You are here: home > Forum

Fihinana ve ny "thon"?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Nahoana moa izany rehetra rehetra izany no entina ...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 5 > 
RBNIR - 13/08/2019 10:53
Nahoana moa izany rehetra rehetra izany no entina eto?

Satria vokatry ny tsy fahatakarana mazava ilay voasoratra ao amin'ny Asa 15 dia be dia be no manaonao foana ny kristiana....

Didy tokony mbola tandremana tsy tandremany intsony dia lasa manalabaraka an'Andriamanitra....

« [Ny hahafantarana ny mpampianatra sandoka, sy faminaniana ny handringanana azy] Efa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Isiraely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso* mahavery ary handà ny Tompo Izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. [* Na: fitokoana] » (2 Petera 2:1)
« Ary maro no hanaraka ny fijejojejoany; ka ireny no hitenenan-dratsy* ny lalan'ny fahamarinana. [* Gr. hanaovana blasfemia, izahao Mat.9.3] » (2 Petera 2:2)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/08/2019 12:11
Ireto izao ohatra tena manalabaraka an'Andriamanitra mihitsy..

1 Mivavaka ilay olona nefa mbola mankany amin'ny mpimasy ihany,
Eritrereto hoe mihaona hono ny devoly sy Andriamanitra dia hoy ny devoly hoe fa maninona no mbola mankaty amiko ihany ny olonao ry Jehovah????

2 Mivavaka ilay olona nefa tena mbola mpangalatra sy mpiady aman'olona tsy misy otran'izany

Dia rehefa anontaniana dia hoe satria izay no nampianarina anay jentilisa araka ASA 15?

Nefa Andriamanitra dia efa niteny hoe Aza manana Andriamani-kafa fa izaho ihany? sy ny hoe aza mangalatra aza mamono olona sns......????

Tena marina ny tenin'i Jesosy....« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/08/2019 02:55
RBNIR1 Mivavaka ilay olona nefa mbola mankany amin'ny mpimasy ihany,
Eritrereto hoe mihaona hono ny devoly sy Andriamanitra ...

Mbo hainao ve k'lou ry RBNIR hoe, inona no ATAON'NY MPIMASY?

Toa hotry ny tsy fantatrao sy tsy hainao akoriny izy izany. Dia rehefa tsy hay dia devolivoliana an.... Hita mihitsny nareo fa Krist'ane ry RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/08/2019 07:12
rhaj0
RBNIR1 Mivavaka ilay olona nefa mbola mankany amin'ny mpimasy ihany,
Eritrereto hoe mihaona hono ny devoly sy Andriamanitra ...

Mbo hainao ve k'lou ry RBNIR hoe, inona no ATAON'NY MPIMASY?

Toa hotry ny tsy fantatrao sy tsy hainao akoriny izy izany. Dia rehefa tsy hay dia devolivoliana an.... Hita mihitsny nareo fa Krist'ane ry RBNIR

Ilay mpimasy ambarako eto dia ireo misikidy tsindrin-javatra (miantso hery avy amin'ny fanahy hafa) tsy Fanahin'Andriamanitra fa fanahy hafa mihitsy....

voararan'Andriamanitra ny otran'izany « Aza mivily hanaraka izay manao azy ho tsindrian-javatra, na mitady saina amin'ny mpanao hatsarana, hahaloto anareo aminy: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. » (Levitikosy 19:31)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/08/2019 12:57
1. Hainao ve ry RBNIR inona ny mpimasy, inona ny mpisikidy, inona ny mpanandro, ... ?

2. Dia iza no devolivolian'ny Baiboly @ izy rehetra ireo ?

3. Dia raha hainao azany nefany hoe, inona NO ATAON'IREO mpimasy/mpisikidy/mpanandro ireo, dia inona azany no ATAON'NY KRISTIANA mparaka ny fampianaram-baiboly, zavatra ataony nefa mitovy @ ataon'ireo mpimasy/mpisikidy/mpanandro ireo?


Rahefa takatrao daholo ireo ry RBNIR, dia ... ho hitanao fa ny ataonao sy inoanao ihany no tivativanao eto.

Mampalahelo mihintsy ilay RBNIR 'ty...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/08/2019 13:18
Tsy mitovy io rhajo! ekena misy herin'ny fanahy samihafa miasa amin'izao tontolo izao fa misy dia misy ILAY HERY AVY AMIN'ILAY NAHARY IZAO TONTOLO IZAO, io ILAY HERIN'NY FANAHY MASINA.

Ary Andriamanitra dia tena saro-piaro...tsy tiany ny mpanompony handeha any amin'ny Andriamanikafa (Eks.20:3-6)

« Ary hoy ireo taminy: Nisy lehilahy niakatra nitsena anay ka nanao taminay hoe: Mandehana miverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo, ka lazao aminy hoe: Izao no lazain'i Jehovah: Moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Isiraely va, no maniraka hanontany amin'i Bala-zeboba, andriamanitr'i Ekrona, ianareo? Koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao, fa ho faty tokoa. » (2 Mpanjaka 1:6)
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 14/08/2019 17:46

RBNIR
Ireto izao ohatra tena manalabaraka an'Andriamanitra mihitsy..

Fahotana ange ny miseho itovy amin'Andriamanitra ry RBNIR e ! Ahoana no ilazanao fa afa-baraka Izy ?
RBNIR
1 Mivavaka ilay olona nefa mbola mankany amin'ny mpimasy ihany,
Eritrereto hoe mihaona hono ny devoly sy Andriamanitra dia hoy ny devoly hoe fa maninona no mbola mankaty amiko ihany ny olonao ry Jehovah????

Dia maka ny toeran'iza RBNIR eto ?
RBNIR
2 Mivavaka ilay olona nefa tena mbola mpangalatra sy mpiady aman'olona tsy misy otran'izany
Dia rehefa anontaniana dia hoe satria izay no nampianarina anay jentilisa araka ASA 15?
Nefa Andriamanitra dia efa niteny hoe Aza manana Andriamani-kafa fa izaho ihany? sy ny hoe aza mangalatra aza mamono olona sns......????

Dia izao ve ny anaovanao ny olona ao aminareo ry RBNIR ?
RBNIR
Tena marina ny tenin'i Jesosy....« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)

Heverinao fa diso angaha io ?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/08/2019 07:04
Ary tsy namaky an'ity mihitsy ange izany i bor2lais raha azoko tsara e!

« [Ny hahafantarana ny mpampianatra sandoka, sy faminaniana ny handringanana azy] Efa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Isiraely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso* mahavery ary handà ny Tompo Izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. [* Na: fitokoana] » (2 Petera 2:1)
« Ary maro no hanaraka ny fijejojejoany; ka ireny no hitenenan-dratsy* ny lalan'ny fahamarinana. [* Gr. hanaovana blasfemia, izahao Mat.9.3] » (2 Petera 2:2)

Tsy sitrak'Andriamanitra ny olony manalabaraka ny Anarany......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/08/2019 07:18
bor2lais!
Tsy maintsy ampianarina ny olona ny tena marina!
Izany tsy midika fa maka ny toeran'Andriamanitra ianao (izay mitory)!

Sady otran'izao mahazo anao izao mihitsy koa no mahazo ny olona sasany ilay olona mitory no hitany fa tsy ilay tenin'Andriamantra izay marina sy tokony hanitsy azy....

Ialao amin'izay ilay hoe "fihevitro" sy "fihevitrao" ny fiheviny no ekeo na dia somary.....aza...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/08/2019 13:13
Raha jerena gilobaloba, dia ilay HALAL sy KOSHER no "fampianarana tena izy" aminy, fa 'ty resaka mihinan'ny thon-ny 'ty tena hotry ny mirefarefa @ lanitra.

Ny KOSHER, dia hajain'ny Jiosy, dia fampianarana talohan'i Kristy
Ny HALAL, dia hajain'ny Moslimo, dia fampianarana taorian'i Kristy

Ka i Kristy izany nandeha t@ lalana faha-3 ee...

Nefa ho'a dia samy mivavaka @ Andmntr'i Abrahama daholo ireto izy ee....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/08/2019 14:03

rhaj0
Raha jerena gilobaloba, dia ilay HALAL sy KOSHER no "fampianarana tena izy" aminy, fa 'ty resaka mihinan'ny thon-ny 'ty tena hotry ny mirefarefa @ lanitra.

Ny KOSHER, dia hajain'ny Jiosy, dia fampianarana talohan'i Kristy
Ny HALAL, dia hajain'ny Moslimo, dia fampianarana taorian'i Kristy

Ka i Kristy izany nandeha t@ lalana faha-3 ee...

Nefa ho'a dia samy mivavaka @ Andmntr'i Abrahama daholo ireto izy ee....

Ilay KOSHER no tena izy fa io no avy amin'ny jiosy (io ihany koa no narahin'i Petera sy Jesosy an!) tsy nisy vaovao izany fa ny olona tsy nahatakatra ny marina ka nandray araka ny fahafantarany azy izay voasoratra tao amin'ny ASa 15 no nanova azy...

Ankehitriny Jesosy miverina mampianatra ilay tena izy....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/08/2019 14:07
Tsy hoe nisavika an'i Abrahama fa ny tena marina ny fampianaran'i JEsosy efa nampianarina tamin'ny andron'i Abrahama (tamin'ny andron'ilay mpisoron'ny avo indrindra atao hoe Melkizedeka fahiny)...

« Fa Izy dia nambara hoe: "Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka" (Sal.110.4). » (Hebreo 7:17)


Jesosy mantsy ilay voalaza fa hanangana izay efa rava ela (izay nisy fahagola fa rava dia hatsangana indray

« Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela, ary ny naorina hatry ny fony fahagola no hamboarinao; ary ianao dia hatao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. » (Isaia 58:12)
« Koa hatsangana ny efa rava hatry ny fony fahagola, ary hamboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, dia hohavaozina indray ny tanàna rava, Izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. » (Isaia 61:4)
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 16/08/2019 17:59

RBNIR

Ilay KOSHER no tena izy fa io no avy amin'ny jiosy (io ihany koa no narahin'i Petera sy Jesosy an!) tsy nisy vaovao izany fa ny olona tsy nahatakatra ny marina ka nandray araka ny fahafantarany azy izay voasoratra tao amin'ny ASa 15 no nanova azy...

Ankehitriny Jesosy miverina mampianatra ilay tena izy....

Aleo aloha hazava tsara ity Asa 15 ity ry RBNIR a :

- Piera sy ny Apostoly ary Paoly dia samy nitory ny fahasoavan-dehibe natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa famonjena vitan'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny finoana an'izany no mahavonjy ny mpanara-dia Azy na ny Kristiana.

- Piera sy ny Apostoly (nijanona) tao Jerosalema (tamin'ny jiosy izay nanaovana ny lalàn'i Moizy) no nitory

- Paoly sy ny namany kosa tany ivelany tany amin'ny jentilisa izay tsy mifora (no tsy mba nanaraka ny lalàn'i Moizy)

- Samy nahataona olona maro hanaradia ny Tompo na ry Paoly na ry zareo tao Jerosalema

Saingy ny sasany (avy) tao Jerosalema nanely tsaho fa :

and 1 "Ary nisy olona avy tany Jodea nampianatra ny rahalahy hoe: Raha tsy foràna araka ny Lalàn'i Moizy hianareo, dia tsy ho voavonjy."

Tsy nanaiky ry Paoly ka nampiantso ilay fivoriambe tao Jerosalema.

Fanamarihana ho an'i RBNIR : tsy nampianatra ny jentilisa ny fomba jiosy velively ry Paoly !

Fizotry ny fivoriambe

Ny tenin'ireo tsy momba an-dry Paoly :

and 5 "Fa mba nitsangana kosa ny mpino sasany tariky ny Farisiana, ka nanao hoe: Tsy maintsy hoforana ny jentily, sy didiana hanaraka ny Lalàn'i Moizy."

Ny tenin'i Piera and. 7b, 8, 9, 10, 11 :

"fa nitsangana Piera ka nanao taminy hoe: Ry rahalahy, fantatrareo fa efa ela izay no nifidianan'Andriamanitra ahy teto aminareo mba handrenesan'ny jentily amin'ny vavako ny tenin'ny Evanjely sy hinoany.

8 Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo, dia naneho ny fankasitrahany azy ireo tamin'ny nanomezany azy ny Fanahy Masina tahaka antsika koa;

9 nataony tsy nisy hafa isika sy izy, fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony*.
(*Komantera avy amin'i bor2lais : io no solon'ny famorana ho an'ny Kristiana)

10 Koa nahoana àry no maka fanahy an'Andriamanitra hianareo izao, ka manisy jioga **amin'ny vozon'ny mpianatra, nefa samy tsy nahazaka izany na isika na ny razantsika?
(**Komantera avy amin'i bor2lais : io ilay Lalàn'i Moizy takian'ny fariseo eo amin'ny and.5)

11Fa noho ny fahasoavan'i Jesoa Tompo ihany no inoantsika hahazoana famonjena, tahaka ny azy ireo ihany koa."

Ny fehin-kevitra farany : and 28 sy 29

"28 Sitraky ny Fanahy Masina sy izahay ny tsy hampitondra entana *** anareo, afa-tsy izao zavatra tsy maintsy tandremana izao:
(***Komantera avy amin'i bor2lais : famorana sy ilay Lalàn'i Moizy takian'ny fariseo eo amin'ny and.5)

29**** dia ny hifadianareo ny hena natolotra tamin'ny sampy, sy ny rà, ary ny biby nokendaina, mbamin'ny fijangajangana; soa ho anareo ny mifady an'izany. Veloma."
(****Komantera avy amin'i bor2lais : ireo telo ireo ihany no tsy maintsy tandreman'ny jentilisa amin'ny fomba jiosy satria MAHASOA azy izany,)

Famaranana : ary ny lalàn'i Moizy sisa moa izany ahoana ?
Ho an'i RBNIR : mahasoa ho an'ny jentilisa koa
Ho an'i bor2lais : tsy voatery mahasoa ny jentilisa (sady toa tsy nisy intsony raha tsy diso aho ny fivoriambe hafa tahaka io tao Jerosalema io) : ka na KOSHER io na tsy KOSHER, tsy izay no mahavonjy ny Kristiana e !

Izay no fanazavana farany avy amiko mikasika ity Asa 15 ity !
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/08/2019 03:30
mouah ha ha... danz be ny famakin-dRadoko atsy @ 69eme etage ny Baiboly.. Nahazo ny paquet-ny i RBNIR mpitsindrotsindroka andininy aman-toko izay mampetimety ny baoliny ao fotsiny fa tsisy firohizany..

hi hi hi.. allez les bloeufs avy ao Bordeaux
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/08/2019 08:00
Bor2lais,

Raha azoko tsara navahanao tamin'ny didy folo ireo didy sy lalàna hafa rehetra ka akapokao ho iray dia lasa hoe lalàn'i Mosesy avokoa....(efa nazavaiko ihany fa tsy lalàna noforonin'i Mosesy akory ireny fa Jehovah no nanome azy an'i Mosesy mba hampianarina ny olony)

Averina hatrany marina tokoa araka ny fampianaran'i Jesosy : fa misy dia misy ireo làlana efa tsy tandremana intsony satria efa vitan'i JEsosy teo amin'ny hazo fijaliana (tafiditra amin'izany ireo lalàm-pisoronana rehetra satria ny sorona dia in-dray mandeha ihany.... fa izay mbola nataon'i JEsosy sy nampianariny ny mpianany kosa dia mbola mitoetra hatrany...

I paoly tsy nitaona ny olona tsy hitandrina ny lalàna « Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany! fa mampiorina tsara ny lalàna isika. » (Romana 3:31)
Araka io dia tsy nanafoana ny lalàna akory i paoly fa ny nampioroina tsara ny lalàna izy

tamin'ny fomba ahoana??? ilay lalàna teny ivelan'ny olona nampidirina tao anatiny (lasa fiainany (vaovao) « "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)

I Jesosy koa dia nanambara toy izany....« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)

Tamin'ilay lalàna tety ivelan'ny olona dia tsy nety tanteraka mihitsy fa rehefa tonga Jesosy dia nampianatra fa mila madio hatrany anatiny ny olona (ilay saina mihitsy no novana hitia ny tsara (ny tsara = izay voasoratry ny lalàna rehetra) dia mazava ho azy ny fiainan'ny olona mihitsy no novaina....

Raha mpijangajanga novaina ho tsy mpijangajanga , raha mpangalatra novaina tsy ho mpangalatra intsony satria efa nomena fieritreretana tsara tao anatiny....« izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa, izay tenan'io tandindona io,- tsy ny fanesorana ny fahalotoan'ny nofo anefa, fa ny fitadiavana* ny fieritreretana tsara eo anatrehan**'Andriamanitra***, amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. [* Na: fanontanian'] [** Na: amin'] [*** Na: ny fitadiavan'ny fieritreretana tsara an'Andriamanitra] » (1 Petera 3:21)

Rehefa tonga amin'izay fetra izay ny olona iray dia lazaina fa lasa olona marina izy (tsy ilaina intsony ny miteny aminy hoe aza mamono olona satria izy mihitsy no efa resy lahatra hatrany anatiny fa ratsy ny mamono na miady aman'olona, tsy ilaina intsony ny miteny azy hoe aza mijangajanga satria izy mihitsy no efa resy lahatra hatrany anatiny fa tena ratsy marina tokoa ny mijangajanga.....


P.S : efa nazavaiko tato ilay hoe finoana mahavonjy sns.... (raha mbola zaza hoy aho ny olona dia ronono no omena azy fa rehefa lehibe kosa izy dia mila mihinana ventikanina amin'izay)

Ny hoe minoa an'i Jesosy dia ho voavonjy ianao sy ny ankohonananao (ny olona mbola tsy mino no sahaza an'izany, toy izany koa ny hoe Andriamanitra dia fitiavana sns....fa rehefa tafiditra ao ianao dia tokony hahafantatra tsara fa tena takiany marina tokoa ny hanaovana ny sitrapony rehetra...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/08/2019 15:07
bor2lais, torohevitra, farito tsara aloha ilay hoe lalàn'i Mosesy voalaza ao anaty Asa 15 vao manapakevitra....sao tsy tokony hiditra ao nefa ampidirinao ao....

Raha ny baiboly no jerena mantsy izay lalàna rehetra nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy (tafiditra ao ny didy 10) no lazaina fa lalàn'i Mosesy,

Ity teny ity no manamarina izany satria didy 10 = teni-vavolombelona (Eks.31:18) = tafiditra ao anaty lalàn'i Mosesy....
« Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitrao hotandremana handehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teni-vavolombelony, araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'i Mosesy, mba hataonao lavorary avokoa izay rehetra hataonao sy izay rehetra halehanao, » (1 Mpanjaka 2:3)

Izany hoe tsy afaka sarahinao amin'ny lalàn'i Mosesy ny didy 10 fa tafiditra tsara ao anatiny io

Nefa mino aho fa efa fantatrao tsara fa ny didy 10 tena mbola mila tandreman'ny kristiana....

Ka tandremo fa sao voafitakafa tena mbola misy dia misy lalàna hafa tokony hotandreman'ny olon'Andriamanaitra ankoatran'ny didy 10 (voasokajy ihany koa hoe lalàn'i Mosesy izy ireny....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 19/08/2019 15:29
"Averina hatrany marina tokoa araka ny fampianaran'i Jesosy : fa misy dia misy ireo làlana efa tsy tandremana intsony satria efa vitan'i JEsosy teo amin'ny hazo fijaliana (tafiditra amin'izany ireo lalàm-pisoronana rehetra satria ny sorona dia in-dray mandeha ihany.... fa izay mbola nataon'i JEsosy sy nampianariny ny mpianany kosa dia mbola mitoetra hatrany..."

Noravain'i Jesosy ny lalàna.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/08/2019 16:23
tealala
"Averina hatrany marina tokoa araka ny fampianaran'i Jesosy : fa misy dia misy ireo làlana efa tsy tandremana intsony satria efa vitan'i JEsosy teo amin'ny hazo fijaliana (tafiditra amin'izany ireo lalàm-pisoronana rehetra satria ny sorona dia in-dray mandeha ihany.... fa izay mbola nataon'i JEsosy sy nampianariny ny mpianany kosa dia mbola mitoetra hatrany..."
Noravain'i Jesosy ny lalàna.

Ny lalàna momba ny fisoronana rehetra aloha dia rava avokoa satria foana ny fanatitra biby alatsa-drà fa efa i Jesosy no fanatitra natao ho solony (ary atolotra in-dray mandeha fa tsy isan'andro sy isan-taona tahaka ny taloha,

Ilay taloha dia tandindon'ilay tena IZY....rehefa tonga ilay TENA IZY DIA MAZAVA ho azy lasa ilay tandidona...

Ka safidy io na mbola hifikitra amin'ny tandindona isika na hifikitra amin'ILAY TENA IZY AMIN'IZAY...

Fa ireo làlana sasany kosa nohamafisin'i Jesosy fa tsy maintsy hatao raha te hiditra any amin'ny fiainana mandrak'izay an!

Ohatra ny didy 10:
« Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara*; fa raha te-hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy.[*Na: (Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra.)] » (Matio 19:17)
« Hoy ralehilahy taminy: Inona avy moa? Dia hoy Jesosy: Ny hoe: Aza mamono olona, Aza mijangajanga, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga, » (Matio 19:18)
« Manajà ny rainao sy ny reninao (Eks. 20:12-16), ary: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19:18). » (Matio 19:19)

Ohatra koa ireo lalàna hafa rehetra izay nampianarin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna fahiny (ankoatran'ny fisoronana)

« Eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no ipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo; » (Matio 23:2)
« koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)

Hoy Jesosy hoe izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo (fa aza manao araka ny asany...)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/08/2019 16:24
Mila mianatra isika e! dia ho fantatsika tsara hoe iza amin'ireo lalàn'i Mosesy (anisany ny didy 10) no mbola tandremana ary iza avy no tsy tandremana intsony.....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 19/08/2019 16:42

RBNIR
Mila mianatra isika e! dia ho fantatsika tsara hoe iza amin'ireo lalàn'i Mosesy (anisany ny didy 10) no mbola tandremana ary iza avy no tsy tandremana intsony.....


Raha ohatra hoe resaka famorana, maninona no hoe azo atao na tsy azo hatao?

Maninona rehefa i Abrahama no nasaina nifora dia noforaina toy izay koa ireo olona niaraka taminy.

Fa maninona no aty aorina dia tsy avela hifora mihitsy ny olona sa ve efa noforaina tao amin'i Kristy koa ireo mpanara-dia azy?
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >