You are here: home > Forum

Dia hoe ...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Dia lazaovy fa "mankahala-Jesosy" koa azany ilay o...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
rhaj0 - 22/10/2019 01:31
Dia lazaovy fa "mankahala-Jesosy" koa azany ilay olona niteny an'ity eee...

"The word god is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this.

i Einstein no niteny an'io.
https://www.theguardian.com/science/2008/may/12/peopleinscience.religionDia hita mihintsy koa fa krsitiana i Timoty2009 eee... Izay "tsy-mitovy-finoana" aminy, tonga dia tebahany fa "mankahala-azy", ary raha toy ny taloha izao io, dia efa natsangany ho fahavalo, na nanaovany guerre de religion, na nanaovany "tafika masina".
Fa ankehitrio moa ireo kristiana toa an'i Timoty2009, dia ny ao an-dohany ao fotisny no miketriketrika eee .. ihomehezan'ny Ankizy fotsiny

Dia nefa koa anie i Kristy TSY sain'ady sy mpanebaka ny olona hafa ho be-fankahalana hotr'izany eee...
tena TSY-kristiana (manaraka ny fampianarana sy fiainan'i Kristy) akory kay i Timoty2009 ity ho'a raha izany.
Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 22/10/2019 04:54
ny tena marna de tsy fahalalana no betsaka ao aminao,zay no tena marina
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/10/2019 18:32
Raha araka ny baiboly dia izao....

Araka ny nazavaina tato dia nohariana ho aina+vatana+fanahy ny olona...

http://forum.serasera.org/forum/message/m5d5bd10cc8041/20

aina+vatana (iny no hitovizan-tsika amin'ny biby) Mpitoriteny.3:18
Ilay fanahy kosa (iny ilay fitovizana endrika amin'Andriamanitra izay voalaza fa Fanahy) (Jao.4:24)

Rehefa maty ny olona dia ny vatana miverina ho vovoka ary ny aina kosa miverina amin'Andriamaitra nanome azy...

« Manafina ny tavanao Hianao, dia raiki-tahotra izy; Alainao indray ny ainy, dia maty izy Ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy, » (Salamo 104:29)

Ny fanahy kosa rehefa maty ny olona iray araka ny fanazavana nataon'i Jesosy ao amin'ny lioka.16:19-27 dia raha tsara ny nataony dia lasa mandeha any an-tratran'i Abrahama izy (io ilay toerana atao hoe paradisa) raha ratsy kosa dia lasa any amin'ilay toerana fijaliana atao hoe fiainan-tsihita ny fanahin'ilay olona (io ilay atao koa hoe helo)....

Jesosy rehefa maty dia mazava ho azy fa lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny...Hoy izy teo amin'ny hajo fijaliana hoe « Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa. » (Lioka 23:43)

Ny vatany anefa mbola tsy lo fa tavela tao ampasana....ny ainy kosa dia efa natolony an'Andriamanitra....« Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Raiko ô, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko (Sal. 31. 5); ary rehefa niteny izany Izy, dia afaka ny ainy. » (Lioka 23:46)

Fanamarihina ny aina (na fofon'aina) sy ny fanahy indraindray samy lazaina hoe fanahy ihany ao anaty baiboly satria niaraka nomena ireo rehefa nanome ilay fofon'aina teo amin'ny vavoron'i adama Andriamanitra « Fa tsy hifandahatra mandrakariva Aho ary tsy ho tezitra mandrakizay; Fandrao ho reraka eo anatrehako ny fanahy, dia ny aina* izay nataoko. [Heb. fofonaina] » (Isaia 57:16)

Rehefa natsangana tamin’ny maty Jesosy dia ilay tenany tamin’izy maty iny ihany no notafiany aloha fony izy mbola nitoetra sy niseho farany tamin’ireo mpianany…vakio jao.20 :19-27
Izany hoe mbola nofo ihany aloha Izy teo…
Izao anefa ny voasoratra « Fa izao no lazaiko, ry rahalahy: Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalòvana tsy mandova ny tsi-fahalòvana. » (1 Korintiana 15:50)

Dikany : tsy maintsy novàna indray mipi maso i Jesosy tamin’Izy niverina niakatra nakany amin’Andriamanitra….

« Fa izao no lazaiko, ry rahalahy: Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalòvana tsy mandova ny tsi-fahalòvana. » (1 Korintiana 15:50)
« Indro, zava-miafina no ambarako aminareo: tsy hodi-mandry avokoa isika rehetra, » (1 Korintiana 15:51)
« fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra; fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lò intsony, ary isika hovana. » (1 Korintiana 15:52)
« Fa ity mety lò ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana. » (1 Korintiana 15:53)
« Fa rehefa mitafy ny tsi-fahalòvana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsi-fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hœ: Ny fahafatesana noresena ka levona* (Isa. 25. 8). [* Gr. voatelina ka resy] » (1 Korintiana 15:54)

Izay raha ny momba ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty...

Averina ihany natsangana tamin'ny maty Izy mba hanaporofona fa tena misy marina ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy hoe lainga akory...

« Ary raha Kristy no torina fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty? » (1 Korintiana 15:12)
« Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana; » (1 Korintiana 15:13)
« ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo. » (1 Korintiana 15:14)
« Ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana an'i Kristy; nefa raha tsy hatsangana ny maty, dia tsy mba natsangany Izy. » (1 Korintiana 15:15)
« Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana; » (1 Korintiana 15:16)
« ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo; » (1 Korintiana 15:17)
« dia very koa izay efa nodimandry ao amin'i Kristy. » (1 Korintiana 15:18)

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/10/2019 18:40
Fanamarihina : ny paradisa tsy hoe fanjakan'Andriamanitra fa toerana fitsaharan'ny fanahin'ny olona maty nanao ny tsara fotsiny ihany (mbola tsy mitafy ilay tena tsy mety ho lo ny fanahin'ny olona izay mitsahatra any...

Araka ny filazan'i paoly dia any amin'izany atao hoe lanitra fahatelo izany no misy io paradisa io..

« Mahalala olona anankiray ao amin'i Kristy aho, tokony ho efatra ambin'ny folo taona lasa izay - na tao amin'ny tena, na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala - ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. » (2 Korintiana 12:2)
« Ary mahalala ilay olona anankiray aho - na tao amin'ny tena, na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala - » (2 Korintiana 12:3)
« fa nakarina ho any Paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'olona. » (2 Korintiana 12:4)


Dia torak'izany koa ny helo (voalaza ihany koa hoe fiainan-tsihita ao anaty baiboly) tsy hoe io ilay atao hoe AFobe na afo maharitra mandrakizay na farihy afo sy solifara...fa mbola afo azo lazaina hoe kely ihany io kanefa dia efa tena mijaly marina tokoa ny olona tonga any araka ilay lioka.16:19....

Izy io indray dia voalaza fa ilay afo ao ambanin'ny tany ao....

« Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah, ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mbamin'izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin'ny fiainan-tsi-hita'izy, dia ho fantatrareo fa efa nandà an'i Jehovah ireo lehilahy ireo. » (Nomery 16:30)
« Ary rehefa tapitra voalazany izany teny rehetra izany, dia nivava ny tany izay teo ambaniny; » (Nomery 16:31)
« eny, nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankohonany mbamin'ny olona rehetra izay an'i Kora ary ny fananany rehetra. » (Nomery 16:32)
« Dia latsaka velona ho any amin'ny fiainan-tsi-hita izy mbamin'izay azy rehetra; ary ny tany dia nikatona taminy, ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. » (Nomery 16:33)
Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 22/10/2019 19:01
Dia nefa koa anie i Kristy TSY sain'ady sy mpanebaka ny olona hafa ho be-fankahalana hotr'izany eee

Ka marna ilay zavatra lazaiko de zay no tsy tantinao, Enao de mpankahala fivavahana tsy azo lavinao zany ary fampianaran-diso vokatry ny fiovoarana no tsapako mibahanao ao an-tsainao sad enao raha teo mo efa tsy tia fivavahana raha teo de voamay ry raJhO nahazo vahana amin'ilay fampianarandiso, fa na ho aiz enao na ho aiza dia ny marina avokoa ny voalazan'ny Baiboly
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/10/2019 00:40
RBNIRRehefa maty ny olona dia ny vatana miverina ho vovoka ary ny aina kosa miverina amin'Andriamaitra nanome azy...
(..)
Jesosy rehefa maty dia mazava ho azy fa lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny...
(...)
Ny vatany anefa mbola tsy lo fa tavela tao ampasana....
(...)
Rehefa natsangana tamin’ny maty Jesosy dia ilay tenany tamin’izy maty iny ihany no notafiany aloha fony izy mbola nitoetra sy niseho farany tamin’ireo mpianany…

Hay va re... Maty izany i Jesosy, dia "lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny" HONO, hozy RBNIR.

Dia nony niverina tany am-pasana ireo Viavy, dia ganga fa tsy tao intsony anefa ny vatan'i Jesosy HONO, hozy ny Baiboly.

Kay izany, ilay fanahiny efa lasa any @ ilay paradisa, fa niverina kely, ary dia noraofin'ny fanahin'i Jesosy ilay vatany maty. Na hoe, nidiran'i Jesosy indray ilay vatana (efa maty), ary najorony, ary dia naderaderany "iseho farany tamin’ireo mpianany".

Dia avy eo dia ahoana ry RBNIR?

Dia avy eo izany dia izay vao tena "lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny"?

Dia navelan'i Jesosy taiza kay ilay vatany?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/10/2019 08:44

rhaj0
RBNIRRehefa maty ny olona dia ny vatana miverina ho vovoka ary ny aina kosa miverina amin'Andriamaitra nanome azy...
(..)
Jesosy rehefa maty dia mazava ho azy fa lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny...
(...)
Ny vatany anefa mbola tsy lo fa tavela tao ampasana....
(...)
Rehefa natsangana tamin’ny maty Jesosy dia ilay tenany tamin’izy maty iny ihany no notafiany aloha fony izy mbola nitoetra sy niseho farany tamin’ireo mpianany…

Hay va re... Maty izany i Jesosy, dia "lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny" HONO, hozy RBNIR.

Dia nony niverina tany am-pasana ireo Viavy, dia ganga fa tsy tao intsony anefa ny vatan'i Jesosy HONO, hozy ny Baiboly.

Kay izany, ilay fanahiny efa lasa any @ ilay paradisa, fa niverina kely, ary dia noraofin'ny fanahin'i Jesosy ilay vatany maty. Na hoe, nidiran'i Jesosy indray ilay vatana (efa maty), ary najorony, ary dia naderaderany "iseho farany tamin’ireo mpianany".

Dia avy eo dia ahoana ry RBNIR?

Dia avy eo izany dia izay vao tena "lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny"?

Dia navelan'i Jesosy taiza kay ilay vatany?

Araho tsara ary ny filaharany
1- Maty teo amin'ny hazo fijaliana
2- Ny fanahiny nankany paradisa fa ny vatany nalevina tao ampasana
3- Ny fotoana nijanonany tany paradisa dia hateloana hoy ny baiboly (zoma hariva ka hatramin'ny alahady maraina.
Jereo ato ny mombamomba an'izay
http://forum.serasera.org/forum/message/m5d64e75f4e163
4- Rehefa tafaverina avy tany izy dia nitafy ilay nofo (mbola misy holatra (ilay porofo notadiavin'i Tomasy) mazava ho azy tsy ho hita teo intsony ilay nofo rehefa tonga ireo vehivavy.....
5 niseho tamin'ny olona vitsivitsy dia avy eo dia niseho tamin'ireo mpianatra Izy (jaona.20)
6- Hiakatra amin'izay..ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra (fa tsy hiverina mankany paradisa intsony) araho ery ambony ny fanazavana
Hoy Jesosy hoe « Hoy Jesosy taminy: Aza manendry Ahy; fa tsy mbola niakatra tany amin'ny Ray Aho; fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe: Miakatra ho any amin'ny Raiko sy ny Rainareo Aho, ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. » (Jaona 20:17)

Ny Ray rhajo tsy any paradisa no misy Azy fa lanitra hafa mihitsy....ny paradisa hoy aho dia toerana fitsaharan'ny fanahin'ireo olona rehetra voalaza fa hoe maty ao amin'ny Tompo

7- Niova indray mipy maso mi-pi maso (satria ilay nofo aman-drà teo iny tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra (1 Kor.15:50----
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/10/2019 08:47
Mila mianatra tsara ilay tena marina isika rhajo a! tsy dia omeko tsiny loatra fa ny kristiana aza mbola bdb no manafangaro ny atao hoe paradisa sy ny fanjakan'Andriamanitra (toerana tsy azon'ny nofo aman-drà aleha.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/10/2019 09:01
rhajo, iny fitsanganan'i Jesosy iny izany mitovy amin'ny fitsanganan'ity olona natsangany ity ihany...

« Ary hoy Marta tamin'i Jesosy: Tompoko, raha teto Hianao, dia tsy maty ny anadahiko. » (Jaona 11:21)
« Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. » (Jaona 11:25)
« Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? » (Jaona 11:26)
« Hoy Jesosy: Esory ny vato. Hoy Marta, anabavin'ny maty, taminy: Tompoko, maimbo izy izao, fa efa hefarana izay. » (Jaona 11:39)
« Hoy Jesosy taminy: Tsy voalazako va fa raha hino ianao, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? » (Jaona 11:40)
« Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: Ray ô, misaotra Anao Aho, fa efa nihaino Ahy Hianao. » (Jaona 11:41)
« Ary rehefa nanao izany teny izany Izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: Ry Lazarosy, mivoaha! » (Jaona 11:43)
« Dia nivoaka ny maty nisy fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: Vahao izy, ka avelao handeha. » (Jaona 11:44)

Maty efa ho efatra andro i Lazarosy ary voalaza mihitsy aza fa efa maimbo ny fatiny..;

Natsangana indray dia lasa niaraka velona niriaria tamin'ny olona indray...

Mba manaova hoy aho otran'ireto Jiosy ireto e!

« Ary maro tamin'ny Jiosy, dia ireo nankeo amin'i Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo, no nino Azy. » (Jaona 11:45)
Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 23/10/2019 10:27
Tena tsy fahalalana mitsy nen'i rajhO ry RBNIR a! Ka hamindra fo aminao anie Andriamanitra ry rajhO raha tena tsy fahalalana tokoa
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/10/2019 23:28
Timoty2009 - 19/10/2019 19:39Mazava ho azy zany fa niakatra velona tany andanitra i Jesosy ary mbola vatana sy nofo tokoa iny niakatra iny

RBNIR - 22/10/2019 18:32Jesosy rehefa maty dia mazava ho azy fa lasa any amin'ilay paradisa ny fanahiny...
(...) Ny vatany anefa mbola tsy lo fa tavela tao ampasana....

Dia mifanaraha aloha nareo roaroa ry Timoty2009 sy RBNIR ny @ io aa...

Iza... o iza iza aminareo roaroa, Timoty2009 sa RBNIR, no mahay mamaky Baiboly, ary nobitsihin'Andmntra ny "marina"
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/10/2019 10:56
Averiko ihany fa izao no voasoratra...

« Fa izao no lazaiko, ry rahalahy: Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalòvana tsy mandova ny tsi-fahalòvana. » (1 Korintiana 15:50)

Izay no mahatonga ilay hoe raha misy tratra velona rehefa tonga i Jesosy dia tsy maintsy ovaina indray mipi-maso aloha izy...

« Indro, zava-miafina no ambarako aminareo: tsy hodi-mandry avokoa isika rehetra, » (1 Korintiana 15:51)
« fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra; fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lò intsony, ary isika hovana. » (1 Korintiana 15:52)
« Fa ity mety lò ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana. » (1 Korintiana 15:53)
« Fa rehefa mitafy ny tsi-fahalòvana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsi-fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: Ny fahafatesana noresena ka levona* (Isa. 25. 8). [* Gr. voatelina ka resy] » (1 Korintiana 15:54)


Dia izay koa ny mikasika an'i Jesosy rehefa niakatra tany an-danitra izy (tsy maintsy novaina indray mipi-maso izy vao afaka nandeha nankany amin'ny Ray....novaina ho tsy mety lo...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/10/2019 12:22
Ny aminao ange ry RBNIR, dia io Korintiana io foana no itokisanano, nefa io dia i Paoly lasa Saoly no nanora(tsora)tra azy ee.. TSY Jesosy no niteny an'ireo (tsy avy t@ boky nitantara ny fiainan-Jesosy dia MatioMarkaLiokajaona izany)

Iilay resak'i Timoty2009 ny @ Jesosy-nofo-sy-vatana miakatra any an-danitra dia ... asa mety nalain'i Timoty2009, tsy haiko, fa mety t@ MatioMarkaLiokaJaona iay nitantara ny fiainan-Jesosy eee... Satria tAo no nilaza fa TSy tao @ fasana intsony ny "vatana-sy-nofon-Jesosy". Ka hankaiza azany izany raha tsy noraofin'ilay "fanahin-Jesosy" niakatra tany an-danitra?
Fa aleo Timoty2009 no hilaza azy.


Dia mifanaraha k'lou ho'a izny nareo roaroa ireo, hoe:
Iza... o iza iza... IZA aminareo roaroa, Timoty2009 sa RBNIR, no mahay mamaky Baiboly, ary nobitsihin'Andmntra ny "marina"
Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 24/10/2019 12:56
i RajhO no tsy mamaky Baiboly fa mitovy ny hevitray sy RBNIR,,Ref maty Jesosy dia nalevina ary nitsangana,ary mbola nofo sy vatana sy fanahy miaraka izy nitsangana iny fa tsy fanahy fotsiny akory zany hoe vatana sy fanahy izy nitsangana iny satria ny fanahy no mahaolona fa maty raha tsis fanahy,,,Dia nasehony taminy mpianany ny tanany hoe jereo ny tanako fa mbola ireo ny diam-patsika namatsihana ahy,,mbola nofo sy vatana sy fanahy i Jesosy amin'io a!! ary mbola tsy mahazo mandova ny fanjakan'ny lanitra fa nampitafianan'Andriamanitra ilay "Tsifahalovana"izy dia tsy mitovy amitsika olombelona intsony dia niakatra tany andanitra amzay ary afaka mandova amzay,,,Ka ny vatany Kristy ange niaraka taminy niakatra e,fa izy efa nitafy an'lay "Tsifahalovana" dia afaka makany ny vatany ka inon tsony no vatana tavela ao ampasana ho raofiny fanahy zany???
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 24/10/2019 17:50
Salama daholo e!!!!


Tokony hiaraha manaiky aloha fa tsy maintry misy ny tsy fitovi-kevitra,indrindra fa eo @lafiny ara-pinoana tahakan zao.

Ny antony angamba misy zavatra efa mirafitra ao anaty ao ary io matetika no hitopona fatratra;mety ho fandalinana io na ko foto pampianarana nianarana ,hany ka tonga any @ fifandirana sy fankahalana no hiafarany.


Ny marina anefa dia efa nomen ny Tompo ny Baiboly ary efa voadika @ fiteny malagasy,ka maninona moa raha izay voasoratra ao no hekena hoe marina fa tsy izay zavatra mibosesika ao anaty


Koa mazotoa mianatra ny soratra masina

Fa hoy Jesosy
"Mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin A/tra"...
Mat.22:29
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/10/2019 19:01
midrouNy marina anefa dia efa nomen ny Tompo ny Baiboly ary efa voadika @ fiteny malagasy,ka maninona moa raha izay voasoratra ao no hekena hoe marina fa tsy izay zavatra mibosesika ao anaty

Ny mahavalalanina ahy k'lou ry Midrou, dia asa mihintsy hoe:

1- tsy mamaky Baiboly va re ireto Kristiana (toa an-dry RBNIR sy Timoty2009)

Mahavalalanina, na mampome mampalelo no marimarina kokoa, dia satria, ny mpino an'i Harry Potter ho'a, boky efa ho pejy an'arivony, nefa dia hain-dreo h@ teboka amam-paingo, hoe pejy faha-firy no misy inona. Fa ny ankamaroan'ny Kristiana, dia na ilay boky 4 kely, dia MatioMarkaLiokaJaona, izay mitantara ny fiainana sy fampianaran'i Kristy azany, dia TSY hainy (tsianjery) akory. Nefa zareo mieboebo ho Kristiana (manaraka an'i Kristy).
Dia ny an-dry RBNIR moa dia izay nosoratan'i Paoly atsy @ Korintiana sns foana no ataony fitaratra.

2- sa indray, mba mamaky ihany fa tsy "mahay" mamaky Baiboly mihintsy va re ireto Kristiana ireto

IO dia sirika be @ RBNIR izay tia tsindrontsindroka toko aman'andininy etsy sy eroa araka izay mba mampetimety ny baoliny ao fotsiny.
IO dia sirika be, fa na ny jeogirafia mifandraika @ ilay tantaram-Baiboly azany tsy fantany akoriny, fa hotry ny heveriny fa toa ny tranokelin'i Blanche-Neige angamba ny fandehan'ireo tantara, revirevy fantastika any fotsiny, nefa hoe, i Babylaona dia io ao Syrie/Iraq... io. Koa na ny sahan'i Edena azany, raha mba takatr'ireto Kristiana, dia ao Mesopotamia (Iraq ankehitrio).


Ka tena tapahiko ny loha(n'ny hohon'ankihikeli-tongotra)ko, fa TSISY namaky ary mahay ny voalaza ao @ Jaona 5:39 ireto Kristiana ireto (toa an-dry RBNIR sy Timoty2009 na i Midrou akoriny koa aza)
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 26/10/2019 20:20
sarotra ny manaporofo ny tarehin i jesosy e,indrindra fa ny endriny tena izy,fa film tahaka ny film rehetra ihany ireny fa izy nalaina tao @ baiboly fotsiny...!ka na ny mpilalao azy aza dia olona notombatombanana ihany hitovitovy t@ zay zavatra tiana havoitra!.....


fomba maro ane no ahafahana mampita ny filazantsaran ny fahamarinana e.
~ao ny mampita azy @ alalan ny toriteny mivantana.
~ao ny mampita azy @ alalan ny hira kosa..
~ary ao kosa @ video film

= ka na @ inona anefa na @ inona dia ny filazantsara no torina,ao anatin izany ireo zava mahagaga nataon i jesosy

ny tokony hatao dia ny manao fifampitahana,na ilay toriteny,na ilay hira,na ilay film @ baiboly izay fototra.
ka raha tsy manohitra ny baiboly dia marina......ka tsy tokony ho olana mihitsy .fa raha ny fahazaoako anareo dia misy fifanoherana,tsy haiko hoe noho ny inona????

Valio | Miverina eny ambony
Timoty2009 - 27/10/2019 11:40
Ny amitinako azy ary ataoko ho itan'i RajhO tsara fa na inona na inona lainga mifafy ho fanaratsiana ny Baiboly dia ts ahoanay izany fa ny voalazan'ny Baiboly dia "MARINA AVOKOA" ary tsy azo anesorana tsy azo ampiana izay voasoratra ao..ka manontany an'i rajhO aho hoe: Aiza ho aiza ao @Baiboly no mis lainga sy angano?? rajhO mantsy no tena hita taratra fa ts tia fivavahana,,,de ref itanao le lainga de lazao izay marina anananaoo!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/10/2019 15:08
midrousarotra ny manaporofo ny tarehin i jesosy e

Sarotra @ Midrou (satria tsy ao anaty Baiboly) fa efa hain'ny olona ee..

Tsapaina kely azany ny fahalalan'i Midrou (sy Timoty2009):

Iza @ sary i Jesosy : ilay ankavia sa ankavanana?

https://undergroundscience.net/wp-content/uploads/2017/04/10jes-685x3471.jpg

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/10/2019 15:14
Timoty2009ref itanao le lainga de lazao izay marina anananaoo!


IZA azany no niteny an'ty, dia taiza?
Dinihinareo [Diniho] ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay (...) Kanefa ...


hi hi hi... ilaozanareo (mandany andro) 'mandinika ny Soratra' .. Kanefa ...
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany