You are here: home > Forum

Fihinana ve ny "thon"?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Fihinana ve ny
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
RBNIR - 12/08/2019 08:14
bor2lais
Sao dia mba isan'ilay diso fandray koa ary RBNIR !

« Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. » (Galatiana 3:28)

Iray ihany : raha iray ihany tsy tokony ho sakafo iray ihany v no haniny bor2lais....?

Fa notsinjovina manokana ny jentilisa (ireo lehilahy lehibe tao amin'ny jentilisa mbola tsy voafora ny tena marina kokoa) dia nomena didy 3 izy ho solon'ny famorana (fa tsy hoe solon'ireo didy hafa rehetra akory).....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 08:17
Hatreto aloha dia mbola tsy nilaza mihitsy aho hoe fihinana na tsy fihinana ny thon,

Fa raha tena tealala ny fihinana ianao (fihinan'i petera sy Jesosy) dia ny sakafon-dry zareo jiosy no izy...

http://kacher.alliancefr.com/Kcacher1-genr.htm

Ka raha tafiditra ao ny thons dia hano fa aza misalasala....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 08:19
Raha ny tenako manokana dia misy tokoa sakafo voalaza fa tena azo hanina (toy ny angely ohatra) fa tsy tiako ho hanina (raha tsy hoe angaha tsy misy afatsy io intsony azo hohanina)...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 08:27
Ho an'ireo izay te hanao otran'i Jesosy sy Petera ka hanantateraka ity teny ity......

« Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Te hitoetra eo aminy mandrakariva....

dia ity koa misy rohy iray hafa....

http://www.koshercertification.org.uk/French/whatdoe.html
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 12/08/2019 09:16

RBNIR
Hatreto aloha dia mbola tsy nilaza mihitsy aho hoe fihinana na tsy fihinana ny thon,

Fa raha tena tealala ny fihinana ianao (fihinan'i petera sy Jesosy) dia ny sakafon-dry zareo jiosy no izy...

http://kacher.alliancefr.com/Kcacher1-genr.htm

Ka raha tafiditra ao ny thons dia hano fa aza misalasala....


Ny thon dia misy kirany no misy vombona=> fihinana izy izany amiko.
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 12/08/2019 11:45

RBNIR
bor2lais
Sao dia mba isan'ilay diso fandray koa ary RBNIR !

« Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. » (Galatiana 3:28)

Iray ihany : raha iray ihany tsy tokony ho sakafo iray ihany v no haniny bor2lais....?

Fa notsinjovina manokana ny jentilisa (ireo lehilahy lehibe tao amin'ny jentilisa mbola tsy voafora ny tena marina kokoa) dia nomena didy 3 izy ho solon'ny famorana (fa tsy hoe solon'ireo didy hafa rehetra akory).....

Inona ary ity ry RBNIR !!!

Miala tsiny fa tena tsy arako ny fanehoana(re)o ny hevitra(re)o : raha misy jentilisa manaiky forana ve izany dia afaka mandika ireo didy 3 ireo izy ??

Tsia ry RBNIR, ivereno vakiana tsara by Asa 15 fa tsy ny famorana irery no voakasiky ny fanapahan-kevitra tamin'io fivoriambe voalohany io ! Ny jentilisa niova fo izay tsy nanaraka akory ny lalàn'i Moizy (hatramin'izay) dia nahazo ny fahasoavana mitovy @ azon'ny jiosy nanaraka ny Tompo Jesoa. Ary voalaza ao (vakio tsara ny tenin'i Piera) fa na ry zareo (jiosy) aza dia tsy nahatanteraka akory ireo lalàn'i Moizy ireo (izay ambara fa "zioga" ho an'ny jiosy).

Ary izay ihany koa no (isan'ny) azo andraisana io Galat 3. 28 ambaranao io fa tsy hoe mitovy fiakanjo, sakafo, sns !
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 11:45
tealala
Ny thon dia misy kirany no misy vombona=> fihinana izy izany amiko.

Tsy voatanisa mazava ao anaty baiboly ny anaran'ny trondro azo hanina fa marina kosa io lazainao io satria voalaza fa....« fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa, na ao anatin'ny ranomasina, na ao anatin'ny ony, na amin'izay rehetra mihetsiketsika ao anaty rano sy amin'ny zava-manan'aina izay ao anaty rano; fahavetavetana aminareo ireny; » (Levitikosy 11:10)

Ka rehefa azonao antoka fa misy kirany sy vombony tsy olana (raha te hitovy amin'i petera sy Jesosy ianao).....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 13:18
bor2lais
Inona ary ity ry RBNIR !!!

Miala tsiny fa tena tsy arako ny fanehoana(re)o ny hevitra(re)o : raha misy jentilisa manaiky forana ve izany dia afaka mandika ireo didy 3 ireo izy ??

Tsia ry RBNIR, ivereno vakiana tsara by Asa 15 fa tsy ny famorana irery no voakasiky ny fanapahan-kevitra tamin'io fivoriambe voalohany io ! Ny jentilisa niova fo izay tsy nanaraka akory ny lalàn'i Moizy (hatramin'izay) dia nahazo ny fahasoavana mitovy @ azon'ny jiosy nanaraka ny Tompo Jesoa. Ary voalaza ao (vakio tsara ny tenin'i Piera) fa na ry zareo (jiosy) aza dia tsy nahatanteraka akory ireo lalàn'i Moizy ireo (izay ambara fa "zioga" ho an'ny jiosy).

Ary izay ihany koa no (isan'ny) azo andraisana io Galat 3. 28 ambaranao io fa tsy hoe mitovy fiakanjo, sakafo, sns !

Ny Jentilisa (hafa firenena) dia nasain'Andriamanitra nanaraka ny lalàn'i Mosesy na dia talohan'i JEsosy aza (rehefa vonona hibebaka sy hiverina Aminy marina tokoa)

« Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo Azy sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny Sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko » (Isaia 56:6)
« Dia ho entiko ho any an-tendrombohitro masina, ka hampifaliko ao an-tranoko fivavahana; ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa alatsa-drà dia hankasitrahana eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. » (Isaia 56:7)

Inona moa no nitondrana ny olona tao amin'ny trano fivavahana? (hivavaka sy mba hihaino ny teniny (=lalàna sy ny fitsipikany)...

« Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy, fa vakina ao amin'ny synagoga rehetra isan-tSabata ny teniny. » (Asan'ny Apostoly 15:21)

Ary ireo lalàna ireo (sabata, biby madio sy ny tsy madio, sns ...dia nampitandreman'Andriamanitra hatrany an'izay olona nofidiny fa tsy hoe ho an'ny Zanak'israely ihany akory...;

Zanak'israely = taranak'i Jakoba

Talohan'i nanoratana an'ireny ho lalàna dia efa nampitandremana ny olona hatrany ireny làlana ireny...

Teto ohatra i Noa (tsy zanak'israely) dia efa nampahafantarina fa nisy ny biby madio sy ny tsy madio...« Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ho ao aminao fito avy, lahy sy vavy; ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy, lahy sy vavy; » (Genesisy 7:2)

Ny biby madio dia natao 7 fa tsy 2 (mba hohanina ny antony)

I Abrahama koa dia efa nomena an'ireny didy ireny hotandremany....« satria efa nihaino ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany, dia ny didiko sy ny teniko ary ny lalàko. » (Genesisy 26:5)

Araka ny hevitrao inona avy ireo didy sy lalàna nasaina notandreman'i Abrahama????

Nisy koa izany atao hoe Melkizedeka izany izay voalaza fa mpisoron'Andriamanitra Avo indrindra,

Misorona = manao asa fanompoana, araka ny hevitrao inona re no asa fanompoana nasain'Andriamanitra nataony e???

Tsy miova Andriamanitra fa rehefa olona dia asainy manao izay zavatra takiny amin'ny olony...

Ilay lehilahy etopiana ohatra...bokin'i Isaia no novakiany (testameta taloha) dia nampianarina izany izy .....

« Dia nitsangana izy ka lasa nandeha; ary, indro, nisy lehilahy Etiopiana, tandapan'i Kandasy, mpanjakavavin'ny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka; » (Asan'ny Apostoly 8:27)
« dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'Isaia mpaminany » (Asan'ny Apostoly 8:28)
« Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. » (Asan'ny Apostoly 8:29)
« Ary Filipo nihazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin'Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: Moa fantatrao va izay vakinao? » (Asan'ny Apostoly 8:30)
« Fa hoy izy: Hataoko ahoana no fahay, raha tsy misy mampianatra* ahy? Ary izy nangataka an'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. [* Gr. mitari-dalana] » (Asan'ny Apostoly 8:31)

Ireo zokibe (natahotra ny ho tap...) no nahazo famindram-po dia manararaotra be daholo ny zaza sy ny taranaka aty aorina mba hanao tsinontsinona ny didy hafa rehetra (izay sitrapon'Andriamanitra notakiany tamin'ny olony rehetra)????

Vakio ny soramandry ao amin'ny Asa 15 « [Ny nifandiran'ny sasany ny amin'ny famorana, sy ny nataon'ny Apostoly sy ny loholona tany Jerosalema tamin'izany] Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe: Raha tsy forana araka ny fanaon'i Mosesy ianareo, dia tsy azo vonjena. » (Asan'ny Apostoly 15:1)

Ny nifandirana.....amin'ny famorana sy ny nataon'ny apostoly ....tamin'izany... resaka grammaire tena fifandirana momba ny famorana no novahana tao.....

Hoy Jesosy nampianatra hoe...« Eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no ipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo; » (Matio 23:2)
« koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)

Jesosy ange nahafantatra fa tsy nanao ireo mpanora-dalàna sy fariseo ireo e! saingy hoy Jesosy hoe "ataovy ka tandremo izay rehetra nolazainy"..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 15:55
bord2lais, izao no anisany hampianarina ao amin'ny bokin'Isaia ao ....(ilay nampianarina an'ilay tandapa etiopiana.....
« Fa ny afo sy ny sabany no ho entin'i Jehovah hifandahatra amin'ny nofo rehetra; Ary ho maro ny voaringan'i Jehovah. » (Isaia 66:16)
« Izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly, Ka manaraka ny iray ao afovoany, Ary mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy; Dia hiaraka ho levona avokoa, hoy Jehovah. » (Isaia 66:17)

16 C’est par le feu que l’Éternel exerce ses jugements,
C’est par son épée (qu’il châtie) toute chair ;
Nombreuses sont les victimes de l’Éternel.
17 Ceux qui se sanctifient et se purifient
Pour aller dans les jardins,
Au milieu (desquels ils vont l’un) après l’autre,
Qui mangent de la viande de porc,
Des choses abominables, des souris,
Tous ceux-là périront,
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 12/08/2019 17:35

RBNIR
...

Jentilisa tonga Kristiana taorian'ny Pentekosta ange no resahina eto amin'ny Asa 15 ry RBNIR a !
Ary toa odianao fanina ilay fanontaniako e !
"raha misy Kristiana jentilisa (niova fo ka) manaiky ny hoforàna : moa ve tsy mandaitra aminy intsony izany ireo didy 3 voambara ao amin'ny fehin-kevitry ny fivoriambe sitraky ny Fanahy Masina ireo ?" Afaka mijangajanga (ohatra) ve izany izy satria lazainao fa ireo didy 3 ireo no solon'ny tsy famoràna azy !
Izany hoe rehefa voafora ve afaka mijangajanga ohatra (didy faha-3) ?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 17:59

bor2lais
Jentilisa tonga Kristiana taorian'ny Pentekosta ange no resahina eto amin'ny Asa 15 ry RBNIR a !

Tantaran'ilay etiopiana ao amin'ny Asa.8 efa nilatsaka ny Fanahy Masina satria (ny Fanahy mihitsy no naniraka an'i Filipo....« Dia hoy ny Fanahy tamin'i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. » (Asan'ny Apostoly 8:29)

Nisy zaza 2 nifanditra satria nilaza ny rainy hoe rehefa tonga eto aho dia tsy maintsy vitanareo daholo ireto zavatra ireto...

Gaga ilay zokiny fa nisy zavatra anankiray tsy nety nataon'ny zandriny mihitsy dia hoy ilay zokiny hoe halazako an'i dada ialahy androany.

Raha nanaiky nanao ny jentilisa....tsy nisy ilay fifandirana ary tsy ho nisy akory ny olana novahana.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 18:00
bord2lais, ary ny mahagaga dia ity, ankehitriny na dia navela malalaka aza ny jentilisa mahagaga fa dia ny jentilisa indray no betsaka mihazakazaka hoforana????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 18:09
bor2lais
Izany hoe rehefa voafora ve afaka mijangajanga ohatra (didy faha-3) ?

ary azonao tsara ange izany ilay izy e! fantatrao tsara fa raha niteny izy hoe tsy azon'ny jentilisa atao ny mijangajanga dia midika avy hatrany izany fa tokony hitandrina ny didy 10 koa ny jentilisa...(satria izay diso amin'iray loha dia diso amin'izay rehetra....

Dikany, raha nanaiky hoforona ireo jentilisa dia tokony fantany ho azy fa tsy tokony hijangajanga izy.......« Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. » (Jakoba 2:10)
« Fa Ilay nanao hoe: "Aza mijangajanga" no nanao hoe koa: "Aza mamono olona" (Eks. 20.13, 14). Fa raha tahìny tsy mijangajanga ianao, kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna ianao. » (Jakoba 2:11)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 18:11
sa bord2lais sahy manompo Andriamanikafa satria efa voasoratra ny tao amin'ny Asa 15????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 18:14
mety izay marina tokoa ange izany no mahatonga ny ankamaroan'ny gasy sady manompo sampy no mino an'Andriamanitra e!

Satria nisy nampianatra izy hoe izay voasoratra ao amin'ny Asa15 ihany no tokony hataontsika....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/08/2019 18:17
Diniho tsara ihany ny soratra masina e! famorana no anton'ny resaka dia nitondra vahaolana ny apostoly....

Ireo no narosony, tsy midika akory izany fa tsy tandremana ny didy hafa....sarotra raisina v izany?
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 12/08/2019 20:29
RBNIR >

Ny filazanao hoe : SOLON'NY FAMORANA IREO DIDY 3 (ao amin'ny Lalàn'i Moizy) IREO ange no tiako ho fantatrao fa DISO satria ny fanekena io voalazanao io dia mitarika amin'ny hoe "mijangajanga ny voafora" (izay na ianao aza dia tsy manaiky izany) !

Ary aza afangaro ny didy folo (nosoratan'Andriamanitra) sy ny Lalàn'i Moizy (nosoratan'i Moizy) izay misy an-jatony maro a !

Koa raha tsy solon'ny famorana ihany araka ny nolazainao ireo didy 3 ao amin'ny Asa 15 ireo, dia azo heverina fa solon'ny Lalàn'i Moizy (izay voaresaka nandritra ny fivoriambe) iray manontolo ho an'ny Kristiana (tsy voafora fara faharatsiny).Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/08/2019 09:36
bor2lais
RBNIR >

Ny filazanao hoe : SOLON'NY FAMORANA IREO DIDY 3 (ao amin'ny Lalàn'i Moizy) IREO ange no tiako ho fantatrao fa DISO satria ny fanekena io voalazanao io dia mitarika amin'ny hoe "mijangajanga ny voafora" (izay na ianao aza dia tsy manaiky izany) !

Ary aza afangaro ny didy folo (nosoratan'Andriamanitra) sy ny Lalàn'i Moizy (nosoratan'i Moizy) izay misy an-jatony maro a !

Koa raha tsy solon'ny famorana ihany araka ny nolazainao ireo didy 3 ao amin'ny Asa 15 ireo, dia azo heverina fa solon'ny Lalàn'i Moizy (izay voaresaka nandritra ny fivoriambe) iray manontolo ho an'ny Kristiana (tsy voafora fara faharatsiny).


Ahoana ary no fandikanao azy raha diso ny filazako ny amin'ny hoe tsy noforana ny jentilisa fa...kosa nasaina nitandrina zavatra hafa ......


Mikasika ilay hoe lalàn'i Mosesy : tena lalàna noforonin'i Mosesy marina ve (fa tsy avy tamin'Andriamanitra)???

Ohatra ity....

« Aza mametaveta ny tenanareo amin'izay biby mandady na mikisaka; ary aza mandoto ny tenanareo aminy, mba tsy hahaloto anareo izany. » (Levitikosy 11:43)
« Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, dia manamasina ny tenanareo, ka dia ho masina ianareo, satria masina Aho; ary aza mandoto ny tenanareo amin'izay zavatra mandady na mikisaka amin'ny tany. » (Levitikosy 11:44)
« Fa Izaho no Jehovah Izay nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egypta, mba ho Andriamanitrareo, ka dia ho masina ianareo, satria masina Aho. » (Levitikosy 11:45)
« Izany no lalàna ny amin'ny biby sy ny vorona sy ny zava-manan'aina rehetra izay mihetsiketsika ao anaty rano ary ny zava-manan'aina rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany, » (Levitikosy 11:46)
« mba hanavahana ny maloto sy ny madio, ary ny biby izay ho fihinana sy ny biby izay tsy ho fihinana. » (Levitikosy 11:47)


Rehefa nandinika aho dia izao foana no hitako mialoha an'ireny lalàna ireny Izaho Jehovah....ary amin'ny farany dia faranany koa hoe Izaho Jehovah!

Lalàn'i Mosesy = Lalàna nomen'Andriamanitra taminy alalan'i Mosesy fa tsy hoe lalàna noforonin'i Mosesy....

Fa marina tokoa araka ny fampianaran'i JEsosy dia misy dia misy ireo lalàna efa tsy tokony hotandremana intsony (na ho an'ny jiosy na ho an'ny jentilisa).....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/08/2019 09:44
Dia fanamarihana fanampiny bor2lais ilay hoe fijangajangana eto dia amin'ny dika-teny frantsay tsy hoe adultère fa fornication : union en dehors du mariage = union libre.....

Maromaro moa amin'Andriamanitra ny atao hoe mijangajanga dia io izany no tena notsindrina teo fa tsy araka ilay tianao tenenina hoe mahazo mijangajanga (adultère) ve izany raha ohatra ka.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/08/2019 09:48
Ireto misy karazan-dalana notsongaina amin'ireo lazain'ny olona fa lalàn'i Mosesy

« [Ny lalàna ny amin'ny biby madio sy maloto] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe: » (Levitikosy 11:1)
« [Ny lalàna ny amin'ny fanadiovana ny vehivavy velom-bao] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: » (Levitikosy 12:1)
« [Ny lalàna ny amin'ny habokana sy ny aretina mitovitovy aminy] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: » (Levitikosy 13:1)
« [Ny lalàna ny amin'ny fitsihana sy ny fadim-bolana] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: » (Levitikosy 15:1)
« [Lalàna ny amin'ny hanamasinana ny fanambadiana] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: » (Levitikosy 18:1)
« [Lalàna ny amin'ny fahamasinan'ny mpisorona] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin'ireo mpisorona, zanak'i Arona, hoe: Aoka ianareo tsy hisy hiditra am-paty eo amin'ny fireneny, » (Levitikosy 21:1)
« [Lalàna ny amin'ny fanamasinana ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: » (Levitikosy 23:1)
« [Lalàna ny amin'ny taona sabata sy ny Jobily] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ka nanao hoe: » (Levitikosy 25:1)


Vakio tsara fa voatonona foana ny hoe Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy.....

Avy amin'i Jehovah daholo ireny fa tsy hoe lalàna noforonin' i Mosesy akory

Fa ekena hoy aho, nisy dia nisy tokoa araka ny fampianaran'i JEsosy lalàna efa tsy tokony hotandremana intsony.....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany