You are here: home > Forum

Dia hoe ...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Dia hoe ...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 4 5 6 7 8 >  Farany
rhaj0 - 28/11/2019 19:40
Inona no tsy azon'i RBNIR @ teny hoe "Paulines"?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/11/2019 10:29

rhaj0
Inona no tsy azon'i RBNIR @ teny hoe "Paulines"?

Ireo mpandalina tsotra tsy mahafantatra ny zava-miafina aza manambara fa kristiana i paoly...;

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/11/2019 10:35
Ces lettres, dites « épîtres pauliniennes », sont les documents les plus anciens du christianisme. Elles représentent l'un des fondements de la théologie chrétienne, en particulier dans le domaine de la christologie, mais aussi, d'un point de vue historique, une source majeure sur les origines du christianisme.

Tsy nitaona ny olona hino na hanompo ny tenany i paoly fa i Kristy hatrany no notoriny ary izay olona nantsoiny dia tsy notaominy ho "paulines" fa notaominy ho kritiana....

Ity mpanjaka ity ohatra dia nahatsapa tsara izany rehefa nitory teny taminy i paoly....

« Fa hoy Agripa tamin'i Paoly: Hay! ataonao fa mora toy izany no hampanekenao ahy ho Kristiana. » (Asan'ny Apostoly 26:28)


Ny hampanaiky ny olona ho kristiana hatrany no nataon'i paoly fa tsy hoe hampanaiky ny olona ho lasa paulines akory rajho!

Izay ihany koa no tena toetra tokony hananan'ny apostolin'i Jesosy hitaona ny olona hanompo an'i Kristy fa tsy hitaona ny olona hanaiky ny heviny manokana akory....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 29/11/2019 14:08
Ny fahitako azy k'lou dia toatoa izao.


- I Kristy no cerveau-n'ny Kristianisma,
- toa an'i Marx cerveau-n'ny Marxisme

- I Paoly nisavika ny Kristianisma, na dia tsy niara-niriaria sy mpianatr'i Kristy azany izy
- I Lenine nisavika ny Marxisma, na dia tsy niara-niriaria sy mpianatr'i Marx direkta azany izy

- I Paoly, sy ny mpisolelaka an'i Paoly, dia ireo Paulines (pseudonymous), dia nanoratra "a la gloire de Paul"
- I Lenine sy ry Staline koa nanao


Dia taty aoriana.
- I joseph Smith nilaza-tena fa nahita an'i Jesosy, tatsy zamerika, dia namorona ny Mormonisma
- ry Kim Il Sung atsy Korea koa nanao Djoutchee


Dia ireo no nianaran'i HRNR an'i RBNIR, dia hoe, mba nahita Jesosy koa hono Ilery.


Koa na I Tsaratsara koa azany nitantara fa nahita Jesosy-bogosy nidina avy tao ambony tafo fanitsony tao, ary nositranin-Jesosy HONO ny siphyllis-n'i Tsaratsara (fa nolazain'i Tsaratsara fa cancer ny syphillis-ny).


Dia ao ianao izany ry RBNIR aa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/11/2019 14:12
rhaj0
- I Paoly, sy ny mpisolelaka an'i Paoly, dia ireo Paulines (pseudonymous), dia nanoratra "a la gloire de Paul"

Io mihitsy ilay diso tanteraka satria raha tena mamaky sy mahatakatra tsara ny toriteny nataon'i paoly ny olona iray dia i Kristy no asandrany (hitaomany ny olona mba hotompoina fa tsy ny tenany,

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 29/11/2019 14:58
i Lenine sy ry Staline, na koa I Kim Il Sung koa anie nanandratra an'i Marx ee..

Fa siriho tsara ny "culte de personalitE" sy ny "fanamarinan-tena" na "fanambonin-tena" eee..

Ny an-dry Lenine azany mba tsy mivarina h@ hoe, nobitsihin'i Marx HONO izy, fa mba lojika no ampiasainy.


Fa ny an-dry Paoly sy ry Paulines, dia tena savihany direkta tsotra izao fotsiny I Kristy, dia lazainy hoe, niresaka taminy HONO I Kristy, ary nilaza taminy an'izao sy izao HONO, ary tena izy Paoly mihintsy no "tena izy" aminy.

Nefa hevitr'i Paoly no resaka, fa dia nakapony ho hoe resak'i Kristy HONO ee..


Cross-checker-o tsara ny resak'i Kristy (ao @ MMLJ) sy ny resak'i Paoly (any @ Paulines), dia HAHITA ianao ry RBNIR aa...

Ataovy ny devoaranao ary ampiasao ny coco.Dia izay koa no nianaran'i HRNR sy ry Tsaratsara sy ny forongony. Fomba sy toetra, fomba fisainana sy toe-tsaina tsivalahara toa an'i Kim Il Sung na koa I Pol Pot.Dia ao ianao izany ry RBNIR aaa


Dia efa hoe foana ho'a hoe, tandremo fa sirik'i Bainina "ao ambony ao" anie ianao ry RBNIR, mivaralila beuh ao io eee....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 29/11/2019 15:45
Tonga indray ity ny Desambra, ary efa mijery tsara ireo Mpino azy avy "ao ambony ao" i Pere Noel sy Jesoa-zazakely, ka hibedy izay maditra sy manota r@ 25, ka dia....


Raha ny resak'eto ry RBNIR, dia aleo ianao hampiako fa ngo dia tsy mahazo kadou eo
Ato jerena eee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 02/12/2019 13:21
Miaraka amin'Andriamanitra tsy voatery hahazo foana...

« Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra, » (Habakoka 3:17)

.saingy ny tena mpivavaka dia miteny foana hoe :
« Nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin'Andriamanitry ny famonjena ahy. » (Habakoka 3:18)

Indraindray koa mantsy mba mizaha toetra ihany koa Andriamanitra....
« [Fananarana mba hiaritra, raha enjehina noho ny fahamarinana] Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany, » (1 Petera 4:12)

Anisan'ny tsy maintsy iaretana ohatra ny esoeson-teny ataon'ny tsy mpivavaka...sns....ireny rehetra ireny dia tsy atao ho zavatra mahagaga mihitsy rhajo fa efa sakafo fihinana saika isan'andro mihitsy aza....Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 02/12/2019 13:33

rhaj0
Ato jerena eee...


Vao namaky dia nahita fa diso interpretation tamin'ny fampianaran'i paoly ireo olona ireo rhajo a!

ohatra fotsiny ity...

https://www.jesuswordsonly.com/books/175-pauls-contradictions-of-jesus.html#Lawcontinues

Tsy mifanohitra ny nambaran'i paoly sy i Jesosy satria....

hoy i Jesosy hoe...« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)

Tsy ravana ilay lalàna fa hotanterahina hoy i Jesosy....

Dia hoy koa i paoly hoe....« Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany! fa mampiorina tsara ny lalàna isika. » (Romana 3:31)

Sanatria izany hoy i paoly ...tsy foanana fa vao maika haorina tsara ilay lalàna....

Jereo ato ireo dikan-teny vahiny manamarina izany teny izay....iray ihany no hevitr'ireo teny ireo...

https://saintebible.com/romans/3-31.htm

Fa inona moa no mahatonga ny sasany mandray vilana tahaka izany????

Valiny : hoy i petera hoe....

« Ary ny fahari-pon'ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratr'i Paoly, rahalahy malalantsika, taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, » (2 Petera 3:15)
« tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy; ary amin'ireo efa misy zavatra saro-pantarina, izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny Soratra Masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. » (2 Petera 3:16)

Ny zavatra nosoratan'i paoly dia lazain'i petera fa misy zavatra saro-pantarina, ka misy olona kely fahalalana (amin'ny ankapobeny ny atao hoe olona kely fahalalana eto dia ireo tsy mpino mbola tsy mahalala tsara ny mikasika ny fivavahana akory fa mandray antendrony na koa ireo mpino ihany fa saingy tsy mbola niorina tsara ka dia lasa manamboatra ny teny voasoratr'i paoly.....

Ratsy be ny filazan'i petera azy an! mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany (izany hoe ho very izayolona manao tahaka izany).....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 02/12/2019 14:44
Toa ny mahazatra, dia mitsimpontsimpona izay (tsy) mampetimety ny baolinany ao ry RBNIR, fa ny "hevi-dehibe" tsipihin'ny Mpandinika maro (izay Kristiana "tena izy" araka ny finoan-dreo ny tenany ao) dia... TSY takatry ny hoza-dohanao va re ry RBNIR?Tandremo foana ho'a ry RBNIR fa sirik'i Bainina "ao ambony ao" anie ianao manampy trotraka ny efa mivaralila ao io eee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 02/12/2019 14:47
torohevitra mianara amin'ny apostoly.....

Ny atao hoe apostoly dia olona iray voafidin'i Jesosy mivantana ary koa nampianariny mivantana...

Ohatra ireo apostoly 11 folo lahy (tsy tafiditra i Jodasy) izay nofidiny mivantana sady nampianariny mivantana ihany koa...
Ohatra koa i paoly apostoly (hoy i paoly hoe....)« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Galatiana 1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Galatiana 1:12)

Ohatra ihany koa ity olona iray ity.....

Ahoana no ahafantarana fa tsy mpandainga ilay olona???
« Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? » (Matio 7:16)

Izany hoe raha voaloboka no fototr'ilay hazo dia tokony voaloboka ihany koa no voa mivoaka eo avy eo....

Iza ary ilay fotoboaloboka???? « Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. » (Jaona 15:5)

Amin'ny teny vahiny izy mazava tsara hoe izaho no fotoboaloboka....
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
CEP

Izany hoe raha i Jesosy Kristy no fotony dia tokony Jesosy Kristy ihany koa ny voany....

Izany hoe raha marina fa i Kristy marina no nifidy sy nampianatra ilay olona dia tokony hoe 100% mitovy amin'ny fampianarana nataon'i Kristy ny fampianarana ataony...Io ilay hoe fampianarana tsy misy kilema...

Ka raha te hahafantatra marina ianao hoe mitovy ihany sa tsia ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy sy i paoly apostoly dia araho ny fampianaran'ilay olona ery ambony ery fa ho hitanao fa fampianarana iray ihany ireo ary iray ihany no tanjona dia ny hitondra ny olona any amin'ilay fiainana mandrakizay

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 02/12/2019 15:12

rhaj0
Toa ny mahazatra, dia mitsimpontsimpona izay (tsy) mampetimety ny baolinany ao ry RBNIR, fa ny "hevi-dehibe" tsipihin'ny Mpandinika maro (izay Kristiana "tena izy" araka ny finoan-dreo ny tenany ao) dia... TSY takatry ny hoza-dohanao va re ry RBNIR?Tandremo foana ho'a ry RBNIR fa sirik'i Bainina "ao ambony ao" anie ianao manampy trotraka ny efa mivaralila ao io eee...

Ento tsi11 eto ireo lazainao fa hevidehibe dia hitondrako fanazavana fa ho hitanao fa diso fandray ireo olona ireo.....
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 02/12/2019 16:27
Salama daholo namana!!!!!!!


Efa elaela tsy nandalo dia tsy dia maharaka loatra e!!!
Fa ny ahy TOROHEVITRA ny ahy rhajO a:

Na inona na inona fanazavana:
Ny atao hoe SORATRA MASINA dia
FITAMBARAN NY TENY REHETRA AO @

TESTAMENTA TALOHA SY VAOVAO

Ka i Paoly dia nofidin ny Tompo ho isan ireo Apostoly 12 lahy ho solon i Jodasy namadika

Satria ny atao hoe Apostoly raha ny Baiboly no jerena dia olona nofidin i Jesosy Kristy mivantana tsy misy mpanelanelana
=Loka.6:13...."Ary nony maraina ny andro,dia nantsoiny hanantona Azy ny mpianany,ka nifidianany roa ambin ny folo lahy ,izay nataony hoe Apostoly"
Ary Izy no nampianatra an ireo

Dia toy izany koa i Paoly Apostoly
Galatiana.1:1 " Paoly Apostoly_tsy avy tamin olona ,na tamin ny alalan ny olona,fa TAMIN NY ALALAN I JESOSY KRISTY SY ANDRIAMANITRA RAY........"

Ny hoe tsy avy t@ olona dia tsy avy aminy koa aza satria izy dia olona ihany
Ary mbola Jesosy no nampianatra azy Galatiana.1:11

Ka ekeo fa Soratra Masina ny EPISTILINY
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 02/12/2019 17:19
Eny azany kouh.. I RBNIR HONO izany mahay Baiboly noho ireo Mpandinika eraky Gogola.. satria I RBNIR "bitsihin'i Jesosy" izy teo, hozy RBNIR ihany? esy ee.. Dia ianao IRERY no resy lahatra @ resakao ao ry RBNIR aa... Ny (Kristiana) mpanaraka ny lazain'ny Mpandinika amin-tapitrisany.
Fa dia ao nareo ho'a izany ee.. Jerijeren'i Jesosy-zazakely avy "ao ambony ao" fotsiny ianareo (kristiana) mifanipanipaka ao

Fa I Midrou indray dia mahavita milaza tsy mipi-maso hoe "Paoly dia nofidin ny Tompo". I Paoly tsy niara-nisotro ity divay-lasa-rano niaraka t@ Jesosy akoriny, tsy niriaria niaraka t@ Jesosy, fa I Paoly dia nanandra-tena ho "niresaka @ Jesosy" (efa maty @ io) fotsiny, ary dia manao ity Paoly-manamarina-Paoly, dia manaiky sy mamerimberina an'izany (tsy am-piheverana) ry MIdrou.
hi hi hi.. ataonao fa eny ambony alitara ve ianao ry Midrou, ka na miteniteny tsisy fanamarinany azany dia mety foana
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 03/12/2019 18:25
rhaj0
Eny azany kouh.. I RBNIR HONO izany mahay Baiboly noho ireo Mpandinika eraky Gogola.. satria I RBNIR "bitsihin'i Jesosy" izy teo, hozy RBNIR ihany? esy ee.. Dia ianao IRERY no resy lahatra @ resakao ao ry RBNIR aa... Ny (Kristiana) mpanaraka ny lazain'ny Mpandinika amin-tapitrisany.

Misy olona kely fahalalana hoy aho manolana ny teny nosoratan'i paoly satria tsy takany ny zava-miafina fonosiny....(zavatra saro-pantarina)....

Kely fahalalana = tsy ampy ny fahalalana ananany (amin'ny ankapobeny dia tsy mpino no betsaka amin'izireo na koa kristiana tsy dia miorina tsara)....izay no antony maha kely ny fahalalana ananany satria tsy niroso tamin'ny lalina izy hamantatra misy misy kokoa....

« tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy; ary amin'ireo efa misy zavatra saro-pantarina, izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny Soratra Masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. » (2 Petera 3:16)

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/12/2019 04:48
Hono ho'a ry RBNIR Pauline: i Jesosy ve nanoratra ny zava-bitany? TSIA. Satria dia toa mba mahitsy saina ihany mantsy Jesosy, ary dia navelany ho objectif ny mpitantara (MMLJ)

Hozy ny Mpiborosy an'i Paoly, araka ny notsingolohan'ny Mpahalala (izay Kristiana-tena-izy HONO):
Paul was directly taught and commissioned by a vision of Christ

Averina indray: BY A VISION OF Christ, fa tsy hoe, BY Christ.

Dia i Paoly irery (na ilay mpiborosy) no maresaka hoe 'nahita' eee (vision HONO).
TSY mba toa ny an'i JEsosy, ka olona 4 samy hafa (MMLJ) no nitantara fa vavolombelona.

ka dia na averimberinao in-100 aman-1000 azany ny resak'i Paoly sy ilay pseudonymous mpiborosy azy, erak'izao Korintiana sy Tesaloniana sy Asan'ny Apaostoly sns eo izao, dia fantaro, ary aza adinoina mandrakizay, fa
- HEVITR'I PAOLY na vision an'i Paoly izany fa TSY (voatery ho) revin'i Jesosy,
- ary indrindra koa, TSISY Jesosy 'niresaka' t@ Paoly izany, fa i Paoly sy ny mpiborosy azy no manabotsina tantara, misavika an'i Jesosy ho hoe miresaka aminy ao.


Dia jereo tsara ry RBNIR Pauline fa izay koa no ianaran'i HRNR-nao ao. REsahin'i Jesosy HONO i HRNR, hoz'iza? Hozy i HRNR IRERY ihany.
Dia izay koa no ventesin'i Tsaratsara. Ny an'i Tsaratsara azany nampiany hoe tsy niresaka fotsiny i JEsosy fa HITANY mihintsy i Jesosy-bogosy nidina avy any @ tafo fanitso.
Fa mitovy ihany izany ry RBNIR: ry Itsivalahara no manambaka mpino.


ka dia ao ianao ho'a izany ry RBNIR Pauline aa.. Dia efa hoe ho'a hoe, angaha tsy ataonao fa hitan'i Jesoa-zazakely ianao mivaralila sy madi-doha @ hagaigan'i Paoly sy HRNRN ao? Ataovy ao foana ho'a ee..
Izaho indray ve hanakana anao tsy hanao an'izany.. bravo.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/12/2019 11:31
Koa satria moa i rhajo tsy mitondra na dia niangaviana aza mba hitondra tsi11 ireo hevitra izay entin'ny olona hanamarinana fa mifanohitra ny voalazan'i paoly sy i Jesosy dia tsy maninona aleho izaho no hitondra....

Jesus Says The Law Continues, But Paul Says No...

https://www.jesuswordsonly.com/books/175-pauls-contradictions-of-jesus.html#Lawcontinues

Araka io rohy iray io dia hoy izy hoe..

Jesosy milaza fa mbola tandremana ny lalàna....(tena marina izany) « Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)
Tsy nandrava lalàna i Jesosy fa tonga hanatanteraka azireo...
Hita taratra izany tamin'ny fiainan'i Jesosy (tena nitandrina ny lalàna marina tokoa Izy) porofo, raha nalain'ny devoly fanahy i Jesosy dia lalàna avokoa no notanisain'i Jesosy ..ohatra « Fa hoy Jesosy taminy: Mandehana ianao, ry Satana: fa voasoratra hoe; Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao (Deo. 6. 13). » (Matio 4:10)

Isaky ny Sabata (andro fahafito) Jesosy dia nandeha tany amin'ny synagoga...« Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny. » (Lioka 4:16)

Ary ny olona koa dia notaomin'i Jesosy hitandrina ny Didy « Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara*; fa raha te-hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy.[*Na: (Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra.)] » (Matio 19:17)

Fehiny tena marina fa niteny tokoa i Jesosy hoe mbola tokony hotandremana ny lalàna fa tsy rava akory....

Dia hoy izireo hoe fa i paoly kosa dia nilaza ny mifanohitra amin'izany...Io indray kosa dia "otran'ny marina" fa TSY MARINA.....

raha manaraka tsara iry rohy ambony iry ianao dia tsy asian'izireo resaka mihitsy ity teny nataon'i paoly ity....« Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany! fa mampiorina tsara ny lalàna isika. » (Romana 3:31)

Io mantsy ny teny nataon'i paoly hanamafisana fa tsy foana akory ny lalàna fa ampiorenina tsara (tahaka ilay teny nataon'i JEsosy tao amin'ny Mat.5:17) ihany...

Tsy nampiasainy io teny io satria fantany tsara ny tena heviny ary tsy mety ny fanazavana nataony (tsy mety ny baolina) raha vao mampiasa io teny io ry zareo.....

Fa inona tokoa moa no nahatonga ny olona nilaza fa hoe nanafoana ny lalàna i paoly????
Noho ity teny ity....

« ary novonoiny ny sora-tànan'ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin'ny hazo fijaliana, » (Kolosiana 2:14)

diso fandray an'io teny io ny olona, ny dikan-teny malagasy sy teny angilisy king James bible izy mazava tsara ny tiany ambara.....
King James Bible
Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;

Vakio tsara fa tsy ilay didy no novonoina fa ilay "soratra nosoratana tanana"...ilay soratra vakiana isan'andro ety ivelan'ny olona iny no novonoina...;

Rehefa novonoina iny soratra nosoratana tanana ary tety ivelan'ny olona iny dia nosoloina kosa ho ....« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
« "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)

Fanekena vaovao = fifanarahana vaovao....tsy atao soratra ivelany intsony ilay "didy sy lalàna" fa novaina ho soratra anatiny (any anatin'ny fo sy ny saina)
Tsy hoe lalàna hafa fa ilay lalàna teo aloha ihany saingy "nampidirina ao anatin'ny olona" fa tsy najanona ho soratra ivelany toy teo aloha intsony.....

Dia izay no tsy takatr'ireo kely fahalalana sy tsy miorina tsara (2 Pet.3:16)

Ankehitriny ny Jiosy (tsy nino an'i Jesosy) dia mbola manohy amin'ilay fanekena taloha ihany (tsy novonoina ilay sora-tanana ivelan'ny olonasatria tsy nino an'i Jesosy izireo)...Misy ihany koa kristiana tsy mahafantatra "izay secret" izay dia izireo na avy dia tsy tandremany intsony ilay lalàna satria noheveriny hoe efa novonoina ny lalàna na tandremany ihany fa saingy tahaka ny fitandreman'ny Jiosy azy taloha ihany no hitandremany azy...izany hoe mbola mitoetra ety ivelan'ny olona fotsiny ihany ilay lalàna fa tsy tafatoetra ao ampony sy ao antsainy mihitsy....

Izay no nahatonga an'i Jesosy niteny hoe madio ivelany toy ny fasana milalotra fotsy ireo Jiosy...

Raha jerena ety ivelany dia hita fa mitandrina tsara ny lalàn'Andriamanitra nefa ny fony tsy tahaka izay...« Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy, izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan'ny maty mbamin'ny fahalotoana rehetra. » (Matio 23:27)


Ohatra : mirehereha fatratra izireo fa hoe
Tsy mamono olona, nefa ny ao anatiny feno fankahalana (raha tsy teo ny lalàna dia efa asa angamba....) Mat.5:21,22
Tsy mijangajanga nefa ny ao anatiny feno fitsiriritana mafy te hijangajanga....Mat.5:27,28


Tsy tahaka izany ny miaraka amin'i Jesosy (dioviny tsara aloha ny ao anatiny homeny fieritreretana tsara.....« izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa, izay tenan'io tandindona io,- tsy ny fanesorana ny fahalotoan'ny nofo anefa, fa ny fitadiavana* ny fieritreretana tsara eo anatrehan**'Andriamanitra***, amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. [* Na: fanontanian'] [** Na: amin'] [*** Na: ny fitadiavan'ny fieritreretana tsara an'Andriamanitra] » (1 Petera 3:21)

Miaraka amin'i Jesosy dia diovina tsara ny ao anatiny dia voatandrina ho azy ny lalàna....

ampianarina hitia ny olona rehetra ny mpanompon'i Kristy (tsy manana fahavalo na dia iray aza) Ataon'ny olona tia ahoana moa no hamono ny olona tiany????(tsy ilaina intsony ny miteny aminy hoe "Aza mamono olona" satria tsy hamono olona na oviana na oviana izy...

Torak'izany koa rehefa madio ny fisainanao tsy haniry na hitsiriritra vehivavy hafa izany mihitsy ianao....tahaka an'i Jesosy dia raisiny ho toy ny anabavy, na koa reny na zanaka ny hafa rehetra ankoatran'ny vadinao....

Tsy hitsiriritra ny zanakao mihitsy ianao, na ny reninao na ny anabavinao....

Ka izay ilay izy rhajo a! Jesosy matetika nanao fanoharana fotsiny.....tsy takatry ny saina...i paoly kosa rehefa nampianariny dia nilaza amin'ny antsipirihiny ny dikan'ireny fanoharana ireny.....

Ka iray ihany ireo...

Ho antsika rehetra, nifidy apostoly vaovao i Jesosy ankehitriny (nofidiny mivantana, sy nampianariny mivantana tahaka an'i paoly)...

Araho ny fampianarany dia ho azonao ireny teny otran'ny mifanohitra rehetra ireny...

Tsy misy mifanohitra ao anaty baiboly satria Andriamanitra (amin'ny alalan'ny FM no nampanoratra ny olona ireny 2 Pet.1:20,21

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/12/2019 15:36
Lavabe ny bozakao ry RBNIR Pauline aaa... Fa raha i Paoly politisiana tanalahy (nanenjika Kristiana nefa avy eo nivadika indray satria ao raha, ary novain'i tanalahy h@ anarany izay Saoly taloha), raha i Paoly politisiana no matavy resaka dia ... tohizo dia atavizo tsara ao foana koa ry RBNIR Pauline aa...
Tsy olako izany fa olanao RBNIR sy i Jesoa-zazakely (izay mijery tsara anao avy "ao ambony ao")

Fa vao mainka kosa ho'a nampian'i RBNIR Pauline an'ity..

RBNIR... nifidy apostoly vaovao i Jesosy ankehitriny ...

mouah ha ha... i HRNR, ilay matavy resaka @ ireo video asesik'i RBNIR eto HONO no Apostoly vaovao..

Danz be fa tsy vitan'ny nosavihan'i HRNRN i Jesosy, dia nolazainy fa "nisafidy azy HRNRN HONO", fa mbola nosavihan'i HRNR koa ny titre saro-pady hoe Apostoly...
Dia mampita ny propagandy koa i RBNIR.

Eny azany fa dia .. ataovy ao foana ry RBNIR aa .. bravo!..
Raha tsy hanome kadou anao i Pere noel sy Jesoa-zazakely, dia tena izaho no hanome kadou anao, fa "tena izy" ho an'ny Kristianisma izao ataonao izao ry RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/12/2019 15:43
Ity ilay olona nampianarin'i Jesosy ankehitriny, mianara aminy fa hazava tsara aminao fa tsy misy mifanohitra izany ny fampianarana nataon'i Jesosy sy i paoly.

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/12/2019 15:46
rhaj0
Lavabe ny bozakao ry RBNIR Pauline aaa... Fa raha i Paoly politisiana tanalahy (nanenjika Kristiana nefa avy eo nivadika indray satria ao raha, ary novain'i tanalahy h@ anarany izay Saoly taloha), raha i Paoly politisiana no matavy resaka dia ... tohizo dia atavizo tsara ao foana koa ry RBNIR Pauline aa...
Tsy olako izany fa olanao RBNIR sy i Jesoa-zazakely (izay mijery tsara anao avy "ao ambony ao")

Izay mihitsy ilay tiavako anao ity rhajo! ilay fanazavana tsy nokianinao na iray aza fa dia zavatra hafa no namalianao azy....

Mahafinaritra ka tohizo hatrany (amin'izay ho hitan'ny ankizy tsara hoe kay i rhajo tsy....fa anona fotsiny.....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 4 5 6 7 8 >  Farany