paoly Apostoly.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 23/07/2015 16:09
Raha ohatra hoe i Jesoa no fahamarinana izany dia ny asa natombony no vitaina
Valio | Miverina eny ambony
Hajarilala7 - 24/07/2015 06:40

tealala
Raha ohatra hoe i Jesoa no fahamarinana izany dia ny asa natombony no vitaina


Ny asa izay natombony dia efa vitany, ary efa noalazainy hoe "VITA" teo amin'ny hazo fijaliana. Jaona 5/ 36, Jaona 19/ 32 raha tsy izany dia Izy koa izany tsy nahatanteraka ny asany.
Valio | Miverina eny ambony
ranthson - 21/08/2015 07:47

RBNIR
rekinbelo
Ka ny farany aza ry namana efa eo antokonany isika koa, farany inona indray no andrasanao eo, sao tara loatra raha izao vao toriana izany filazantsaranao izany. Na ny nandraisan' I Kristy hanapaka ny tany aza efa 100 taona ,ny nanaovana ny fitoriana filazantsara ko efa mahery kely ,tsy misy manomboka intsony fa efa hifarana izy izao, tandremo sao diso lalana ianao nanama ka very andro eo sy matiantoka eee


« [Fanitsiana ny hadisoan-kevitry ny sasany ny amin'ny andron'ny Tompo] Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, ny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy, » (2 Tes.2:1)
« mba tsy halaky hohetsiketsehina amin'ny saina na hampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron'ny Tompo. » (2 Tes.2:2)
« Aza mety hofitahin'olona akory ianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin'ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, » (2 Tes.2:3)
« ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. » (2 Tes.2:4)

Mbola tsy eo ilay lehilahin'ota namana! Aza malaky hetsiketsehina!

Samia ho tahin'ny Tompo namana,

Ilay lehilahin'ota ry namako isany efa eo amin'izao fotona izao. izao fotoana hiainantsika izao ny farany, fa ny ora sy ny andro ary taony ts misy mahalala. fa fanta-patatra hoe izao ilay izy. efa eo ilay lehilahin'ota izao tsika miteny izao. fantaro tsara ny baiboly. ary efa betsaka ny mandray ny mariky ny bibidia 666 eo handriny sn tanany amin'izao tsika mteny izao fa ny olona tsy mahalala.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3