You are here: home > Forum

Jesosy communiste miampy finoana

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : fa dia tena hampalahelo hoy aho, maro ireo ho diso...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
RBNIR - 04/02/2020 08:48
fa dia tena hampalahelo hoy aho, maro ireo ho diso fanantenana noho ny fampianarana diso voizina etsy sy eroa....aiza koa ny atheiste indray ity no miseho ho mahay noho ny kristiana dia mitady hampianatra kristiana????

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/02/2020 09:15
saintsaino ity...i kotokely mihezaka mafy ery mianatra sy mandalina...;

rehefa manadina i ramose dia izy foana no voalohany mamaly ary mitsatsaingoka ao an-dakilasy ary dia miaiky azy ny ankizy rehetra hoe tena mahay be mihitsy i kotokely izany...resiny daholo izahay..;

natao ny fanadinana, nanao fanazavana isankarazany tao i kotokely ary nieritreritra ny hahazo 20/20...

Kinanjo, tonga ny valimpanadinana valiny : AOTRA ATODY ZERO MANATODY....

Nitomany mafy teo amin'i ramose, fa dia nahoana loatra?????

Tsotra ny navalin-dramose, nivaoana avokoa ny valimpanontanianao.....TSY IZAO NO NAMPIANARIKO ANAREO TATO FA IANAO NO NANDRAY VILANA....NY VALINY FARANY NO HITSARAKO AZY DISO NY VALINY FARANY DIKANY TSY NISY N INONA N INONA AZONAO TATO....

Dia otran'izany no ataon'i Jesosy, tsy mijery afatsy ny resultat finale Izy , ny vokatry ny fianarana nataonao ve nitondra anao tamin'ny FINOANA AZY SA TSIA??? NITARIKA ANAO HANOMPO AZY V SA NY MIFANOHITRA AMIN'IZAY????

Dia otran'izany ny atheist mandalina finoana, mihevitena ho tena mahay ...;nefa ny resultat 0 = tsy finoana....ka te hiteny aho hoe tsy aleo v mandany andro amin'ny zavatra hafa???
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/02/2020 17:05
kronolozia??

- t@ izy nivoaka avy tao @ Sinagoga ve ireo dia (mbola) nanaja ny mpanora-dalana izy,
- sa, izy avy nisintaka ny Sinagoga, dia nanangana ny fiangonan'i Petera, dia nefa dia mbola manao pub ny mpanora-dalanan-tSinagoga ihany.. (koa raha tsy inona kouh)
- sa, izy avy naniraka ny Mpianany hitory MAIMAIM-POANA?

- sa surmené ve i RBNIR fa te-hanamari-tena tahak'niinona, dia asesiny eto ny resa-baiboly misafotofoto?


rhaj0Vola tokony hividianana ramanonaka ho an'ny ankizy mahantra ve no kepokepohinao ao ry RBNiR, nefa ianao efa mba manan'ny ampy ihany, mitaingina internety isan'ora fa mitady hanamari-tena eto... Dia mody sarotsaromanao @ "resa-Baiboly misafotofoto" ny fitiava-tena sy fitiava-kelinao ry RBNIR.

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 04/02/2020 17:20
Voalohany aloha ry RBNIR tsy fahamendrehana no ahazoana miditra ny lanitra ka hoe ny anay tsara note na 20/20, fa finoana an'i Jesoa Kristy maty ho anao, ka na dondrona be aza ianao na mpanota ikoizana dia izy no maty ho anao mba tsy ho voaheloka ianao noho ny otanao, ary vakio tsara ny baibolinao fa ny fitoerana anaty fahotana no tsy handovana ny fanjakan'ny lanitra ( tsy fibebahana) fa tsisy nilaza tao hoe izay tsy nahazo ny voalazan'ny baiboly na niaina fampianarandiso na tsy nandoa 1/10, na tsy nanaja ny andro sabata ...dia zero manatody na hohelohina any @ helo

Sa misy izany ny baibolinao RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/02/2020 17:20
« Ary hoy Jesosy: Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony.Dia nanaovany loka no fizara ny fitafiany. » (Lioka 23:34)

Novonoin'ireo mpanora-dalàna izy tamin'io fotoana io.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/02/2020 17:28
gasy1zay
fa tsisy nilaza tao hoe izay tsy nahazo ny voalazan'ny baiboly na niaina fampianarandiso.....

hafa kely marina izany fampianaranareo ao izany gasy1zay manome vahana ny fampianarandiso sy ny fampianara tsy marina rehetra io.....Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 04/02/2020 22:37
Tsy ny fampianarana no zavadehibe amiko fa ny fifandraisanao @ Andriamanitra, jereo tsara ny voalaza fa ilay olona mintsy no naniry fampianarana diso satria tsy zakany ilay fampianarana marina, fa rehefa tena naterabaovao ianao dia azonao ny tokony ho ataonao satria ny FM mintsy no mitarika anao fa tsy ny fampianaran'i pasitera, tadidio fa rehefa naterabaovao dia samy zanak'Andriamanitra, tempolin'ny FM fa tsy misy hoe pasitera na mompera na diakona na mpiandry no lehibe dia ny ambiny mpihaino fotsiny, manana ny andraikiny avy ao @ Tompo
AMEN
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/02/2020 06:08

gasy1zay
Tsy ny fampianarana no zavadehibe amiko fa ny fifandraisanao @ Andriamanitra, jereo tsara ny voalaza fa ilay olona mintsy no naniry fampianarana diso satria tsy zakany ilay fampianarana marina, fa rehefa tena naterabaovao ianao dia azonao ny tokony ho ataonao satria ny FM mintsy no mitarika anao fa tsy ny fampianaran'i pasitera, tadidio fa rehefa naterabaovao dia samy zanak'Andriamanitra, tempolin'ny FM fa tsy misy hoe pasitera na mompera na diakona na mpiandry no lehibe dia ny ambiny mpihaino fotsiny, manana ny andraikiny avy ao @ Tompo
AMEN

Ity teny ity izao dia nataon'i paoly vokatry ny fampianarandiso tahaka io ataonao io ka namitaka ireo mpino....

Novoizina be ilay hoe isika tsy ambany lalàna isika dia lasa nijangajanga, nangalatra, nanompo sampy sns...ireo mpino sasany dia hoy i paoly hoe...

« Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin'olona sy ny sodomita* [* Izahao Lev.18.22] » (1 Korintiana 6:9)
« sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. » (1 Korintiana 6:10)
« Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena] » (1 Korintiana 6:11)


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/02/2020 06:31
rehefa voafitaky ny fampianarana diso izany ny olona iray dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra araka ilay 1Kor.6:9 ka ny fampianarana dia tena zava-dehibe marina tokoa araka izany....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 05/02/2020 15:50
RBNIR > ny dikan'ilay tsy ambany lalana anie tsy hoe mahazo manota e! Izay ilay tsy azonao sy tsy azon'ny olona nanoratany ilay epistily, ambany lalana dia midika hoe tsy maintsy manaraka ny lalan'i Mosesy raha te hihavana amin'Andriamanitra, fa ny ambany fahasoavana dia maty Jesoa Kristy noho ny otanao dia vita fihavanana amin'Andriamanitra ray ianao saingy @ mahazanak'Andriamanitra anao dia miaina fianambaovao ianao fa tsy mitovy ilay fiainanao taloha intsony, ka aona moa no hanotanao raha efa vaovao ny fiainanao? Raha mbola miaina anaty ota ianao dia tsy mbola niova olombaovao.

Fa kosa tsy mila intsony hoy aho ianao manaraka ny lalan'i Mosesy toy ny hoe mandoa 1/10, manaja andro sabata, tsy mihinana sakafo maloto, manao sorona biby, sns... ireo zavatra ireo tsisy ifandraisan'ny fahotana toy ny fijangajangana sns mintsy RBNIR a.

Ianao anie tsy mamaly mintsy hoe vitanao ve ny manaja ny lalan'i Mosesy e!

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/02/2020 16:09
tsy mahazo manota? izany hoe tsy mahazo mijangajanga sy mamono olona izany?
izany hoe tsy mahazo mandika ireo voasoratra anaty didy 10 zany no tianao lazaina?

ka efa nazavaiko tsara koa re gasy1zay fa ny didy10 hoy aho tsy azo sarahina amin'ny lalàn'i mosesy fa ianareo no manasaraka azy e...

Ireto ny porofo..;

Inona no atao hoe lalan'i mosesy???

« Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitrao hotandremana handehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teni-vavolombelony, araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'i Mosesy, mba hataonao lavorary avokoa izay rehetra hataonao sy izay rehetra halehanao, » (1 Mpanjaka 2:3)

Lalan'i Mosesy = lalàna + didy + fitsipika + teni-vavolombelona

Inona ilay hoe teni-vavolombelona???
« [Ny nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka izay nisy ny Lalàna] Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa, izay nisy ny Vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny rantsan-tànan'Andriamanitra. » (Eksodosy 31:18)

Ireo voasoratra tamin'ny vato fisaka (didy 10)


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/02/2020 16:27
gasy1zay
Fa kosa tsy mila intsony manaja andro sabata, ireo zavatra ireo tsisy ifandraisan'ny fahotana toy ny fijangajangana sns mintsy RBNIR a.

Ianao anie tsy mamaly mintsy hoe vitanao ve ny manaja ny lalan'i Mosesy e!izany hoe amin'i gasy1zay izany ny mijangajanga ihany no manota fa ny tsy fanajana ny andro sabata kosa dia tsy maninona nefa samy didy 10 ihany ireo.....

ka tsy azonao izany no tian'i Jakoba lazaina raha izany gasy1zay...
« Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. » (Jakoba 2:10)
« Fa Ilay nanao hoe: "Aza mijangajanga" no nanao hoe koa: "Aza mamono olona" (Eks. 20.13, 14). Fa raha tahìny tsy mijangajanga ianao, kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna ianao. » (Jakoba 2:11)

rehefa ao anatin'ny didy 10 dia tsy azo sarahina gasy1zay a! raha tsy izany dia mbola manota ihany ianao na dia tsy mijangajanga sy tsy mamono olona intsony aza...izany no dikan'io teny io....


ilay hoe vitanao v ny manaja ny lalan'i Mosesy dia efa nazavaiko teto fa misy karazany 6 ny lalan'i Mosesy ary ireo voasokajy hoe lalàna eo anatrehan'Andriamanitra sisa no tena ilaina tandremana satria manota mivantana amin'Andriamanitra ilay olona

Tsy maninona fa aleo indray koa averina eto ambany eto....

Mila fantarina tsara aloha hoe iza avy ireo lalàna mbola tokony tandremana sy ireo lalàna efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana...

Amin'ny ankapobeny ireo lalàna 600 mahery ao anaty baiboly ireo dia misy karazany 6...

1- Ny DYDY FOLO : ( Eks.20:1-17) ( Deot. 5:1-18)
-Didy nomen’Andriamanitra mba hotandreman’ny tsirairay

2- Ny lalan’ny FANEKENA na CODE de L’ALLIANACE ( Eks.20:19-23:19)
- Fitiavana an’Andriamanitra ( Eks.20:19- 26 )
- Fitsinjovana Ny hafa sy valin’ny natao ( Eks.21:1-22:19; Deot.15:1-18 )
- Fahaizana miaina eto an-tany sy amin’Andriamanitra (Eks 22 : 20-23 : 19)

3- Lalàna momba ny FAHAMASINANA sy FAHALOTOANA Lev (11-15 ; Deot 14 : 1-21) sy Lev (17-23)

- Ny fanoherana ireo no manome ny atao hoe FAHAVETAVETANA
- Ny lalan’ny fahalotoana ( Lev 11-15 ; Deot 14 : 1-21)
- Ny lalan’ny fahamasinna ( Lev 17-23)

4- Lalàna momba ny tsy fahatokina ara- tsaina ( Infidélité morale) ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

- Mitaona ny saina hanao sitrapon’Andriamanitra ( Lev 24-27 ; Deot 14 : 22-29)

5- Lalana déoteronomika ( deot 12 : 1-13 : 19, 16 : 18-26 :15)

- Fomba fanao ho hanatsarana ny fiainam-pirenena ( Deot 16 : 18-23)

6- Lalam-pisorona ( Lev 1-7 ; Deot 15 : 19-23)

Ireo karazana lalàna 6 ireo indray dia azo sokajiana ho:
1- Ny tokony atao ( tsy manery): Loi impersonnelle
2- Ny tsy maintsy atao : Loi imperative
3- Lalàna ateraky ny fandikan-dalàna : Loi casuistique ( Raha izany àry no izy, dia izao no atao)

Na koa sokajiana ho toy izao:

1- Lalanà eo anatrehan’Andriamanitra: toy ny didy folo sy izay misy hoe: fahavetavetana eo imason’i Jehovah.
2- Lalàna eo anatrehan’ny fiaraha-monina : Fanamasinana ny fanambadiana , fahaiza-miaina, sns..
3- Lalàna ny amin’ ireo fotoam- pivavahana isan-karazany : Fisoronana, Andro firavoravoana, Paska,….

Ny tsy maintsy tandremana aloha izany dia mazava loatra ireo Lalàna eo anatrehan'Andriamanitra (RAha manota amin'ireo ny olona avy dia manota amin'Andriamanitra) ohatra ny Didy 10 izay nomen'Andriamanitra mivantana

Ny tokony hatao indray kosa dia tsy hoe manota amin'Andriamanitra ilay olona raha tsy mitandrina azy saingy kosa tokony efa hivonona izy handray ny vokany raha ohatra ka tsy manaraka...
« Aza fafazana voan-javatra roa karazana mifangaroharo ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voan-javatra nafafinao sy ny vokatry ny tanim-boalobokao. » (Deotoronomia 22:9)

Ny manampahaizana ankehitriny dia mahafantatra tsara fa raha voanjavatra 2 no hafafinao eo amin'ny tany iray dia hifamono ireo fa tsy hifamelona.....

Ny lalàna momba ny fanompoampivavahana (lalàm-pisoronana) ireny izao dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijalina tsy tokony tandremana intsony....

Dia otran'izay ilay izy mila fantarina tsara aloha hoe iza no tsy maintsy tandremana, ireo tokony tandremana ary ireo tsy tandreamana intsony....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 05/02/2020 17:21
Ka efa nahazavaiko an'i RBNIR hoe inona ny Sabata angatahin'Andriamanitra amintsika, vakio tsara ary ny pentatiokanao RBNIR fa ny Sabata dia misy antony 2 ny nametrahan'Andriamanitra azy t@ voalohany

1- fahatsiarovana an'Andriamanitra, tsarovy aho hoy izy ary misy andro atokana ho ahy

2- fitsaharana amin'ny asa, tsy manao na inona na inona

Dia ampifandraiso daoly ny voalazan'ny baiboly dia mety ho takatrao ihany ny antony

Raiso aloha hoe misy ifandraisany daoly ny teny voasoratra

1- a)tadidio t@ andron'i Noah, tsy niraharaha an'Andriamanitra ny olona fa nanao niasany, nanohy ny fiainany nefa i Noah namboatra ny sambo fiara

1-b) tadidio ilay parabole nampianarin'i Jesoa, ny olona nasaina t@ fampiakarambadin'ny zanaky ny mpanjaka, tsy nanaiky fa hoe mbola hiasa ny taniny

Fehiny, nisy fotoana notendren'Andriamanitra hoe mitsahatra ny olona @ asany mba hanany fotoana hifantohany @ Andriamanitra

2) ny fitsaharana,
Ny sabata koa dia napetraka mba hitsaharana @ fisasarana, dia tadidio fa ny fisasarana @ asa aman-draharaha no endrika voalohany ny ozona noho ny vokatry ny fahotana , ny dinitry ny tavanao no hihinanao, ny sabata izany dia fitsaharan'ny ozona

Dia raha azonao tsara ilay izy ry RBNIR dia ny Sabata dia midika fahatsiarovana an'Andriamanitra ary fitsaharan'ny ozona ary fitsaharan'ny zioga mavesatra

Ka raha ampiarina @ nambaran'i Jesoa sy ny mpianany ( epistily)ireo nambarako ireo dia izao :

1- Raha naterabaovao ianao dia tsy tokony ny andro Sabata ihany no mahatsiaro ny Tompo fa ny andronao iray manontolo , mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra ( tsisy hoe rehefa Sabata)

Ny fitiavanao an'Andriamanitra no mitarika anao hifandray aminy tsy 1 andro manokana fa isan'andro

2- Ny fitsaharana dia milaza fa noho ny ota dia nila nisasatra mafy ianao araka ilay nambarako etsy ambony, nefa tsy ilay asa fidirambola anefa no tena tiana ambara fa ilay asa fitadiavana fihavanana amin'Andriamanitra, izay ilay hoe nila nanaraka didy sy lalana maro voa nahazo famelankeloka araka ny lalan'i Mosesy

Fa rehefa tonga Jesoa dia nentiny teo @ hazo fijaliana ny ozona rehetra, vakio Romana,
Izany hoe nitsahatra ny ezaka sy fisasarana nataonao mba hihavana @ Ray fa Jesoa Kristy no nanolotra ny ainy mba hananao fihavanana @ Andriamanitra

Ny fitsaharana na sabata ambara amin'ny fanekena vaovao dia fametrahanao feno ny entanao mavesatra eo amin'Andriamanitra dia izy hanome anao fitsaharana, saingy mila mahatsiaro azy ianao tsy andro 1 fa ny andronao rehetra.


Dia rehefa nanambara Jesoa hoe tonga aho hanatanteraka ny lalana, dia iny RBNIR fa nieritreritra hoe hanaraka ny lalan'i Mosesy zany izy, nefa Jaona nilaza tao @ epistiliny hoe ny fitiavana no fanatanterahina ny lalana,

Raha nanaraka ny lalana Mosesy zany Jesoa dia tokony tsy nanasitrana ny marary araka ny nambaran'i farisiana, fa Jesoa nanatanteraka ny lalana @ ny fitiavana, jereo fa tanteraka ny antony nasiana ny sabata raha ny fitiavana no ijerena azy

Manasitrana marary satria tiava ny namanao tahaka ny tenanao, mahatsiaro an'Andriamanitra satria manatanteraka ny sitrapony. Jesoa nanao ny sitrapon'ny Ray araka ny voasoratra, dia voalaza koa hoe zay tia ahy manao ny sitrapoko.

Ka io zany RBNIR na ianao ijanona @ endrika ivelany dia lasa ohatrany fariseo na hiaina ilay didimpitiavana ka hiezaka ny hanakatra ny tena sitrapon'Andriamanitra.

ny andro sabata zany RBNIR dia mijanona ao antrano tsy manao inona na inona? Zay ny sabata araka ny lalan'i MosesyValio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/02/2020 17:35
gasy1zay
ny andro sabata zany RBNIR dia mijanona ao antrano tsy manao inona na inona? Zay ny sabata araka ny lalan'i Mosesy

tena marina v izany lainga B izany gasy1zay....

ahoana ireo jiosy mandeha synagoga ireo???
ahoana koa i Jesosy namonjy trano fivavahana foana rehefa sabata (synagoga)???
« Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny. » (Lioka 4:16)


ary ahoana koa ireo mpianatra no nitady fitoerana fivavahan foana rehefa sabata????

« Ary tamin'ny andro Sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izahay nankeny amoron'ony, izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana; ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. » (Asan'ny Apostoly 16:13)
« Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izahay, dia nisy ankizivavy anankiray nanam-panahy mahavaly nifanena taminay, ary ny faminaniana nataony no nahazoan'ny tompony harena be. » (Asan'ny Apostoly 16:16)

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 05/02/2020 18:54
RBNIR > andraso ary aho hitady ilay fepetra mikasika ny fanajana ny sabata araka ny jodaisma mpanaraka ny lalan'ny Mosesy dia ho hita eo raha tena manaraka azy ianao...mbola hitohy

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/02/2020 19:00
hi hi hi... ameo ny sahaza azy mihintsy I RBNIR ry Gasy1zay a

Efa notantaraiko teto efa ho I'm-10 angambany, fa izaho manana namana Jiosy mahay tsara ny fandehany, dia ny fanajana ny lalanan'i Mosesy, ary amin-dreo, dia TSY mampiasa vy intsony vao mody io masoandro io ny Azoma izy teo.

Koa na ny mamoha trano @ lakile aza TSY ataony. Dia ahoana ho'a raha taraiky any ivelany... dia mihainohaino eo antokotany, hoz'ilery, dia raha vao misy mivoaka dia tonga dia mitsofoka haingana
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 06/02/2020 04:12
RBNIR : mety aminao ity article ity an!

https://www.addparis.org/20-le-sabbat-juif-et-la-loi-de-moise-.html

fa ito aloha ilay verset milaza hoe tsy tokony hande

Le sabbat était un jour de repos complet, où les juifs ne devaient faire que de courts déplacements : "Considérez que l'Eternel vous a donné le sabbat ; c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour" (Exode 16:29-30).

Exode 35 :2-3
On travaillera six jours; mais le septième jour sera pour vous une chose sainte; c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Eternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera puni de mort. 3Vous n'allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, le jour du sabbat.


Ka averiko indray, manaja sabata araka ny lalan'i Mosesy ve ianao RBNIR? vakio ilay lahatsoratra nozaraiko aminao io fa ho hitanao ny marina @ sabata

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/02/2020 06:28
rhaj0
Efa notantaraiko teto efa ho I'm-10 angambany, fa izaho manana namana Jiosy mahay tsara ny fandehany, dia ny fanajana ny lalanan'i Mosesy, ary amin-dreo, dia TSY mampiasa vy intsony vao mody io masoandro io ny Azoma izy teo.

satria ry zareo nandà ny fampianaran'i Jesosy....normal B mbola mitandrina ny sabata araka ny fombandrazany izireo...
Jesosy ange namaha ny sabata e ary izay mihitsy no tsy zakan'ny Jiosy taminy! (Jao.5:18)
« Nefa vao mainka nitady hamono Azy ny Jiosy, tsy noho ny namahany ny amin'ny Sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no Rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra Izy. » (Jaona 5:18)

Tsy hoe nofoanan'i Jesosy ilay didy momba ny Sabata fa ny fomba fitandremana ny sabata no novahany nisy zavatra tsy avy amin'Andriamanitra nentin'ny jiosy tao....
« Ary Izy namaly ka nanao hoe: Ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny Raiko Izay any an-danitra dia hongotana. » (Matio 15:13)

ohatra anankiray, na hisy faty olona aza eo dia tsy miraharaha ny Jiosy satria hono tsy azo atao ny manasitrana amin'ny andro Sabata....

« Ary ny mpanapaka ny synagoga dia tezitra, satria Jesosy nahasitrana tamin'ny Sabata, dia namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe: Henemana no azo anaovan-draharaha; koa avia hositranina amin'izany, fa tsy amin'ny andro Sabata. » (Lioka 13:14)

Ny an'i Jesosy raha famonjena ain'olona dia afaka atao foana rehefa Sabata (mitsabo, manasitrana, mamelona)....

Gasy1zay izay mihitsy ange ilay tsy takatrareo ka mampihemotra anareo nefa fantatrareo tsara fa tsy mifanohitra izany ny tenin'Andriamanitra e!

Aza maika hanohitra fa fantaro tsara aloha ny zavatra rehetra....sao hanenina be vava....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 06/02/2020 12:16
Ka miaiky ve i RBNIR hoe tsy manaja sabata araka ny lalan'i Mosesy e! Zay foana anie le ady hevitsika hoe tsy mila manaraka lalan'i Mosesy intsony ny Kristiana fa efa novain'i Jesoa ny lalana ary mifantoka @ ny hoe tiavo Andriamanitra dia tiavo ny namanao, io ianao zao efa manaiky fa novahan'o Jesoa ny Sabata

jereo tsara ireo andininy nozaraiko ireo fa tsy mahazo mandeha fa misy distance fohy afaka aleha, izany hoe raha lavitra ny tranonao ny fiangonanareo RBNIR dia efa tsy manaja ny sabata ianao, faharoa ny sabata dia manomboka zoma alohan'ny filetehan'ny masoandro ... ka aona? Raha tratry ny embouteillage vendredi joli zany RBNIR dia efa tsy nanaja ny sabata, nandrehatra jiro hiditra ny trano dia efa tsy nanaja, nandrehitra afo dia efa tsy nanaja, sns... tsisy resaka fanasitranana marary mintsy zany RBNIR an! Ka azonao tsara fa tao @ baiboly nisy tratra nanangona kitay atao ho afo dia nohelohina ho faty

Ka averiko ihany manaja ny sabata araka ny lalan'i mosesy ve ianao sa tsia? Rehefa tsia ny valiny dia diso araka ny lalany Mosesy ianao zany ka voaheloka satria diso @ 1 dia diso @ izy rehetra
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/02/2020 12:25
gasy1zay
Ka miaiky ve i RBNIR hoe tsy manaja sabata araka ny lalan'i Mosesy e! Zay foana anie le ady hevitsika hoe tsy mila manaraka lalan'i Mosesy intsony ny Kristiana fa efa novain'i Jesoa ny lalana ary mifantoka @ ny hoe tiavo Andriamanitra dia tiavo ny namanao, io ianao zao efa manaiky fa novahan'o Jesoa ny Sabata

jereo tsara ireo andininy nozaraiko ireo fa tsy mahazo mandeha fa misy distance fohy afaka aleha, izany hoe raha lavitra ny tranonao ny fiangonanareo RBNIR dia efa tsy manaja ny sabata ianao, faharoa ny sabata dia manomboka zoma alohan'ny filetehan'ny masoandro ... ka aona? Raha tratry ny embouteillage vendredi joli zany RBNIR dia efa tsy nanaja ny sabata, nandrehatra jiro hiditra ny trano dia efa tsy nanaja, nandrehitra afo dia efa tsy nanaja, sns... tsisy resaka fanasitranana marary mintsy zany RBNIR an! Ka azonao tsara fa tao @ baiboly nisy tratra nanangona kitay atao ho afo dia nohelohina ho faty

Ka averiko ihany manaja ny sabata araka ny lalan'i mosesy ve ianao sa tsia? Rehefa tsia ny valiny dia diso araka ny lalany Mosesy ianao zany ka voaheloka satria diso @ 1 dia diso @ izy rehetra

Manamasina ny Sabata araka ny nataon'i Jesosy aho gasy1zay (izany hoe miaraka amin'ireo fanitsiana izay nentiny tao)....

Te hahafantatra misimisy v ianao???? Araho ilay fandaharana......
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany