You are here: home > Forum

Ahoana no nahatonga anao ho Kristiana

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ahoana no nahatonga anao ho Kristiana
Valiny : 9
rhaj0 - 17/05/2018 20:20
Mba hifandanjan'ny resaka eto, raha ampilaharina @ ilay hoe, "Ahoana no nahatonga anao ho Atheista" io ambany io, dia ento eto izany ny resaka ee....


Raha izaho manokana aloha izany, dia ... tsy hita fa dia "vita batisa" tao fony kely. Dia mba nandeha, na hoe nalefa, tany ampiangonana. Dia efa hoe ho'a, izany Andmntra izany, ao @ imazination-ko t@ izany, dia nain kely, miankanjo sahala @ superman ireny fa fotsy, dia mitaingina soavaly fotsy, izay nain koa. Tsy bevolombava izany izy @ io. Dia rehefa ao ampiangonna, dia mi-tagadi-tagada eraky ny poutre-mpiangonana izy, mijery tsara ireo mpivavaka raha mba mihaino tokoany ireo. Dia indraidray manao Tarzan @ jiro mirazorazo ireny ilay nain fotsikely.

Dia mba nanao sekoly alahady sy aribira de Noely koa aho. Ka teo indrindra, fa nony tsy nino perenoel intsony, dia ... naturellement sy logiquement, lasa tsy nino ny tra-la-la Kristiana koa. Teo @ faha-9 sa 10 taonako io.


Ka ny mahaliana ahy ho'a, dia mba ahoana tokoany no nahalasa Kristiana anao?

Satria isika mbola kely, atao hoe, latsaky ny 10 taona, dia imazination be vata fotsiny ny antsika, arak'izay nofahanana antsika tao ihany. Tsy sitra-pontsika ny nandeha tany ampiangonana. Ny vavaka ohatra dia tsianjerimaimbo fotisny, fa tsy haintsika akoriny ny tena dikany.

Fa rehefa lehibe, dia lasa misy lojika sy mieritreritra. Ka ho an'ny Kristiana sy ireo mino an'Atra efa lehibe izao io, dia ahoana no naha-"lasa Kristiana" anao, na hoe naha-tavela anao ho Kristiana ao io izao?

Valio | Miverina eny ambony
radorabe06 - 18/05/2018 15:51
Mila mametraka cmmentaire hono vao afaka mandefa hafatra...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/05/2018 08:34
Marina tokoa fa maro ireo olona no tsy mino an'Andriamanitra, misy ihany koa ireo mino ny fisin'Andriamanitra ihany saingy samihafa ny Andriamanitra tompoin'izireo,

Inona no nahatonga ahy ho kristiana?

Tsapan'Andriamanitra marina tokoa fa dia tena misy karazana olona tsy mino raha tsy misy porofo!

Ary raha ny marina dia ny ankamaroan'ny olona mihitsy no tena tahaka an'izay satria Andriamanitra moa tsy hita maso koa!!!

Noho izany dia nanapakevitra Andriamanitra ka niteny tamin'ny olona Izy hoe...

« Mangataha famantarana amin'i Jehovah Andriamanitrao; eny, mangataha na ho avy amin'ny lalina ambany, na ho avy amin'ny avo ambony. » (Isa.7:11)

Nasainy nangataka famantarana ny olona ny amin'ny fisiany..

Saingy natahotra ny haka fanahy Azy ny olona rhajo! « Fa hoy Ahaza: Tsy hangataka aho, fa tsy haka fanahy an'i Jehovah » (Isa.7:12)

Dia voatery IZY Andriamanitra no nanome ilay famantaraka...

« Dia hoy Isaia: Mihainoa ary, ny taranak'i Davida: Ataonareo ho zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona, No dia hanasatra an'Andriamanitro koa ianareo ? » (Isa.7:13)
« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanan'anaka ny virijina* ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela**. [*Na: zazavavy][**Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra] » (Isa.7:14)

Ny famantarana nomeny dia zazalahy Izay hateraky ny virijiny...


Dia tanteraka ny fanomezana an'io famantarana io taty aoriana....

« ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy*; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. [*Jesosy = Jehovah no Mpamonjy] » (Mat.1:21)
« Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany* hoe: [*Gr. profeta dia olona voafidin'Andriamanitra ho mpilaza ny teniny] » (Mat. 1:22)
« Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela (Isa. 7. 14), izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra. » (Mat.1:23)
« Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony, dia nanao araka izay nandidian'ny anjelin'ny Tompo ary ka nampakatra ny vadiny. » (Mat.1:24)
« Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany Zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Jesosy. » (Mat.1:25)

JESOSY no Ilay famantarana nampanantenain'Andriamanitra....Rehefa mahita an'i JEsosy ny olona dia tokony iaiky fa tena misy marina tokoa Andriamanitra....

Hoy i Jesosy hoe : « Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay. » (Jao.14:8)
« Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray? » (Jao.14:9)

Fa inona avy no nataon'i JEsosy?
« Ary nanambara Azy ny vahoaka izay teny aminy, fony Izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. » (Jaona 12:17)

Nanangana olona tamin'ny maty i Jesosy


Ankoatran'izay dia....
« Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara. » (Matio 11:5)


Ary ny tena lehibe indrindra dia « Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana; » (1 Korintiana 15:16)
« ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo; » (1 Korintiana 15:17)

Nitsangana tamin'ny maty i Jesosy ary niseho tamina vavolombelona maro samihafa mba hanaporofona amin'ny olona fa tena misy marina tokoa Andriamanitra mpanangana amin'ny maty ary tsy lainga akory ny fitsanganana amin'ny maty fa tena marina tokoa...

koa aza variana mitady lavitra re fa Jesosy no famantarana ny amin'ny fisian'Andriamanitra e! Fantaro Jesosy dia ho Fantatrao ny Ray..

Ankehitriny dia mifidy olona vaovao Izy hanehoany ireo zava-miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ato amin'ity lohahevitra ity ny porofo fa JEsosy dia tsy olombelona otrantsika fa raha mbola tsy nisy telescope, video satelite sns, dia efa nasehony tamin'ireo mpianany taloha sahady amin'ny antsipirihiny ny fomba handevonan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany...

http://forum.serasera.org/forum/message/m5a79aef620deb/180#m5a968774234ca

Ireo no antony nahakristiana ahy, tsy mbola nisy fivavahana hafa afaka nanaporofo marina tokoa fa tena misy marina ny fitsanganan'ny maty...

Jesosy anefa mandra androany dia manaporofo fa velona marina tokoa Izy ary miseho amin'ny olona izay tiany hisehoana sady mampianatra ireny olona ireny....

Koa miantso antsika aho hoe tokana ny marina dia ao amin'i Jesosy irery ihany andao samy hanaiky Azy isika rehetra!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/05/2018 14:32
Raha ny fahazoako ny resak'I RBNIR io, dia ilay fampianarana tao anaty Baiboly, arak'izay nandraisan'izy nampianatra an-dRBNIR azy tao, na raha tsotsorina, dia ilay "propagandy ofisialy" izay nasesika t@ RBNIR tao no averin-dRBNIR eto hoe, "izay" tokoany HONO no "nahatonga an-dRBNIR ho kristiana".

Ilay fanontaniana anie ry RBNIR dia hoe "experience personnel"-nao kosany, fa tsy hoe, ilay "idealy" izay averimberina aminao ao, ary dia lasa ninoanao, fa toa izay tokoany HONO ianao ao ee..

Asa raha azonao ny tiako tenenina..

ilay experience personnelle ireny izao no mahafinaritra henoina eto. Ohatra hoe, notaritaritin'i baofy ho any am-piangonana ianao, na dia "nitomany" ny tsy handeha azany, ohatra. Dia voatery voan'ny tsy anketsika tao, mandritra ny 1 ora mihoatra, nefa ianao @ io zaza bodo, mila mihetsika. Dia raha vao mihetsika dia bedy, raha vao miteny dia voatsongo, ary nampihorohoroana mihintsy, fa misy esprit maléfique mety mamely raha tsy mimpirina tsara eo, na koa hoe, nopempopempoina fa netsehin'ilay esprit maléfique HONO ianao zaza bodo tao io rehefa mipelipelika ao an-Deglizy.

na koa hoe, ianao mbola notrotroina iny, nefa dia nihiboka tao @ Leglizy tao, ary dia nihoraka nitomany nitady nono, dia nentin-dreninao nivoaka, nefa @ io avy etsy @ alitara i Damopra miteny hoe, "avelao ny zaza hanantona ahy".

Dia hotry ny hoe, toa izay foana, fa kosany, indray andro HONO, satria miverimberina ny lavage de cerveau tao, ka dia rehefa injay nahay namerina tsianjery bontolo izay nasesik'i Damopra anao tao ianao, dia lasa ofisialy: lasa Kristiana (tena izy) HONO ianao.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/05/2018 14:59
Io ny antony, kanefa dia misy koa anefa karazan'olona mino nefa tsy mahita!
Ireny karazan'olona ireny kosa dia SAMBATRA ary hoy i Jesosy « Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy ianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. » (Jaona 20:29)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/05/2018 15:30
Ka t@ ianao firy taona ry RBNIR no nahatsapa ny sainao fa hoe, Kristiana ianao?

- t@ 5 taona ve??
toa mbola mpanara-drenirano fotisny ianao fa tsisy takatrao akoriny na ny 1+1=2 azany

- t@ 10 taona ve??
toa ny tahotrao ny tsongo sy sintom-bolo ataon'ny RaR-nao tao no betsaka, fa raha ny mi-raisonne mazava dia mahatsapa fa mitombona tokoany izao Kristianisma izao, tena mbola tsy aminao akoriny.

- t@ 15 taona ve??
Efa mahay mamerina tsianjery tokoany ianao eo izany.
Dia tena "nisaina" ve ianao ry RBNIR teo hoe, tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"
Raha ny marina, ianao ao io ve ry RBNIR, mba misaina fa mba tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"???


- sa moa ny anao ry RBNIR, efa t@ faha-50 taonanao, izany hoe 40 taona lasa, t@ izay ianao, ilay maraim-be iny, rehefa avy nirevy be ny alina ka nitady vazim-bahona hoz'ianao ity @ 5 maraina, dia nijery tele, dia nahita an'i Hrnrn, ary dia coup de foudre.. Dia lasa "kristiana tena izy" ianao nanomboka teo??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/05/2018 07:36

rhaj0
Ka t@ ianao firy taona ry RBNIR no nahatsapa ny sainao fa hoe, Kristiana ianao?

- t@ 5 taona ve??
toa mbola mpanara-drenirano fotisny ianao fa tsisy takatrao akoriny na ny 1+1=2 azany

- t@ 10 taona ve??
toa ny tahotrao ny tsongo sy sintom-bolo ataon'ny RaR-nao tao no betsaka, fa raha ny mi-raisonne mazava dia mahatsapa fa mitombona tokoany izao Kristianisma izao, tena mbola tsy aminao akoriny.

- t@ 15 taona ve??
Efa mahay mamerina tsianjery tokoany ianao eo izany.
Dia tena "nisaina" ve ianao ry RBNIR teo hoe, tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"
Raha ny marina, ianao ao io ve ry RBNIR, mba misaina fa mba tena "mitombona tokoany izao Kristianisma izao"???


- sa moa ny anao ry RBNIR, efa t@ faha-50 taonanao, izany hoe 40 taona lasa, t@ izay ianao, ilay maraim-be iny, rehefa avy nirevy be ny alina ka nitady vazim-bahona hoz'ianao ity @ 5 maraina, dia nijery tele, dia nahita an'i Hrnrn, ary dia coup de foudre.. Dia lasa "kristiana tena izy" ianao nanomboka teo??

Efa tamin'ny mbola kely aho dia efa nino ny fisian''Andriamanitra fa taty aoriana ao vao tena resy lahatra fa Jesosy irery no manana ny marina rehefa nahafantatra an'ireo teny voatanisa ery eo ambony ireo...
Ny zavatra iainako ankehitriny koa dia manamarina izany...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/05/2018 13:03
RBNIRNy zavatra iainako ankehitriny koa dia manamarina izany...

Hay va re.. ny "fi(s)ainan'i RBNIR" no manamarina ary porofon'ny "fisian'Andmntra".

Ka io ho'a.. efa resaka natao teto taloha. Ka dia POROFO velona izany fa
1- i Andmntra dia niondrika teo an-doham-pandrianan'i RBNIR,
2- ary i Andrmntra dia niresaka t@ RBNIR tao,
3- ka i Andmntra mihintsy no nanome an'i RBNIR ny asa tsara sy fahasalama ao io,
4- nefa t@ Andmntra niondrika teo an-dohampandrian'i RBNIR, exactemà, dia maty nitsitra tatsy Syrie noho ny baomban'i Assad ny zaza tsy manan-tsiny.

Porofo fa misy Andmntra:
- i RBNIR manankarena (mahatakatra internety dia mikamenona lava eto)
- ny zaza syriana maty nitsitra
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 23/05/2018 14:35
Izaho dia tsy nisafidy ho Kristianina, fa mbola kely vao 3 volana aho dia nataon'i Dadanay sy Neninay Batemy.

Nony 9 taona aho dia nasaina nianatra katesizy ary natao kominio voalohany.

Rehefa 17 taona aho dia nasaina nanao confirmation (Ny an'ny Katolika mantsy ohatran'ny hoe ilay teny Frantsay ihany no tsara hono, fa tsy misy liana azy ny teny Malagasy).

Izany hoe tsy nisy sitrapoko no nahatonga ahy ho Kristianina fa izay no nitezaina ahy. Ka izaho ve moa anda ny Ray sy Reniko sahala amin'i Jesosy.

Vita Tompoko
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/05/2018 15:08
Fa @ imazination-n'ny Kristiana, rahefa "vita batisa/batemy" HONO ianao dia efa "avotra" ee...
Ka dia efa "avotra" ianao HONO izany ry Endriny aa... na dia TSY mino intsony azany
izay ilay izy ao @ imazination-n'ny Kristiana ao. Ny Kristiana (sasany) mpialona sy tery fi(s)aina ihany no manozonozona @ n'a pas any; avelao ireny hipaka kataloha @ hadalany any...
Valio | Miverina eny ambony