You are here: home > Forum

Afaka miova ve ny finoana?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : [quote=endriny]Fa raha mbola tsy nahita Atra aho s...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 3 4 5
rhaj0 - 11/12/2017 20:04
endrinyFa raha mbola tsy nahita Atra aho sarotra ho ahy no anonofy Atra miteny. Mety hoe feon'i Mopera vazaha no henoko ao

RAha vao misy imazination mahare "feo" izay mampetimety ny baolinany ao dia tonga dia akapok'i Rakrisy ho Atra HONO ee.. na dia feo-na Mopera vazaha marina ilay izy tao.

Raha vao TSY mampetimety, ohatra ho'a hoe feon-kisoa kendaina na feon'apondra mivaralila, tonga dia Devoly HONO ee...

Nefa anie mety Atra no manao feo-kisoa na feon'apondra fa mba "mitsapa" toetra azy ao ee..
Ary ny Devoly no manao feo-na Mopera vazaha ao an-tsofiny ao eee..
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 12/12/2017 11:06
Mba tsy anaovana fieritreretana anjorony dia ity ny Tenin'Andriamanitra manambara ilay resaka fanonofisana, hita ao amin'ny Joela 3 :

1 [Ny amin'ny handatsahana ny Fanahy Masina, sy ny hitsarana ny firenena rehetra] Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lahiantitrareo hanonofy, ary ny zatovonareo hahita fahitana;
2 Ary na dia ny mpanompolahy sy ny mpanompovavy aza dia handatsahako ny Fanahiko amin'izany andro izany.
3 Ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy et? amin'ny tany Aho, dia rà sy afo ary setroka mitankosina.
4 Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho rà, alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina.
5 Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra; Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisy sisa afaka, araka izay efa voalazan'i Jehovah, ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa-mandositra.


Na io faminaniana, na io nofy, na io fahitana dia samy firesahan'Andriamanitra amin'ny olombelona.

Tsy imazinasio io fa misy ary io avokoa no nahatonga ny Baiboly hisy hevi-dalina tsy heverin'ny ntaolo tsy nahalala sy ny olona miseho ho besaina manao an'Andriamanitra tsy misy ankehitriny.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 3 4 5