You are here: home > Forum

Iza no tena mpanaradia an'i Kristy

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Iza no tena mpanaradia an'i Kristy
Valiny : 45
Pejy:  1 2 3 > 
jajajaly - 30/07/2012 12:02
Rehefa avy nanasitrana olona maro i Jesosy dia tian'izy ireo hijanona foana teo aminy. Tsy fanasitranana sy fanaovana fahagagana anefa no zava-dehibe taminy sy ny anto-diany teto an-tany, fa inona? Hoy ny navaliny an'ireo nitazona azy :«Tsy maintsy mitory ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra any amin’ny tanàna hafa koa aho, fa izany no nanirahana ahy.» Lioka 4:43
Inona ny nanirahan'Andriamanitra an'i Jesosy?
Izao no asa lehibe nankinin'i JEsosy ny Tena mpanara-dia azy izay mitohy fa tsy natsahatra mandram-pahatonga ny farany " Ary hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.
.» MATIO 24:14.
Ilay zava-dehibe no atao mandram-pahatonga ny farany!!

Rehefa avy nahazo ny fahefana rehetra i Jesosy dia misy asa indray hiarahany amin'ireo TENA mpanaradia azy, inona io? HOy i Jesosy
"Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina. 20 Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary homba anareo foana aho, mandra-pahatongan’ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity.» Matio 28:10
Momba an'iza ary i Jesosy? Tsy an'ireo izay manao mpianatra ny olona ve?

Misy manao tsikera hoe malaka be ilay mitory resahina eto. Ireto anefa misy fanontaniana hamantarana ny tena izy:
- Inona ilay hafatra ho torina?
- Aiza ilay faritra itoriana?
- Ahoana ilay fomba fitory?Valio | Miverina eny ambony
Tefigasy - 30/07/2012 12:23
Tadidio fa alohan'ny nanirahan'i Jesoa ny mpianatra ho any amin'izao tontolo izao dia nampahafantariny tsara an'ireto mpianany ireto aloha ny momba Azy:
Mark.8:29 : "Ary Jesosy nanontany azy hoe : Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza ? dia namaly Petera ka nanao taminy hoe : Ianao no Kristy"
Jao.20:28 : "Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe : Tompoko sy Andriamanitro !"

Rehefa izay dia hoy indray ny Tompo raha nanambara izay mety ho famantarana hanaraka ny mpianany na ireo lazaina ho kristianina ankehitriny :
Maraka.16:17-18 "Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy; handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny."
Jaona.13 : 35 : "Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo."
...

Ary ireo no nirahiny mba ho any amin'izao tontolo izao fa tsy ny olona izay MBOLA TSY NANDRAY AZY HO TOMPO SY ANDRIAMANINY AKORY! Tsy ny olona izay rehetra mitory akory no atao hoe mpanara-dia an'i Jesoa, satria hita miharihary fa efa maro ankehitriny ny mpaminany sandoka mitondra boky kely maro karazana etsy sy eroa, mamitaka ny maro, misalotra ny ho kristianina nefa raha hametrahan'ny Tompo ny fanontaniana hoe ataonao ho iza moa aho, dia tsy ireo valiteny eo ambony ireo no hamaliany azy fa zavatra hafa mihitsy !
Vita tompoko
Valio | Miverina eny ambony
jajajaly - 30/07/2012 13:15
Misaotra fa tsy mahavaly na iray aza ilay fanontaniana! Ny fanasitranana sy fiteny tsy fantatra indray , hiarahan-tsika midinika eo amin'ny lohahevitra etsy ambany. Nefa mba efa nanontany tena ve ianao hoe nahoana taty afara no tsy nirahin'i Jesosy, na notakin'i Jesosy tamin'ny mpianany intsony ireo fa fitoriana sy fampianarana sisa no hiarahan'i Jesosy amin'ny mpianany mandrampahatongan'ny farany? Tsy mila valiny!!

- Inona ilay hafatra ho torina?
- Aiza ilay faritra itoriana?
- Ahoana ilay fomba fitory?

Ireto misy ohatra fahita matetika (Modely ity):

- Inona ilay hafatra ho torina?
"Zaho taloha dia nangalatra! nijangajanga! ..., rehefa nandray an'i Jesosy aho dia lasa..; dia mijoro vavolombelona..."

- Aiza ilay faritra itoriana?
Ao am-piangonana, na eny amin'ny toerana be olona

- Ahoana ilay fomba fitory?
Olona maromaro no miaraka dia...

Ohatra fotsiny io, fa hoatr'izao marina ve ilay tian'i Jesosy atao.Valio | Miverina eny ambony
Tefigasy - 30/07/2012 13:24
Ny lohahevitra mipetraka dia hoe : Iza no tena mpanaradia an'i Kristy
Ny fanontaniana telo apetrakao eo ambany dia tsy misy hifandraisany amin'izany lohahevitra izany na dia kely akory aza.
Ny fijoroana vavolom-belona, ny fandehanana any ampiangonana, ny olona maromaro miara-dia , ... sy izay rehetra mbola mety ho ambaranao manaraka eto dia tsy midika mihitsy fa Kristy no arahiny !
Tsy niteny taminao aho hoe nirahina hanao ireo famantarana ireo ny mpanaradia an'i Kristy. Mahaiza mamaky tsara fa ny nambarako dia hoe ireo no famantarana hanaraka izay mino.

Raha ireo fanontaniana telo ireo no tianao ho valiana sy ilainao valiny dia afaka ovainao ny lohahevitra, ohatra hoe: ny fomba fitoriana

Mahaiza ary mametraka lohahevitra amin'ny manaraka mba hirindrany tsara dia hahazo valin-teny mifanaraka amin'izay tianao hahatongavana ianao !
Valio | Miverina eny ambony
universal - 30/07/2012 21:19
Citation
Misy manao tsikera hoe malaka be ilay mitory resahina eto. Ireto anefa misy fanontaniana hamantarana ny tena izy:
- Inona ilay hafatra ho torina?
- Aiza ilay faritra itoriana?
- Ahoana ilay fomba fitory?


Araky ny fahalalanay azy aloha dia i Kristy = fitiavana e ary izy no làlana sy fahamarinana. Ary namoaka didy vaovao izy dia ny ifankatiavantsika e ary ny fanarahantsika izany no ahalalana fa mpianany isika, ary rehefa tia ny fahavalontsika isika dia izay no tena izy e, fa raha ny olona tiantsiaka ihany no tiantsika dia mitovy amin'ny...isika

Ka inona ary ny hafatra ho toriana?
Heverinay fa ny fanehoam-pitiavana no tokony atao fa ny vava tokony akombona satria arakaraky ny mahamaro ny mpitory no mahabetsaka ny fifandira-kevitra ary mitarika any amin'ny fitsitokotokona amin'ny fiangonana maro samy hafa ary miafara amin'ny fifanenjehana sy fifankahalana mihitsy aza indraindray.

Matthieu 6
6 - Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
7 - En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.


Aiza ny faritra itoriana?
Arak'io toko sy andininy eo ambony ny io, tsy voatery eny ankalamanjana ianao no mitory fa ao anaty efitranonao ianao no manao vavaka am-pitiavana ny mpiara-belona aminao dia efa voarain'Andriamanitra izany.

Spirituellement votre....
Valio | Miverina eny ambony
jojo3t - 31/07/2012 06:57

Tefigasy
Tadidio fa alohan'ny nanirahan'i Jesoa ny mpianatra ho any amin'izao tontolo izao dia nampahafantariny tsara an'ireto mpianany ireto aloha ny momba Azy:
Mark.8:29 : "Ary Jesosy nanontany azy hoe : Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza ? dia namaly Petera ka nanao taminy hoe : Ianao no Kristy"
Jao.20:28 : "Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe : Tompoko sy Andriamanitro !"

Rehefa izay dia hoy indray ny Tompo raha nanambara izay mety ho famantarana hanaraka ny mpianany na ireo lazaina ho kristianina ankehitriny :
Maraka.16:17-18 "Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy; handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny."
Jaona.13 : 35 : "Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo."
...

Ary ireo no nirahiny mba ho any amin'izao tontolo izao fa tsy ny olona izay MBOLA TSY NANDRAY AZY HO TOMPO SY ANDRIAMANINY AKORY! Tsy ny olona izay rehetra mitory akory no atao hoe mpanara-dia an'i Jesoa, satria hita miharihary fa efa maro ankehitriny ny mpaminany sandoka mitondra boky kely maro karazana etsy sy eroa, mamitaka ny maro, misalotra ny ho kristianina nefa raha hametrahan'ny Tompo ny fanontaniana hoe ataonao ho iza moa aho, dia tsy ireo valiteny eo ambony ireo no hamaliany azy fa zavatra hafa mihitsy !
Vita tompoko
Mialatsiny amin'ny namana raha mivantana loatra ity teniko ity, nefa koa tsy amim-pahatezerana akory no ilazana azy fa mba hieritreretana, "Tsy mahalala an'Andriamanitra enao" ary "tsy mahalala an'i Jesosy".

Ao anaty lohahevitra ihany ity satria ahoana moa no hanarahanao ny dian'i Kristy na hoe maha-mpanaradia an'i Kristy anao nefa ny teniny ary tsy harahinao ary ny Rainy ary tsy hajainao. VAKIO ity :

Efa maro be tsy voatanisa ny andininy noresahina teto fa vitsivitsy ihany no omeko anao, dia amin'ny manaraka, aza mionona amin'ny andininy iray fotsiny, fa halalino ny tenin'Andriamanitra manontolo, raha te hanaradia an'i Kristy marina enao :

Matio 6 : 9 : Rainay izay any an-danitra... Iza no nasain'i Jesosy nivavahany mpianany?
Jaona 20 : 17 : Ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo aho... Iza no Andriamanitra nolazainy eo?
Jaona 17 : 1-3 : nivavaka i Jesosy : Ray ô... ny mianatra anao ilay hany Andriamanitra tokana sady marina... Nivavaka tamin'iza Jesosy, dia nantsoina hoe iza ny Rainy ary firy?
1 Kor 11 : 3 : Andriamanitra no lohan'i Kristy... ? Mazava io.
Jaona 10 : 36 ; Matio 16 : 15-17 : nilaza i Jesosy fa izy no zanak'Andriamanitra.

Ianaro sy diniho aloha ny tenin'i Jesosy mahakasika azy sy ny Rainy, fa raha tsy hainao tsara ny momba azy, tsy afaka hanaradia azy enao, ary tsy hanampy anao mihitsy ny Rainy izay tsy fantatrao.

Rehefa hainao tsara izy, izay enao vao manaraka ity didy nomeny ny mpanaradia azy ity :
Matio 28 : 19,20 : Mandehana mitory sy mampianatra...
Valio | Miverina eny ambony
Tefigasy - 31/07/2012 08:09

Miala tsiny amin'ny mpanokatra ny lohahevitra fa mivaona tanteraka izy ity satria nisy nanodina ilay lohahevitra !

jojo3t
Mialatsiny amin'ny namana raha mivantana loatra ity teniko ity, nefa koa tsy amim-pahatezerana akory no ilazana azy fa mba hieritreretana, "Tsy mahalala an'Andriamanitra enao" ary "tsy mahalala an'i Jesosy".lol, ekeko fa tsy mahalala ilay andriamanitra tompon'ilay gourou-anareo tokoa aho, raha tsy diso aho mantsy toa FM ilay olona namadika ny baibolin'ny kristianina avy amin'ny traduction 'le nouveau monde" ary andriamanitra hafa mihitsy no toriany sy ambarany ao.
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 31/07/2012 10:09
Fitoriana hoe?

Hono hoy aho!!!
I Jodasy Iskariota nga moa tsy mpanara-dia an'i Kristy tamin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly?
i Ananiasy sy Safira (Asa 5) nga moa tsy mpanara-dia an'i Kristy niaraka tamin'ireo Apostoly amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly?

Averiko foana fa tsy ampy raha ny fahalalana an'Andriamanitra fotsiny, tsinontsinona ny fitoriana raha entina amin'ny saina sy ny fahalalana ary ny fampianaram-piangonana, Jesosy anie natao Batisa, nilatsahan'ny Fanahy masina vao nitory e! torak'izany koa ireo Apostoly, ny Fanahy Masina no nanome ny fahalalana noentiny nitory fa tsy hoe niakatra tany an-danitra i Jesosy ka naniraka azy dia tonga ry zareo dia lasa fa tsy maintsy mbola niandry ny filatsahan'ny Fanahy Masina.

Mila manana an'i Jesosy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina isika namana mba hanoro antsika ny fahalalana rehetra entina hitory ny tenin'Andriamanitra.
Valio | Miverina eny ambony
jojo3t - 31/07/2012 10:50
Mila an'i Jesosy tokoa isika, satria izy no nandidy sy mitarika ny asa fitoriana maneran-tany mandram-pahatonga ny farany, ary niteny izy fa hahazo ny fanahy masina ireo manantateraka izany amin'ny fomba ankasitrahan'Andriamanitra, i Jodasy sy ry Ananiasy dia mpitory sy nahatoky tokoa, saingy nivadika ka izay no naharatsy fiafara azy.

Namana tefigasy, tsy fantatro hoe iza le gourou na FM lazainao, fa ny fandikatenin'ny monde nouveau dia mazava tsara ary i Jehovah Andriamanitra no resahiny ao, sao dia traduction du monde ailleur ary no hitanao, io no porofo ary vao maika mitombina ilay tsy fahalalanao an'Andriamanitra.
Valio | Miverina eny ambony
Tefigasy - 31/07/2012 11:19
jojo3t
Namana tefigasy, tsy fantatro hoe iza le gourou na FM lazainao, fa ny fandikatenin'ny monde nouveau dia mazava tsara ary i Jehovah Andriamanitra no resahiny ao, sao dia traduction du monde ailleur ary no hitanao, io no porofo ary vao maika mitombina ilay tsy fahalalanao an'Andriamanitra.

Afaka ambarako eto tokoa ny C.V. an'i Charles Taze Russell raha mila ianao, raha mbola tsy fantatrao ihany koa. Izy aloha no haiko hatreto fa sefon'ny gourou-anareo, saingy ny hanambara an'i Kristy sy hahatonga anao handray Azy ho Tompo sy mpamonjinao no tena mahamaika ahy sy ny tanjoko fa tsy izany loatra akory. Ary izay no nanehoako anao ny fandikana vilana misy ao anatin'io "la traduction du nouveau monde " io
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 31/07/2012 11:26

jojo3t
Ary niteny izy fa hahazo ny fanahy masina ireo manantateraka izany amin'ny fomba ankasitrahan'Andriamanitra,


iza amin'ireo olona naminany diso (1914,1925,1975) ireo no lazainao fa manana ny fanahiNY? ny Fanahy Masina ve no mampandainga azy ireo?

Aiza no misy toko sy andininy milaza fa izay rehetra mandeha mitory etsy sy eroa dia mahazo ny Fanahy Masina ho azy eny?

Omeko ohatra fotsiny ianao.
Rehefa tonga ny fotoana fivorianareo rehefa Alahady na andro hafa, dia efa misy "thème" voafetra avy any amin'ny Tilikambo any USA no tsy maintsy dinihina,fampianarana efa voaomana sy voafehy no omena ka mihinana fotsiny sisa no asanareo.

Ny fiangonana manana ny Fanahy Masina dia tsy misy programme voafetra mialoha izany, alohan'ny itoriana teny ny Mpitandrina dia mangataka amin'i Jesosy ny bitsiky ny Fanahy Masina ny amin'ny teny hozaraina amin'ny mpino. Tena ijoroako aminao fa "à jour" foana ny sakafo omen'Andriamanitra ny Olony. Oviana izao ianao no mba nangataka tamin'i Jehovah hoe: mba tariho ny Fanahy Masinao aho fa handeha hanao fitoriana, tsia tsy manao izany ianao fa efa misy "thème" omena anao dia iny no tsy maintsy tantarainao amin'olona.

Raha fintiniko dia tsy mitovy ny olona mihevitra fa manana ny Fanahy Masina kanefa mandeha amin'ny jerin'ny tenany ihany sy ny olona manana ny Fanahy Masina ka tarihin'ny Fanahy Masina.Valio | Miverina eny ambony
jojo3t - 31/07/2012 11:27

Tefigasy
jojo3t
Namana tefigasy, tsy fantatro hoe iza le gourou na FM lazainao, fa ny fandikatenin'ny monde nouveau dia mazava tsara ary i Jehovah Andriamanitra no resahiny ao, sao dia traduction du monde ailleur ary no hitanao, io no porofo ary vao maika mitombina ilay tsy fahalalanao an'Andriamanitra.

Afaka ambarako eto tokoa ny C.V. an'i Charles Taze Russell raha mila ianao, raha mbola tsy fantatrao ihany koa. Izy aloha no haiko hatreto fa sefon'ny gourou-anareo, saingy ny hanambara an'i Kristy sy hahatonga anao handray Azy ho Tompo sy mpamonjinao no tena mahamaika ahy sy ny tanjoko fa tsy izany loatra akory. Ary izay no nanehoako anao ny fandikana vilana misy ao anatin'io "la traduction du nouveau monde " io

Diso avy hatrany enao namana, ary tsy chef i CT Russell fa nitantana ny birao tamin'zany fotoana zany, ary tsy fantatrao hoe inona no novana taty aoriana momba ny fitantanana, ary tsy hevitry ny rahalahy Russell no nataony tao fa raha hainao tsara araka ny filazanao azy, dia tokony ho fantatrao mazava hoe nanahaka ny modelin'iza i Russell, ary nampiasa baiboly ve izy tamin'zay rehetra nolazainy. Raha te hijery ny marina enao dia midira ao amin'ny "www.watchtower.org", na "www.jw.org", aza misalasala miditra ao, tsy olona velively no zava-dehibe aminay, fa ny fampianaran'ny baiboly, ary ny dikan-teny ao amin'ny traduction du monde nouveau dia tsy misy diso na iray aza, lazainao fa diso, satria tsy mety aminao ilay hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy, ireo andininy maro be nomeko momba an'i Jesosy izay tsy hitanao anefa raha mbola tianao haverina dia dikan-teny katolika sy protestanta no nanomezana azy teto, izay midika fa mitovy ihany ny baiboly fa ny eritreritrao no tsy mety aminy.
Valio | Miverina eny ambony
Tefigasy - 31/07/2012 11:35
jojo3t >> Tsy mahagaga ahy io valin-teninao io ary efa nampoiziko ary manaporofo fa tsy ny fitoriana an'i Krsity ny anareo no tanjona fa fitoriana fiangonana ihany ! Fananiako napetraka io anaran'olona io mba hahitako izay tena mahamaika anao. Dia soava-dia miaraka amin'ny "la traduction du nouveau monde" zany e ! lol
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 31/07/2012 12:02

didi10

jojo3t
Ary niteny izy fa hahazo ny fanahy masina ireo manantateraka izany amin'ny fomba ankasitrahan'Andriamanitra,


iza amin'ireo olona naminany diso (1914,1925,1975) ireo no lazainao fa manana ny fanahiNY? ny Fanahy Masina ve no mampandainga azy ireo?

Aiza no misy toko sy andininy milaza fa izay rehetra mandeha mitory etsy sy eroa dia mahazo ny Fanahy Masina ho azy eny?

Omeko ohatra fotsiny ianao.
Rehefa tonga ny fotoana fivorianareo rehefa Alahady na andro hafa, dia efa misy "thème" voafetra avy any amin'ny Tilikambo any USA no tsy maintsy dinihina,fampianarana efa voaomana sy voafehy no omena ka mihinana fotsiny sisa no asanareo.

Ny fiangonana manana ny Fanahy Masina dia tsy misy programme voafetra mialoha izany, alohan'ny itoriana teny ny Mpitandrina dia mangataka amin'i Jesosy ny bitsiky ny Fanahy Masina ny amin'ny teny hozaraina amin'ny mpino. Tena ijoroako aminao fa "à jour" foana ny sakafo omen'Andriamanitra ny Olony. Oviana izao ianao no mba nangataka tamin'i Jehovah hoe: mba tariho ny Fanahy Masinao aho fa handeha hanao fitoriana, tsia tsy manao izany ianao fa efa misy "thème" omena anao dia iny no tsy maintsy tantarainao amin'olona.

Raha fintiniko dia tsy mitovy ny olona mihevitra fa manana ny Fanahy Masina kanefa mandeha amin'ny jerin'ny tenany ihany sy ny olona manana ny Fanahy Masina ka tarihin'ny Fanahy Masina.


Mila valiny azafady namana Jojo3T
Valio | Miverina eny ambony
jajajaly - 31/07/2012 16:03
Hamaliako an'i Didy10 etsy ambony!!

Ny vavolombelon'i Jehovah dia tsy mpaminany akory, raha nahitana olona nifoka sigara ohatra taloha dia nialany miandalana izany rehefa fantany fa tsy mety, raha nahitana Lakroi ohatra ny Tilikambo tamin'ny voalohany tany, efa tsy izany intsony izao, miova mihatsara araka ny fotoana sy ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra. Asehon’ny Baiboly fa ampian’i Jehovah hahatakatra tsikelikely ny fikasany ny mpanompony. "Fa ny lalan’ny marina kosa dia tahaka ny hazavan’ny maraina izay mihamazava mandra-pitataovovonan’ny andro". Ohab. 4:18 ( Jaona 16:12) Tsy nahazo ny hevitr’izay rehetra nosoratany, ohatra, ireo mpaminany nanoratra boky ao amin’ny Baiboly. (Dan. 12:8, 9; 1 Pet. 1:10-12) Niaiky koa ny apostolin’i Jesosy Kristy fa betsaka ny zavatra mbola tsy takany. (Asa. 1:6, 7; 1 Kor. 13:9-12) Milaza anefa ny Baiboly fa hitombo be ny fahalalana ny marina, amin’ny «fotoanan’ny farany.»  «Ry Daniela ô, hazòny ho zava-miafina ny teny ary asio tombo-kase ny boky, mandra-pahatongan’ny fotoanan’ny farany. Maro no handinika lalina, ka hitombo be ny tena fahalalana.»Dan. 12:4
Midika izany fa tsy maintsy hahitsy izay hevi-diso taloha. Manetry tena ny Vavolombelon’i Jehovah ka manaiky izany fanitsiana izany.

1914: Marina io ary voaporofo ara-baiboly (Hanaovy loahevitra raha mety)
1925 / 1975 : Neken’ny TJ fa nisy ny fahadisoana, saingy tsy ny Tenin’Andriamanitra mihitsy no diso. Koa tsy nisy antony hahavery fanantenana azy, na hampiraviravy tanana azy eo amin’ny asa fampahafantarana amin’ny olona fa ny Fanjakan’Andriamanitra no hany fanantenan’ny olombelona.


Valio | Miverina eny ambony
jojo3t - 01/08/2012 06:44

Tefigasy
jojo3t >> Tsy mahagaga ahy io valin-teninao io ary efa nampoiziko ary manaporofo fa tsy ny fitoriana an'i Krsity ny anareo no tanjona fa fitoriana fiangonana ihany ! Fananiako napetraka io anaran'olona io mba hahitako izay tena mahamaika anao. Dia soava-dia miaraka amin'ny "la traduction du nouveau monde" zany e ! lol
Ny vavolombelon'i Jehovah, dia ny ahafantaran'ny olona azy maneran-tany, dia ny fitoriana ny vaovao tsara dia ny fanjakan'Andriamanitra, ny sorom-panavotan'i Kristy, ary ny fampianaran'izy ireo dia fantatry ny maro fa miorina amin'ny baiboly, ka mahagaga ahy namana satria enao irery zao no mahita eto fa fiangonana no torian'izy ireo fa tsy ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mijoro ho vavolombelona mandainga ve enao namana amin'zany? Ary tsy efa tonga ao aminao ve ny fankahalana sy fanenjehana raha izany? Enao moa tsy fantatro hoe aiza no mivavaka, tsy zai no zava-dehibe fa afaka mandinin-tena ve enao hoe inona no ahafantaran'ny olona anareo maneran-tany?
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 01/08/2012 08:10

jajajaly
Hamaliako an'i Didy10 etsy ambony!!

Ny vavolombelon'i Jehovah dia tsy mpaminany akory, raha nahitana olona nifoka sigara ohatra taloha dia nialany miandalana izany rehefa fantany fa tsy mety, raha nahitana Lakroi ohatra ny Tilikambo tamin'ny voalohany tany, efa tsy izany intsony izao, miova mihatsara araka ny fotoana sy ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra. Asehon’ny Baiboly fa ampian’i Jehovah hahatakatra tsikelikely ny fikasany ny mpanompony. "Fa ny lalan’ny marina kosa dia tahaka ny hazavan’ny maraina izay mihamazava mandra-pitataovovonan’ny andro". Ohab. 4:18 ( Jaona 16:12) Tsy nahazo ny hevitr’izay rehetra nosoratany, ohatra, ireo mpaminany nanoratra boky ao amin’ny Baiboly. (Dan. 12:8, 9; 1 Pet. 1:10-12) Niaiky koa ny apostolin’i Jesosy Kristy fa betsaka ny zavatra mbola tsy takany. (Asa. 1:6, 7; 1 Kor. 13:9-12) Milaza anefa ny Baiboly fa hitombo be ny fahalalana ny marina, amin’ny «fotoanan’ny farany.»  «Ry Daniela ô, hazòny ho zava-miafina ny teny ary asio tombo-kase ny boky, mandra-pahatongan’ny fotoanan’ny farany. Maro no handinika lalina, ka hitombo be ny tena fahalalana.»Dan. 12:4
Midika izany fa tsy maintsy hahitsy izay hevi-diso taloha. Manetry tena ny Vavolombelon’i Jehovah ka manaiky izany fanitsiana izany.

1914: Marina io ary voaporofo ara-baiboly (Hanaovy loahevitra raha mety)
1925 / 1975 : Neken’ny TJ fa nisy ny fahadisoana, saingy tsy ny Tenin’Andriamanitra mihitsy no diso. Koa tsy nisy antony hahavery fanantenana azy, na hampiraviravy tanana azy eo amin’ny asa fampahafantarana amin’ny olona fa ny Fanjakan’Andriamanitra no hany fanantenan’ny olombelona.Tsara ny Tompo

Ny zavatra mahafinaritra aloha dia hita fa mifankatia tokoa ianareo ka tohizo, tsara koa rehefa mahay mi"reconnaitre" fa nanao fahadisoana.
Ny fanontaniana mipetraka dia mandra-pahoviana indray no hisy fanitsiana vaovao ao amin'ny fiangonana satria izay vao hita fa diso? dia ireo olona maty talohan'ny nahatongavan'ny "fahamarinana" izany ahoana?

Milaza ianao fa tsy mpamimany ny TJ!
Marina izany satria tsy misy mpaminany mahay maminany raha tsy avy amin'ny Fanahy Masina ihany, Calcul, kajikajy no niainganan'ny ho fotom-pampianarana ary ny filalaovana chiffre dia mahafinaritra anareo mihitsy.

Mbola tsy tara namana a! ny fampianarana tsy misy kilema dia marina hatrany am-boalohany ka hatrany am-parany fa tsy misy fanitsiana isaky ny mihetsika, mivavaha amin'Andriamanitra amin'ny fieritreretana madio, midira ao amin'i Jesosy dia raiso ny Fanahy Masina fa handova ny fanjakan'ny lanitra ianao. Mbola tsy tara!!!
Valio | Miverina eny ambony
jojo3t - 01/08/2012 09:40

didi10

jajajaly
Hamaliako an'i Didy10 etsy ambony!!

Ny vavolombelon'i Jehovah dia tsy mpaminany akory, raha nahitana olona nifoka sigara ohatra taloha dia nialany miandalana izany rehefa fantany fa tsy mety, raha nahitana Lakroi ohatra ny Tilikambo tamin'ny voalohany tany, efa tsy izany intsony izao, miova mihatsara araka ny fotoana sy ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra. Asehon’ny Baiboly fa ampian’i Jehovah hahatakatra tsikelikely ny fikasany ny mpanompony. "Fa ny lalan’ny marina kosa dia tahaka ny hazavan’ny maraina izay mihamazava mandra-pitataovovonan’ny andro". Ohab. 4:18 ( Jaona 16:12) Tsy nahazo ny hevitr’izay rehetra nosoratany, ohatra, ireo mpaminany nanoratra boky ao amin’ny Baiboly. (Dan. 12:8, 9; 1 Pet. 1:10-12) Niaiky koa ny apostolin’i Jesosy Kristy fa betsaka ny zavatra mbola tsy takany. (Asa. 1:6, 7; 1 Kor. 13:9-12) Milaza anefa ny Baiboly fa hitombo be ny fahalalana ny marina, amin’ny «fotoanan’ny farany.»  «Ry Daniela ô, hazòny ho zava-miafina ny teny ary asio tombo-kase ny boky, mandra-pahatongan’ny fotoanan’ny farany. Maro no handinika lalina, ka hitombo be ny tena fahalalana.»Dan. 12:4
Midika izany fa tsy maintsy hahitsy izay hevi-diso taloha. Manetry tena ny Vavolombelon’i Jehovah ka manaiky izany fanitsiana izany.

1914: Marina io ary voaporofo ara-baiboly (Hanaovy loahevitra raha mety)
1925 / 1975 : Neken’ny TJ fa nisy ny fahadisoana, saingy tsy ny Tenin’Andriamanitra mihitsy no diso. Koa tsy nisy antony hahavery fanantenana azy, na hampiraviravy tanana azy eo amin’ny asa fampahafantarana amin’ny olona fa ny Fanjakan’Andriamanitra no hany fanantenan’ny olombelona.Tsara ny Tompo

Ny zavatra mahafinaritra aloha dia hita fa mifankatia tokoa ianareo ka tohizo, tsara koa rehefa mahay mi"reconnaitre" fa nanao fahadisoana.
Ny fanontaniana mipetraka dia mandra-pahoviana indray no hisy fanitsiana vaovao ao amin'ny fiangonana satria izay vao hita fa diso? dia ireo olona maty talohan'ny nahatongavan'ny "fahamarinana" izany ahoana?

Milaza ianao fa tsy mpamimany ny TJ!
Marina izany satria tsy misy mpaminany mahay maminany raha tsy avy amin'ny Fanahy Masina ihany, Calcul, kajikajy no niainganan'ny ho fotom-pampianarana ary ny filalaovana chiffre dia mahafinaritra anareo mihitsy.

Mbola tsy tara namana a! ny fampianarana tsy misy kilema dia marina hatrany am-boalohany ka hatrany am-parany fa tsy misy fanitsiana isaky ny mihetsika, mivavaha amin'Andriamanitra amin'ny fieritreretana madio, midira ao amin'i Jesosy dia raiso ny Fanahy Masina fa handova ny fanjakan'ny lanitra ianao. Mbola tsy tara!!!
Hamaliako ny namana didi10, efa mitatao-vovonana izao ny andro araka ilay fiposaky ny andro lazain'ny baiboly, mazava tsara sy tsy misy diso ny fahazahoana ny zava-drehetra, asa enao na mba efa nitsidika ireo adiresy nomena anao, na nionona tamin'izao fotsiny fa tsy niditra sy nampitaha.

Faharoa : sao dia tsy fantatrao ary ny atao hoe "mpaminany", zao raha tsy hainao, ny mpaminany dia mahazo hafatra manokana avy amin'Andriamanitra mba hanambara mialoha na hilaza zavatra hitranga, dia ireo voalaza ao amin'ny baiboly ireo, ny TJ kosa dia tsy mpaminany, fa milaza ireo zavatra voambaran'ny faminaniana ao amin'ny baiboly, ary ny faminaniana ao baiboly dia nanome daty ny baiboly, toy ny hoe 70 taona, pentekosta taona 33 T.K na taona A.K, 37 taona AL, sns..., ireo dia sarotra ny mahazo azy raha tsy tena mandalina tsara mihitsy enao, ary tsy kajikajy tsy misy dikany io, fa ilaina ny mamoaka azy mba hisian'ny porofo fa tanteraka na marina ny faminanian'ny baiboly toy ny nandravana an'i Babylona fahiny, ny amin'ny andro lehiben'Andriamanitra kosa dia tsy misy mahalala ary tsy nolazainy fa famantarana no nomeny.

Ka asa mazava tsara amin'ny namana didi10 ngamba hoe mpaminany ve ny TJ, sa milaza sy manazava ny faminanian'ny baiboly.
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 01/08/2012 10:39
ilay loha hevitra namana resahana fa aza resaka fiangonana a! lasa tsy matsiro anie izy ity e!
Na TJ na JM izy na ADV izy na inona fiangoanana tsy any olana fa ny ilay fomba ijerin'ny tsirairay sy ny fahalalana tovoziny anie no ilaintsika eto e!
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 01/08/2012 11:08

jojo3t
Hamaliako ny namana didi10, efa mitatao-vovonana izao ny andro araka ilay fiposaky ny andro lazain'ny baiboly, mazava tsara sy tsy misy diso ny fahazahoana ny zava-drehetra, asa enao na mba efa nitsidika ireo adiresy nomena anao, na nionona tamin'izao fotsiny fa tsy niditra sy nampitaha.


Mitatao vovonana hoe?
Tsy misy diso hoe?

- Moa mahafaly an'i Jehovah ny fanaovanareo ny sary an'i Jesosy etsy sy eroa?

Eks 20,4
4 Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany.

Faniratsirana an'i Jesosy ny fanaovanareo ireny.

- Moa mahafaly an'i Jehovah ny fimamoanareo amin'ny toaka sy labiera rehefa misy fanambadiana? ny fandihizanareo amin'ny kilalaka sy ny hira mampadihy vody? inona no mahasamy hafa anareo sy ny jentilisa izay ao amin'izao tontolo izao?
Rom 12,2
2 Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.

...
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >