You are here: home > Forum

Mitovy endrika.

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Mitovy endrika.
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 6 7 8 9 > 
RBNIR - 22/08/2019 17:28
tealala
Mazava ve?
Ary ao am Torah tsy misy Israely vaovao izany zavatra mba naparitaka izany dia nijoboka ianareo ao @ FVA.

na ianao tanterin'ny olona vilana- na ianao tsy nahazo resaka dia niala satria tsy takatry ny sainao ilay izy...

Fanampiny, raha izao fomba famakinao baiboly izao dia normale tsy ho tafajanona mihitsy ianao na koa tsy ho tafiditra mihitsy...satria misy zavatra efa mazava be tokony raisina ara-bakiteny hitadiavanao hevitra miafina hatrany, ka dia izay izany moa no narahanao ka hatao akory e!

Izahay tsy mitomany ho israely, efa nolazaiko tery ambony izahay dia ho anisan'ireo jentilisa hiakanjo fotsy lava maro tsy tambo isaina ny isany hoy ny apok....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/08/2019 17:46
Izaho ve no tsy mahatakatra sa ianao no efa zatra mandray zavatra tsy mitombina?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/08/2019 17:49
tealala
Tsy misy tany ho rava izany eo ry RBNIR a, ny tany hitako ary efa mitranga dia ny idéologie chrétienne dia efa miarava tsy misy fika io.
Jereo fotsiny i France e tsy efa ho silamo io atsy ho atsy? Immigration islamique hiainantsika ankehitriny io dia.. Te hifangaro ny tany sy ny vy ny tandrefana blanc aux yeux bleu Lasa daesh ny silamo Lasa ay eropa ny tandrefana (Esao=mpihaza milanja lefona "vy") Lasa aty @ny silamo, ny silamo mitady tany manakarena amin'ny petrol harena ankibon'ny tany Lasa any eropa manafika..
Ny tany sy ny vy alefa tsy hitambatra fa civilisation sadasada ka efa io matanjaka ne Io Israel ilay vato tsy nokasian tanana amotika Azy ireo dia Samy vita.

Dia izay izany no nandraisanareo ny fahitan'i Daniela raha azoko tsara...
Hitsangana i Israel matanjaka be rehefa avy eo dia hidomine an'ity tany ity??? sa izaho no diso fandray....

Dia eto ihany ilay tany vaovao??? fa ny israely no hanjaka farany???

Dia tsy mampitahotra anao v izany satria hoy ny teny hoe « Ary hoy koa Izy tamin'i Adama: Satria efa nihaino ny feon'ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin'ny andro rehetra hiainanao. » (Genesisy 3:17)

vakio tsara fa voasoratra hoe amin'ny andro rehetra hiainanao???? dia fahoriana no hihinanao ny vokany (tsy efa izany moa no zava-misy amin'izao fotoana izao???
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/08/2019 17:52
ianareo izany vonona ny hizaka fahoriana eto mandrakizay???? satria ity tany efa voaozona ity no andrandrainareo??
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/08/2019 17:56
"satria misy zavatra efa mazava be tokony raisina ara-bakiteny hitadiavanao hevitra miafina hatrany, ka dia izay izany moa no narahanao ka hatao akory e!"
Ahoana no handraisanao zavatra ara-bakiteny raha tia ka litera ihany no isa.
ohatra "a" alef = 1 "b" beth = 2 sns.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/08/2019 17:58
hitako ry tealala a! kay ilay tany vaovao ao amin'ny isaia 65-66 kay no andrandrainareo....

« Fa, indro, Izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha, na ho mby ao an-tsaina akory aza. » (Isaia 65:17)


Fa saingy izao voasoratra ao fa hoe.....« Ary na dia ny zaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, ary tsy hisy anti-panahy izay tsy nahatapitra ny androny; fa mbola zatovo ihany izay maty na dia efa zato taona aza, ary ny mpanota aza, dia hahatratra zato taona vao hozonina*.[Na: Ary ny mpanota izay mahatratra zato taona ihany dia hatao ho voaozona] » (Isaia 65:20)


Izany hoe tsy fiainana mandrakizay kay izany no andrandrainareo satria mbola hisy maty ihany....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/08/2019 18:13

RBNIR
ianareo izany vonona ny hizaka fahoriana eto mandrakizay???? satria ity tany efa voaozona ity no andrandrainareo??

Satria ianareo efa zatra miaina amin'ny facilité zakain'olona tokana daholo ny fahotana rehetra tsy asina fiezahana fa raha manao kolikoly ao amin' ny fisc ohatra dia miangona amin'ny sabotsy dia madio.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/08/2019 07:03

tealala

RBNIR
ianareo izany vonona ny hizaka fahoriana eto mandrakizay???? satria ity tany efa voaozona ity no andrandrainareo??

Satria ianareo efa zatra miaina amin'ny facilité zakain'olona tokana daholo ny fahotana rehetra tsy asina fiezahana fa raha manao kolikoly ao amin' ny fisc ohatra dia miangona amin'ny sabotsy dia madio.

Ny nampianarina anay dia ...« Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao. » (Jaona 16:33)

Eto amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana...

Fa rahatrizay kosa dia......« Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny zavatra taloha. » (Apokalypsy 21:4)

Tsy hisy fahorina (ranomaso, alahelo, fitarainana na fanaintainana) ary ny tena zava-dehibe tsy ho faty intsony (FIAINANA MANDRAKIZAY)

Valio | Miverina eny ambony
tealala - 23/08/2019 07:47

RBNIR

tealala

RBNIR
ianareo izany vonona ny hizaka fahoriana eto mandrakizay???? satria ity tany efa voaozona ity no andrandrainareo??

Satria ianareo efa zatra miaina amin'ny facilité zakain'olona tokana daholo ny fahotana rehetra tsy asina fiezahana fa raha manao kolikoly ao amin' ny fisc ohatra dia miangona amin'ny sabotsy dia madio.

Ny nampianarina anay dia ...« Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao. » (Jaona 16:33)

Eto amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana...

Fa rahatrizay kosa dia......« Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny zavatra taloha. » (Apokalypsy 21:4)

Tsy hisy fahorina (ranomaso, alahelo, fitarainana na fanaintainana) ary ny tena zava-dehibe tsy ho faty intsony (FIAINANA MANDRAKIZAY)Izany hoe tsy misy nofo intsony izany fa fanahy fotsiny?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/08/2019 08:09
tealala
Izany hoe tsy misy nofo intsony izany fa fanahy fotsiny?

Tsy hoe tsy misy nofo intsony fa "tena na vatana vaovao" tsy mety ho lo intsony (tsy mety ho faty)....

« fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra; fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lò intsony, ary isika hovana. » (1 Korintiana 15:52)
« Fa ity mety lò ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana. » (1 Korintiana 15:53)
« Fa rehefa mitafy ny tsi-fahalòvana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsi-fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: Ny fahafatesana noresena ka levona* (Isa. 25. 8). [* Gr. voatelina ka resy] » (1 Korintiana 15:54)
« Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao? (Hos. 13. 14). » (1 Korintiana 15:55)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/08/2019 08:37
Fa aleo fitimpitinina angamba,

Nanokatra lohahevitra ianao (mitovy endrika) dia nanazava....

Izaho koa nihezaka nanazava hoe ilay fanahy(f) no itovizan'ny olona amin'Andriamanitra Fanahy(F) tsy hita maso avokoa ireo fa azo antoka fa samy manana endrika marina tokoa...

Araka ny nazavaiko tokoa mantsy dia ny olona dia namboarina ho vatana+aina + fanahy fa tsy natao nitovy tamin'ny biby : vatana+aina fotsiny ihany...

Izay ihany koa no mahatonga ny olona mivavaka fa tsy ny biby satria iny fanahy(f) iny no hahafahana mifandray amin'Andriamanitra Fanahy(F)

Atreho aloha itako fa tsy namaly ianao fa hoy ianao hoe aleko tsy mamaly satria ny famaritana iaingana mihitsy no tsy mitovy (raha tsy diso aho an!)

Dia nampiditra HS kely indray ianao hoe ianareo mivavaka amin'ny sampy satria mivavaka amin'i JEsosy (notohananao hevitra moa izany)

Nazavaiko anefa fa i Jesosy dia Andriamanitra fa saingy nanetry tena hatramin'ny fahafatesana mba hanaporofoana amin'ny olona fa tena misy ny fitsanganan'ny maty, ary raha ny tena marina hoy aho dia niaraka namorona ny olona tamin'Andriamanitra i Jesosy...

Manana ny voninahitra maha Andriamanitra Azy Izy raha izany ka afaka hivavahana tsara....
Andriamanitra Ray moa dia nanandratra Azy ho Anarana ambony indrindra miohatra ny Anarana rehetra (afatsy ny Ray irery ihany hoy i Jesosy jao.14:28 ).

Dia nentiko ny porofo manamarina fa avy tamin'Andriamanitra i Jesosy, marina daholo hoy aho ny faminaniana rehetra nataony, dia namaly ianao hoe ento eto ary hoe izany ho dinihina...

Rehefa nentina teto avokoa ireo faminaniana rehetra nataon'i Jesosy ary tanteraka ankehitriny dia hoy ianao hoe plagiat torah no nataon'i Jesosy, izany hoe miaiky ianao fa tanteraka tokoa ilay izy saingy lazainao fa nanao plagiat indray i Jesosy

Tsy nolaviko izany na dia mbola tsy hitako mazava aza hoe aiza ho aiza ao amin'ny torah fa kosa nangatahiko taminao nefa moa ianao dia tsy nitondra hatramin'izao

plagiat larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301 ka aiza ary ilay natao copie collé mba ho hitan'ny olona eto aloha tealala a! izaho ange hoy aho tsy mandà ny fanambaranao e! fa ento eto iarahan'ny olona mahita...

Mbola miitatra hatrany moa ny resantsika nefa hoy aho hoe, sao dia tokony hatao lohahevitra vaovao ami'izay tealala fa lasa tsy hisy fiafarany izy ity a!
Valio | Miverina eny ambony
dadalo9 - 24/08/2019 15:23
Miarahaba anareo, Tealala sy RBNIR mahafinaritra ny dinika na dia somary mafana ihany aza ty resam-pinoana ity eto @ tsika.marihana fa tsy kristianina intsony ny tenako,hifanakalo hevitra eto isika
Valio | Miverina eny ambony
mirananirina - 25/08/2019 20:28
Ela ihany ry RBNIR fa iza loatra ary ao ambadika ao lol
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 26/08/2019 07:44
dadalo9
Miarahaba anareo, Tealala sy RBNIR mahafinaritra ny dinika na dia somary mafana ihany aza ty resam-pinoana ity eto @ tsika.marihana fa tsy kristianina intsony ny tenako,hifanakalo hevitra eto isika

Faly misera dadalo9, miverena amin'izay fa Andriamanitra dia efa mampahafantatra ankehitriny fa i Jesosy no tena manana ny marina tokony arahina....

Mirananirina>>>Jesosy no nampahafantatra ireny zava-miafina ireny....izaho fitaovana fotsiny ihany...(tahakanao tahakan'ny olona rehetra e! tsinontsinona fa mba nampiasainy fotsiny.....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 28/08/2019 15:20
Dia aiza ilay toerana tsy mahalo ny nofo izany?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/08/2019 16:30
tealala
Dia aiza ilay toerana tsy mahalo ny nofo izany?

1 Ilay tena vaovao (vatana vaovao) mihitsy no ovaina tsy mety ho lo. (tsy voafetran'ny toerana intsony io satria raha ny marina hakarina eny amin'ny habakabaka aloha ny olona izay vao afindra any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao...)

« fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra; fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lò intsony, ary isika hovana. » (1 Korintiana 15:52)
« Fa ity mety lò ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana. » (1 Korintiana 15:53)
« Fa rehefa mitafy ny tsi-fahalòvana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsi-fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: Ny fahafatesana noresena ka levona* (Isa. 25. 8). [* Gr. voatelina ka resy] » (1 Korintiana 15:54)
« Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao? (Hos. 13. 14). » (1 Korintiana 15:55)

2 Tsy voasoratra hoe nofo ilay tena vaovao fa hoe mbola tsy fantatra araka ny fanahy....

« Dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty: Afafy amin'ny fahalòvana izy, atsangana amin'ny tsi-fahalòvana; » (1 Korintiana 15:42)
« afafy amin'ny fahafaham-boninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra; afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery; » (1 Korintiana 15:43)
« afafy tena araka ny fomban'aina izy, atsangana ho tena araka ny fombam-panahy. Raha misy tena araka ny fomban'aina, dia misy araka ny fombam-panahy koa. » (1 Korintiana 15:44)
« Ary araka izany koa no voasoratra hoe: Adama voalohan-dahy natao manan'aina (Gen. 2. 7); Adama farany natao fanahy mahavelona. » (1 Korintiana 15:45)
« Anefa tsy izay amin'ny fanahy no voalohany, fa izay amin'ny manan'aina, dia vao izay amin'ny fanahy. » (1 Korintiana 15:46)
« Ny olona voalohany avy amin'ny tany, dia tany; ny olona faharoa dia avy any an-danitra. » (1 Korintiana 15:47)
« Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany; ary izay any an-danitra dia tahaka Ilay any an-danitra. » (1 Korintiana 15:48)
« Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay any an-danitra koa. » (1 Korintiana 15:49)

3 Ity no porofo fa tsy nofo ilay tena vaovao satria ny nofo tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamaitra« Fa izao no lazaiko, ry rahalahy: Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalòvana tsy mandova ny tsi-fahalòvana. » (1 Korintiana 15:50)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/08/2019 16:32
izany hoe tsy misy mortel mahazo miditra any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao fa tsy maintsy ovaina immortel aloha izay rehetra mandeha mankany....
Valio | Miverina eny ambony
dadalo9 - 28/08/2019 17:59
Hono hoaho ry namana maninona no ianao irery no tahiny jasosy sy iresahany? amiko jesosy tokony universal sa tsy zany ve?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/08/2019 18:19
dadalo9
Hono hoaho ry namana maninona no ianao irery no tahiny jasosy sy iresahany? amiko jesosy tokony universal sa tsy zany ve?

Efa hatramin'izay no nisy izany fa tsy hoe vao izao akory namana,

Tsy aiko izay antony, tirage au sort v sa ahoana?? Izy no mahalala namana....

Fa ny tena marina aloha dia ity : tsy manao zavatra Izy raha tsy efa....

« Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo, raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. » (Amosa 3:7)


Izany hoe mifidy olona Izy aloha dia manambara ny heviny amin'iny mpanompony iny dia iny indray no miteny mampahafantatra izay vao manao zavatra Izy...

Izay mino ho avotra, izay tsy mety mino kosa no helohina...« Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy. » (Lioka 10:16)

Amin'Andriamaitra mantsy rehefa tsy mihaino ilay irahiny ianao dia tahaka ny tsy mihaino Azy koa....izay ilay fahotana mahafaty...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/08/2019 18:23
ka dia minoa an'i Jesosy fa Izy no efa nirahina e! izay tsy mino Azy dia tsy mino an'Andriamanitra...

Hoy Jesosy hoe : « Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)

Nisy naniraka i Jesosy fa tsy hoe nanira-tena akory.

Efa noporofoiko teto fa nirahin'Andriamanitra marina tokoa Izy satria tanteraka avokoa ireo faminaniana nataony fahiny....« Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany, ka tsy efa ny zavatra, na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany: tamin'ny fahasahisahiana no nilazan'ny mpaminany izany, koa aza matahotra azy. » (Deotoronomia 18:22)
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 6 7 8 9 >