You are here: home > Forum

INONA NY ANTON'NY VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : INONA NY ANTON'NY VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA?
Valiny : 56
Pejy:  1 2 3 > 
RBNIR - 29/11/2014 17:31


ISA-MARAINA AMIN'NY 5ORA SY SASANY KA HATRAMIN'NY 6 ORA AO AMIN'NY KOLO TV (ALATSINAINY KA HATRAMIN'NY ZOMA)
EFA HITANAO AMIN'NY CANAL SAT IHANY KOA

SAMIA HO TAHIN'NY TOMPO ISIKA REHETRA
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 05/12/2014 08:45
Efa kely anie sisa namana dia vita izy io eee, fa ny olombelona no mafy hatoka tsy mety mandray azy sy manaiky ahintsy eeee, efa vita anie ny Matio 24:14, ka tsy misy olombelona afaka hiala tsiny intsony hoe tsy nahalala an'izany izahay. Ny hamarana ny rafitr'i SAtana sisa izao no ataon' i Kristy ary izay no andrasantsika izao raha tsy reraka isika ka tafiditra ho an'isany ondriny>
Mahereza namana
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2014 09:45
rekinbelo
Efa kely anie sisa namana dia vita izy io eee, fa ny olombelona no mafy hatoka tsy mety mandray azy sy manaiky ahintsy eeee, efa vita anie ny Matio 24:14, ka tsy misy olombelona afaka hiala tsiny intsony hoe tsy nahalala an'izany izahay. Ny hamarana ny rafitr'i SAtana sisa izao no ataon' i Kristy ary izay no andrasantsika izao raha tsy reraka isika ka tafiditra ho an'isany ondriny>
Mahereza namana


Faly miarahaba namana,

Mbola tsy vita ny Mat.24:14 fa mbola vao manomboka namana,
« Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. » (Mat.24:14)

Ilay filazantsara notoriany 2000 taona no nolazainy fa hotoriana indray (any amparany) dia vao ho tonga ny farany,

Tsy filazan-tsara hafa fa ilay notoriany 2000 taona lasa ihany,
Ilay fampianarana tsy nisy kilema izay noraisiny mivantana avy tamin'Andriamanitra « Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jao. 7:16)

Fampianarana izay nampitainy mivantana kosa tamin'ireo olona nofidiany mivantana (apostoly 12 lahy)

Dia toy izany koa mila miverina indray Izy mifidy olona mivantana ary mampianatra olona mivantana an'io fampianarana tsy misy kilema io,

Tahaka ny nifidianany an'i Paoly apostoly no hataony amin'izany.

I Paoly dia nofidiny mivantana marina tokoa ary toy izao ny fomba nifidianany azy:
« [Ny niovan'i Saoly ho Kristiana] Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy » (Asa.9:1)
« ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana* izany, na lahy na vavy. [*Gr: lalana] » (Asa.9:2)
« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asa.9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asa.9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asa.9:5)
« fa mitsangàna, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao. » (Asa.9:6)

Ity no porofo fa tena nofidiany i paoly : « Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak'isiraely; » (Asa.9:15)

Ity koa ny porofo fa nampianariny mivantana i paoly fa tsy nampianantena na nampianarin'olona:« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Gal.1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Gal.1:12)

Io filazantsara notorian'i Jesosy sy nampianarin'i Jesosy tamin'i paoly io, Io ihany ilay filazantsara izay notoriany fahiny ary io ihany koa ilay filazantsara nolazainy fa haverina hotoriana indray vao ho tonga ny farany,

Io misy iray hitako ka zaraiko eto ry namana (misaotra an'Andriamanitra lehibe fa malagasy izy)

Ny filazantsara izay toriany dia mitovy tamin'ny notorian'i paoly sy Jesosy fahiny (vavolombelona aho) ary ny baiboly no nanamarinako ny fanambarany,

Koa manasa an-tsika rehetra aho hihanatra aminy ary mangàla baiboly, hanamarinanao ny teniko raha marina na tsia!!!!

Samia ho tahin'ny Tompo namana,
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 05/12/2014 10:04
Ka ny farany aza ry namana efa eo antokonany isika koa, farany inona indray no andrasanao eo, sao tara loatra raha izao vao toriana izany filazantsaranao izany. Na ny nandraisan' I Kristy hanapaka ny tany aza efa 100 taona ,ny nanaovana ny fitoriana filazantsara ko efa mahery kely ,tsy misy manomboka intsony fa efa hifarana izy izao, tandremo sao diso lalana ianao nanama ka very andro eo sy matiantoka eee
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 05/12/2014 10:27
Tsy mety mifanara-tsaina mihitsy ireto apokalyptika ireto a !
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 05/12/2014 10:38
haramagedona no inoako fa tsy ny apokaliptika izany bor2lais aaaa, apokalypsy koa anie tsy oe ratsy fa fanambarana ny fiavian'i Jesosy eeee.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2014 10:40
rekinbelo
Ka ny farany aza ry namana efa eo antokonany isika koa, farany inona indray no andrasanao eo, sao tara loatra raha izao vao toriana izany filazantsaranao izany. Na ny nandraisan' I Kristy hanapaka ny tany aza efa 100 taona ,ny nanaovana ny fitoriana filazantsara ko efa mahery kely ,tsy misy manomboka intsony fa efa hifarana izy izao, tandremo sao diso lalana ianao nanama ka very andro eo sy matiantoka eee


« [Fanitsiana ny hadisoan-kevitry ny sasany ny amin'ny andron'ny Tompo] Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, ny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy, » (2 Tes.2:1)
« mba tsy halaky hohetsiketsehina amin'ny saina na hampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, na amin'ny epistily izay toa avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron'ny Tompo. » (2 Tes.2:2)
« Aza mety hofitahin'olona akory ianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin'ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, » (2 Tes.2:3)
« ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. » (2 Tes.2:4)

Mbola tsy eo ilay lehilahin'ota namana! Aza malaky hetsiketsehina!

Samia ho tahin'ny Tompo namana,
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2014 10:46
Lehilahin'ota = bibidia (voalohany ihany) ihany, jereo ato namana,

http://forum.serasera.org/forum/message/m514aa208c1588
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2014 11:01
Ny tenin'Andriamanitra dia MARINA AVOKOA ary tsy misy mifanohitra na dia iray aza, ary tena mazava tsara ny filahatr'ireo vanimpotoana rehetra ho avy raha araka ny baiboly,

Zava-miafina anefa izany ary raha tsy olona nampianariny mivantana tsy mahita ireo zava-miafina ireo sy tsy mahay mampianatra ireo zava-miafina ireo,

Am-pitiavana no mbola hanentanako, araho ilay fandaharana namana....
Tsy hanenina akory ianao...

Samia ho tahin'ny Tompo namana,
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 05/12/2014 11:09
io lehilahn'ota , dia ilay zanaky ny fahaverezana ka efa ela no nisahoe eeee, 2 tes 2:4 dia manambara hoe manandra-tena ho ambony na izay ivavahana. Iza io lehilahy io, fitambarany mpitondra fivavahana io, ary fantatsika tsara ny ataony fa omena anaram-boninahitra toy ny hoe Papa, mon seigneur, eveka, cardinal, mon pere sns......2tes2:9-10 mampiharihary ny zvt nataony toy ny fahagagana sy famantarana mandainga.
Zay ange namana no ilazako oe sao dia tara ary ianao eee, ny olona efa 120 taona nande nitory isantrano sy t@ radio sy gazety fa tsy hoe vao t@ 2010 akory na 2014, ka mandiniha tsara ary jereo tsara famantarana sao diso aoriana loatra ianao. Tsy fotoanany hoe mino an'i Jesosy Tompo de hovonjena ianao fa efa fanambarana ny fanjakany zao no atao.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2014 11:26

rekinbelo
io lehilahn'ota , dia ilay zanaky ny fahaverezana ka efa ela no nisahoe eeee, 2 tes 2:4 dia manambara hoe manandra-tena ho ambony na izay ivavahana. Iza io lehilahy io, fitambarany mpitondra fivavahana io, ary fantatsika tsara ny ataony fa omena anaram-boninahitra toy ny hoe Papa, mon seigneur, eveka, cardinal, mon pere sns......2tes2:9-10 mampiharihary ny zvt nataony toy ny fahagagana sy famantarana mandainga.
Zay ange namana no ilazako oe sao dia tara ary ianao eee, ny olona efa 120 taona nande nitory isantrano sy t@ radio sy gazety fa tsy hoe vao t@ 2010 akory na 2014, ka mandiniha tsara ary jereo tsara famantarana sao diso aoriana loatra ianao. Tsy fotoanany hoe mino an'i Jesosy Tompo de hovonjena ianao fa efa fanambarana ny fanjakany zao no atao.


Dia aiza ary hoy ianao ilay fanejehan'ilay lehilahin'ota ireo olomasin'ny avo indrindra amin'izao fotoana izao namana? Sa dia tantara efa anarivo taonan'ny maro lasa koa no entinao mamaly azy?
Raha tamin'izany anefa no niseho ilay lehilahin'ota moa tsy tokony efa tonga v ILAY NANDRASANA?

Samia ho tahin'ny Tompo namana,
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2014 11:31
Aiza ireo fandrarana ny olona tsy ho afaka hividy na hivarotra rehefa tsy miankohohoka aminy,
Izao tontolo izao anie no hofehezin'io lehilahin'ota io fa tsy hoe ampahany kely fotsiny e,

Mbola tsy mandray fanjakana ilay bibidia fa na izany aza efa kely sisa satria efa manomboka ny 2ème Evènement na ilay famerenana ny fitoriana ilay filazantsara 2000 taona lasa izay,

REhefa mitsanga hanohitra an'io 2ème Evènement io ilay Bibidia sy ny mpanaradia azy, dia izay vao ho tonga ny farany namana,

Samia ho tahin'ny Tompo namana,
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 05/12/2014 11:38
Hoavy tsy ho ela io namana, izay sisa anie no tena andrasana alohany andravana ity tontolon'i Satana ity eee, ihiditra @ atao hoe fahoriana lehibe isika raha tonga io fotoana io ary tena tsy misy iainana tokoa eto an-tany @ io fotoana io. Lameka sy Vatican izany ho tantara sisa.
Apok 18 :8-17 no manambara ny andravana tanteraka ary tsy maintsy rava tanteraka ireo fivaahan-diso ireo sy mpamitaka olombelona ireo.
Rehefa tonga io fotoana io dia ho tonga @ izay ny atao hoe Harmagedona.
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 05/12/2014 11:51
Marina mitsy lazainao hoe io lehilahin'ota io no mitondra izao tontolo izao, ary tena izany anie no ataony ee, Ny katolika sy lameka anie no mibaiko izao tontolo izao eeee, misy manana fahefana mihoatr aireo ve eto an-tany @ izao fotoana izao, usa matanjak be izay silamo ny mpitondra ao aza mbl vatican no mibaiko azy ny tokony ataony.
Ary zany fanenjehana ny oomasina izany tsy hoe tsy nisy tsy akory fa vao t@ taonajato faha 20 iny no nisy, ary misy details mety tsy hitantsika aza indraindray raha tsy efa dila elaela ilay izy.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2014 12:02
entre-pa fa rahefa mamaky ilay lohateny aho dia hotry ny hafa ny fandraisako azy...

"vitao ny asan'ny fahamarinana"...
Hotry ny hoe, "vitao" ao ilery e... "vonoy" ao.. ataovy "vita matavy ao"...

Indrindra moa fa rahefa avy mamaky ny hafatry ry Maranatha sy ny "loza loza" sy ny "feo mahery".. na koa ry Rekinbelo hoe, ho avy ny farany sa inona izy teo. Dia misy tena ho "vita matavy" eto izany hono e....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 05/12/2014 18:27
RBNIR, rekinbelo > Ny fotoana hiavin'ny Tompo tsy misy mahalala na hoavina na rahoavina fa famantarana na tranga mialoha izany no natorony ny mpianany ka dia aza variana miady hevitra @ fotoana tsy haintsika fa ny fanontaniana dia hoe raha tonga izao izany fotoana izany moa ve miaina anaty ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ianao ahazoanao mandova ilay fiainana mandrakizay?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2014 19:06
gasy1zayNy fotoana hiavin'ny Tompo tsy misy mahalala na hoavina na rahoavina...

Mba mamilafila koa izy izany, ho avy, tsy ho avy, rahoviana, tsy rahoviana. Ny suspense @ Hary Potter, hoe mila mahay "famantarana" koa, dia tena an-jaza marina, f'ity no tena mazana, satria dia tena ny ain-dehibe tokoany moa izany no lalaovina.

Ka dia izao izany lasa mifamaofao sy tsy mandrimandry ny valalabemandry. Ao no miady. Ao no lasa miteniteny foana. Ao ny manaonao foana.

Maninona azany no asarotina toa io izy io, fa tsy nosoratana tao, dia "izay voasoratra dia voasoratra" ?


Sa indray .. "fitiavana" koa ny familafilana ?

Sa koa... mba asaina mampiasa saina ireo "mpino" fa aiza no dia "manaiky-tsisy-porofo" eo foana ?

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 05/12/2014 19:15

rhaj0
gasy1zayNy fotoana hiavin'ny Tompo tsy misy mahalala na hoavina na rahoavina...

Mba mamilafila koa izy izany, ho avy, tsy ho avy, rahoviana, tsy rahoviana. Ny suspense @ Hary Potter, hoe mila mahay "famantarana" koa, dia tena an-jaza marina, f'ity no tena mazana, satria dia tena ny ain-dehibe tokoany moa izany no lalaovina.

Ka dia izao izany lasa mifamaofao sy tsy mandrimandry ny valalabemandry. Ao no miady. Ao no lasa miteniteny foana. Ao ny manaonao foana.

Maninona azany no asarotina toa io izy io, fa tsy nosoratana tao, dia "izay voasoratra dia voasoratra" ?


Sa indray .. "fitiavana" koa ny familafilana ?

Sa koa... mba asaina mampiasa saina ireo "mpino" fa aiza no dia "manaiky-tsisy-porofo" eo foana ?
Tsy maintsy miala nenina izy rhaj0 a, izay no antony tsy mbola hahatongavany, rehefa tonga izy manko tsy misy mahazo mibebaka intsony fa izay safidy nataonao talohan'ny nahatongavany no entina hitsarana anao, ao koa moa ireo mety tsy mbola nandre ny filazantsara ka tsy mbola afaka nisafidy na hino na tsia.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 08/12/2014 18:16
gasy1zayTsy maintsy miala nenina izy rhaj0 a, izay no antony tsy mbola hahatongavany, rehefa tonga izy manko tsy misy mahazo mibebaka intsony fa izay safidy nataonao talohan'ny nahatongavany no entina hitsarana anao, ao koa moa ireo mety tsy mbola nandre ny filazantsara ka tsy mbola afaka nisafidy na hino na tsia.

Toa revirevinao irery manokana ao izy izany, raha ny fahatakarako azy... h@ hoe "A.tra miala nenina" sy ny "olona tsy mahazo mibebaka intsony" ka h@ "safidy nataonao...no hitsarana anao"...

Fa malalaka moa ny tany sy ny forum ka dia samia mandrevirevy e...

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 08/12/2014 20:24

rhaj0
gasy1zayTsy maintsy miala nenina izy rhaj0 a, izay no antony tsy mbola hahatongavany, rehefa tonga izy manko tsy misy mahazo mibebaka intsony fa izay safidy nataonao talohan'ny nahatongavany no entina hitsarana anao, ao koa moa ireo mety tsy mbola nandre ny filazantsara ka tsy mbola afaka nisafidy na hino na tsia.

Toa revirevinao irery manokana ao izy izany, raha ny fahatakarako azy... h@ hoe "A.tra miala nenina" sy ny "olona tsy mahazo mibebaka intsony" ka h@ "safidy nataonao...no hitsarana anao"...

Fa malalaka moa ny tany sy ny forum ka dia samia mandrevirevy e...
Izay ianao izay ry rhaj0, rehefa tsy metimety aminao ilay voalaza dia lazainao fa revireviko nefa dia voasoratra ao @ baiboly anie izany e :

mba vakio anie ireto e :

Petera II, 3: 9 =
"Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ ny fibebahana izy rehetra"

dia asa raha efa renao ny tantaran'i Lazarosy sy ilay mpanankarena : Lioka 16 :19-33 "19 Nisy lehilahy manan-karena anankiray niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanaram-po fatratra isan-andro tamin’ ny fahafinaretana.
20 Ary nisy olo-malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan’ ny vavahadiny;
21 ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin’ ny latabatr’ ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy [Na: ary ny alika koa dia avy] ka nilelaka ny feriny.
22 Ary maty ilay malahelo, dia nentin’ ny anjely ho any an-tratran’ i Abrahama; ary maty koa ilay manan-karena, dia nalevina;
23 ary raha nijaly tao amin’ ny fiainan-tsi-hita [Gr. Hadesy] izy ka niandrandra, dia nahita an’ i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany.
24 Ary izy niantso ka nanao hoe: Ry Abrahama raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy mba hanoboka ny tendron’ ny rantsan-tanany amin’ ny rano mba hampangatsiaka ny lelako; fa fadiranovana aho eto anatin’ ity lelafo ity.
25 Fa hoy Abrahama: Anaka, tsarovy fa hianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin’ ny andro niainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy; fa ankehitriny izy no ampifalina at?, ary hianao kosa no fadiranovana.
26 Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona ao anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita hankeny aminareo izay te-hiala et?, ary tsy ho afa-mita hanket? aminay izay eny.
27 Dia hoy izy: Mangataka aminao ary aho, ry raiko: mba iraho Lazarosy hankany amin’ ny tranon’ ny raiko
28 (fa manana rahalahy dimy aho), mba hilaza tsara aminy, fandrao mba ho tonga at? amin’ ity fijaliana ity koa izy.
29 Fa hoy Abrahama taminy: Manana an’ i Mosesy sy ny mpaminany izy; aoka hihaino ireo izy.
30 Fa hoy kosa izy: Tsia, ry Abrahama, raiko; fa raha misy miala amin’ ny maty hankany aminy, dia hibebaka izy.
31 Fa hoy Abrahama taminy: Raha tsy mihaino an’ i Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy hety hino izy, na dia misy mitsangana amin’ ny maty aza."

ary farany Apokalypsy 21:8 "Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin’ ny farihy mirehitra afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa."


Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >