You are here: home > Forum

ny Ho Avy

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/apres-l...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 2 3 4 5 6 > 
RBNIR - 17/06/2019 17:52
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/apres-le-clonage-reussi-de-deux-singes-au-tour-de-l-homme_1979343.html
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2019 17:58
Fa ny an'i rhajo izany rehefa tsy voasoratra mazava ao anaty baiboly dia tsy izy....nefa ny teny aza manao hoe....

« Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. » (Jaona 21:25)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2019 18:01
« fa ny Mpananatra*, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. [Gr. Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] » (Jaona 14:26)
« dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. » (1 Korintiana 2:10)
« Fa ny olona araka ny Fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. » (1 Korintiana 2:15)


Izay manana an'io FANAHY (MASINA) io no hahafantatra ny zavatra rehetra....Izay tsy voalazany ety dia mbola ho fantarina any aoriana any ihany.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2019 18:04
Averiko hatrany :

Ankehitriny Andriamanitra dia te hanaporofo amin'ny olombelona fa marina daholo ny voasoratra ao anaty baiboly ao.......

Ataony takatry ny siansa ankehitriny ny zavatra voalazan'ny mpaminany efa an'arivo taonan'ny maro tany aloha.....satria tiany isika zanak'olombelona......

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2019 18:29
Dia izao no fampieritreretana hoe otran'iza loatra re (Ireo) Andriamanitra Ireo e??? (satria hoy ny teny hoe.........

« Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. » (Genesisy 1:26)


Miverimberina ny hoe ISIKA....tahaka ny endritsika....(Andriamanitra 3 izay iray).....

Tany amin'ny famoronana Io Andriamanitra (3 izay iray) io dia efa nahay nanao clone....Isika anefa izao mbola biby no haintsika atao clone????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2019 18:44
Ka tandremo rhajo o! tsy fantatrao hoy aho ny hiadivanao......

Fampieritreretana:

Raha misy fiainana (vie) eto an-tany nahoana no tsy hisy vie koa any ambadimbadika any????

Raha misy ny karazana zava-manana aina isan-karazany eto an-tany, nahoana no tsy hisy zava-manana aina isan-karazany koa any ambadika any????

Raha misy intelligences isan-karazany eto ambonin'ny tany , nahoana no tsy hisy intelligences isan-karazany koa any ambadimbadika any????

Ka raha ny olona aza mahavita mandeha any amin'ny volana moa tsy misy êtres avec intelligences supérieurs ve any ho any afaka mifamezivezy amin'io espace io??????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/06/2019 18:50
Enga anie ka hamangy anao IZY tahaka ny hamangiany olona ankehitriny.....

Dia ho fantatrao fa tsy mpandainga ity olona izay nilaza fa nisehoany sy nampianariny ity....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/06/2019 10:22

RBNIR
Dia izao no fampieritreretana hoe otran'iza loatra re (Ireo) Andriamanitra Ireo e??? (satria hoy ny teny hoe.........

« Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. » (Genesisy 1:26)


Miverimberina ny hoe ISIKA....tahaka ny endritsika....(Andriamanitra 3 izay iray).....

Tany amin'ny famoronana Io Andriamanitra (3 izay iray) io dia efa nahay nanao clone....Isika anefa izao mbola biby no haintsika atao clone????


adinoko tsy vitan'ny hoe nahay nanao clone fa nahay nanao opération (hampatoriana aloha dia avy eo amin'izay natao ny operation dia rehefa vita dia hoe nakombona ilay fery nosoloina nofo.....

« Ary Jehovah Andriamanitra nahasondrian-tory an-dralehilahy, ka dia natory izy; dia naka ny taolan-tehezany anankiray Izy ka nanakombona nofo ho solony. » (Genesisy 2:21)

« Ary hoy Jehovah taminy; Iza moa no nanao ny vavan'ny olona? ary iza no mampahamoana, na mampaharenina, na mampahiratra, na mampahajamba? tsy Izaho Jehovah va » (Eksodosy 4:11)

Izy ange no nanamboatra ny olona e! ainy amin'ny antsipirihiny ny momba ny tenantsika.....

« Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. .......... (Lioka 12:7)


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/06/2019 12:39
mi-delira ve ry RBNIr aaa...

Efa lazaina foana fa ny Siansa anie tsy azo atao toa ny Baimboly, ka tsindrontsindrohana dia averimberenina fotsiny izao tokoamanandininy izao, na dia TSISY hay akoriny azany ny momba azy.

Talohaloha teo notsimponin-dRBNIR ny Fizika sy ny trou noir, dia oainina RBNIR fa na ny resaka basika fizika 101 azany tsy hainy akoriny, fa nolazain-dRBNIR hoe, rehefa mandalo aty ny trou noir, dia ny zanak'Andmntra toa an-dRBNIR, izay efa nisalotra ny ankanjofotsy, dia tsy ho voakitika

Dia teo indray notsimponin-dRBNIR ny Simia, ka ny H sy ny O hono lasa C rahefa manao pouh pouh Andrmntra.. koa na i RBNIR tenabeny io azany, lazain-dRBNIR in-1 mandeha fa zanak'Andrmntra, vokatry ny pouh pouh-n'Andmntra

Dia izao indray miditra @ ADN i RBNIR sy ny ... age mental-ny. Esy eee...

Fa i RBNIR ve no minisitry ny fampianarana ao @ sekta-n'i HRNR?

mouah ha ha ...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/06/2019 14:14
rhaj0
Talohaloha teo notsimponin-dRBNIR ny Fizika sy ny trou noir, dia oainina RBNIR fa na ny resaka basika fizika 101 azany tsy hainy akoriny, fa nolazain-dRBNIR hoe, rehefa mandalo aty ny trou noir, dia ny zanak'Andmntra toa an-dRBNIR, izay efa nisalotra ny ankanjofotsy, dia tsy ho voakitika

Izay mihitsy ilay izy...(ary maharaka tsara ange i rhajo izany e!) fahatanterahan'ity teny ity io...

« Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo an-kavananao, Dia tsy hihatra aminao izany » (Salamo 91:7)
« Hijery maso fotsiny ianao,Ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. » (Salamo 91:8)
« Satria hoy ianao: Jehovah ô, Hianao no aroko, Sady nataonao ho fonenanao ny Avo Indrindra, » (Salamo 91:9)
« Dia tsy hisy loza hanjo anao, Na aretina hanakaiky ny lainao. » (Salamo 91:10)


Efa nisy ange izany tany egypta e!

« [Ny loza folo loha namelezan'Andriamanitra ny tany Egypta. Voalohany: ny rano tonga rà] Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Efa mafy ny fon'i Farao, ka mandà tsy handefa ny olona izy. » (Eksodosy 7:14)
« Ary ny havandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy, eran'ny tany Egypta rehetra; ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasian'ny havandra koa, ary ny hazo rehetra tany an-tsaha notapatapahiny. » (Eksodosy 9:25)
« Fa tao amin'ny tany Gosena izay nitoeran'ny Zanak'Isiraely ihany no tsy mba nisy havandra. » (Eksodosy 9:26)
« Dia naniraka Farao nampaka an'i Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe: Efa nanota aho tamin'izao, ka Jehovah no marina, fa izaho sy ny vahoakako no meloka. » (Eksodosy 9:27)

Vakio ny loza folo nahazo ny egyptiana....Eks.7-10 ny egyptiana voa fa ny israeliana nitazana fotsiny...

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/06/2019 00:11
RBNIREks.7-10 ny egyptiana voa fa ny israeliana nitazana fotsiny...

Eny ho'a ry RBNir sy ny .. age mental-ny aaa..
- Ilay zaza menavava Ejipsiana dia nataon'Atr'i RBNIR (sy ny Israeliana) nihinan'ny tsakokany,
- fa ny miaramila israeliana dia nitazana fotsiny, hozy RbNIR (ao @ imazination-ny ao)

Koa na ny Andrmntry ny ISraeliana koa azany, tsy hoe nitazana fotsiny, fa namango ilay zaza menavava Ejipsiana mihintsiny koa... Ary dia derao ankalazao izany, hozy RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/06/2019 09:28

rhaj0
RBNIREks.7-10 ny egyptiana voa fa ny israeliana nitazana fotsiny...

Eny ho'a ry RBNir sy ny .. age mental-ny aaa..
- Ilay zaza menavava Ejipsiana dia nataon'Atr'i RBNIR (sy ny Israeliana) nihinan'ny tsakokany,
- fa ny miaramila israeliana dia nitazana fotsiny, hozy RbNIR (ao @ imazination-ny ao)

Koa na ny Andrmntry ny ISraeliana koa azany, tsy hoe nitazana fotsiny, fa namango ilay zaza menavava Ejipsiana mihintsiny koa... Ary dia derao ankalazao izany, hozy RBNIR

Ka izay mihitsy ange no tsy hanaovana ratsy rhajo satria misy Andriamanitra mijery sy MAMALY ao ambony ao e!

« Dia nandidy ny vahoakany rehetra Farao ka nanao hoe: Ny zazalahy rehetra izay teraka dia ario an'i Neily, fa ny zazavavy rehetra kosa no velomy. » (Eksodosy 1:22)

Baiko avy tamin'ny egyptiana io namelezana ny zazamenavavan'ny israeliana...

Fanitsina kely fotsiny amin'ny teny voalazanao : tsy nanana miaramila ny israeliana tamin'io fotoana io satria mbola andevo daholo ry zareo....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/06/2019 11:57
Hay va re izany, tao @ anganon'i RBNIR, ny miaramila ejipsiana no namely voalohany ny zazakely israeliana.

Fa tena 'namaly' ary namely mafy kokoa ilay Andmntr'Israely, ary noriparipahany tsy anki-antra h@ zaza menavava sy ny antitra efa manjoko ejipsiana. ka azy moa ny fahefana sy fahaiza-manao omnipotent HONO kouh..

hosana aleluya daholo izany hozy RBNIR

Dia mbola izay foana koa h@ izao no ventesin'i netanayhu sy trump hamelezany ny zaza menavava palestiniana

dia mbola hosana aleluya ihany koa ve izany ry RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/06/2019 12:25
rhaj0
hosana aleluya daholo izany hozy RBNIR

Raha mbola miezaka miantso anao hibebaka Ilay Andriamanitra tsy faly amin'ny hahafatesanao Izy izay....


« Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no te-ho faty ianareo, ry taranak'Isiraely? » (Ezekiela 33:11)

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/06/2019 01:19
iza no namorona an-dRafahafatesana ry RBNIR? i Omnipotent, sa tena TSY takatr'i Omnipotent izany?

esy ee.. ireo olona t@ l'an-zero-3000 re no vasabe tsy nahay nanoratra ny angano ee..

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2019 08:10
rhaj0
iza no namorona an-dRafahafatesana ry RBNIR? i Omnipotent, sa tena TSY takatr'i Omnipotent izany?

esy ee.. ireo olona t@ l'an-zero-3000 re no vasabe tsy nahay nanoratra ny angano ee..

Tsy nisy ny fahafatesana raha tsy nandika ity teny ity ny olona....
« fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. » (Genesisy 2:17)

Aminao....tokony nihinanana ilay hazo sa tsia????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2019 08:11
Raha misy panneau danger! nefa ignorenao iza no diso ilay nametraka ny panneau sa ianao nanao tsinontsinona ilay panneau rehefa tonga ilay loza?????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/06/2019 12:39
Ka TSY izao Andrmntra lazaina fa omnipotent ary namorona ny zava-drehetra izao HONO izany no namorona an-dRaFahafatesana.
izay izy io ry RBNIR sa tsy izay?

RBNIRRaha misy panneau danger! nefa ignorenao iza no diso ilay nametraka ny panneau sa ianao nanao tsinontsinona ilay panneau rehefa tonga ilay loza?????

Rehefa misy danger dia rraisina ny andraikitra, araka izay azo atao, ny hamehezana azy.
Fa i Andmntra, izay omnipotent HONO, TSy mandray ny andraikiny, fa avelany hihinan'ny tsakokany any izay zazamenavava sy ireo Kristiana-badrahodra izay tsy mahalala izay ambony tany.

Ka amin-dry RBNIR koa ange, rehefa maro isa ny ataon'ilay Andrmntrany mihinan'ny tsakokany, dia faly RBNR fa mihena HONO ny concurrent-ny, Ary dia jejo ery RBNIR misalotra ny robe lava fotsy, Ary dia ny Hidirozena lasa Karibona, Ary dia ny rahona azo taingenana, Ary dia afaka misosasosa fotsiny ry RBNR fa tsy voakitiky izany trou noir izay mandalo ety an-tany izany HONO

Esy e ry RBNR sy ny age mental-ny eee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2019 13:44
rhaj0
Rehefa misy danger dia rraisina ny andraikitra, araka izay azo atao, ny hamehezana azy.

Libre arbitre izay....ianao no manapaka ny tenanao fa tsy natao otran'ny robot isika....dia tsarovy foana hoy aho, aza avadika mihitsy ny rôle isika ange mpanompo ary Izy Tompo e!

Misy minimum tsy maintsy respectena ao fa raha tsy izany inona moa no mahasamihafa ny Tompo sy ny mpanompony????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/06/2019 13:10
dia ilay zazamenavava gasy maty isaka ny 12 minitra izany tsy nandray andraikitra ny tenany, hozy RBNIR, ary tena sitraky ny Tompon'i RbNIR ny ahafatesany, satria koa ny r-a-d tsy nanao azy batemy batisa raha mbola tao ambohoka..

dia izany nefa HONO no mba hoe omnipotent-namorona-ny-zava-drehetra.

Ny marina re ry RBNIR dia TSISY an'izany Omnipotent-namorona-ny-zava-drehetra izany fa imazination-na olombe-de-l'an-zero-3000 nanana age mental-na 8 taona sy izay ambaratongam-pahalalany tao no namoromporona an'izany, dia ... izao ve ianao ry RBNIR, lehilahilehibe ao izao dia mbola @ izany foana?
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 2 3 4 5 6 >