You are here: home > Forum

FANTARO NY AMPITSO IZAY HO AVY TSY HO ELA.....

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: FANTARO NY AMPITSO IZAY HO AVY TSY HO ELA.....
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
RBNIR - 23/03/2018 11:56
Azo atao tsara ny miady hevitra dia manaja ilay lohahevitra e! (matoa nasian'ny mpandrindra ny lohateny, lohahevitra sns....misy dikany....

Fa tsy hoe sovaly ny resaka nefa alika no entinao.....Olona nianatra ange isika rhajo e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/03/2018 13:40
RBNIRtsy hoe sovaly ny resaka nefa alika no entinao.

Justemà.. Stephen Hawking no resaka, nefa Herinirina no nentin'i RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/03/2018 13:48
rhaj0
RBNIRtsy hoe sovaly ny resaka nefa alika no entinao.

Justemà.. Stephen Hawking no resaka, nefa Herinirina no nentin'i RBNIR

Hoy aho hoe raha mba nino an'i Jesosy mantsy ingahy stephan hawking dia mba mety ho fantany ihany ny resaka momba ny trou noir izay nandaniany taona maro....


Dia ianao nitsotra tamin'ingahy gasy1zay fa théorie big bang izay mbola tsy hainao tsara no ianteheranao...


Dia suite logiquan'ilay resaka ilay izy fa tsy hoe akory.....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/03/2018 14:19
efa fantatra ihany ny "lojika"-nao ry RBNIR.
Io indray izao i Herinirina no tondroiko, dia valianao @ Gasy1zay. Nefa anie, ianao (sy Hrnrn) sy Gasy1zay koa toa mifanipaka gaigy ee..
Valio | Miverina eny ambony
bichette - 23/03/2018 14:44

rhaj0
Tanisao hoe izany "FAMANTARANA" izany ry Bichette. Na dia iray @ ireo "BETSAKA" fotsiny aza no velabelarinao eto, dia efa isaorana anao mialoha.


-----------------------------------------------------
vakio ao amin'ny MATIO 24 / 3 -

3 Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva Izy, dia nanatona Azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe: Lazao aminay izay andro hahatongavan’ izany, ary izay ho famantarana ny fihavianao sy ny fahataperan’ izao tontolo izao.

4 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mitandrema, fandrao hisy hamitaka anareo.

5 Fa maro no ho avy amin’ ny anarako hanao hoe: Izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany.

6 Ary handre ady sy filazana ady hianareo; koa mitandrema, aza matahotra; fa tsy maintsy ho tonga izany; nefa tsy mbola tonga ny farany.

7 Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana; ary hisy mosary sy horohorontany amin’ ny tany samy hafa.

8 Fa izany rehetra izany no fiandohan’ ny fahoriana.

9 Ary dia hatolony ho amin’ ny fahoriana hianareo ka hovonoiny; ary ho halan’ ny firenena rehetra hianareo noho ny anarako.

10 Ary amin’ izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy.

11 Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro.

12 Ary noho ny haben’ ny tsi-fankatoavan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavan’ ny maro.

13 Fa izay maharitra hatramin’ ny farany no hovonjena.

14 Ary hotorina amin’ izao tontolo izao ity filazantsaran’ ny fanjakana ity ho vavolombelona amin’ ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.

15 Koa raha hitanareo mitsangana ao amin’ izay fitoerana masina ny fahavetavetan’ ny fandravana, izay nampilazaina an’ i Daniela mpaminany (aoka hisaina izay mamaky izany),

16 dia aoka izay olona any Jodia handositra ho any an-tendrombohitra;

17 ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony;

18 ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany.

19 Ary lozan’ ny bevohoka sy ny mampinono amin’ ireo andro ireo!

20 Fa mivavaha hianareo mba tsy ho amin’ ny ririnina na ho amin’ ny Sabata no handosiranareo.

21 Fa amin’ izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe, izay tsy mbola nisy toa azy hatrizay niandohan’ izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony.

22 Ary raha tsy efa nohafohezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena; fa noho ny olom-boafidy dia hohafohezina izany andro izany.

23 Koa raha misy manao aminareo hoe: Indro, at? Kristy, na: Indro, ar?; aza mino hianareo.

24 Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny.

25 Indro, voalazako aminareo rahateo izany.

26 Ary amin’ izany, raha misy manao aminareo hoe: Indro, any an-efitra Izy, aza mankany hianareo; Indro, ao amin’ ny efi-trano Izy, aza mino.

27 Fa tahaka ny helatra avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fihavian’ ny Zanak’ olona.

28 Fa izay itoeran’ ny faty, dia any no hiangonan’ ny voromahery.

29 Ary raha vao afaka ny fahoriana amin’ ireo andro ireo, ny masoandro dia hohamaizinina, ary ny volana tsy hahazava; ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin’ ny lanitra hohozongozonina.

30 Ary amin’ izany andro izany dia hiseho eo amin’ ny lanitra ny famantarana ny Zanak’ olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin’ ny tany, ary hahita ny Zanak’ olona avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin’ ny rahon’ ny lanitra izy.

31 Ary amin’ ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin’ ireo ny olom-boafidy avy amin’ ny vazan-tany efatra hatramin’ ny faravodilanitra rehetra.32 Ary mianara ny fanoharana ny amin’ ny aviavy: Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona.

33 Dia tahaka izany koa hianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo am-baravarana Izy.

34 Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongan’ izany rehetra izany.

35 Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona.36 Fa ny amin’ izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin’ ny lanitra aza, [ary na ny Zanaka aza,] afa-tsy ny Ray ihany.

37 Fa tahaka ny andron’ i Noa, dia ho tahaka izany koa ny fihavian’ ny Zanak’ olona.

38 Fa tahaka ny tamin’ ny andro fony tsy mbola tonga ny Safo-drano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoaka ny ampakarina, mandra-pihavin’ ny andro izay nidiran’ i Noa tao amin’ ny sambo-fiara,

39 ary tsy fantany mandra-pihavin’ ny Safo-drano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fihavian’ ny Zanak’ olona.

40 Ary amin’ izany hisy roa lahy any an-tsaha; ny anankiray horaisina, ary ny anankiray havela.

41 Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoham-bary; ny anankiray horaisina, ary ny anankiray havela.

42 Koa amin’ izany miambena hianareo; fa tsy fantatrareo izay andro hihavian’ ny Tomponareo.

43 Nefa aoka ho fantatrareo izao: Raha fantatry ny tompon-trano ny fiambenana amin’ ny alina izay hihavian’ ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony hotamina.

44 Koa miomana kosa hianareo; fa amin’ izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ ny Zanak’ olona.

45 Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren’ ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin’ ny fotoana?

46 Sambatra izany mpanompo izany, raha avy ny tompony ka hahita azy manao izany.

47 Lazaiko aminareo marina tokoa: Hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy.

48 Fa raha manao anakampo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe: Maharitra ela ny tompoko,

49 ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin’ ny mpimamo,

50 dia ho avy ny tompon’ izany mpanompo izany amin’ ny andro izay tsy ampoiziny sy amin’ ny ora izay tsy fantany,

51 dia hotapahiny roa izy ka homeny anjara any amin’ ny mpihatsaravelatsihy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 23/03/2018 14:47
ito anie rehefa ny siantifika hono no miantehitra amin'ny theorien'ny namany dia normal sy mahazo tehaka, fa mody saromana amin'ny hoe work in progress le zavatra hita fa tsy takatry ny saina olombelona, fa ry zareo ngamba mihevitra fa ireo siantifika hatramizay tsy intelligent loatra raha tsy nahita irika mintsy hoe ahoana marina ny tena fandehan'ity univers ity fa mba theorie zany no ampionona tena e!

Dia ingahy Hawking ohatra dia anisan'ny maranintsaina amin'ny olombelona mpikaroka fa eh eh eh! mbola work in progress foana hono na dia nandany firy taona nikarokaroka tao aza izy e! Tsy manaiky mintsy ry zalahy hoe voafetra ny fahalalan'olombelona ka tsy hivaly zany ty work in progress-ny ty raha tsy Andriamanitra no manome ny fahalalana. Dia asa raha nanampotoana nibebahana izy iny na tsia.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/03/2018 15:53
bichette24 Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny.

Fanontaniana fa tsy takatro tsara ry Bichette:
1- rahefa "mitsangana" ilay "Kristy sandoka" dia ... maninona?

2- IZA ilay "Kristy sandoka"? Efa "misy" ve, na hoe, efa "nisy" ve?

3- inona tsara ilay "Famantarana" voalaza ao @ io Matio io, hoe milaza fa tonga ny Farany?

bichette14 Ary hotorina amin’ izao tontolo izao ity filazantsaran’ ny fanjakana ity ho vavolombelona amin’ ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.

Raha io "Fitoriana" io ilay "famantarana", dia tena TSY ho tratra mihintsy, TSy ho tonga intsony izzany ny Farany, satria dia ny inverse-ny mihintsy izao no mitranga. Ny Fivavahana mitombo isa betsaka satria misy mitory dia
- ny Silamo (mino an'i Allah, izay TSy Andrmntr'i Jesosy)
- Koa na ny Boudisma (izay tsy mino an'Andtrmna kristiana koa) azany dia miha-be client izaitsizy
- ny atheism (izay TSY mino an'Andmntra) moa dia efa eraky ny Oniversitia.. sy ny internety.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/03/2018 07:23

rhaj0
bichette24 Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny.

Fanontaniana fa tsy takatro tsara ry Bichette:
1- rahefa "mitsangana" ilay "Kristy sandoka" dia ... maninona?

2- IZA ilay "Kristy sandoka"? Efa "misy" ve, na hoe, efa "nisy" ve?

3- inona tsara ilay "Famantarana" voalaza ao @ io Matio io, hoe milaza fa tonga ny Farany?

bichette14 Ary hotorina amin’ izao tontolo izao ity filazantsaran’ ny fanjakana ity ho vavolombelona amin’ ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.

Raha io "Fitoriana" io ilay "famantarana", dia tena TSY ho tratra mihintsy, TSy ho tonga intsony izzany ny Farany, satria dia ny inverse-ny mihintsy izao no mitranga. Ny Fivavahana mitombo isa betsaka satria misy mitory dia
- ny Silamo (mino an'i Allah, izay TSy Andrmntr'i Jesosy)
- Koa na ny Boudisma (izay tsy mino an'Andtrmna kristiana koa) azany dia miha-be client izaitsizy
- ny atheism (izay TSY mino an'Andmntra) moa dia efa eraky ny Oniversitia.. sy ny internety.


Marina fa i bichette no iantefan'ny fanontanianao eto rhajo nefa misy hifandraisany amin'ny zavatra nambarako ery ambony ilay izy...

Ny kristy sandoka lazaina ao amin'ny matio 24 dia tsy iza fa ilay bibidia voalazan'ny apokalipsy 14 ihany,

Mbola tsy eo izy raha tsy efa tonga any amin'ilay hoe finoana tokana sisa (dia ny kristianina) no hinoan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany.

Kristianina ihany izy io ary tena mpivavaka be sy mpanao asa soa ary raha ny endrika ivelany tsy hisy hamantarana azy mihitsy hoe bibidia izy fa au contraire olona hiseho ho tena tsara fanahy be mhitsy...

Hiara miasa amin'ny nations unis izy amin'izany fotoana izany ary dia handresy lahatra an'ireo tompon'andraikitra rehetra ambonin'ny tany fa izy no tena irak'Andriamanitra (hanao fahagagana izy ary tena hanana pouvoir fa saingy tsy avy amin'Andriamanitra fa hery hafa mihitsy).

Rehefa resiny lahatra ireo filoha mpitondra ambon'ny tany amin'izany fotoana izany dia hanaiky ny sosokevitra hatolony...

Izy no hamolavola didy sy lalàna tokony hiainan'ny kristianina amin'izany fotoana izany ka n'iza n'iza tsy hanaiky an'ireo didy sy lalàna ireo dia raisina ho hérétiques daholo ary dia hoenjehiny sy hovonoiny.

Izao anefa, ny didy sy ny lalàna izay hapetrany dia hanova ireo didy natolotr'Andriamanitra..

Ohatra ny andro izay notondron'Andriamanitra hitsaharana ao amin'ny baiboly dia ny andro fahafito (ny azy kosa dia ny andro alahady no hatolony) sns......

Izay koa no tena fahotana mahafaty ataony (mipetraka amin'ny fitoeran'Andriamanitra) mahasahy manova ny didy izay napetrany.....

Araka ny fizarana nataoko tery ambony dia n'iza n'iza hiankohoka (hanaiky sy hankasitraka) ny fampianaran'io bibidia io dia ho very avokoa (na fidiny , na tsy fidiny)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/03/2018 07:38
Ny heloky ny bibidia dia izao avy:
- hahasahy hanova ny lalàna napetrak'Andriamanitra (mipetrka amin'ny fitoeran'Andriamanitra)
- Hampanenjika sy hampamono izay rehetra tsy manaiky hanaraka izany lalàna sy disy izany..Ireo filohampirenena no hanampy azy amin'izany fotoana izany....

Amin'ny mahakristianina azy anefa dia hitaona ny olona hino an'i Jesosy ihany izy.

Noho ireo heloka ireo dia izao no hanjo azy.....« Ary nosamborina ilay bibi-dia mbamin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany, izay nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibi-dia sady miankohoka eo anoloan'ny sariny; ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solifara izy roroa. » (Apokalypsy 19:20)

ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka (io ilay mpanao fahagagana miaraka aminy entina handresena lahatra ireo filohampirenena amin'izany fotoana izany) no hisantatra ny Afobe na ny farihy afo sy solifara (hatsipy velona any iziy roa ireo...

Ny mpanaradia (manaiky ny fampianarany mankasitraka ny hataony) dia izao no anjarany....

« Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, » (Apokalypsy 14:9)
« dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry; » (Apokalypsy 14:10)

Araho ato ny zavatra rehetra hataon'io bibidia io sy ny fanenjehana ary koa ny famonoana izay hataony

http://forum.serasera.org/forum/message/m514aa208c1588#m515151be811c2
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 25/03/2018 14:44
Ary sao dia ny fiangonana aza io bibidia mody manao teny malefaka sy mandambolambo io, Kanefa mamotika sy manjanaka hatrany anaty Fanahy.

Mody mitory Fitiavana sy Famindram-po kanefa manao valifaty mandrakizay doria amen.

Hitako ery ilay bibidia antsoina hoe domoina na voromailala atao haingo hoe Fanahy Masina.

Rehefa mijery ireo fiangonan-dehibe tany an-dafy aho dia saika voatemitra sarivongana dragona na biby mampatahotra daholo ny ety ivelany.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 25/03/2018 14:52
Fa ho avy tsy ho ela hono e. Afaka andro vitsivitsy amin’Atra = Afaka arivorivo taona @ Olombelona.

Ka tsy ho ela amin’ny ahoana moa
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/03/2018 02:07
Eo azany fa hiara-handihy @ Bibidia zany 'zahay eee...

Ny rediredin'i RBNIR h@ hoe, tena miakatra eny @ nations unis hono izao Kristianisma-ny izao... Fa tsy "fandaniana andro" araka ny filazan'i Bor2lais avy eny @ 3eme etage azy kosany anefa k'lou ny miresaka @ RBNIR, fa tena mampandihy akoriny azany an...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 26/03/2018 07:59
rhaj0
Ny rediredin'i RBNIR h@ hoe, tena miakatra eny @ nations unis hono izao Kristianisma-ny izao...

Aleo ny ho avy no hitsara azy rhajo a! mety ho sarotra inoana tokoa hoe filoha mpitarika fivavahana iray v hahavita handresy lahatra nation unis dia hahavita hampanenjika sy hampamono izay tsy mety manaiky ny didy sy ny lalàna hapetrany fa dia aleho hoy aho ny ho avy no hitsara azy,

Hoy aho hoe hanao fahagagana izy handreseny lahatra ireo filoha ireo amin'izany fotoana izany...

« Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibi-dia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mbamin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo alohan'ilay bibi-dia voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay feriny saiky nahafaty azy. » (Apokalypsy 13:12)
« Ary manao famantarana lehibe izy, ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona aza. » (Apokalypsy 13:13)
« Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena ary hatao eo imason'ny bibi-dia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibi-dia, izay voan'ny sabatra, nefa velona ihany. » (Apokalypsy 13:14)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/03/2018 13:29
Tena sérieux ry RBNIR, fa inona ny dikan'ireto fehezan-teny ireto :
ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, na koa ny kapoaky ny fahatezerany

Alefaso eto hoe ry RBNIR ny orijinaly @ teny frantsay ahitana hoe, mba ahoana koa azany no nandikan'Andrianaivoravelona ny boky tao. Tsihaitsihay mantsy
- na i Andrianaivoravelona no mirediredy fa nanandrana divay tao koa, dia tsy nahazaka, fa ny divay mantsy nampidirin'ny vazzaha niaraka t@ baiboly.
- na i John the Apostle izay nanoratra ny Apokalipsia no tena izy aminy...
- na dia tena ny mpamaky (izaho) koa no mila mamely kely mba hitovizan'ny tadi-dokanga ee..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/03/2018 03:22

rhaj0
Tena sérieux ry RBNIR, fa inona ny dikan'ireto fehezan-teny ireto :
ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, na koa ny kapoaky ny fahatezerany

Alefaso eto hoe ry RBNIR ny orijinaly @ teny frantsay ahitana hoe, mba ahoana koa azany no nandikan'Andrianaivoravelona ny boky tao. Tsihaitsihay mantsy
- na i Andrianaivoravelona no mirediredy fa nanandrana divay tao koa, dia tsy nahazaka, fa ny divay mantsy nampidirin'ny vazzaha niaraka t@ baiboly.
- na i John the Apostle izay nanoratra ny Apokalipsia no tena izy aminy...
- na dia tena ny mpamaky (izaho) koa no mila mamely kely mba hitovizan'ny tadi-dokanga ee..

Louis second no nandikana an'io ry rhajo a!
https://www.enseignemoi.com/bible/apocalypse-14-10.html

10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 27/03/2018 15:31
Rediredim-BNIR, ho avy tsy ho ela araka ny peta-drindrina ataon’ny Malaso.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/03/2018 15:37
vin de la fureur ee... coupe de sa colère ee... inona koa no dikan'izany.

Midika ve io hoe, rehefa tezitra Ibainina dia ampitezerany h@ divay sy ny kaopy??

Tena nandrabe ilay kisari-tenin'i John The Apostle eee.. dangidangitra ao lery dia miratata @ tsisy dikany ao. Bon dié...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/03/2018 15:47
Vako indray ary ny martin bible ao amin'io rohy io ihany e!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/03/2018 15:47
0 Celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints Anges, et devant l'Agneau.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/03/2018 17:29
Dia tena TSISY DIKANY aloha ireo @ (teny) Malagasy.. na hoe amiko moa izany ee..

mba mahita sari-teny (ataon'ny Ntaolo) ihany aho, fa raha izany "divay sy kaopy TEZITRA" izany dia tena n'importe quoi.

Sa ahoana no mba fandraisan'i RBNIR an'ireo "divay sy kaopy" ireo ee... raha izay hozy Luis Second sy Martin sy Andrinaivoravelona ?
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany