You are here: home > Forum

Ny siansa arak'i RBNIR

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : O ry RBNIR aa... Jereo tsara azany ny fampiasana n...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 4 5 6 7 8 >  Farany
rhaj0 - 13/04/2018 15:12
O ry RBNIR aa... Jereo tsara azany ny fampiasana ny "nahalala" ao @ Baiboly "maontina" ao. Toa izao izany ny famakiana Baiboly, miaraka @ "code nahalala", hozy i RBNIR.


Genesisy 4:1 Ary Adama nahalala an'i Eva vadiny; dia nanan-anaka Eva...

Yeah... nahalala = nanao firaisana ara-nofo izy roaroa lehibe.. bravo RBNIR maontina!!


Mpitsara 19:25 Fa tsy nety nihaino azy ireo lehilahy ireo, ka dia nalain-dralehilahy ilay vaditsindrano ka navoakany taminy teo ala-trano; dia nahalala azy ireo ka nanao ditra taminy mandritra ny alina mandra-pahamarainan'ny andro; ary rehefa hiposaka ny masoandro, vao nalefany handeha izy.

Yeah... nahalala = nanao firaisana ara-nofo tontolo alina.. bravo RBNIR maontina!!


ISamoela 2:12 Ary ny zanakalahin'i Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalala an'i Jehovah.

Yeah... tsy nahalala = tsy nanao firaisana ara-nofo an'i Jehovah == ratsy fanahy... bravo RBNIR maontina!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/04/2018 15:15

endriny

RBNIR
endriny
Dia lazao koa re ry RBNIR fa code ny hoe nakarina any an-danitra I Jesosy a. Satria tsy Lojika mihintsy ny hoe olona tsy manana elatra, tsy manana helicoptere no andeha hiakatra sy hisidina ny habakabaka.

Sady amin'izay hiakatra any anaty rahona tsy mitondra akanjo mafana sy oxygene. Tsy Lojika mihintsy fa code daholo ireo.

Code koa ny hoe Nitsangana tamin'ny maty I Jesosy satria tsy lojika mihintsy ny olona maty ho velona indray.

Ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra, ny fahagagana rehetra nataony dia nataony teo imason'ny vavolombelona maro....

Réel ny zavatra nitranga teo fa tsy iréel akory....


Ka raha misy vehivavy mitafy masoandro, moa ve tsy fahagagana izany, sa inona no idiran'ny lojika amin'izany?

Fa raha I Jesosy no mianakatra any an-danitra tsy misy raoplanina dia Fahaganana tsy roa aman-tany fa tsy lojika akory.

Mba amboary ihany rey olona ny fomba fijery sy fisainana fa Iomehezan'ny ankizy marina e

ka ilay izy afangaronao ny tena marina : ny hita ao amin'ny bokin'ny apokalipsy dia fahitana hitan'i Jaona (iréel)

Jesosy niakatra kosa tsy fahitana fa zavatra tena nisy (réel)...hitan'ny vavolombelona maro...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 16/04/2018 14:26
Dia lazao koa fa code re ry RBNIR ilay faminaniana nanao hoe: Indro ny virjiny hiteraka zazalahy

Fa kay izany I Maria tsy virjiny akory fa asa izay tian'ny mpaminany nolazaina tamin'izany?

Fa ianao ve mino sa tsy mino e ry RBNIR a

Tsy misy tsy hain'Atra tsy atao. Raha izay no volaza fa hitafy masoandro ny vehivavy dia vitany izany

Hamindra tendrombohitra sy manasaraka ranomasina aza vitany, sa lojika izany aminao. Hoe kapohina ny ranomasina dia misaraka. Tsy misy paompy tsy misy barazy.

Fa ity ianao mpitory ny finoana indray no toa mihambahamba araka ny voalazan'ny hira. Mino tapany

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/04/2018 16:20
RBNIRDia ilay heviny miafina (na ny code) dia ao anaty baiboly ihany no hitadiavana azy... ny vehivahy (ilazana fiangonana) ..

Eksodosy 22:17 Aza velomina ny vehivavy manana ody.

Ka ny "fiangonanareo" sy HRnrn ve ry RBNIR io "manana ody" io??


Levitikosy 18:18 Ary aza mampakatra vehivavy ho rafin'ny rahavaviny izay mbola velona.

Ka ny "fiangonanareo" sy HRnrn ve ry RBNIR io "mampirafy ny Leglizy" io??


Levitikosy 27:4 fa raha vehivavy, dia sekely telo-polo kosa no hataonao tombany.

Dia inona no hidiran'ny 1/10-karena itangosanareo sy Hrnrn ny olona ao @ fiangonanareo ao ry RBNIR? Sekely 30??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/04/2018 11:22

rhaj0
RBNIRDia ilay heviny miafina (na ny code) dia ao anaty baiboly ihany no hitadiavana azy... ny vehivahy (ilazana fiangonana) ..

Eksodosy 22:17 Aza velomina ny vehivavy manana ody.

Ka ny "fiangonanareo" sy HRnrn ve ry RBNIR io "manana ody" io??


Levitikosy 18:18 Ary aza mampakatra vehivavy ho rafin'ny rahavaviny izay mbola velona.

Ka ny "fiangonanareo" sy HRnrn ve ry RBNIR io "mampirafy ny Leglizy" io??


Levitikosy 27:4 fa raha vehivavy, dia sekely telo-polo kosa no hataonao tombany.

Dia inona no hidiran'ny 1/10-karena itangosanareo sy Hrnrn ny olona ao @ fiangonanareo ao ry RBNIR? Sekely 30??

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jaona 18:37)

Apetraho tsara aloha ny fanontaniana ianao v anisan'ireo rehetra avy amin'ny marina???? raha tsy anisany ianao dia tsy ho takatrao mihitsy ilay izy......ary dia tsy hiaino ny feony ianao ka dia ho lany andro hanazava eto fotsiny aho....

Io tahaka an'ilay hoe "nahalala" ny vadiny adama, raha avy amin'ny marina ny olona iray micomprendre avy hatrany fa tsy manisy ady hevitra satria fantany tsara fa ny teny ao anaty baiboly dia tokony ho maontina.....

Ka apetraho tsara aloha ny fanontaniana ianao ve avy amin'ny marina sa tsia????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/04/2018 12:17
Aleo azavaiko ihany sao tsy azon'i rhajo!

Raha avy amin'ny marina izao ianao dia avy dia mahafantatra fa olona no tiana lazaina ato anatin'ireto teny ireto fa tsy fiangonana...

Eksodosy 22:17 Aza velomina ny vehivavy manana ody.

Levitikosy 18:18 Ary aza mampakatra vehivavy ho rafin'ny rahavaviny izay mbola velona.

Levitikosy 27:4 fa raha vehivavy, dia sekely telo-polo kosa no hataonao tombany.

Ity indray kosa avy dia fantatra hoe fiangonana no lazaina ato....

« [Ny amin'ilay vehivavy janga (dia Babylona), izay nitaingina ny bibi-dia nivolon-jaky] Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tamiko nanao hoe: Avia aty; dia hasehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe, izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, » (Apokalypsy 17:1)


Ka apetraho tsara hoy aho ny fanontaniana....avy amin'ny marina v ianao sa tsia alohan'ny zavatra rehetra?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/04/2018 12:35
hi hi hi ... ilay Levitikosy dia tena hoe, vehivavy = fiangonana ry RBNIR aa.. Iana(re)o mampirafy @ fiangonana (katolika) rafivavinareo io notsipihan'ny Baiboly io.

Levitikosy 18:18 Ary aza mampakatra vehivavy ho rafin'ny rahavaviny izay mbola velona.

Fa dia firo any ho'a io pejy io izany ry RBNIR aa... Izaho indray ve hanakana anao @ izany ry RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 17/04/2018 14:16
Rehefa tsy ampy finoana ianao ry RBNIR dia milaza a

Fa sarety asiana afo avy ao am-bodiny aza nisidina ny habakabaka (Kalesy afo)

varatra nirefodrefotra aza afaka nanoratra didy folo

Tsy misy Lojika izany na iray aza

Vehivavy tsy nokasihin-dehilahy aza bevohoka

Kintana aza afaka misidina mitari-dalana ka tsy mijanona raha tsy eo ambony tranon'ondry

Jesosy aza nitsangana tamin'ny maty

Jesosy aza niakatra any an-danitra tsy misy raoplanina

Seza fiandrianana aza miantona ao ambony rahona ao, misy bevolom-bava mipetraka eo amboniny.

Vavahady volamena aza misiditsidina eny amin'ny habakabaka, andrasan-dry Paoly sy Petera (Ohatran'ny satelita)

Kanefa ianao tsy mino fa tsy Lojika indray ireo fa Code.

Esy aho e e,
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/04/2018 07:11
endriny
Vehivavy tsy nokasihin-dehilahy aza bevohoka

Io izao tokony hahatonga saina ny mpahay siansa ankehitriny hoe

Andriamanitra izany efa tany amin'ny 2000 taona lasa no efa nampahafantatra afaka atao tsara ny mampitondra vohoka vehivavy anankiray na dia tsy zanany aza ilay Izy (mère porteuse)

Maria ange ka mère porteuse fa tsy tompon'anaka ny tena marina e!

Ary ny mère porteuse tsy hoe izy no niconcevoire an'ilay zaza fa mitondra vohoka fotsiny ihany izy...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/04/2018 07:17
Dia raha olona misaina dia tokony hametraka fanontanina hoe ahoana ary no nahaizan'Andriamanitra izany nefa izany efa tany amin'ny 2000 taona lasa fa tsy vao hoe aingana akory....

Tahaka an'ilay hoe ahoana no nahafahan'i JEsosy nanao description exact ny scenario de destruction d'un galaxie par un trou noir???? nefa Izy efa tamin'ny 2000 taona lasa???

Dia apetrako re ny fanontaniana fa i Jesosy ange hoy aho no famantarana ho an'ny olombelona e! Avy amin'i Jesosy dia tokony ho resy lahatra ny olona amin'ny fisian'Andriamanitra...

Tsy hisy afaka hiala eo fa efa mihezaka Andriamanitra mampahafantatra ny zavatra rehetra ankehitriny....

« Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay. » (Jaona 14:8)
« Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray? » (Jaona 14:9)


Aza mitady izay tsy hitan'ny maso fa Jesosy jerena dia tokony ho hitanao ny Ray...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/04/2018 11:09
Maninona moa no avoakan'Andriamanitra izany rehetra rehetra izany ankehitriny?

Satria te hanaporofo amin'ny olona rehetra Izy fa io baiboly io dia tsy avy amin'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany....

Manamarina ity teny ity Andriamanitra...

« fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Petera 1:20)
« fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. » (2 Petera 1:21)


Izao no hafatra, rehefa mihezaka Andriamanitra manazava sy manome fahalalana nefa isika miziriziry tsy mandray, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe....

« Satria efa niantso Aho, fa nandà ianareo; Efa naninjitra ny tanako Aho, fa tsy nisy nitandrina; » (Ohabolana 1:24)
« Fa nolavinareo ny saina rehetra natolotro, Sady tsy nety nanaiky ny anatro ianareo: » (Ohabolana 1:25)
« Izaho kosa hihomehy, raha tonga ny fandringanana anareo; Handatsa Aho, raha tonga ny mahatahotra anareo. » (Ohabolana 1:26)
« Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza Ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, Ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, » (Ohabolana 1:27)
« Dia vao hiantso Ahy izy, fa tsy hamaly Aho; Dia vao hitady Ahy fatratra izy, fa tsy ho hitany Aho. » (Ohabolana 1:28)
« Satria nankahala ny fahalalana izy Ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah, » (Ohabolana 1:29)
« Tsy nekeny ny saina natolotro, Notsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra, » (Ohabolana 1:30)
« Dia hihinana ny vokatry ny alehany izy Ka ho voky ny fihendreny. » (Ohabolana 1:31)

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/04/2018 13:13
(1) Vehivavy tsy nokasihin-dehilahy aza bevohoka
(2) Vehivavy = fiangonana (araka ny lojika RBNIR)
(3) Lehilahy = Jesosy? sa Atra?

Donc : Ny fiangonana tsy nokasihana na tsy miaraka @ Jesosy azany mahavita azy.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 18/04/2018 14:04

RBNIR
endriny
Vehivavy tsy nokasihin-dehilahy aza bevohoka

Io izao tokony hahatonga saina ny mpahay siansa ankehitriny hoe

Andriamanitra izany efa tany amin'ny 2000 taona lasa no efa nampahafantatra afaka atao tsara ny mampitondra vohoka vehivavy anankiray na dia tsy zanany aza ilay Izy (mère porteuse)


Ny mpandala ny siansa ve no tokony ho tonga saina sa ianao?

Taiza no aha Lojikan'ny tamin'ny taona -1 hoe vehivavy tsy nokasin-dehilahy bevohoka.

Dia averiko indray raha mino ianao fa tanteraka izany tamin'izany? Lojika ve izany?

Dia mba diniho daholo ireo nolazaiko anao ireo fa raha mino ianao dia vitan'Atra ny hampitafy masoandro ny vehivavy.

Fa aza mino tapany, sy manao tsianjery masiso fotsiny
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/04/2018 14:45
Averiko ihany ny fanazavana,

Ireo fahagagana, ireo fahalalana, ireo fahendrena rehetra nampianarin'i Jesosy dia entina hanaporofoina amin'ny olona ankehitriny ny fisian'Andriamanitra...;

Jesosy no famantarana ny amin'ny fisian'Andriamanitra...

Jereo ato
http://forum.serasera.org/forum/message/m5a92e4d438b87#m5a9794c6395c8

Tsapan'Andriamanitra marina tokoa fa dia tena misy karazana olona tsy mino raha tsy misy porofo rhajo!

Ary raha ny marina dia ny ankamaroan'ny olona mihitsy no tena tahaka an'izay satria Andriamanitra moa tsy hita maso koa!!!

Noho izany dia nanapakevitra Andriamanitra ka niteny tamin'ny olona Izy hoe...

« Mangataha famantarana amin'i Jehovah Andriamanitrao; eny, mangataha na ho avy amin'ny lalina ambany, na ho avy amin'ny avo ambony. » (Isa.7:11)

Nasainy nangataka famantarana ny olona ny amin'ny fisiany..

Saingy natahotra ny haka fanahy Azy ny olona rhajo! « Fa hoy Ahaza: Tsy hangataka aho, fa tsy haka fanahy an'i Jehovah » (Isa.7:12)

Dia voatery IZY Andriamanitra no nanome ilay famantaraka...

« Dia hoy Isaia: Mihainoa ary, ny taranak'i Davida: Ataonareo ho zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona, No dia hanasatra an'Andriamanitro koa ianareo ? » (Isa.7:13)
« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo: Indro, hanan'anaka ny virijina* ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela**. [*Na: zazavavy][**Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra] » (Isa.7:14)

Ny famantarana nomeny dia zazalahy Izay hateraky ny virijiny...


Dia tanteraka ny fanomezana an'io famantarana io taty aoriana....

« ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy*; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. [*Jesosy = Jehovah no Mpamonjy] » (Mat.1:21)
« Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany* hoe: [*Gr. profeta dia olona voafidin'Andriamanitra ho mpilaza ny teniny] » (Mat. 1:22)
« Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela (Isa. 7. 14), izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra. » (Mat.1:23)
« Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony, dia nanao araka izay nandidian'ny anjelin'ny Tompo ary ka nampakatra ny vadiny. » (Mat.1:24)
« Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany Zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Jesosy. » (Mat.1:25)

JESOSY no Ilay famantarana nampanantenain'Andriamanitra....Rehefa mahita an'i JEsosy ny olona dia tokony iaiky fa tena misy marina tokoa Andriamanitra....

Hoy i Jesosy hoe : « Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray, dia ampy ho anay izay. » (Jao.14:8)
« Hoy Jesosy taminy: Izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va Aho, ry Filipo? Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray; koa ahoana no anaovanareo hoe: Asehoy anay ny Ray? » (Jao.14:9)

Fa inona avy no nataon'i JEsosy?
« Ary nanambara Azy ny vahoaka izay teny aminy, fony Izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. » (Jaona 12:17)

Nanangana olona tamin'ny maty i Jesosy


Ankoatran'izay dia....
« Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara. » (Matio 11:5)


Ary ny tena lehibe indrindra dia « Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana; » (1 Korintiana 15:16)
« ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo; » (1 Korintiana 15:17)

Nitsangana tamin'ny maty i Jesosy ary niseho tamina vavolombelona maro samihafa mba hanaporofona amin'ny olona fa tena misy marina tokoa Andriamanitra mpanangana amin'ny maty ary tsy lainga akory ny fitsanganana amin'ny maty fa tena marina tokoa...

koa aza variana mitady lavitra re fa Jesosy no famantarana ny amin'ny fisian'Andriamanitra e! Fantaro Jesosy dia ho Fantatrao ny Ray..

Ankehitriny dia mifidy olona vaovao Izy hanehoany ireo zava-miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ato amin'ity lohahevitra ity ny porofo fa JEsosy dia tsy olombelona otrantsika fa raha mbola tsy nisy telescope, video satelite sns, dia efa nasehony tamin'ireo mpianany taloha sahady amin'ny antsipirihiny ny fomba handevonan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany...

http://forum.serasera.org/forum/message/m5a79aef620deb/180#m5a968774234caValio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/04/2018 15:14
endrinyaza mino tapany, sy manao tsianjery masiso fotsiny

Toa mino ampahatelony na ampahadiminy na latsak'izany akoriny azany ry RBNIR.
REhefa "mino" dia "TSY mila manaporofo" ry RBNIR aa... inon'ar'ty.

jeux de mots sy tombatombana tsy mila porofo ary pensée mazika no fatao.

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/04/2018 15:39
Ny tenin'Andriamanitra no milaza fa Jesosy no famantarana fa tsy izaho akory
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/04/2018 15:53
rhaj0
Toa mino ampahatelony na ampahadiminy na latsak'izany akoriny azany ry RBNIR.
REhefa "mino" dia "TSY mila manaporofo" ry RBNIR aa... inon'ar'ty.

Ny tsy fahalalan'ny olona ny tenin'Andriamanitra no mahatonga ny olona hilaza izany...fa raha ny marina ireny fahagagana ireny dia nataon'Andriamanitra mba ho porofo hitarihana ny olona hino....

« Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny. » (Matio 11:21)
« Lozanao, ry Korazina! lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenona. » (Lioka 10:13)


Ny asa lehibe voalaza eo dia ireo fahagagana lehibe nataon'i Jesosy.....ary ny tanjona araka ireo teny ireo dia mba "hinoan'ny olona Azy ka hibebahan'ny olona...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/04/2018 15:55
yep... toa itony ataonao itony no fatao rehefa "mino" ry RBNIR aa...

(1) Ny tenin'Andriamanitra no milaza fa Jesosy no famantarana (lojikan-dRBNIR)
(2) Atra = Jesosy (lojikan-dRBNIR)
Donc : Ny Tenin'i Jesosy no milaza fa Jesosy no famantarana.

Tsy mila manontani-tena @ lojika hoe, aiza koa ny fitombenan'izany hoe, "Jesosy manamarina Jesosy izany", fa tonga dia inoy fotisny.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 19/04/2018 11:15

RBNIR
Averiko ihany ny fanazavana,

Ireo fahagagana, ...
Ny famantarana nomeny dia zazalahy Izay hateraky ny virijiny...
Dia tanteraka ny fanomezana an'io famantarana io taty aoriana....


Ka raha nanoratra tany aminao Atra fa: "Hisy vehivavy mitafy masoandro"

Dia maninona no tsy inoanao fa lazainao fa code. Kanefa, moa tsy izany ve no ho fahagagana lehibe.

Ny kintana an'apitrisany aza mbola hiraraka eto an-tany ho famantarana, ka tsy misy olona na dia iray ho faty akory amin'izany, fa samy hibanjina an'io famantarana io daholo ny ambany lanitra.

Ka ho ahy dia tsy misy Lojika mihintsy ny zavatra lazainao
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 24/04/2018 15:53
Dia inona indray izany ny code manaraka

Herinirina = Herim-pamonjena = Jesosy niverina
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 4 5 6 7 8 >  Farany