You are here: home > Forum

"Il se passe quelque chose au centre de la Galaxie"

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : tena conseil d'amis ity ry endriny a! sao dia mba ...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 11 12 13 14 > 
RBNIR - 15/03/2018 15:38
tena conseil d'amis ity ry endriny a! sao dia mba hanenina amin'izany eo re e!

Tsy maniry loza aho (izaho aza malahelo be) fa araka ilay teny ao amin'ny Oha.1:23-31 ery ambony ange tena misy fetrany ny famindrapon'Andriamanitra e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 15/03/2018 16:41
Fa tsy takatr'i RBNIR moa ny "champ de gravitation" (an'ilay izy) fa dia avelao eo izany ny resaka.

Fa dia hiara-hivanitika @ Endriny aho izany, @ ilay hoe
endrinyKa aleo aloha hiraraka eto an-tany ny kitana roa na telo araka ny nolazain’i Jesosy dia hibebaka aho e

1- rehefa hiraraka ilay voalohany, dia izay aho vao handeha hampanjaitra robe lava fotsy. Fa toa ataoko salopette ny ahy fa izany robe izany toa manjary mikirazorazo ny zavatra, tsofin'ny rivotra ao, ka ngo dia voan'ny sovoka ao HONO

2- rehefa midoboka ilay faharoa, dia mbola manam-potoana mipasoka aho izany eee... Ka ao @ Baiboly ao, tsikaritro in-1 mandeha fa hoe, mila atao vonona voapasoka HONO ny robe lava fotsy.

3- rehefa mikarapoka eto ilay fahatelo, dia izay aho izany vao ndeha mba hiaraka hanipy tanana any an-danitra miaraka @ RBNIR ee... Izaho kosa aloha tsy hanakapokapoka loha @ rindrina, na hiankohokohoka hihinana tapis, fa ny tanana no atsipitsipy ee.. YMCA io
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/03/2018 06:36

rhaj0
Fa tsy takatr'i RBNIR moa ny "champ de gravitation" (an'ilay izy) fa dia avelao eo izany ny resaka.

Fa dia hiara-hivanitika @ Endriny aho izany, @ ilay hoe
endrinyKa aleo aloha hiraraka eto an-tany ny kitana roa na telo araka ny nolazain’i Jesosy dia hibebaka aho e

1- rehefa hiraraka ilay voalohany, dia izay aho vao handeha hampanjaitra robe lava fotsy. Fa toa ataoko salopette ny ahy fa izany robe izany toa manjary mikirazorazo ny zavatra, tsofin'ny rivotra ao, ka ngo dia voan'ny sovoka ao HONO

2- rehefa midoboka ilay faharoa, dia mbola manam-potoana mipasoka aho izany eee... Ka ao @ Baiboly ao, tsikaritro in-1 mandeha fa hoe, mila atao vonona voapasoka HONO ny robe lava fotsy.

3- rehefa mikarapoka eto ilay fahatelo, dia izay aho izany vao ndeha mba hiaraka hanipy tanana any an-danitra miaraka @ RBNIR ee... Izaho kosa aloha tsy hanakapokapoka loha @ rindrina, na hiankohokohoka hihinana tapis, fa ny tanana no atsipitsipy ee.. YMCA io

Tsy maninona fa aleo ny ho avy no hitsara azy rhajo a!

Saingy conseil hoy aho aza dia variana mihomehy eo fa saintsaino ihany ireto teny voasoratra ireto...

« Ry kely saina, mandra-pahoviana no hitiavanareo ny fahadalana, Sy hifalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana, Ary hankahalan'ny adala ny fahalalana? » (Ohabolana 1:22)
« Miverena ianareo hihaino ny fananarako; Indro, haidiko aminareo ny fanahiko, Ary hampahafantariko anareo ny teniko. » (Ohabolana 1:23)
« Satria efa niantso Aho, fa nandà ianareo; Efa naninjitra ny tanako Aho, fa tsy nisy nitandrina; » (Ohabolana 1:24)
« Fa nolavinareo ny saina rehetra natolotro, Sady tsy nety nanaiky ny anatro ianareo: » (Ohabolana 1:25)
« Izaho kosa hihomehy, raha tonga ny fandringanana anareo; Handatsa Aho, raha tonga ny mahatahotra anareo. » (Ohabolana 1:26)
« Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza Ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, Ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, » (Ohabolana 1:27)
« Dia vao hiantso Ahy izy, fa tsy hamaly Aho; Dia vao hitady Ahy fatratra izy, fa tsy ho hitany Aho. » (Ohabolana 1:28)
« Satria nankahala ny fahalalana izy Ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah, » (Ohabolana 1:29)
« Tsy nekeny ny saina natolotro, Notsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra, » (Ohabolana 1:30)
« Dia hihinana ny vokatry ny alehany izy Ka ho voky ny fihendreny. » (Ohabolana 1:31)

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/03/2018 14:14
Dia aleo tohizana ny resaka ry RBNIR fa inona koa ary 'ty...

Dia rahefa mihivotrivotra ny tontolo, rehefa mitroka ny pilaneta Latera sy ny étoile Masoandro ilay atao hoe Trou noir, dia ... tena TSISY ahiana io, aza misy matahora, fa i Jesosy, avy eny @ "rahon'ny lanitra", i Jesosy dia mitazona ny Latera tsy ho very eee...

Na mirarak'ompana azany ny "kintana", tsy hay io hoe objet celeste inona k'lou, fa dia rahefa miraraka eto @ Latera ireo "kintana" ireo, dia ... afaka miery ao @ Leglizy daholo HONO, fa io no "tranon'Andrmntra".

Fa dia ho avy i Jesosy, avy eny ambonin'ny soavaly tokanifiny, mitarika kalesa, hanao navette mankany @ ilay "galaksia vaovao", itondrany ireo "mino".
Manomboka lalovany voalohany ny any Dago, hamonjena an'i RBNIR sy Herinirina, izay ilay voafidiNY manokana.
Zahay aty Kanada @ io mihanahana fotsiny, tsisy Leglizy hierana, satria ny Leglizy aty efa tsy izy intsony fa efa lasa filokana Lotto.


IZAY MANANA IMAZINATION, AOKA HI-IMAZINER !!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/03/2018 14:58

rhaj0
Dia aleo tohizana ny resaka ry RBNIR fa inona koa ary 'ty...

Dia rahefa mihivotrivotra ny tontolo, rehefa mitroka ny pilaneta Latera sy ny étoile Masoandro ilay atao hoe Trou noir, dia ... tena TSISY ahiana io, aza misy matahora, fa i Jesosy, avy eny @ "rahon'ny lanitra", i Jesosy dia mitazona ny Latera tsy ho very eee...

Na mirarak'ompana azany ny "kintana", tsy hay io hoe objet celeste inona k'lou, fa dia rahefa miraraka eto @ Latera ireo "kintana" ireo, dia ... afaka miery ao @ Leglizy daholo HONO, fa io no "tranon'Andrmntra".

Fa dia ho avy i Jesosy, avy eny ambonin'ny soavaly tokanifiny, mitarika kalesa, hanao navette mankany @ ilay "galaksia vaovao", itondrany ireo "mino".
Manomboka lalovany voalohany ny any Dago, hamonjena an'i RBNIR sy Herinirina, izay ilay voafidiNY manokana.
Zahay aty Kanada @ io mihanahana fotsiny, tsisy Leglizy hierana, satria ny Leglizy aty efa tsy izy intsony fa efa lasa filokana Lotto.


IZAY MANANA IMAZINATION, AOKA HI-IMAZINER !!!!

Ary dia tena voarain'i rhajo tsara mihitsy marina tokoa ange izy izany e!

Afaka ny mba ho isan'ireo miankanjo fotsy lava ianao RAHA METY ANIO...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/03/2018 15:35
ka tena mila anaovana fanazarana kely izany ny evacuation ry RBNIR aa...

Dia nareo izany ry RBNIR tokony mba efa vonona daholo ao @ Leglizy, dia mba mandalo dia mandroaka anareo fotsiny i Jesosy. Ngo dia mbola misy kevokevoka any, ka tara nareo, satria mbola misy mitapy mipasoka ny robe lava fotsy, nefa efa hoe, aina ity hozy Irainimanonja.

Dia hitako ery i RBNIR manao volontaire ho aide-chauffeur, ka hoe: "ajanony indray etsy @ kihon-dalana ry Jesosy fa mbola haka an'i Madama aa...". Nefa anie ny "kintana" mbola mitohy "miraraka" (toa ny avandra).

Dia rahoviana nareo vao ho tonga aty Kanada raha izany ry RBNIR????
Rahoviana tokoany vao ho tonga aty ny soavaly tarihin-kalesan'i JEsosy???
Tena mba mitalaho aminao aho ry RBNIR...

IZAY MANANA IMAZINATION, AOKA HI-IMAZINER !!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/03/2018 06:17
1 Asiana tombokase ny olona hovonjena hanavahana azy amin'ny hafa...« Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin'Andriamanitra, Izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. » (Efesiana 4:30)

2 Ireny tombo-kase ireny no hamantaran'ny anjely ireo olona voafidy...« Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany* efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.[*Gr. rivotra] » (Matio 24:31)

3 Tsy ny olona no mampiakatra ny tenany fa ampiakarina izireo....(ny moyen de locomotion tsy voateny mazava)...« ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka; dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. » (1 Tesaloniana 4:17)

4 Amin'izany fotoana izany dia mety ny rahalahinao, na ny vadinao miray fandriana aminao mety ho tavela fa ianao hiakatra....na ny mifanohitra amin'izany...

« Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany hisy roa lahy miray fandriana; ny anankiray horaisina, ary ny anankiray havela. » (Lioka 17:34)
« Hisy roa vavy miara-mitoto vary; ny anankiray horaisina, ary ny anankiray havela. » (Lioka 17:35)

Rahoviana izany no hitranga? « Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, [ary na ny Zanaka aza,] afa-tsy ny Ray ihany. » (Matio 24:36)
« Fa tahaka ny andron'i Noa, dia ho tahaka izany koa ny fihavian'ny Zanak'olona. » (Matio 24:37)
« Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny Safo-drano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoaka ny ampakarina, mandra-pihavin'ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo-fiara, » (Matio 24:38)
« ary tsy fantany mandra-pihavin'ny Safo-drano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fihavian'ny Zanak'olona. » (Matio 24:39)

Ho tampoka amin'ny olona ny fiavian'izany...

Torohevitra miomana dieny izao dia tsy ho isan'ireo hotapohana ianao ary tsy ho isan'ireo havela..
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/03/2018 14:27

mouah ha ha.. mampome be ilay "tombokase". Raisina à la lettre ve izy io ry RBNIR sa raisina parabaolina aaa??

Toa raisinao à la lettre, ary mieritreritra ianao fa hisy tatouage tampoka eo ny tampi-kandrinao ao an...

Nareo izany anie ry RBNIR ka tena vendrana beuh ee.. sa i Andrmntra no heverinao fa vendrana beuh??

Tena TSY mila izany "tombokase" izany re ry RBNIR izao Andrmntra (imazinera) izao vao hahalala fa ity ho raofiNY handeha kalesa, ary ity iavonavonaNY dia avelaNY ho endasin'i Satana ao a....

ntss... averina indray raha toa ka tsy mety mi-click @ RBNIR:

Raha (misy) Andrmntra izy, dia TSY mila "tombokase".


Sa nasian'Andmntra "tombokase" koa teo an-tapikandrin'i Jesosy t@ izy teo @ hazo fijaliana??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/03/2018 14:30

rhaj0

mouah ha ha.. mampome be ilay "tombokase". Raisina à la lettre ve izy io ry RBNIR sa raisina parabaolina aaa??

Toa raisinao à la lettre, ary mieritreritra ianao fa hisy tatouage tampoka eo ny tampi-kandrinao ao an...

Nareo izany anie ry RBNIR ka tena vendrana beuh ee.. sa i Andrmntra no heverinao fa vendrana beuh??

Tena TSY mila izany "tombokase" izany re ry RBNIR izao Andrmntra (imazinera) izao vao hahalala fa ity ho raofiNY handeha kalesa, ary ity iavonavonaNY dia avelaNY ho endasin'i Satana ao a....

ntss... averina indray raha toa ka tsy mety mi-click @ RBNIR:

Raha (misy) Andrmntra izy, dia TSY mila "tombokase".


Sa nasian'Andmntra "tombokase" koa teo an-tapikandrin'i Jesosy t@ izy teo @ hazo fijaliana??

Mbola tsy namaritra mazava aho aloha hoe inona ilay tombokase....fa milaza fotsiny aho hoe asiana tombokase ny olona hovonjena mba iavahany amin'ny hafa...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/03/2018 14:32
rhaj0
Raha (misy) Andrmntra izy, dia TSY mila "tombokase".


Ka tsy Izy no manangona mivantana fa ireo anjely no irahiny (mba vakio tsara ny teny rhajo a!)...

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/03/2018 17:05
F'angaha tsy Jesosy indray no avy maka anareo ry RBNIR?
Dia hoe i Jesosy no mitondra ny 7 milliards de voisins (na ny ampahany @ ireo) ho any @ ilay "galaksia vaovao", araka ny filazan'i RBNIR.

Kay izany ny Anjely marobe indray HONO no manao bemidina eraky ny elakelan-trano, mitady ireo manana "tombokase" eo an-tampi-kandriny.

Dia tsy mila miandry an'i RAmatoa RBNIR mipasoka ny robe lava fotsy izany, fa kay, hisy Anjely koa HONO ho avy aty Kanada ohatra.


ka ampirisiho ao azany i Hrnrn hanao ny simulation an'ilay evacuation ry RBNIR aaa...

hoe mivorivory daholo izany nareo ao @ Leglizin'I Hrnrn. Hoe assurer-na fa raha miraraka ilay kintana faha-3 ohatra, dia efa tokony efa ao daholo miandry ny Anjely an..

Dia avy eo ahoana? Ka tsy fantatra ny kalesa ho entin'ireto ANjely, dia mila velomina izany ny Ikarus-n'ny FIBATA taloha, hitondrana ny mpanao robe lava fotsy an-100 mankeny Antsonjombe ohatra?

Dia avy eny Antsonjombe, tena hisy vaissseau spatiale izay handraisan'i JEsosy en personne ny voafidiNY rehetra, ho entiny hikisaka any @ ilay "galaksia vaovao", araka ny filazan'i RBNIR...

izay ilay izzzy io an?


IZAY MANANA IMAZINATION, AOKA HI-IMAZINER !!!!
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 19/03/2018 19:26
Ny ahy ilay fasambrnay ao atsinanitrano izao no mahamaika ahy
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/03/2018 05:49
rhaj0
F'angaha tsy Jesosy indray no avy maka anareo ry RBNIR?

Aza maika hamaly hoy aho fa mba vakio ilay post mba tsy hitenitenenana foana tahaka izao sao hihomehezan'ny olona...

Izao no voasoratra...

Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany* efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.[*Gr. rivotra] » (Matio 24:31)

Haniraka ny anjeliny izy ary hanonin'ireo (ireo = anjely) Grammaire indray izany e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/03/2018 13:53
esy e ry RBNIR..
- Teo ry RBNIR mivazavaza @ izao "ho avy toa ny mpangalatra" izao Andrmntra izao
- Izao indray "ho avy toa ny mpanao bemidina" izao Anjely izao.

Tsindritsindrohan-dry RBNIR fotsiny izay mampetimety ny teoriany ao anaty BAiboly ao, tsy fantatr'i RBnIr akoriny hoe, IZA no nanoratra ny Efessehanina, na hoe, IZa no niteny ilay "toa ny mpangalatra", fa mi-pli-vava tsy ampiheverena eny @ feo mafy fotsiny dia ... hotry ny hoe, mety foana io ee...

Fa dia izay izany ny ao @ imazination-dRBNIR ao ee...
Ary dia ampirisihina koa ny ahfa rehetra @ ilay hoe:

IZAY MANANA IMAZINATION, AOKA HI-IMAZINER!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/03/2018 08:06

rhaj0
esy e ry RBNIR..
- Teo ry RBNIR mivazavaza @ izao "ho avy toa ny mpangalatra" izao Andrmntra izao
- Izao indray "ho avy toa ny mpanao bemidina" izao Anjely izao.

Tsindritsindrohan-dry RBNIR fotsiny izay mampetimety ny teoriany ao anaty BAiboly ao, tsy fantatr'i RBnIr akoriny hoe, IZA no nanoratra ny Efessehanina, na hoe, IZa no niteny ilay "toa ny mpangalatra", fa mi-pli-vava tsy ampiheverena eny @ feo mafy fotsiny dia ... hotry ny hoe, mety foana io ee...

Fa dia izay izany ny ao @ imazination-dRBNIR ao ee...
Ary dia ampirisihina koa ny ahfa rehetra @ ilay hoe:

IZAY MANANA IMAZINATION, AOKA HI-IMAZINER!!!


Aleo azavaina tsara ary e,

« Ary raha tonga ny Zanak'olona amin'ny voninahiny, arahin'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny Izy; » (Matio 25:31)

Ho avy Izy saingy tsy Izy irery fa arahin'ny anjely rehetra.

dia tsy hoe Izy no manangona mivantana fa ireo anjely no irahiny hanangona...

Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany* efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.[*Gr. rivotra] » (Matio 24:31)

Ny anjely anefa tsy hahafantatra hoe iza no hangonona raha tsy eo ilay tombokase izay manavaka ny voavonjy sy ny tsy voavonjy,

Efa mba miclic amin'izay ary v i rhajo sa???
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/03/2018 12:40
Dia tena mi-click ry RBNIR fa misaotra. Jereo fa nanao ezaka lehibe mihintsy aho mamintina ilay fahazoako azy. Fa dia confirmer-o hoe ry RBNIR ny tsirairay @ ireo andalana tanisaiko ireo.

1- Rahefa miraradraraka (toa ny avandra sa voatsinefy) iny ny "kintana", dia izay ilay "fambara" fa manomboka ny farany.

2- Dia "ho avy tahaka ny mpangalatra" ny Zanak'olona amin'ny voninahiny, arahin'ny anjely

3- Dia ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny manana "tombokase" (eo antampi-kandriny).

4- Ka dia iny izany ny Anjely no maka ny tsirairay izay "voafidiNY" avy ao @ lava-tranony ao, ary dia entiny eo ambony elatra voromailalany ilehio. Sahala @ t@ ireny krizim-balala ireny, fa @ ity, ny Lanitra dia feno Anjely fotsy, mibaby olom-boafidiNY manao robe lava fotsy

5- Dia iny zareo no misidina ho eny @ "rahon'ny lanitra", dia mamonjy hipetraka eo ambanin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny

6- Dia eo @ "rahon'ny lanitra" eo izany, dia mihaohao eo AMBONY rahona fotsy ny:
- Ny Zanak'olona, sy ny volombava fotsy eny ambony seza fotsy
- anjely fotsy, manan'elatra fotsy, mikopakopaka manodidina
- ry RBNIR sy ny tariny manao akanjo robe lava fotsy, misy tombokase ny tampi-kandriny

7- Dia @ io izany, asa raha effa mijanona ny "kintana miraraka", satria izay moa no "sitrapony". Ary dia eto no manomboka ilay "Fitsarana Farany", hoe iza marina no handray ny vaisseau spatiale, ary iza no ajanona, averina hikindingy any @ Latera

8- Ary dia manainga @ izay nareo rehetra izay voafidiNY farany ireo, ao @ ilay vaisseau spatiale, ho any @ ilay "galaksia vaovao", araka ny filazan'i RBNIR ao @ teoriany azy izay

9- ny ao AMBANY ao kosa, dia efa misokaka @ izay ny Tany, ary lavaka mangotagotaka no misy, ary dia ho trohina any ireo olon-TSY-mboafidiNY tavela teo, miaraka @ ireo nanao kidaondrano niakatra nefa kay tsy "tena izy", atositosiky ny Devoly sy Satana @ fourchette ao, ngo dia misy mitsoaka

10- rehefa en sécurité any @ ilay "galaksia vaovao" (an-dRBNIR) iilay vaisseau spatiale, misy ny olom-boafidiNY manao robe lava fotsy, voahodidin'anjely fotsy ary i Andmntra mihintsy no mi-saofera avy eo @ seza fiandrihanany, dia izay vao mihetsika @ izzay ny Trou Noir, ary dia trohiny izay tavela eo, dia ny Latera izay feno mpanota ao anatiny, voahodidina Devoly sy Satana.


Izay ilay izy an??... Confirmer-o hoe ry RBNIR ireo points 10 ireo.
Tena mba mitalaho aminao ahoIZAY MANANA IMAZZINATION, AOKA HI-IMAZINER!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/03/2018 13:57

rhaj0
Dia tena mi-click ry RBNIR fa misaotra. Jereo fa nanao ezaka lehibe mihintsy aho mamintina ilay fahazoako azy. Fa dia confirmer-o hoe ry RBNIR ny tsirairay @ ireo andalana tanisaiko ireo.

1- Rahefa miraradraraka (toa ny avandra sa voatsinefy) iny ny "kintana", dia izay ilay "fambara" fa manomboka ny farany.

2- Dia "ho avy tahaka ny mpangalatra" ny Zanak'olona amin'ny voninahiny, arahin'ny anjely

3- Dia ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny manana "tombokase" (eo antampi-kandriny).

4- Ka dia iny izany ny Anjely no maka ny tsirairay izay "voafidiNY" avy ao @ lava-tranony ao, ary dia entiny eo ambony elatra voromailalany ilehio. Sahala @ t@ ireny krizim-balala ireny, fa @ ity, ny Lanitra dia feno Anjely fotsy, mibaby olom-boafidiNY manao robe lava fotsy

5- Dia iny zareo no misidina ho eny @ "rahon'ny lanitra", dia mamonjy hipetraka eo ambanin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny

6- Dia eo @ "rahon'ny lanitra" eo izany, dia mihaohao eo AMBONY rahona fotsy ny:
- Ny Zanak'olona, sy ny volombava fotsy eny ambony seza fotsy
- anjely fotsy, manan'elatra fotsy, mikopakopaka manodidina
- ry RBNIR sy ny tariny manao akanjo robe lava fotsy, misy tombokase ny tampi-kandriny

7- Dia @ io izany, asa raha effa mijanona ny "kintana miraraka", satria izay moa no "sitrapony". Ary dia eto no manomboka ilay "Fitsarana Farany", hoe iza marina no handray ny vaisseau spatiale, ary iza no ajanona, averina hikindingy any @ Latera

8- Ary dia manainga @ izay nareo rehetra izay voafidiNY farany ireo, ao @ ilay vaisseau spatiale, ho any @ ilay "galaksia vaovao", araka ny filazan'i RBNIR ao @ teoriany azy izay

9- ny ao AMBANY ao kosa, dia efa misokaka @ izay ny Tany, ary lavaka mangotagotaka no misy, ary dia ho trohina any ireo olon-TSY-mboafidiNY tavela teo, miaraka @ ireo nanao kidaondrano niakatra nefa kay tsy "tena izy", atositosiky ny Devoly sy Satana @ fourchette ao, ngo dia misy mitsoaka

10- rehefa en sécurité any @ ilay "galaksia vaovao" (an-dRBNIR) iilay vaisseau spatiale, misy ny olom-boafidiNY manao robe lava fotsy, voahodidin'anjely fotsy ary i Andmntra mihintsy no mi-saofera avy eo @ seza fiandrihanany, dia izay vao mihetsika @ izzay ny Trou Noir, ary dia trohiny izay tavela eo, dia ny Latera izay feno mpanota ao anatiny, voahodidina Devoly sy Satana.


Izay ilay izy an??... Confirmer-o hoe ry RBNIR ireo points 10 ireo.
Tena mba mitalaho aminao ahoIZAY MANANA IMAZZINATION, AOKA HI-IMAZINER!!!

Misy filaharany tokoa (tahaka ny hoe rahoviana no homaizina marina io masoandro io, rahoviana no hiraraka ety marina ny kintana, rahoviana marina tokoa vao hita fa tonga i Jesosy sy ny anjeliny....

Fa mbola tsy nozaraiko teto ary aza mbola manao déduction aloha fa diso daholo rhajo a!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/03/2018 13:59
Rahoviana marina no ampiakarina ny olona voafidy , rahoviana ny olona tsy voafidy no hotsaraina, rahoviana ny bibidia no atsipy anaty farihy afo, rahoviana no hatsipy anaty farihy afo ny devoly sy ny tany sns...

Tena misy filaharany fa mbola tsy nozaraina e!!

Aza maika manao déduction an! diso be daholo raha vao olona tsy nianatra tsara no manao déduction eo....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/03/2018 14:24
indice kely fotsiny....« Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany hisy roa lahy miray fandriana; ny anankiray horaisina, ary ny anankiray havela. » (Lioka 17:34)

Alina hoy ilay teny (ao anatin'ny aizina tanteraka no ho tonga Izy sy ny anjeliny.

Efa tsy misy masoandro intsony rehefa tonga i Jesosy sy ny anjeliny (maizina izao tontolo izao (afats 'i Jesosy sy ny mpanaradia Azy ary koa ireo olona manana ilay Tombokase...;

Ny sisan'izay.....hitomany ao anaty aizina ao avokoa.....« Indro Izy avy amin'ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, Amena. » (Apokalypsy 1:7)

Raha tianao dia hanokafantsika lohahevitra hafa mihitsy ilay filaharany....fa somary lavalava ihany an!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/03/2018 14:29
indice kely hafa koa....« Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo an-kavananao, Dia tsy hihatra aminao izany » (Salamo 91:7)
« Hijery maso fotsiny ianao,Ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. » (Salamo 91:8)

Mbola samy eto daholo na ny voavonjy na ny tsy voavonjy rehefa ho tonga ireo loza be ireo an!

Saingy hanana fiarovana manokana ireo voavonjy amin'izany fotoana izany.....

Efa nitranga izany tany amin'ny tany egypte (vakio ny loza folo nahazo ny egyptianina fa ny zanak'Israely tsy naninona fa ny zanaky ny egyptianina ihany no tratran'ireo loza folo...

Vakio ny Eksodosy toko faha 7 ka hatramin'ny toko faha 12..
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 11 12 13 14 >